Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Frizarti 09.06.2023 - 16:00 v Ljubljani, Miklošičeva ulica 3, EUROSTRS uHotel v salon Lotus. AJPES z dne 09.05.2023 objava 5784700 Sprejem letnega poročila. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022, poročilom o prejemkih uprave in nadzornega sveta v letu 2022 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2022. Ugotovitev in sprejem sklepa o pokrivanju izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Izvolitev članov nadzornega sveta. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki (dokapitalizacija).
SŽ - projektivno podjetje Ljubljana, d.d. 13.06.2023 - 13:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Ukmarjeva ulica 4. AJPES z dne 12.05.2023 objava 5788358 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD. Nagrada upravi in nadzornemu svet družbe za leto 2022. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2023.
TEKSTIL 14.06.2023 - 09:00 na sedežu družbe, Letališka cesta 34, Ljubljana. AJPES z dne 12.05.2023 objava 5788480 Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022 z poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Imenovanje revizorja za leto 2023. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic.
Triglav, pokojninska družba 15.06.2023 - 09:30 v sejni sobi Triglav, pokojninske družbe, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana. AJPES z dne 25.05.2023 objava 5801022 Predstavitev Revidiranega letnega poročila Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2022, Revidiranega poročila o razmerjih s povezanimi osebami, Letnega poročila o delu notranje revizije v letu 2022, Poročila nadzornega sveta Triglav, pokojninske družbe, d.d. za leto 2022 ter informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Triglav, pokojninske družbe, d.d. Imenovanje člana NS.
REMONT 15.06.2023 - 11:00 na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec. AJPES z dne 16.05.2023 objava 5791430 Seznanitev skupščine z sprejetim revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022 in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Imenovanje revizorja. Plačilo članom nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe v zvezi z registriranimi dejavnostmi družbe.
AGROMEHANIKA 15.06.2023 - 13:00 na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52.a, 4000 Kranj. AJPES z dne 12.05.2023 objava 5788062 Seznanitev z bilanco za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Preveritve posameznih poslov družbe za obdobje od 31.12.2018 do 31.12.2022. Ureditev neprenosljivosti delnic pri KDD skladno z 4.4. členom Statuta družbe. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Poročilo uprave o poslovanju družbe Agromehanika KFT.
LOBIUM, poslovanje z nepremičninami 15.06.2023 - 15:00 na Središki ulici 21 v Ljubljani AJPES z dne 15.05.2023 objava 5789145 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Lobium, d.d. in skupine Lobium za poslovno leto 2022 in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022. Pooblastilo upravi družbe za nakup in odsvajanje lastnih delnic.
EQUINOX 15.06.2023 - 17:00 v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 10.05.2023 objava 5785790 Seznanitev skupščine z letnim poročilo za poslovno leto 2022, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2022. Poročilo o prejemkih.
H & R 16.06.2023 - 09:00 v veliki sejni sobi Atena (1. nadstropje) OP Jadek Pensa odvetniška družba d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 15.05.2023 objava 5790335 Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Seznaitev skupščine z letnim poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2022, vključno s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnih poročil za leto 2022 in njuni potrditvi. Spremmba statuta družbe - selitev sedeža.
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA 16.06.2023 - 11:00 v prostorih Območne obrtno­podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina AJPES z dne 17.05.2023 objava 5793287 Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2022. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2022, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022. Podelitev razrešnice upravi. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu. Seznanitev s Politiko prejemkov. Seznanitev skupščine s Strategijo poslovanja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2021 do 2026.
NovaTV24.si, informativna televizija 19.06.2023 - 10:00 v prostorih NOVATV24.SI na Štihovi 7 v Ljubljani. AJPES z dne 18.05.2023 objava 5793760 Sprejem letnega poričila družbe za leto 2022 in razporeditev dobička za pokrivanje izgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Seznanitev z odstopi z mesta članov upravneha odbora NTV24.si, Sprejem predlogov sprememb in dopolnitev statuta družbe NTV24.si.
NLB 19.06.2023 - 11:00 Seja bo potekala v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani s pričetkom registracije ob 10.30 in kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala (t. i. elektronska skupščina), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10. uri. AJPES z dne 10.05.2023 objava 5785089 Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Letno poročilo 2022«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih v poslovnem letu 2022 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«). Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d. Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2022 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO 19.06.2023 - 12:00 v sejni sobi družbe Smrčnikova ulica 45 v Novem mestu. AJPES z dne 18.05.2023 objava 5793786 Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2022 skupščini. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe.Pobude in predlogi delničarjev.
POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb 19.06.2023 - 12:00 na sedežu družbe, Obala 55, Portorož. AJPES z dne 18.05.2023 objava 5793738 Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. eznanitev družbenikov s potekom dokapitalizacije družbe. Imenovanje člana Nadzornega sveta družbe. Vprašanja in predlogi delničarjev.
SKUPINA PRVA 20.06.2023 - 10:00 v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795292 Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2022, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022 in seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2022. Predlog delitve dobička za leto 2022. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnik delnic. Imenovanje zunanjega revizorja.
KOVINTRADE 20.06.2023 - 12:00 v prostorih družbe, Mariborska cesta 7 (govorilnica št.1 v pritličju) v Celju. AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795406 Seznanitev s poročilo nadzornega sveta Kovintrade, d.d., Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2022 ter s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2022. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe. Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade, d.d., Celje. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Izvolitev člana nadzornega sveta.
NIKA 20.06.2023 - 14:00 v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795196 Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2022. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022.
M SORA, trgovina in proizvodnja 20.06.2023 - 17:00 v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21. AJPES z dne 17.05.2023 objava 5793541 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2022, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2022, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2022 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe M SORA d.d. Potrditev višine nagrade nadzornemu svetu za opravljeno delo. Volitve članov nadzornega sveta. Potrditev višine sejnin za člane nadzornega sveta. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
Nama, upravljanje z nepremičninami 21.06.2023 - 09:00 na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, v sejni sobi. AJPES z dne 18.05.2023 objava 5794960 Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2022 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2022 ter seznaitev s Prejemki za leto 2022 s posvetovalnim glasovanjem. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. s prevzemom na naovi družbi SL Living d.o.o.
DOM-TITAN 21.06.2023 - 11:00 na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik. AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795189 Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022, pokrivanje izgube poslovnega leta 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022.
LIKO Industrija kovinske opreme 21.06.2023 - 16:00 na sedežu v Libojah 26. a Liboje. AJPES z dne 15.05.2023 objava 5789617 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanje uprave in nadzornega sveta, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
INVESTA 22.06.2023 - 09:00 v sejni sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiwesovi cesti 20 v Kranju. AJPES z dne 22.05.2023 objava 5797064 Predstavitve revidiranega poročila dreužbe Investa d.d. za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta k letnem poročilu za poslovno leto 2022, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31.12.2022, ter podelitec razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Določitev bruto nagrad in bruto sejnin članom nadzornega sveta.
LOTERIJA SLOVENIJE 22.06.2023 - 10:00 na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795407 Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022. eznanitev skupščine z izvolitvijo članov nadzornega sveta – predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu.
Delavska hranilnica 22.06.2023 - 10:00 v prostorih Hotela Union, v Beli dvorani, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljan AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795405 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2022. . Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2022 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Spremembe Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členu 11.
SAVAPROJEKT 22.06.2023 - 10:00 v konferenčni sobi družbe Savaprojekt, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško. AJPES z dne 19.05.2023 objava 5795399 Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.Odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2022. . Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2022. Vprašanja in predlogi delničarjev.
JAVNA RAZSVETLJAVA 22.06.2023 - 10:00 v prostorih notarja Miha Tratnika, Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 22.05.2023 objava 5797123 Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku ter odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta. Spremembe statuta (dodatne dejavnosti).
POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE 23.06.2023 - 12:00 v sejni sobi družbe Pomgrad - CP d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci. AJPES z dne 17.05.2023 objava 5792077 Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022. z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022. Predlog nagrad nadzornemu svetu.
KOMUNALA SEŽANA 26.06.2023 - 11:30 v multimedisjki dvorani ICVK - botanični vrt Sežana. AJPES z dne 18.05.2023 objava 5793777 Seznaitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2022 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in NS, ter podelitev razrešnice upravi in NS za poslovno leto 2022, vključno s seznanitvijo s prejemki organov vodenja in nadzora.
DOMEL Holding 27.06.2023 - 18:30 na sedežu družbe, Otoki 21, Železniki AJPES z dne 25.05.2023 objava 5800407 Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2022, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Izvolitev članov NS. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
CETIS 28.06.2023 - 14:00 v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v sejni sobi št. 608. AJPES z dne 25.05.2023 objava 5800909 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2022, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2022 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022.
POMGRAD - CESTNO PODJETJE 29.06.2023 - 09:00 v sejni sobi družbe Pomgrad - CP d.d., Lipovci 256, 9231 Beltinci. AJPES z dne 17.05.2023 objava 5793350 Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022. z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022. Predlog nagrad nadzornemu svetu.
KRKA, tovarna zdravil 06.07.2023 - 13:00 v dvorani Hotela Šport na Otočcu, Grajska cesta 2, 8222 Otočec AJPES z dne 18.05.2023 objava 5793729 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto. Plačilo članom nadzornega sveta.Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Seznanitev skupščine z odstopom Boruta Jamnika s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev.
MARMOR 22.07.2023 - 12:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. AJPES z dne 16.05.2023 objava 5791443 Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2022, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022. Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.