Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Sava Turizem 03.07.2020 - 09:00 v Prešernovi dvorani Hotela Park na Bledu, Cesta svobode 17, Bled. AJPES z dne 02.06.2020 objava 4690100 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Save Turizem d.d. in revidiranega konsolidiranega poročila Skupine Sava Turizem d.d., s Poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2019, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem in Skupine Sava Turizem za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem in Skupine Sava Turizem za leto 2019, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Začasno znižanje prejemkov nadzornega sveta zaradi epidemije.
SAVA, družba za upravljanje in financiranje 03.07.2020 - 10:30 v Prešernovi dvorani Hotela Park na Bledu, Cesta Svobode 17, Bled. AJPES z dne 02.06.2020 objava 4690595 Predstavitev revidiranega letna poročila Save d.d. in revidiranega konsolidiranega poročila Poslovne skupine Sava d.d. skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov in organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe in o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb,uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice. Predlog ureditve prejemkov upravnega odvbora v času pandemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.
ELEKTRO LJUBLJANA 03.07.2020 - 11:00 v sindikalni dvorani Elektro Ljubljana, Kotnikova ulica 9, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 25.05.2020 objava 4679858 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana za leto 2019, seznanitev skupščina s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora. Sprejem sklepa o začasnem znižanju prejemkov članov nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2019.
Pomgrad - VGP 03.07.2020 - 11:30 v sejni sobi družbe na naslovu Lipovci 256.b, 9231 Beltinci. AJPES z dne 25.05.2020 objava 4680374 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019, z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta, ter poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička iz leta 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 in seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog nagrad nadzornemu svetu. Imenovanje člana nadzornega sveta.
POMGRAD - CESTNO PODJETJE 03.07.2020 - 13:00 v sejni sobi družbe na naslovu Lipovci 256.b, 9231 Beltinci. AJPES z dne 21.05.2020 objava 4677044 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019, z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta, ter poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička iz leta 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 in seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog nagrad nadzornemu svetu. Spremembe statuta družbe.
Pivka Perutninarstvo 06.07.2020 - 08:00 na sedežu družbe v sejni sobo Kal 1, Pivka. AJPES z dne 05.06.2020 objava 4695095 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta. Predlog uporabe bilančnega dobička iz leta 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020. Izplačila nagrade članom nadzornega sveta. Izvolitev članov nadzornega sveta.
KSP HRASTNIK 07.07.2020 - 09:00 v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik. AJPES z dne 05.06.2020 objava 4694257 Seznanitev skupine z Letnim poročilom družbe zo poslovno leto 2079, z mnenjem revizorja in Poročilom Nadzornega sveto ter seznanitev s prejemki uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2079 Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2079 in o podelitvi razrešnice upravi in Nadzornemu svetu. imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2O2O. Izvolitev novih članov Nadzornega sveto družbe kot predstavnikov delničarjev.
REMONT obrtno gradbeno podjetje 07.07.2020 - 10:00 na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec AJPES z dne 05.06.2020 objava 4694992 Sprejem Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2019. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Imenovanje revizorja. Plačilo članom nadzornega sveta. Sprememba sedeža družbe. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
MARMOR, Sežana 07.07.2020 - 12:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73.a, Sežana. AJPES z dne 04.06.2020 objava 4693967 Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2019, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019. Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Imenovanje novih članov NS. Vprašanja in predlogi delničarjev.
IBE HOLDING 07.07.2020 - 15:30 ne sedežu družbe Hajdirihova 4 v Ljubljani. AJPES z dne 05.06.2020 objava 4694658 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2019, in prejemki uprave in nadzornega sveta, odločitev o uporabe bilančnega dobička iz leta 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.
Hranilnica LON 08.07.2020 - 10:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. AJPES z dne 03.06.2020 objava 4692672 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2019; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2019. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2019 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Politika izbora članov upravljalnega organa Hranilnice LON.
MERKUR nepremičnine 09.07.2020 - 10:00 na sedežu družbe Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. AJPES z dne 04.06.2020 objava 4693305 Predstavitev Letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ugotovitev glede bilančnega dobička za leto 2019, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Nagrade in sejnine članov NS v času epidemije koronavirusa.
ALPLES, Železniki 09.07.2020 - 13:00 v poslovnih prostorih na sedežu družbe Češnjice 48.a v Železnikih. AJPES z dne 01.06.2020 objava 4688100 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Krka 09.07.2020 - 13:00 v dvorani Hotela Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec. Seonet z dne 22.05.2020 objava INI-346/20 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
AGROMEHANIKA, Kranj 09.07.2020 - 13:00 na sedežu družbe Hrastje 52.a, Kranj. AJPES z dne 08.06.2020 objava 4696491 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorjeva, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za leto 2019. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Elektro Primorska 10.07.2020 - 12:00 na sedežu družbe Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica. AJPES z dne 08.06.2020 objava 4696496 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim poročilom skupine za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorjeva, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za leto 2019. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije COVID – 19 na območju Republike Slovenije.
Iskra Mehanizmi Holding 16.07.2020 - 09:00 na sedežu družbe Lipnica 8, Kropa. AJPES z dne 15.06.2020 objava 4704023 Predložitev letnega poročila družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282 členu ZGD-1, Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
KS NALOŽBE finančne naložbe 16.07.2020 - 10:00 na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani. AJPES z dne 15.06.2020 objava 4704033 Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice. Spremembe statuta družbe.
IGMAT, Inštitut za gradbene materiale 16.07.2020 - 15:00 v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351 C, 1260 Ljubljana - Polje AJPES z dne 11.06.2020 objava 4700956 Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Razno.
Impol 2000 družba pooblaščenka 17.07.2020 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe Partizanska cesta 38, Slovenska Bistrica. AJPES z dne 15.06.2020 objava 4703999 Seznanitev skupščine s sprejemom letnega poročila družbe Impol 2000 in konsolidiranim poročilo skupine Impol. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema. Imenovanje upravnega odbora in določitev plačil za delo v upravnem odboru.
Javna razsvetljava 21.07.2020 - 09:00 v prostorih notarke Marine Ružič Tratnik, na naslovu Šmartinska cesta 111, Ljubljana. AJPES z dne 19.06.2020 objava 4709831 Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega porodila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi in denarnimi vložki in razveljavitev sklepa o povedanju osnovnega kapitala z dne 11.07.2018
KOPA računalniški inženiring 21.07.2020 - 16:00 v prostorih družbe Kidričeva 14, Slovenj Gradec. AJPES z dne 18.06.2020 objava 4709068 Seznanitev z letnega poročila za poslovno leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019. Odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora.
KOPITARNA SEVNICA 22.07.2020 - 09:00 na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8. AJPES z dne 16.06.2020 objava 4706338 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2019, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2019 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu.
PETROL 23.07.2020 - 10:00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 19.06.2020 objava 4710912 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice. Imenovanje člana nadzornega sveta. Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19.
THERMANA 24.07.2020 - 10:00 v veliki sejni sobi hotela Thermano Park Laško, Zdraviliška cesta 8, Laško. AJPES z dne 17.06.2020 objava 4707938 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z revizijskim mnenjem in seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora.
NIGRAD 03.08.2020 - 12:00 v sejni sobi družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. AJPES z dne 01.07.2020 objava 4766829 Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 ter poročilom nadzornega sveta družbe, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o podelitvi razrešnice organov vodenja in nadzora.. Prejemi članov nadzornega sveta.
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota 05.08.2020 - 11:00 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 a. AJPES z dne 01.07.2020 objava 4765906 Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobitka ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota 05.08.2020 - 11:30 na sedežu družbe v Murski Soboti. Bakovska 29 A. AJPES z dne 01.09.2020 objava 4766101 Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobitka ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve 07.08.2020 - 10:00 v notarski pisarni Barbare Abdrič Velkovrh, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 15.06.2020 objava 4705434 Seznanitev z letnega poročila za poslovno leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice. Volitve članov nadzornega sveta..
LUKA KOPER 26.08.2020 - 10:00 v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper. AJPES z dne 11.06.2020 objava 4701046 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, Informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019, seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov organov vodenja odvisnih družb. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2019. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021 in 2021. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID -19. Spremembe statuta družbe. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.