Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš 21.11.2019 - 11:00 v poslovnih prostorih A1, PE Maribor, Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor Ajpes z dne 17.10.2019 objava 4483671 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2018 ter pisnega poročila NS, seznanitev s poslovnim izidom za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in ns, imenovanje člana NS, Sprememba statuta, Pooblastilo upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic, javni poziv delničarjev o izročitvi vrednostnih papirjev pri KDD zaradi zamenjave za nematerializirane delnice, Razno
Oniks Invest 21.11.2019 - 12:00 v sejni sobi na naslovu Spodnji plavž 26 na Jesenicah. Ajpes z dne 18.10.2019 objava 4484854 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
SIP strojna industrija 25.11.2019 - 11:00 na sedežu družbe Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini. Ajpes z dne 17.10.2019 objava 4483925 Imenovanje članov upravnega odbora, trajanje mandata in plačila za delo.
ISTRABENZ, holdinška družba 26.11.2019 - 13:00 v dvorani Galea Batana, Grand Hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož. Ajpes z dne 25.10.2018 objava 4492758 Prenos premoženja družbe in začetek likvidacije družbe
Telemach Tabor 27.11.2019 - 10:00 v poslovnih prostorih na sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. Ajpes z dne 25.10.2019 objava 4491755 Prenos delnic na glavnega delničarja za primerno odpravnino 227,00 EUR za 1 delnico.
TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ 27.11.2019 - 12:00 na sedežu družbe na naslovu Čatež 13, 8212 Velika Loka. Ajpes z dne 24.10.2019 objava 4491656 Preoblikovanje v d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.