UniCredit

UniCredit Banka Slovenije

Datum skupščine: 
18.03.2020 - 13:30
Naslov: 
v prostorih UniCredit Banke Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Temelji poslovne politike in načrt razvoja za leto 2020, Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2019, letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2019, Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice, razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Seznanitev z prenehanjem mandata in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Določitev nadomestila članom nadzornega sveta. Sprejem politik izbora primernih kandidatov upravljalnega organa banke. Razno.

UniCredit Banka Slovenija, d.d. - Kontaktni podatki

UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 587 66 00
Faks: +386 (1) 587 66 84
Spletna stran: www.unicreditbank.si

Društvo MDS poziva k preložitvi jutrišnje ustanovne seje NS Mercatorja vsaj za 7 dni

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS poziva novoizvoljene člane nadzornega sveta PS Mercator, da prvo sejo prestavijo in rešijo nekaj predhodnih vprašanj, ki so povezana z novoizvoljenim članom g. Zdenkom Podlesnikom, sicer predsednikom NS Finetol, d.d.

Drugi, prav tako nezanemarljiv razlog pa je tudi dejstvo, da je Društvo MDS v torek 03.04.2012 vložilo in v petek 06.04.2012 dopolnilo izpodbojno tožbo, s katero zahteva ničnost oz. razveljavitev skupščinskega sklepa o razrešitvi sedanjega NS in imenovanju novih članov NS. V petek 06.04.2011 pa je Društvo MDS vložilo tudi zahtevo za začasno prekinitev vpisa novih nadzornikov, zaradi rešitve predhodnega vprašanja iz izpodbojne tožbe. 

 

Ljubljana, 09. april 2012


 

Zdenko Podlesnik naj odstopi ali vsaj zamrzne članstvo v NS Mercator

Ker o Finetolu ne delničarji ne zainteresirana javnost nimajo več finančnih podatkov od 01.08.2011 dalje, ko so na skupščini delničarjev umaknili delnice Finetola z organiziranega trga, je ključnega pomena, da to izvemo še pred sejo NS Mercatorja v novi sestavi. V javnosti se je večkrat špekuliralo, da je osnovni kapital Finetola negativen in je družba na robu stečaja, kar pod velik vprašaj daje tudi nadaljnje morebitne posledice zaradi članstva g. Zdenka Podlesnika v NS Mercator.

Glede na dejstvo, da nam niso znani »skrbno varovani finančni podatki o Finetolu« in morebitni dogovori z bankami upnicami, obstaja velika verjetnost, da je le-ta že morda insolventen. Tako je samo še vprašanje časa, kdaj bo to priznal in sporočil, ali so mu banke sploh pripravljene reprogramirati zapadle dolgove ali pristati na kakršnokoli prisilno poravnavo. Zato pozivamo, naj Zdenko Podlesnik do javne objave finančnega stanja Finetola zamrzne svoje članstvo v NS Mercator, sicer bi se lahko PS Mercator znašel v hudih težavah pri javnih naročilih v prihodnjih dveh letih, prav zaradi novele Zakona o javnem naročanju.

Novela Zakona o javnem naročanju, ki je bila sprejeta lani marca, med drugim vsebuje določilo, da mora naročnik iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata oz. ponudnika, ki ima v poslovodstvu nekoga, ki je bil »kadar koli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja nadzornik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja«.

 

Vložena izpodbojna tožba in zahteva za začasno zadržanje vpisa novih nadzornikov

Poziv Društva MDS k odstopu spornih članov novo izvoljenega NS Mercator

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pozivamo Skupino Pivovarno Laško, Unicredit banko Slovenije in NFD skupino, da v dobrobit vseh deležnikov družbe PS Mercator, d.d. razmislijo o tem, da iz novoizvoljenega nadzornega sveta odstopijo vsi, ki imajo kakršni koli konflikt interesov, ali pa se v preteklosti pri svojem delu niso izkazali v vlogah nadzornikov ali upravljavcev. 

 

Ljubljana, 04. april 2012


 

Manjkajoče člane se lahko določi preko sodišča ali na prvi naslednji skupščini

Morda lahko razmislijo o začasnem imenovanju manjkajočih članov NS preko sodišča, ali pa se počaka do izvolitve na prvi naslednji skupščini. Pri tem pozivamo vse, ki ta trenutek imajo glasovalno moč, da naj nova struktura nadzornega sveta Mercatorja bolj odraža dejansko sestavo delniške strukture Mercatorja in pluralnost mnenj v njej. S tako potezo bi dokazali, da dejansko niso hoteli prevzeti 'oblasti' v Mercatorju in da želijo, da se ena največjih družb v Republiki Sloveniji razvija naprej skladno z željami lastnikov.

 

Društvo MDS morebitni prodaji ne nasprotuje

Naj ponovno poudarimo, da v Društvu MDS ne nasprotujemo morebitni prodaji, a pri tem je potrebno imeti 'tresočo roko' pri izbiri kupca, zlasti zaradi posebnega položaja, ki ga Mercator ima v smislu enega največjih zaposlovalcev delovne sile neposredno in posredno enega od glavnih odjemalcev slovenskih kmetov in živilsko predelovalne industrije.

 

Morebitni novi lastnik naj bo sposoben plačati prevzem z vzdržnimi viri financiranja

Prevzem Mercatorja s strani Skupine Pivovarne Laško in Unicredit banke Slovenije - Ali bo UVK končno preveril nedovoljeno koncentracijo?

Na današnji skupščini družbe Mercator, d.d. smo bili priča več kot očitnemu usklajenemu delovanju Skupine Pivovarne Laško, Skupine Unicredit Banke Slovenije skupaj z fidiuciranim računom Splitske banke ter NFD skupine, ki skupaj predstavljajo 42,982 % osnovnega kapitala. Njihovo usklajeno delovanje se je najbolj jasno pokazalo pri odpoklicu in imenovanju novega Nadzornega sveta (NS), kjer je Skupina Pivovarna Laško imenovala 3 predstavnike (dr. Mateja Lahovnika, Marjeto Zevnik in Mirjam Hočevar), NFD skupina enega predstavnika (Zdenka Podlesnika, ki je svoje sposobnosti že pokazal z 'uspešnim delom' v Muri in v Finetolu kot predsednik NS), ter Unicredit Banka Slovenije dva predstavnika (Borisa Galića iz Hrvaške in Roka Rozmana prokurista v Sloveniji). Zaradi usklajenega delovanja, brez prevzemne namere več kot 4,51 % osnovnega kapitala, kar je predstavljalo več kot 82 % glasovalnih pravic na skupščini Mercatorja, je Rajko Stanković napovedal izpodbijanje sklepa o imenovanju NS.

 

Ljubljana, 30. marec 2012


 

 Usklajeni delničarji na 18. skupščini delničarjev Mercatorja

  

Delnic Delež v % Naziv oz. imetnik Država
1 464390 12,333% PIVOVARNA UNION D.D. SVN
3 317498 8,432% PIVOVARNA LAŠKO, d.d. SVN
10 96952 2,575% RADENSKA, d.d. RADENCI SVN
4 301437 8,006% UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SVN
5 253967 6,745% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
5 38301 1,017% SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. - FID HRV
12 75360 2,001% HYPO BANK D.D. SVN
14 42840 1,138% NFD 1, delniški podsklad SVN
19 27692 0,735% NFD HOLDING d.d. SVN
  1618437 42,982% osnovnega kapitala PS Mercator  
  1842778 87,826% Glasovalne pravice glede na delež  na skupščini prisotnega osnovnega kapitala   

 

6 EUR bruto dividende za posamezno delnico

Medtem ko bi po predlogu uprave bilančni dobiček za lani v višini 28,8 milijona evrov uporabili na način, da za dividende namenijo 16,9 milijona evrov oz. 4,50 EUR bruto na delnico, pa so družbe iz skupine Pivovarna Laško predlagale, da se izplača dividenda v višini šest evrov bruto na delnico. Delničarji so s 97 odstotki navzočih glasov nasprotni predlog Laščanov, skladno s katerim gre 22,6 milijona evrov za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen, tudi podprli.

Za ogled posnetka RTV  SLO1 (oddaja Dnevnik ob 13.00)  pritisni TUKAJ ali na sliko.

Predsednik uprave Mercatorja, Žiga Debeljak je glede dviga dividend po skupščini novinarjem dejal, da dividenda v višini šestih evrov bruto pomeni petodstotno donosnost na trenutno ceno delnice. "Tak sklep je jasen znak, da tako kot mi tudi delničarji zaupajo v finančno trdnost in uspešno poslovanje Mercatorja," je dejal Debeljak in dodal, da je Mercator takšne dividende tudi sposoben izplačati.

 

Razrešnica Upravi in NS vendar brez pooblastila za povečanje kapitala

Uprava in nadzorni svet sta za svoje delo v letu 2011 prejela razrešnico, pri čemer so za razrešnico nadzornikom glasovali skoraj vsi navzoči delničarji, za razrešnico upravi pa 68,6 odstotka navzočih. Debeljak je izrazil zadovoljstvo nad podeljeno razrešnico, ker so lastniki kljub drugačnim pogledom na lastniške zadeve s tem pokazali, da cenijo delo uprave.

Uprava Mercatorja, ob predlogu o uporabi bilančnega dobička, tudi ni uspela s predlogom o spremembi statuta, po katerih bi uprava s soglasjem nadzornikov dobila pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom - gre sicer za instrument v primeru večjih strateških povezav, ki ga je imel Mercator v minulih letih. Za izglasovanje takšnega sklepa bi bila potrebna tričetrtinska večina glasov, za pa je glasovalo le 9,3 odstotka delničarjev.Izredna revizija po predlogu Unicredit banke zaradi prevzemne namere

Kdo bo na račun malih delničarjev Mercate zaslužil s prodajo Splošne plovbe?!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je ogorčeno nad današnjim pozivom UniCredit banke, d.d., ki za pičlih 6,8 milijonov EUR prodaja nekaj več kot 18 % delež Splošne plovbe in to v izredno kratkem roku treh tednov. Spomnimo, da je Računsko sodišče ugotovilo negospodarno ravnanje takratne vlade in upravljavcev paradržavnih skladov, ko so le ti leta 2007, 29 % državni delež Splošne plovbe, prodali po prenizki ceni (za pičlih 55 milijonov EUR). Tajni magnetogram, ki se je znašel tudi v javnosti, je več kot očitno dokazoval, da je pri tej prodaji prišlo do spornih dogovarjanj med politiko oz. takratnimi upravljavci paradržavnih skladov in kupcem iz Nemčije (Peter Döhle).

 

Ljubljana, 17. november 2011


Iz podatkov letnega poročila družbe Mercata, d.d. je razvidno, da naj bi bil zaplenjeni delež vreden najmanj 38 milijonov EUR (upoštevajoč knjigovodsko vrednost), danes pa ga UniCredit banka prodaja po kar 5-krat manjši ceni. V Društvu MDS pozivamo UniCredit banko, da nemudoma prekine netransparentni prodajni postopek in objavi ustrezen mednarodni poziv vsem morebitnim partnerjem v daljšem časovnem obdobju, sicer smo v Društvu MDS prepričani, da bo 11.000 malih delničarjev Mercate vidno oškodovanih.

Adria Airways DRUGIČ – nov predlog dokapitalizacije in hkrati še izredna revizija

Danes je na Brniku potekala 30. skupščina družbe Adria Airways, d.d., katere namen je bil že napovedana modifikacija predloga dokapitalizacije in pa tudi sprejem predloga o izredni reviziji. Delničarji namreč na prejšnji, 29. skupščini, vodstvu in nadzornemu svetu, niso podelili razrešnice, večinski lastnik (državna PDP) pa je že takrat napovedal, da bo zahteval izredno revizijo, ki jo podpiramo tudi v Društvu MDS.

 

Brnik, 21. september 2011


 

Sprememba predloga dokapitalizacije v korist bank upnic – Banke uspešno izsilile 25 % vplačilo terjatev

Tudi tokratne skupščine so se udeležili pooblaščenci Društva MDS, ki so enako kot na prejšnji skupščini, podprli predlagano dokapitalizacijo, saj je le ta tako rekoč edina možnost za obstoj družbe, vendar pa pri tem ne gre izpustiti nerazumnega obnašanja bank upnic, ki za konverzijo terjatev podajajo ultimate in pogoje, pri tem pa bodo te iste banke iskale državno pomoč, zaradi svojega nevestnega ravnanja.

Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO1 ob 19 uri, z dne 21.09.2011, pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Skupščina je tako danes sprejela modifikacijo predloga dokapitalizacije, po katerem bodo banke upnice vplačale svoje terjatve v sledečih zneskih:

  • Nova Ljubljanska Banka d.d.. 13.836.035 EUR oziroma 25 % terjatev,
  • UniCredit Banka Slovenija d.d., 1.248.948 EUR oziroma 25 % terjatev,
  • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 1.281.000 EUR oziroma 15,34 % terjatev,
  • Abanka Vipa d.d., 3.355.000 EUR oziroma 50 % terjatev in
  • Gorenjska banka d.d. pa 0 EUR.

 

Slednjemu vpisu oziroma vplačilu novih delnic bo sledilo še 50 milijonsko nakazilo s strani države, kar naj bi ob vpisu novih delnic bank upnic zadostovalo za nadaljnje delovanje edinega slovenskega letalskega prevoznika. V Društvu MDS se vnovič sprašujem, kako je mogoče da banke upnice kolektivno izsiljujejo državo, čeprav bo največja banka upnica, NLB od države in davkoplačevalcev zahtevala najmanj 400 milijonsko dokapitalizacijo.

 

Opozorilo upravnemu odboru in poziv sindikatom Adrie Airways

Društvo MDS je tudi opozorilo člane upravnega odbora in oba izvršna direktorja, da morajo naslednjih 9 let "zvoziti sami" in naj ne pričakujejo novih kreditov in dokapitalizacije s strani države in delničarjev. Hkrati je Društvo MDS pozvalo vse 4 sindikate Adrie Airways, da sklenejo nove kolektivne pogodbe in prispevajo tudi oni del prepotrebnih sredstev za uspešno sanacijo, saj bremena ne moremo nositi samo delničarji in država oz. davkoplačevalci. 

 

Izredna revizija za zadnjih 5 let

Mali delničarji ne pozabljajo grehov Uprave in NS v Istrabenzu

Na današnji 18. redna seja skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala v Portorožu, sta Rajko Stanković in Gordan Šibić zastopala 2,34 % kapitala, prisotnega na skupščini oziroma kar 175 delničarjev. Skupščina se je med drugim tudi seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2010, ter podelitvijo razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto. V okviru te točke je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS od Uprave in NS sveta družbe zahteval, da v roku 1 meseca od današnje skupščine, ustanovi notranjo revizijsko komisijo, ki naj pripravi podrobno poročilo glede morebitne odškodninske odgovornosti NS Istrabenza pod vodstvom Janka Kosmine, poslovodstva holdinga pod vodstvom Igorja Bavčarja in Uprave Actuala IT pod vodstvom Igorja Kosmine, starejšega sina tedanjega predsednika NS; saj obstajajo številni indici, da je prišlo do negospodarnih odločitev, ki so Istrabenz stale 13 milijonov EUR, kolikor znaša izguba pri tem poslu; saj je družba SIMT pristala v stečaju 3 leta po nakupu. Notranja revizijska komisija mora poročati NS najkasneje v roku 6 mesecev od ustanovitve, NS pa mora z izsledki in morebitnimi ukrepi seznaniti delničarje in javnost na prvi skupščino družbe, ki bo bodisi redna ali izredna.

 

Ljubljana, 2. junij 2011


 

DRUŠTVO MDS ZAHTEVA TUDI IZVEDBO ŠIRŠE NOTRANJE REVIZIJE

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je v imenu 175 delničarjev, ki so danes zastopali 2,34 % kapitala na skupščini, Upravi in NS Istrabenza podala pisno zahtevo, da notranja revizijska komisija razišče tudi morebitna negospodarna ravnanja tako poslovodstva in NS v obdobju zadnjih 5 let. Za predlog ustanovitve notranje revizije smo se odločili zaradi racionalnosti in gospodarnosti postopka, saj smo prepričani, da bo le ta odkrila številne negospodarnosti, ki bodo nato morda preostale delničarje prepričale v podporo izvedbi posebne revizije in vložitvi odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne. 

ZVON 1 IN ZVON 2 - Vatikan najverjetneje ne bo finančno saniral domnevno 800 mio eur dolga Mariborske nadškofije

ALI BO 65.000 MALIH DELNIČARJEV ZVONA 1 IN 2 OSTALO BREZ VSEGA PREMOŽENJA?

Stališče Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: MDS) je popolnoma jasno, če sta »rimo-katoliška cerkev in njeni pastoralni izvajalci« kot moralna integriteta vabila k vlaganju, v »božje« družbe, ki so se kasneje preoblikovale v ZVON 1 in ZVON 2, bi bilo moralno pošteno, da sedaj, ko sta družbi tik pred bankrotom, prispeva tudi potrebna sredstva za sanacijo.  Ker pa nihče ne ve, ali noče vedeti, točno koliko naj bi bila ZVON 1 in ZVON 2 dejansko dolžna, bomo v Društvu MDS zahtevali sklica izrednih skupščin v obeh družbah.

 

Ljubljana in Maribor, 27.01.2011


http://tvslo.si/predvajaj/dnevnik/ava2.95036557/

ZAHTEVI ZA IZREDNI SKUPŠČINI IN UGOTAVLJANJE MOREBITNE ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST OBEH NADZORNIH SVETOV IN UPRAV

 
Cilji skupščin so izredne revizija vseh spornih poslov zadnjih 5 let, v kateri se je finančni dolg ZVONU 1 in 2 enormno povišal. Na osnovi teh izsledkov naj se na osnovi morebitnih utemeljenih sumov vložijo ustrezne odškodninske tožbe zoper Uprave oz. člane NS.
 

 
 
CERKEV NAJ OBDRŽI SAMO PREMOŽENJE ZA PASTORALNO IN VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST, VSE OSTALO NAJ ODPRODA IN POPLAČA DOLGOVE

V primeru, pa da odprodano premoženje (finančne naložbe in nepremičnine) ne zadošča, pa naj razliko pokrije VATIKAN, ki je po KANONSKEM pravu lastnik vseh nepremičnin Slovenske rimo - katoliške cerkve. Če v Vatikan potujejo vsi presežki premoženja, je edino moralno spodobno, da se promet izvrši tudi v obratni smeri, ker je Nadškofija Maribor v resnih težavah zaradi napačnih poslovnih odločitev upravljalcev in nadzornikov.

 
ALI BO FINANČNIK MARIBORSKE NADŠKOFIJE ODGOVARJAL

Nekdanji finančnik Mariborske nadškofije Mirko Krašovec je izjavil "Zavedamo se, da v preteklosti nismo vedno ravnali tako, da bi bilo očitno, da je naše poslanstvo izključno v službi oznanjevanja, izobraževanja in socialno-karitativnega poslanstva ...

UniCredit Banka Slovenije

Datum skupščine: 
18.03.2024 - 13:30
Naslov: 
v prostorih v prostorih UniCredit Banka Slovenije, d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana., d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Temelji poslovne politike in načrt razvoja za leto 2024. Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2023. Letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2023. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Razno.
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.