Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 22.01.2020 - 13:00 na sedežu družbe v Krombergu, Cesta 25 junija 1.b, 5000 Nova Gorica. AJPES z dne 17.12.2019 objava 4543410 Imenovanje revizorja za leto 2019, 2020 in 2021. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta. Imenovanje novega nadzornega sveta.
Hranilnica LON, Kranj 24.01.2020 - 09:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. Ajpes z dne 06.12.2019 objava 4533952 Spremembe statuta Hranilnice LON d.d., Kranj
Sava Turizem 27.01.2020 - 10:00 v sejni sobi družbe Dunajska cesta 152 v 6 nadstropju. AJPES z dne 23.12.2019 objava 4548915 Soglasje k pripojitvi. Soglasje k pogodbi o pripojitvi. Povečanje osnovnega kapitala. Spremembe statuta družbe. Imenovanje novih članov NS družbe.
INTEREUROPA 27.01.2020 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje. Ajpes z dne 10.01.2020 objava 4564601 Podaja soglasja za izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za preostale delnice družbe INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo
Agis Technologies 27.01.2020 - 14:00 na sedežu notarja Andreja Šoemna s Ptuja, na naslovu Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj, AJPES z dne 24.12.2019 objava 4551175 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Agis Technologies d.d. skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Ilirika Modra Zvezda 28.01.2020 - 10:00 Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana AJPES z dne 23.12.2019 objava 4549693 Seznanitev skupščine delničarjev u Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 ter poročilom Upravnega odbora družbe, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, informacije o prejemkih članov upravnega odbora in odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru družbe. Razrešitev člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora. Imenovanje pooblaščenega revizorja. Imenovanje posebnega revizorja. Dopolnitev dnevnega reda: Likvidacija družbe. Razno.
Hoteli Bernardin 28.01.2020 - 12:00 na sedežu družbe v Portorožu, Obala 2, 6320 Portorož, v dvorani Adria 2, Grand hotel Bernardin. AJPES z dne 23.12.2019 objava 4548816 Revidirani računovodski izkazi in kritje bilančne izgube. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala. Soglasje k pripojitvi. Soglasje k pogodbi o pripojitvi.
Livar 07.02.2020 - 14:00 na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe. AJPES z dne 31.12.2019 objava 4556117 Skupščina se seznani s poslovanjem družbe po mesecih za leto 2017, 2018 in 2019 in s predlogi uprave za reševanje nastalega položaja v družbi.
Steklarna Hrastnik 17.02.2020 - 12:00 v sejni sobi družbe Sinet, Cesta prvega maja 83, Hrastnik. Ajpes z dne 08.01.2020 objava 4561522 Ugotovitev števila delnic vpisanih pri KDD in sprememba statuta družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.