Skupščina

INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov

Datum skupščine: 
31.08.2023 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe INDUPLATI, d.d. za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Spremembe statuta družbe.

TAB tovarna akumulatorskih baterij

Datum skupščine: 
30.08.2023 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom 2022 družbe TAB d.d. in revidiranim Letnim poročilom skupine TAB za leto 2022 ter Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2022. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica članom upravnega odbora. Imenovanje revizorja za leto 2023. Vprašanja in pobude delničarjev.

PECIVO Pekarstvo in slaščičarstvo

Datum skupščine: 
29.08.2023 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe Mlinotest d.d. Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

CPK

Datum skupščine: 
30.08.2023 - 14:00
Naslov: 
v sejni sobi na naslovu družbe Reška cesta 47, Hrpelje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe CPK in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2022 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2022.

TTN

Datum skupščine: 
28.08.2023 - 07:30
Naslov: 
v prostorih uprave na sedežu družbe, Podskrajnik 17, 1380 Cerknica.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2022 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.

BUY 2 RENT , oddajanje lastnih nepremičnin

Datum skupščine: 
20.07.2023 - 09:00
Naslov: 
v notarski pisarni Dragice Papež iz Ljubljane, Opekarska cesta 5.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprejem spremenjenega statuta družbe. Sezninitev z letnim poročilom družbe za leto 2022 in sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje uprave. Razno.

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov

Datum skupščine: 
29.08.2023 - 14:00
Naslov: 
v prostorih družbe na Prelođki cesti 1, 3320 Velenje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2022 in poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in njihov morebitni umik. Imenovanje članov nadzornega sveta. Razno.

MESO KAMNIK

Datum skupščine: 
24.08.2023 - 15:00
Naslov: 
na naslovu Korenova cesta 9, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2022 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi ter mnenjem revizorja. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2022. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER

Datum skupščine: 
29.08.2023 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Obrtniška cesta 14, Trbovlje
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog pokrivanja bilančne izgube za poslovno leto 2022 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

PIVKA, DRUŽBA POOBLAŠČENKA

Datum skupščine: 
11.08.2023 - 07:00
Naslov: 
v prostorih družbe Neverke 30, 6256 Košana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil po 274.a členu ZGD-1 ter ugotovitev bilančnega dobička po letih. Podelitev razrešnice direktorici in članom nadzornega sveta za poslovna leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022. Predlog skupščini o uporabi bilančnega dobička. Razrešitev in imenovanje članov Nadzornega sveta. Predlog skupščini o skladu lastnih delnic.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.