Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
KD 05.03.2021 - 09:00 na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana. SEONET z dne 29.01.2021 objava INI-46/21 Imenovanje člana upravnega odbora. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
KD Group 05.03.2021 - 10:30 na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. SEONET z dne 29.01.2021 objava INI-45/21 Imenovanje člana upravnega odbora. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
IMP 12.03.2021 - 09:00 v sejni sobi AMZS, Dunajska cesta 128 v Ljubljani. AJPES z dne 05.02.2021 objava 4990952. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih. Predstavitev podatkov polsovanja Skupine IMP (IMP d.d., MGC Bistrica d.o.o., IMP d.d. podružnica Zagreb in Jadran Gradnja d.o.o.) v letu 2020 in plan poslovanja družbe v letu 2021. Revizija poslov družbe IMP d.d. in odvisnih družb od 14.09.2021 do dneva sprejema tega sklepa. Vložitev tožb zaradi oškodovanja družbe IMP d.d v zvezi s projektom Rožna dolina. Nezaupnica predsedniku uprave. Zagotovitev delničarske pravice do obveščenosti. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2020, 2021 in 2022.
CVS MOBILE, informacijske rešitve 15.03.2021 - 08:00 na sedežu družbe Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana. AJPES z dne 11.02.2021 objava 4995143 Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Razveljavitev sklepa številka III. Skupščine z dne 20.11.2020. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za 2019 ter sklep o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Vprašanja in pobude delničarjev.
Primorska hranilnica Vipava 15.03.2021 - 12:00 v prostorih Območne obrtno - podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina. AJPES z dne 05.02.2021 objava 4990577. Imenovanje treh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Spremembe statuta.
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje 19.03.2021 - 10:00 na sedežu družbe Jadranska cesta 24, 2000 Maribor. AJPES z dne 16.02.2021 objava 4999877 Določitev plačila članom komisij nadzornega sveta , ki so hkrati člani nadzornega sveta. Obvestilo skupščini o odpoklicu in imenovanju novega člana nadzornega sveta, ki ga voli svet delavcev. Vprašanja in pobude delničarjev.
UNION HOTELI 23.03.2021 - 10:00 v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica na naslovu Miklošičeva 3), v Ljubljani, AJPES z dne 19.02.2021 objava 5003626 Soglasje skupščine k Delitvenem načrtu prenosne družbe UNION HOTELI d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. (Delitveni načrt), sprejem statuta nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., sprememba statuta družbe UNION HOTELI d. d., imenovanje članov prvega upravnega odbora, imenovanje prvega revizorja. Sprememba firme, skrajšane firme in določb o sedežu in poslovnem naslovu družbe.
KOMPAS Turistično podjetje 23.03.2021 - 11:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 117, Ljubljana. AJPES z dne 19.02.2021 objava 5003979 Seznanitev z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
AG, družba za investicije 29.03.2021 - 09:00 v Kamniku, na Kajuhovi poti 4, AJPES z dne 23.02.2021 objava 5006689 Prenos preostalih delnic delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primernega nadomestila. Glavni delničar M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 13,60 EUR za vsako delnico družbe AG d.d. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5 % letno.
AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj 29.03.2021 - 13:00 na sedežu družbe Hrastje 52, 4000 Kranj. AJPES z dne 26.02.2021 objava 5011370. Razrešitev revizorja družbe. Imenovanje revizorja družbe.
SIP strojna industrija 31.03.2021 - 11:00 na sedežu družbe Juhartova ulica 2 v Šempetru v Savinsjki dolini. AJPES z dne 26.02.2021 objava 5010688 Obravnava in sprejem Letnega poročila družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 202 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2020. Obravnava in odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 202 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe. Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.