Skupščina

Metrel DUS

Datum skupščine: 
18.07.2024 - 15:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preverite letnega poročila za leto 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2024. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Sprememba statuta Metrel DUS d.d. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

Elektro Ljubljana

Datum skupščine: 
21.06.2024 - 11:00
Naslov: 
v Stari elektrarni - Elektro Ljubljana /SMEEL), Slomškova ulica 18, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Sezanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d.d.

SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje

Datum skupščine: 
23.05.2024 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi upravne zgradbe SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

HIT LARIX

Datum skupščine: 
15.02.2024 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič) Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odpoklic in imenovanje članov Upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d.

METREL DUS družba za upravljanje in svetovanje

Datum skupščine: 
30.01.2024 - 15:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubjanska cesta 77.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe - poslov odkupov in prodaj delnic Družbe.

KOLEKTOR Upravljanje naložb

Datum skupščine: 
25.01.2024 - 10:00
Naslov: 
v Idriji na sedežu družbe Vojkova 10.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprememba sklepa skupščine družbe z dne 29.8.2022

Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d. - v likvidaciji

Datum skupščine: 
23.01.2024 - 14:00
Naslov: 
v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja.

Sava Turizem

Datum skupščine: 
25.01.2024 - 09:00
Naslov: 
v Grand Hotelu Primus, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj (dvorana Talcit).
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Izplačilo dividende delničarjem za leto 2022. Imenovanje ćlanov nadzornega sveta.

KOVINSKA BLED

Datum skupščine: 
28.12.2023 - 17:00
Naslov: 
na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4.b.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2022. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega odbora za leto 2022. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2022. Izplačilo dividend. Prenos dela podjetja- dejavnost 25.990. Prenos dela podjetja – dejavnsot 25.620. Sprememba statuta – Firma in sedež družbe. Sprememba statuta – Dejavnosti družbe. Potrditev podaljšanja mandata predsedniku NS Bojanu Vernigu in članici NS Darji Vernig.

SALUS

Datum skupščine: 
05.01.2024 - 09:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
1. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve. 2. Potrditev in soglasje k spremembi Statuta družbe Salus v poglavju 7.1.3. »Sklic«, v točkah 7.1.3.2. in 7.1.3.3., pri čemer točka 7.1.3.2. po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«, točka 7.1.3.3. pa po novem glasi »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.