Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Naravno zdravilišče Topolšica 25.09.2020 - 14:00 v prostorih družbe Naravno zdravilišče Topolšica na naslovu Topolščica 77. Topolščica. AJPES z dne 24.08.2020 objava 4817894 Predstavitev letnega poročilom družbe in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2019, ter mnenje revizorja k letnima poročiloma in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019, razprav in sprejem sklep o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Delo prodaja 30.09.2020 - 10:00 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. AJPES z dne 28.08.2020 objava 4822965 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2019. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2019. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklepanje o imenovanju člana nadzornega sveta.
Ilirika Modra zvezda 30.09.2020 - 10:00 v prostorih Ilirike Modre zvezde, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 27.08.2020 objava 4821739 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2019 in poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu ter seznanitev s prejemki upravnega odbora v letu 2019. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in sklepanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Seznanitev z izredno revizijo poslov. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe. Razno.
Larix upravljanje 05.10.2020 - 09:00 v Hotelu Jama v Postojni dvorana Tartarus, Jamska cesta 26, 6230 Postojna. AJPES z dne 02.09.2020 objava 4828890 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe LARIX d.d. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za 2019, seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2019 ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe LARIX d.d. Odločanje o predlogu Glavnega delničarja Batagel & Co d.o.o. o sprejemu sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Marles 06.10.2020 - 09:00 v sejni sobi družbe Marles, Limbuška cesta 2, Limbuš. AJPES z dne 04.09.2020 objava 4831297 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Marles d.d. za poslovno leto 2019 vključno z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora za poslovno leto 2019 in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Marles d.d. za poslovno leto 2019. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe za poslovni leto 2019.
CVS Mobile, informacijske rešitve 20.10.2020 - 10:00 na sedežu družbe Ulica Gradnikove brigade 11 v Ljubljani. AJPES z dne 07.09.2020 objava 4833326 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2019,vključno s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom ter sprejem letnega poročila za leto 2019. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter sklep o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Vprašanja in pobude delničarjev.
Kogast Grosuplje 20.10.2020 - 13:00 na sedežu družbe Adamičeva ulica 36, Grosuplje. AJPES z dne 16.09.2020 objava 4831297 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
Kompas Bled, turistično podjetje 21.10.2020 - 12:00 v hotelu Lovec, Ljubljanska cesta 6, 4260 BIed. AJPES z dne 16.09.2020 objava 4843544 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, Sprejetje sklepa o pokritju izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Poslovni plan družbe za leto 2020. Volitve članov Nadzornega sveta družbe.
Linija 22.10.2020 - 11:00 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 a. AJPES z dne 21.09.2020 objava 4848662 imenovanje članov nadzornega sveta. Plačilo članom nadzornega sveta.
APS, Avtoprevozništvo in servisi 22.10.2020 - 15:00 na sedežu družbe Koroška cesta 64 v Vlenju. AJPES z dne 18.09.2020 objava 4846733 Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta po 282 členu ZGD-1. Odločanje o razporejanju čistega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice Upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Seznanitev delničarjev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta.
Cetis 23.10.2020 - 14:00 na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v sejni sobi št. 608. AJPES z dne 22.09.2020 objava 4849925 Soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa tega premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.
KSP 26.10.2020 - 10:00 v multimedijskem centru ICKV - Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana. AJPES z dne 24.09.2020 objava 4852444 Izvolitev člana nadzornega sveta.
HRAM HOLDING, finančna družba 26.10.2020 - 10:30 na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana. AJPES z dne 25.09.2020 objava 4853420 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Umik delnic družbe Hram Holding, d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu (Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico). Pooblastilo skupščine za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.