Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 24.05.2022 - 10:00 v Beli dvorani Grand hotela Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana AJPES z dne 21.04.2022, objava št. 5417298 predstavitev letnega poročila, uporaba bilančnega dobička za 2021, podelitev razrešnic upravi in NS, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024
THERMANA 25.05.2022 - 10:00 v veliki sejni sobi Hotela Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6 v Laškem. AJPES z dne 25.04.2022 objava 5422326 Predstavitev letnega poročila za leto 2021 z revizijskim mnenjem in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2022 do 2024.
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 25.05.2022 - 11:00 v Stari mestni elektrarni (SMEEL), Slomškova ulica 11, Ljubljana AJPES z dne 21.04.2022, objava št. 5418069 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024, seznanitev o imenovanju člana NS - predstavnika delavcev
Tekol 26.05.2022 - 11:00 v prostorih sedeža družbe v Mariboru sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega bataljona 14. AJPES z dne 25.04.2022 objava 5422396 Predstavitev letnega poročila za leto 2021, pisnega poročila nadzornega sveta letnem poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Deželna banka Slovenije 27.05.2022 - 09:00 v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod. AJPES z dne 25.04.2022 objava 5423002 Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2021, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2021. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta. Izvolitev člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 2022–2026.
ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d. 02.06.2022 - 12:00 v prostorih družbe, Cesta železarjev 8, Jesenice AJPES z dne 15.04.2022, objava št. 5413696 predstavitev letnega poročila, uporaba bilančnega dobička za 2021, podelitev razrešnic upravi in NS, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba 06.06.2022 - 11:00 v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, Koper AJPES z dne 3.05.2022, objava št. 5428877 seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička
NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice 06.06.2022 - 14:00 v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana AJPES z dne 5.05.2022, objava št. 5431734 seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička, določitev sejnin, izvolitev članov NS, izjava družbe Nika d. d. o prevzemu delnic NIKN za plačilo denarne odpravnine z odložnim in razveznim pogojem
BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. 07.06.2022 - 15:00 v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, Slovenska cesta 56, Ljubljana (5. nadstropje) AJPES z dne 6.05.2022, objava št. 5432265 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička
Kostak 09.06.2022 - 10:00 v sejni sobi Upravne stavbe v 2 nastropju Leskovškova cesta 2, Krško. AJPES z dne 29.04.2022 objava 5426637 Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2021, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprememba statuta družbe. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2022. Pobude in vprašanja delničarjev.
LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. 09.06.2022 - 15:00 na Središki ulici 21 v Ljubljani AJPES z dne 4.05.2022, objava št. 5430126 seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2026
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. 10.06.2022 - 11:00 na sedežu družbe, Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana AJPES z dne 4.05.2022, objava št. 5429512 seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2022
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d. 13.06.2022 - 09:00 Letališka 34, Ljubljana AJPES z dne 12.05.2022, objava št. 5438323 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2022, pooblastilo za nakup lastnih delnic
MANUFAKTURA Trgovsko podjetje d.d. 14.06.2022 - 13:00 Sedejeva 6, Nova Gorica AJPES z dne 13.05.2022, objava št. 5439076 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o delitvi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024
M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d. 14.06.2022 - 17:00 v Žireh, Industrijska ulica 21, v sejni sobi v 2. nadstropje stavbe Norica AJPES z dne 13.05.2022, objava št. 5438721 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024
EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. 15.06.2022 - 11:00 v salonu Vrtnica v okviru uHotela na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana AJPES z dne 10.05.2022, objava št. 5435507 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o delitvi bilančnega dobička, sprememba statuta
ELEKTRO UNIMONT proizvodnja, montaža d.d. 15.06.2022 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice AJPES z dne 12.05.2022, objava št. 5437403 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o delitvi bilančnega dobička
Banka Intesa Sanpaolo 16.06.2022 - 13:30 v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo, Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje. Časnik Finance z dne 12.05.2022 stran 7 Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2021 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2021. Poročilo o notranjem revidiranju Banke Intesa Sanpaolo z mnenjem nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021 ter razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Izvolitev članov nadzornega sveta ter kolektivna primernost nadzornega sveta.
DOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d. 16.06.2022 - 14:30 na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik AJPES z dne 13.05.2022, objava št. 5439380 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024
SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. 17.06.2022 - 11:00 Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana AJPES z dne 16.05.2022, objava št. 5440307 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, umik prednostnih delnic z oznako PPDT iz trgovanja na organiziranem trgu, politika prejemkov članov Uprave in NS, poročilo o odsvajanju lastnih delnic
SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. (skupščina imetnikov prednostnih delnic razreda B) 17.06.2022 - 11:30 Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana AJPES z dne 16.05.2022, objava št. 5440308 ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom k 5. točki 25. redne skupščine Skupine Prva d.d. o umiku prednostnih delnic z oznako PPDT iz trgovanja na organiziranem trgu
NLB, d. d., Ljubljana 20.06.2022 - 11:00 na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana SEONET z dne 6.05.2022, objava št. INI-279/22 seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička, spremembe statuta, imenovanje revizorja za obdobje 2023-2026, poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. 20.06.2022 - 12:00 v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtnopodjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4 AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444113 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje člana NS
REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d. 21.06.2022 - 10:00 Velika Pirešica 51, Žalec AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444300 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2022
MDS IT inovativne tehnologije d.d. 21.06.2022 - 11:00 na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444344 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, soglasje k pripojitvi družbe MUNDIS d.o.o. k prevzemni družbi MDS IT d.d.
KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje 21.06.2022 - 12:00 v prostorih družbe, Mariborska 7, Celje AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444112 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022 - 2025, imenovanje člana NS
LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. 22.06.2022 - 10:00 na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444274 sprejem letnega poročila za 2021, spremembe statuta, prenehanje mandatov članov NS, imenovanje članov NS, imenovanje revizorja za obdobje 2022 - 2024
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 22.06.2022 - 10:00 v prostorih Hotela Union, v Beli dvorani, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444114 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, spremembe in dopolnitve statuta, poročilo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev
Pozavarovalnica Sava, d.d. 23.06.2022 - 10:00 v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5443941 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022 - 2024, seznanitev skupščine s spremembo člana NS - predstavnika delavcev
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d. 23.06.2022 - 12:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana AJPES z dne 16.05.2022, objava št. 5440311 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 23.06.2022 - 13:00 Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5443947 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, zavarovanje odškodninske odgovornosti članov upravljanja in vodenja
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. 24.06.2022 - 09:00 Bakovska ulica 31, Murska Sobota AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5444108 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022 - 2024, nadaljevanje uporabe MSRP, soglasje za oddelitev dela premoženja Pomgrad d.d. in prenos na novo družbo Pomgrad Naložbe d.d., sprejem statuta nove družbe, imenovanje članov upravnega odborta nove družbe, imenovanje prvega revizorja nove družbe, uporaba MSRP
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. 24.06.2022 - 09:00 v multimedijskem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana AJPES z dne 20.05.2022, objava št. 5443942 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za obdobje 2022 - 2024
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 07.07.2022 - 13:00 v dvorani Hotela Šport na Otočcu AJPES z dne 19.05.2022, objava št. 5443484 seznanitev z letnim poročilom za 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za odobje 2022 - 2024, imenovanje člana NS

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.