Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
INTEREUROPA 14.04.2020 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, AJPES z dne 12.03.2020 objava 4630340 Izključitev manjšinskih delničarjev družbe Intereuropa d.d. proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 1,45 EUR za vsako delnico z oznako IEKG.
SALUS, Ljubljana 17.04.2020 - 16:00 v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana. SEONET z dne 16.03.2020 objava INI-134/20 Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2019; Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2019; Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije.
MDS IT 20.04.2020 - 12:00 na sedežu družbe Leskovškova 9.a Ljzbljana AJPES z dne 16.03.2020 objava 4633964 Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019 ter s prejemki članov vodenja in nadzora. Uporaba bilančnega dobička. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Vprašanja in pobude delničarjev.
NovaTV24.si, informativna televizija 20.04.2020 - 16:00 na sedežu družbe Štihova 7, Ljubljana. AJPES z dne 19.03.2020 objava 4635413 Sprejem letnega poročila družbe za leto 2019 in razporeditev dobička za pokrivanje izgube iz preteklih let in poročilo o prejemkih organov upravljanja. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Seznanitev z odstopom 3 članov upravnega odbora in predlogi in izvolitev 3 članov upravnega odbora. Sprememba sedeža podjetja.
VEPLAS velenjska plastika 21.04.2020 - 10:00 v poslovnih prostorih družbe na cesti Simona Blatnika 11 v Velenju. AJPES z dne 17.03.2020 objava 4634522 Imenovanje članov upravnega odbora. Pobude in vprašanja delničarjev.
Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje 23.04.2020 - 11:00 v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec. AJPES z dne 20.03.2020 objava 4636499 Seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2019. Delitev dobička. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let. Pridobivanje lastnih delnic.
Telekom Slovenije 05.06.2020 - 14:00 v mutimedijski dvorani na sedežu družbe, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 02.04.2020 objava 4644606 Pisno poročilo nadzornega o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019, Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta. Izvolitev člana nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za poslovno leto 2020, 2021 in 2022, Plačilo članom nadzornega sveta, Sklenitev izvensodne poravnave.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.