Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
HRAM HOLDING, finančna družba 29.09.2022 - 10:00 na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana. AJPES z dne 29.08.2022 objava 5531989 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
KOVINASTROJ GASTRONOM 30.09.2022 - 13:00 na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje. AJPES z dne 25.08.2022 objava 5529708 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2022.
TERME DOBRNA 04.10.2022 - 09:00 v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA. AJPES z dne 31.08.2022 objava 5534996 Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2021, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2021 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za poslovna leta od 2022 - 2024. Volitve članov nadzornega sveta.
KURIVO GORICA 07.10.2022 - 09:00 na naslovu Tovarniška 26, Ajdovščina. AJPES z dne 02.09.2022 objava 5538039 Seznaitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.
ILANA, svetovanje in investiranje 10.10.2022 - 14:00 v pritličju poslovne stavbe Iskra, Stegne 21 v Ljubljani. AJPES z dne 06.09.2022 objava 5540819 Sprememba statuta družbe Ilana d.d. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ilana d.d. za poslovno leto 2021, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila direktorja za poslovno leto 2021, seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta v letu 2021, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svet družbe za leto 2021, odločanje o pokrivanju izgube. Seznanitev skupščine z napredkom projekta IPB (Industrijski Park Beograd).
SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA 11.10.2022 - 12:00 na sedežu družbe ob Zeleni jami 2 v Ljubljani. AJPES z dne 07.09.2022 objava 5542154 Skupščina se seznani z letnim poročilom Skupine SŽ ŽGP za poslovno leto 2021 in družbe SŽ ŽGP d.d. vključno seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, predlogom uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Imenovanje revizijske družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.