Skupščina

LEPENKA

Datum skupščine: 
14.02.2023 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Preoblikovanje d.d. v d.o.o.

LUKA KOPER

Datum skupščine: 
06.02.2023 - 11:00
Naslov: 
v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z odstopom članice NS. Odpoklic članov NS. Imenovanje članov NS.

NLB

Datum skupščine: 
12.12.2022 - 13:00
Naslov: 
na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 12.00 uri.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. Poročilo o prenehanju mandata članicama Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnicama delavcev.

HRAM HOLDING, finančna družba

Datum skupščine: 
29.09.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Elektro Maribor

Datum skupščine: 
23.05.2022 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe v sejni sobi v 2 nadstropju, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Imenovanje članov nadzornega sveta.

SALUS, Ljubljana

Datum skupščine: 
22.04.2022 - 16:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2021. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2021. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavniki delavcev. Odločitev o izboru revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021.

PETROL

Datum skupščine: 
21.04.2022 - 10:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Razdelitev delnic PETG. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic.

Union Hotels Collection

Datum skupščine: 
16.02.2022 - 10:00
Naslov: 
v salonu Vrtnica v okviru Hotela na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023. Odobritev Politike prejemkov družbe Union Hotels Collection d.d.

CESTNO PODJETJE PTUJ

Datum skupščine: 
14.01.2022 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Zagrebška cesta 49.a, Ptuj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Prenehanje mandata člana upravnega odbora in izvoilitev novega člana upravnega odbora.

KD GROUP

Datum skupščine: 
28.12.2021 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Prenos delnic z oznako KDHR preostalih delničarjev na glavnega delničarja. Umik delnic KDHR z organiziranega trga.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.