Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
GRAD, računalniški programi in inženiring d.d. 24.05.2018 - 16:00 v prostorih družbe, Tržaška cesta 261, Ljubljana AJPES z dne 23.04.2018, objava št. 3724488 realizacija sklepov 28. redne seje skupščine, delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. 25.05.2018 - 10:00 v protokolarnem prostoru na naslovu Cesta krških žrtev 47, Krško AJPES z dne 20.04.2018, objava št. 3723424 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 7,00 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
Modra zavarovalnica, d.d. 28.05.2018 - 11:00 v prosotrih družbe, Dunajska cesta 119, Ljubljana (konferenčna dvorana) AJPES z dne 23.05.2018, objava št. 3868142 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, spremembi statuta
SAP SERVO mehanični obrati d.d. 29.05.2018 - 09:00 v sejni sobi poslovne zgradbe "Media24", Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje AJPES z dne 19.04.2018, objava št. 3720555 sprememba glavne dejavnosti, imenovanje članov NS, sprememba in čistopis statuta družbe
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 29.05.2018 - 10:00 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana AJPES z dne 26.04.2018, objava št. 3731180 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 2,50 EUR bruto na delnico)
Pozavarovalnica Sava, d.d. 29.05.2018 - 13:00 v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana AJPES z dne 12.04.2018, objava št. 3711800 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,80 EUR bruto na delnico)
SKB banka d.d. 29.05.2018 - 14:00 v sejni sobi banke št. 611 (VI. nadstropje), Ajdovščina 4, Ljubljana časnik Finance z dne 24.04.2018, stran 7 spremembe statuta, seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 4,39 EUR bruto na delnico)
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. 30.05.2018 - 09:00 na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana AJPES z dne 26.04.2018, objava št. 3731338 izvolitev člana NS
ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaščenka d.d. 30.05.2018 - 14:00 v prostorih male telovadnice OŠ Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa) AJPES z dne 23.04.2018, objava št. 3724159 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,29 EUR bruto na delnico), odpoklic in imenovanje člana NS, pooblastilo za povečanje in nakup deleža v Štore Steel
ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d.d. 31.05.2018 - 10:00 v notarski pisarni Nade Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana AJPES z dne 26.04.2018, objava št. 3732004 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o bilančni izgubi
MDS IT inovativne tehnologije d.d. 31.05.2018 - 13:00 na sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E, Ljubljana AJPES z dne 26.04.2018, objava št. 3732215 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, odpoklic člana NS in imenovanje novega člana NS
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. 01.06.2018 - 13:00 v dvorani Galea Batana, Grand Hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož AJPES z dne 26.04.2018, objava št. 3731775 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
TOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d. 04.06.2018 - 09:30 v notarski pisarni Majde Lokošek, Kolodvorska 6, 1230 Domžale AJPES z dne 30.04.2018, objava št. 3733361 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, preoblikovanje družbe v d.o.o.
CINKARNA CELJE, d.d., Celje 05.06.2018 - 14:00 v večnamenski dvorani na sedežu družbe, Kidričeva 26, Celje SEONET z dne 12.04.2018, objava št. INI-285/18 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 26,52 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
Sberbank banka d.d. 06.06.2018 - 09:00 v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana AJPES z dne 03.05.2018, objava št. 3737077 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje finančnega revizorja za obdobje 4 let
UNIOR Kovaška industrija d.d. 06.06.2018 - 12:00 v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah AJPES z dne 04.05.2018, objava št. 3737362 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
TEKOL podjetje za tehnično zaščitna dela d.d. 07.06.2018 - 10:00 v prostorih družbe na naslovu Ulica pohorskega bataljona 14, Maribor AJPES z dne 04.05.2018, objava št. 3737485 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 1,70 EUR bruto na delnico)
ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d.d. 07.06.2018 - 13:00 v prostorih družbe, Cesta železarjev 8, Jesenice AJPES z dne 24.04.2018, objava št. 3728170 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice 08.06.2018 - 13:00 na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice AJPES z dne 04.05.2018, objava št. 3737294 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, izvolitev članov NS
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. 11.06.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor AJPES z dne 08.05.2018, objava št. 3740624 odpoklic člana upravnega odbora
AG, družba za investicije d.d. 11.06.2018 - 09:00 v Kamniku, Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik AJPES z dne 10.05.2018, objava št. 3744126 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička (predlog dividende: 0,70 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, pridobivanje lastnih delnic
ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, delniška družba 11.06.2018 - 13:00 v sejni sobi družbe, Kolodvorska ulica 8, Lendava AJPES z dne 09.05.2018, objava št. 3742330 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018, prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja D NA 2 d.o.o.
GORENJE, d.d., Velenje 12.06.2018 - 11:00 v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1 SEONET z dne 11.05.2018, objava št. INI-388/18 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja, imenovanje članov NS
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. 12.06.2018 - 13:00 na sedežu družbe, Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana AJPES z dne 08.05.2018, objava št. 3740630 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizrja za 2018
MERCATOR, d.d., Ljubljana 12.06.2018 - 15:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 SEONET z dne 11.05.2018, objava št. INI-392/18 seznanitev z letnim poročilom za 2017
M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d. 12.06.2018 - 17:00 v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21 AJPES z dne 11.05.2018, objava št. 3754704 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 18,00 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018
H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami 13.06.2018 - 10:00 na sedežu družbe na naslovu Nazorjeva ulica 6A v Ljubljani AJPES z dne 10.05.2018, objava št. 3744122 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
MLINOTEST Živilska industrija d.d. 13.06.2018 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14 AJPES z dne 11.05.2018, objava št. 3764890 seznanitev z letnim poročilom za 2017, delitev bilančnega dobička (predlog dividende: 0,38 EUR bruto na delnico), umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu, pooblastilo za nakup lastnih delnic, spremembe statuta družbe, imenovanje revizorja za 2018
ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. 13.06.2018 - 15:00 v predavalnici v pritličju poslovne stavbe na naslovu Stegne 21, Ljubljana AJPES z dne 11.05.2018, objava št. 3775366 povečanje osnovnega kapitala z denarjem in stvarnimi vložki, seznanitev skupščine z napredkom projekta IPB
RAZVOJNI ZAVOD podjetje za poslovne storitve d.d. 14.06.2018 - 09:30 na sedežu družbe, Blatnica 1, Trzin AJPES z dne 09.05 2018, objava št. 3741905 seznanitev z letnim poročilom za 2017, sklep o delnem pokrivanju izgube, poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube, povečanje osnovnega kapitala, imenovanje člana NS
SID banka, d. d., Ljubljana 14.06.2018 - 10:00 na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana SEONET z dne 11.05.2018, objava št. INI-395/18 seznanitev z letnim poročilom za 2017, določitev plačil članom NS
MANUFAKTURA Trgovsko podjetje d.d. 14.06.2018 - 13:00 na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica AJPES z dne 11.05.2018, objava št. 3775781 seznanitev z letnim poročilom za 2017, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, sprememba statuta, pooblastilo za nakup lastnih delnic, prenehanje mandata in izvolitev člana NS
SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. 15.06.2018 - 11:00 v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana AJPES z dne 08.05.2018, objava št. 3740631 seznanitev z letnim poročilom za 2017, predlog delitve dobička, poročilo o pridobivanju lastnih delnic, seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta
GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d. 15.06.2018 - 15:10 v sejni sobi družbe (upravna stavba), Čiginj 63, Tolmin AJPES z dne 14.05.2018, objava št. 3828640 seznanitev z letnim poročilom za 2017, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, imenovanje članov NS
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 18.06.2018 - 15:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4 AJPES z dne 16.05.2018, objava št. 3860568 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička (predlog dividende: 25,67 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018
AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. 19.06.2018 - 09:00 v sejni dvorani družbe, Dunajska cesta 128 A, Ljubljana AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3863703 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja
INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d. 19.06.2018 - 11:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (velika sejna soba v II. nadstropju) AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3862868 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, izvolitev članov NS, poročilo o odkupu lastnih delnic
INVESTA, družba za finance in nepremičnine d.d. 19.06.2018 - 13:00 v sejni sobi GZS, OZ za Gorenjsko, Bleiweisova cesta 16 v Kranju AJPES z dne 17.05.2018, objava št. 3861397 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA 19.06.2018 - 13:00 v veliki sejni sobi hotela Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6 v Laškem AJPES z dne 17.05.2018, objava št. 3861923 seznanitev z letnim poročilom za 2018, imenovanje revizorja za 2018
DOMEL Holding, d.d. 19.06.2018 - 18:30 na sedežu družbe, Otoki 21, Železniki AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3862795 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, pooblastilo za nakup lastnih delnic
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d. 20.06.2018 - 13:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana AJPES z dne 17.05.2018, objava št. 3861385 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2018
TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ d.d. 21.06.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Čatež 13, 8212 Velika Loka AJPES z dne 21.05.2018, objava št. 3865462 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 50,00 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja
Paloma, higienski papirji, d.d. 21.06.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3864242 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja, imenovanje člana NS
REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d. 21.06.2018 - 10:00 na naslovu Velika Pirešica 51, Žalec AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3863006 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, plačilo članom NS, spremembe statuta družbe
LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. 21.06.2018 - 10:00 v sejni sobi na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica AJPES z dne 21.05.2018, objava št. 3864395 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba MSRP, imenovanje revizorja
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 21.06.2018 - 11:00 v Beli dvorani Hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana AJPES z dne 10.05.2018, objava št. 3743295 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička (predlog dividende: 5,00 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja za 2018, 2019 in 2020, spremembe statuta
SIP strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini 21.06.2018 - 11:00 na sedežu družbe, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3863139 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja
DOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d. 21.06.2018 - 11:00 na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik AJPES z dne 21.05.2018, objava št. 3864461 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d. 21.06.2018 - 12:00 v sejni dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, Novo mesto AJPES z dne 14.05.2018, objava št. 3828245 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja, sprememba statuta
LIKO Industrija kovinske opreme, d.d. Liboje 21.06.2018 - 16:00 na sedežu družbe, Liboje 26a, 3301 Petrovče AJPES z dne 16.05.2018, objava št. 3859109 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, zamenjava obstoječih delnic, ki se glasijo na prinosnika v delnice na ime
LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. 22.06.2018 - 09:00 na Leskoškovi 4 v Ljubljani AJPES z dne 18.05.2018, objava št. 3863692 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. 22.06.2018 - 10:00 v 6. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Dunajska cesta 152, Ljubljana AJPES z dne 16.05.2018, objava št. 3860180 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja, prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD-1
INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba 22.06.2018 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje AJPES z dne 21.05.2018, objava št. 3864359 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 26.06.2018 - 10:00 na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3869275 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja
DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d. 26.06.2018 - 15:00 v prostorih Informacijskoizobraževalnega centra na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani AJPES z dne 22.05.2018, objava št. 3867605 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja, pooblastilo skupščine direktorju družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za oblikovanje sklada lastnih delnic
NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana 27.06.2018 - 09:00 na sedežu družbe, v sejni sobi, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3868731 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,17 EUR bruto na delnico), sprememba statuta, imenovanje revizorja
INLES Proizvodnja, trženje in inženiring, d.d. 27.06.2018 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3868965 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje članov upravnega odbora, imenovanje revizorja
HOJA-MOBILES Proizvodnja pohištvene opreme po naročilu, d.d. Polhov Gradec 27.06.2018 - 13:30 v prostorih Odvetniške družbe Ambrožič in Schulz, Bravničarjeva 13, Ljubljana AJPES z dne 23.05.2018, objava št. 3868254 razprava o letnih poročilih 2014 - 2017
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 28.06.2018 - 09:00 v veliki sejni sobi na sedežu družbe (IV. nadstropje), Vrunčeva ulica 2a, Celje AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3868913 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,13 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 28.06.2018 - 11:00 sejna soba v II. nadstropju na sedežu družbe, Vetrinjska ulica 2, Maribor AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3869112 seznanitev z letnim poročilom za 2017, seznanitev s poročilom o odkupu lastnih delnic, odločanje o uporabi bilančnega dobička (predlog dividende: 0,13 EUR bruto na delnico), imenovanje članov NS, imenovanje revizorja
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d. 28.06.2018 - 11:30 na sedežu družbe, Bakovska 29a, Murska Sobota AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3868633 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja, poročilo o lastnih delnicah
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. 28.06.2018 - 12:00 na sedežu družbe, Bakovska 29a, Murska Sobota AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3868643 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 3,0 EUR bruto na delnico), imenovanje članov NS, imenovanje revizorja
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 04.07.2018 - 11:00 v Stari mestni elektrarni (SME), Slomškova ulica 18, Ljubljana AJPES z dne 24.05.2018, objava št. 3869163 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička (predlog dividende: 0,12 EUR bruto na delnico), imenovanje revizorja

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.