Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ 20.07.2018 - 12:00 v sejni sobi št. 15 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj AJPES z dne 18.06.2018, objava št. 3894833 poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2017 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017, uporaba bilančnega dobička, spremembe statuta, izvolitev članov NS
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo 23.07.2018 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 AJPES z dne 18.06.2018, objava št. 3895926 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja
KOMET konfekcija Metlika, d.d. 24.07.2018 - 09:00 na sedežu družbe Rosalnice 1, Metlika AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901883 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje članov NS, pooblastilo za nakup in umik lastnih delnic
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. 25.07.2018 - 08:00 v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu družbe, Anhovo 1, Deskle AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901593 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja
KOPITARNA SEVNICA D.D. 25.07.2018 - 09:00 na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8 AJPES z dne 21.06.2018, objava št. 3899700 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018, izvolitev člana NS
KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d. 26.07.2018 - 08:00 v prostorih družbe MSIN d.o.o., Leskoškova cesta 6, Ljubljana AJPES z dne 21.06.2018, objava št. 3900541 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
ŽIMA tovarna ščetk, d.d. 26.07.2018 - 08:30 v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o., Leskoškova cesta 6, Ljubljana AJPES z dne 20.06.2018, objava št. 3898632 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA d.d. 26.07.2018 - 10:00 na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901886 seznanitev z letnim poročilom za 2017, prenehanje članstva v NS, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018, ukinitev sejnin za člane NS družbe
MLINOSTROJ d.d., podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav 26.07.2018 - 14:00 poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5 AJPES z dne 26.06.2018, objava št. 3903000 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. 27.07.2018 - 11:00 Preloška cesta 1, Velenje AJPES z dne 26.06.2018, objava št. 3903707 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 25,00 EUR bruto na delnico), pooblastilo za ravnanje z lastnimi delnicami
BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota 27.07.2018 - 15:00 na sedežu družbe, Plese 9, Murska Sobota AJPES z dne 22.06.2018, objava št. 3901747 seznanitev z letnim poročilom za 2017, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta
MC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d. 02.08.2018 - 14:00 v prostorih druibe, Ljubljana, Tbilisijska 81 AJPES z dne 29.06.2018, objava št. 3908270 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018
TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d. 03.08.2018 - 10:00 na sedežu družbe, Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice AJPES z dne 28.06.2018, objava št. 3906571 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. 06.08.2018 - 13:00 v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe, Bakovska ulica 31, Murska Sobota AJPES z dne 21.06.2018, objava št. 3900265 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. 07.08.2018 - 08:00 Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota AJPES z dne 02.07.2018, objava št. 3909771 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d. 07.08.2018 - 09:00 Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota AJPES z dne 02.07.2018, objava št. 3909733 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za 2018
Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d. 07.08.2018 - 10:30 na sedežu družbe, Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota AJPES z dne 02.07.2018, objava št. 3909774 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
MURALES, Tovarna masivnega pohištva d.d. Ljutomer 09.08.2018 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 3, Ljutomer AJPES z dne 05.07.2018, objava št. 3914837 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
PIVKA perutninarstvo d.d. 10.08.2018 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Kal 1, Pivka AJPES z dne 06.07.2018, objava št. 3915530 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. 14.08.2018 - 11:00 Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor AJPES z dne 11.07.2018, objava št. 3920087 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d. 16.08.2018 - 10:00 Letališka cesta 34, Ljubljana AJPES z dne 16.07.2018, objava št. 3924963 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja, soglasje za sklenitev prodajne pogodbe, poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic
TAB tovarna akumulatorskih baterij, d.d. 16.08.2018 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Polena 6, Mežica časnik FINANCE z dne 16.07.2018, stran 7 uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja, imenovanje članov NS, zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA D.D. 17.08.2018 - 13:00 v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar, Šolska ulica 2, Škofja Loka AJPES z dne 17.07.2018, objava št. 3926406 podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 in seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2017, imenovanje revizorja za 2018
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV d.d. 20.08.2018 - 13:00 v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik AJPES z dne 12.07.2018, objava št. 3921685 seznanitev z letnim poročilom za 2017, poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, povečanje osnovnega kapitala družbe, imenovanje revizorja za 2018
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 20.08.2018 - 13:00 Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica AJPES z dne 19.07.2018, objava št. 3929908 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o bilančni izgubi, imenovanje revizorja za 2018
COMMERCE, Trgovina, zastopstva, posredništvo, proizvodnja, storitve d.d. 21.08.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Mencingerjeva 7, Ljubljana AJPES z dne 12.07.2018, objava št. 3920821 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov upravnega odbora
KOPA računalniški inženiring d.d. 21.08.2018 - 16:00 Kidričeva 14, Slovenj Gradec AJPES z dne 13.07.2018, objava št. 3923541 seznanitev z letnim poročilom za 2017
LEPENKA, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Tržič, d.d. 22.08.2018 - 09:00 v sejni sobi družbe Salomon d.o.o. v poslovni stavbi na naslovu Vevška cesta 52, Ljubljana - Črnuče AJPES z dne 09.07 2018, objava št. 3917178 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička
GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d. 22.08.2018 - 12:00 na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode AJPES z dne 11.07.2018, objava št. 3920110 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
TALUM B družba za upravljanje d.d. 22.08.2018 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 AJPES z dne 17.07.2018, objava št. 3925447 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, izvolitev NS
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d. 22.08.2018 - 13:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje AJPES z dne 13.07.2018, objava št. 3923526 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje člana NS
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. 22.08.2018 - 14:00 na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica AJPES z dne 18.07.2018, objava št. 3927164 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja
GALEX, proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi d.d. 23.08.2018 - 09:00 Tišinska ulica 29G, Murska Sobota AJPES z dne 20.07.2018, objava št. 3930418 seznanitev z letnim poročilom za 2017, sprememba statuta družbe, izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe
DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d. 23.08.2018 - 10:00 na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana v sejni sobi v 12. nadstropju AJPES z dne 13.07.2018, objava št. 3923216 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. 23.08.2018 - 17:00 v dvorani Muzeja slovenske osamosvojitve na Cankarjevi cesti 11, v Ljubljani AJPES z dne 17.07.2018, objava št. 3926382 sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2017 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru in izvršnemu direktorju ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d. 24.08.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj AJPES z dne 20.07.2018, objava št. 3930521 seznanitev s poročilom NS, uporaba bilančnega dobička, poročilo o pridobivanju lastnih delnic, sklep o razveljavitvi sklepa skupščine z dne 25.08.2017 o umiku 29.124 lastnih delnic, zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, imenovanje novega člana NS, imenovanje revizorja za 2018
FENOLIT d.d. sintetične smole in mase 24.08.2018 - 15:00 v prostorih Fenolit d.d., Breg 22a, Borovnica AJPES z dne 20.07.2018, objava št. 3930396 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d. 27.08.2018 - 08:00 na sedežu družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor AJPES z dne 11.07.2018, objava št. 3919952 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, imenovanje članov NS
D.P. STEKLARNA HRASTNIK družba pooblaščenka, d.d. 27.08.2018 - 12:00 v sejni sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku, Cesta 1. maja 83 AJPES z dne 14.06.2018, objava št. 3892173 seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička
GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d. 27.08.2018 - 15:00 Novomeška cesta 7, Kočevje AJPES z dne 16.07.2018, objava št. 3924259 povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki, seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
KOVINOPLASTIKA LOŽ družba pooblaščenka, d.d. 27.08.2018 - 16:00 v jedilnici družbe na naslovu Lož, Cesta 19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu AJPES z dne 19.07.2018, objava št. 3930248 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, sprememba statuta družbe, imenovanje revizorja
MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. 28.08.2018 - 10:00 Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur AJPES z dne 18.07.2018, objava št. 3928055 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja, seznanitev s pogojno sodno poravnavo z dne 10.07.2018 in sprejem sklepov v povezavi z odložnimi pogoji poravnave
ONIKS INVEST d.d., družba za investicijski inženiring 28.08.2018 - 11:00 Spodnji Plavž 26, Jesenice AJPES z dne 19.07.2018, objava št. 3929530 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d. 28.08.2018 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič) Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora AJPES z dne 16.07.2018, objava št. 3924648 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 29.08.2018 - 09:00 v prostorih družbe na naslovu Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka AJPES z dne 17.07.2018, objava št. 3926073 seznanitev z letnim poročilom za 2017, preoblikovanje družbe v d.o.o.
REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d. 29.08.2018 - 10:00 Vodovodna cesta 93, Ljubljana AJPES z dne 19.07.2018, objava št. 3929909 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
NTU upravljanje z naložbami, d.d. 29.08.2018 - 10:00 Prešernova cesta 1a, Velenje (sejna soba poslovne stavbe FORI, II. nadstropje) AJPES z dne 19.07.2018, objava št. 3929527 seznanitev z letnim poročilom za 2017
GARDENIA ARS FLORAE Cvetličarstvo, Ljubljana, d.d. 30.08.2018 - 10:00 na sedežu družbe, Pot v Podgorje 27, 1261 Ljubljana - Dobrunje AJPES z dne 20.07.2018, objava št. 3930534 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d. 30.08.2018 - 14:00 v prostorih družbe ISKRA-RELEJI d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole AJPES z dne 18.07.2018, objava št. 3928484 poročilo Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2017
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. 31.08.2018 - 10:00 v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 Dobrna AJPES z dne 12.07.2018, objava št. 3920890 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.