Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
DARS 06.12.2023 - 13:00 v sejni sobi uprave, v prostorih družbe DARS, d. d., Dunajska 7, Ljubljana. SEONET z dne 05.12.2023 objava INI-722/23 Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS, d.d., za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2023 ter podajo priporočil za izboljšanje procesov.
NLB 11.12.2023 - 11:00 na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri SEONET z dne 27.10.2023 objava INI-625/23 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022. Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
KS NALOŽBE 13.12.2023 - 09:00 na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani. SEONET z dne 10.11.2023 objava INI-644/23 Zmanjšanje osnovnega kapitala z združevanjem delnic. Razširitev dnevnega reda: Seznanitev s postopkom prodaje delnic pridružene družbe CEEREF, d. d. ter likvidacijo družbe G.I Dakota Investments - v likvidaciji. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožbe za povrnitev škode.
Modra zavarovalnica 14.12.2023 - 10:00 na sedežu družbe v konferenčni dvorani v 5. nadstropju na Dunajski cesti 19 v Ljubljani. AJPES z dne 22.11.2023 objava 5965373 Sprememba in dopolnitve Statuta družbe Modra zavarovalnica
CVS MOBILE 18.12.2023 - 13:00 na sedežu družbe Gradnikove brigade 11 v Ljubljani. AJPES z dne 17.11.2023 objava 5961812 Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
ILIRIKA MODRA ZVEZDA 19.12.2023 - 10:00 v prostorih ILIRIKE MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d., Trdinova ulica 3, Ljubljana. AJPES z dne 13.11.2023 objava 5956573 Sprememba statuta.
Datalab Tehnologije 19.12.2023 - 10:00 na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba AJPES z dne 16.11.2023 objava 5960790 Seznanitev skupščine s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2023, ki je trajalo od 01.07.2022 do 30.06.2023. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2023, ki je trajalo od 01.07.2022 do 30.06.2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2023 in nagrade upravnemu odboru. Imenovanje članov Upravnega odbora. Uvedba dvotirnega sistema upravljanja v družbi in podelitev pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala – sprememba statuta. Uvedba dvotirnega sistema upravljanja v družbi – imenovanje članov Nadzornega sveta. Podelitev pooblastila Upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic.
KOMPAS CELJE 19.12.2023 - 12:00 v velenjski poslovni enoti družbe – Rdeča dvorana, Šaleška 3, Velenje. AJPES z dne 16.11.2023 objava 5959801 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2022. Podelitev razrešnice. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
ELMA TT 27.12.2023 - 10:00 Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče. AJPES z dne 24.11.2023 objava 5967431 Prenos delnic z oznako ETTG preostalih delničarjev na glavnega delničarja za 13,25 EUR/delnico.
AKTIVA VAROVANJE 28.12.2023 - 11:00 na sedežu družbe Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor. AJPES z dne 24.11.2023 objava 5968110 Volitve članov upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.
SALUS 05.01.2024 - 09:00 v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana. SEONET z dne 04.12.2023 objava INI-718/23 1. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve. 2. Potrditev in soglasje k spremembi Statuta družbe Salus v poglavju 7.1.3. »Sklic«, v točkah 7.1.3.2. in 7.1.3.3., pri čemer točka 7.1.3.2. po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«, točka 7.1.3.3. pa po novem glasi »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
TAB tovarna akumulatorskih baterij 05.01.2024 - 12:00 sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica. AJPES z dne 05.01.2023 objava 5977578 Doregistracija dejavnosti družbe. Vprašanja in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.