Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Pokojninska družba A 23.05.2019 - 13:00 v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, 5. nadstropje, sejna soba. Časnik Dnevnik, z dne 20.04.2019 stran 11 Soglasje za uporabo lastnih delnic za izplačilo dividende delničarjem, Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov organov vedenja in nadzora, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2018, sklepanje o uporabi bilančnega dobička (bruto dividenda na delnico znaša 4,43 EUR, dividende bo družba izplačala 21. 6. 2019) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Volitve članov nadzornega sveta.
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana 24.05.2019 - 11:00 v sejni sobi, v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana. Ajpes z dne 19.04.2018 objava 4215374 Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 (0,55 EUR izplačilo 03.06.2019), Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu, vključno s seznanitvijo s prejemki organov vodenja in nadzora v letu 2018 Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019
BPG hramba plemenitih kovin d.d. 27.05.2019 - 10:00 v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana AJPES z dne 26.04.2019, objava št. 4223957 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje 28.05.2019 - 10:00 v protokolarnem prostoru na Cesti krških žrtev 47 v Krškem Ajpes z dne 24.04.2019 objava 4220124 Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta, Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu (Predlog dividend delničarjem v bruto vrednosti 7,70 EUR na delnico. Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev), Sprememba Statuta družbe Kostak, komunalno in gradbenega podjetja, d. d., Plačilo za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta, Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019, Pobude in vprašanja delničarjev
Zavarovalnica Triglav 28.05.2019 - 14:00 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana. AJPES z dne 25.04.2019, objava št. 4220503 Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2018 Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 (Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12. 6. 2019 in sicer dne 13. 6. 2019 na račun KDD), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
AJDACOM, družba pooblaščenka 31.05.2019 - 08:30 V dvorani 7 – sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana. AJPES z dne 26.04.2019, objava št. 4056962 Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2018 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega poročila družbe Ajdacom in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2018 ter sprejem o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine, uvedba enotirnega sistema upravljanja v družbi.
BTC 31.05.2019 - 09:00 v dvorani 7 v sejni sobi, Šmartinska 152, Ljubljana. AJPES z dne 26.04.2019, objava št. 4223927 Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2018 in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega poročila za poslovno leto 2018 ter sprejem o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine, uvedba enotirnega sistema upravljanja v družbi.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. 31.05.2019 - 09:00 na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana AJPES z dne 30.04.2019, objava št. 4226611 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in Skupine Deželna banke Slovenije za poslovna leta 2019-2022
Elektrooptika 31.05.2019 - 10:00 v notarski pisarni Nade Kumar, Slovenska cesta 56 v Ljubljani. AJPES z dne 15.04.2019, objava št. 4208100 Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2018, podelitve razrešnice Upravi in nadzornemu svetu, sezanitev s prejemki članov vodenja in nadzora.
FMR 31.05.2019 - 10:00 v prostorih družbe, na Vojkovi ulici 10 v Idriji. AJPES z dne 26.04.2019, objava št. 4222543 Preoblikovanje družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
SALUS, Ljubljana 31.05.2019 - 16:00 v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana. SEONET z dne 25.04.2019 objava INI-237/19 Odločitev o uporabi bilančnega dobička (Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 37,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu februarju leta 2019) ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2018; 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2018; 3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2018 je 11. 06. 2019. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 10. 06. 2019. Datum začetka izplačil bo dne 12. 06. 2019
TEKOL podjetje za tehnično zaščitna dela d.d. 04.06.2019 - 11:00 na sedežu družbe v Mariboru, Ulica pohorskega bataljona 14 AJPES z dne 29.04.2019, objava št. 4225684 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička
CINKARNA CELJE, d.d., Celje 04.06.2019 - 14:00 na sedežu družbe, Kidričeva 26, Celje SEONET z dne 30.04.2019, objava št. INI-269/19 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2019, spremembe statuta, imenovanje člana NS, pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
APS, Avtoprevozništvo in servisi d.d. 04.06.2019 - 15:00 na sedežu družbe, Koroška cesta 64, Velenje AJPES z dne 03.05.2019, objava št. 4229096 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o pokrivanju izgube v poslovnem letu 2018
UNIOR Kovaška industrija 05.06.2019 - 12:00 v Modri dvorani hotela Atrij, Cesta na Roglo 15 v Zrečah. SEONET z dne 26.04.2019 objava INI-239/19 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
ELEKTRO UNIMONT proizvodnja, montaža d.d. 05.06.2019 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice AJPES z dne 30.04.2019, objava št. 4226678 poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2018, predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1
MERCATOR, d.d., Ljubljana 05.06.2019 - 15:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 SEONET z dne 03.05.2019, objava št. INI-283/19 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
ENOS 06.06.2019 - 13:00 v prostorih družbe Enos d.d., Cesta železarjev 8, Jesenice. Ajpes z dne 23.04.2019 objava 4218056 Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov Uprave in članov NS, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu, Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA 06.06.2019 - 13:00 v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani AJPES z dne 30.04.2019, objava št. 4226512 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana 10.06.2019 - 11:00 CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana AJPES z dne 29.04.2019, objava št. 4224510 Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Letno poročilo 2018«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018 (»Informacija o prejemkih«), odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d., obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2018 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d., izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d., pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic, sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.
IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo 10.06.2019 - 15:00 Dunajska cesta 7, Ljubljana AJPES z dne 10.05.2019, objava št. 4327164 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja od 2019 do 2021
Sberbank banka 11.06.2019 - 09:00 v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128.a, Ljubljana. AJPES z dne 09.05.2019 objava 4326916 Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018, predstavitev letnega poročila banke za poslovno leto 2018, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu, Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta, Imenovanje člana nadzornega sveta
Tovarna elektromateriala Čatež 11.06.2019 - 09:00 na sedežu družbe TEM Čatež, Čatež 13, 8212 velika Loka AJPES z dne 09.05.2019 objava 4327077 Seznanitev z letnim poročilom, prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja ter seznanitev s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2018, Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru, Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. 11.06.2019 - 13:00 Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana AJPES z dne 09.05.2019, objava št. 4327080 seznanitev z letnim poročilom za 2018, uporaba bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2019, pooblastilo upravi za pridobitev lastnih delnic
DOMEL Holding, d.d. 11.06.2019 - 18:30 Otoki 21, Železniki AJPES z dne 10.05.2019, objava št. 4327270 odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja od 2019 do 2021, imenovanje članov NS, pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
DOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d. 12.06.2019 - 11:00 na sedežu družbe, Kovinarska cesta 28, Kamnik AJPES z dne 10.05.2019, objava št. 4327275 seznanitev z letnim poročilom za 2018, imenovanje revizorja od 2019 do 2021
Primorska hranilnica Vipava 12.06.2019 - 12:00 V prostorih Območne obrtno - podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4. AJPES z dne 13.05.2019 objava 4329193 Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018, Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in NS ter odločanje o uporabi bilančnega dobička, Izvolitev novega člana NS.
MERKUR nepremičnine 13.06.2019 - 10:00 na sedežu družbe Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. AJPES z dne 13.05.2019 objava 4329838 Predstavitev Letnega poročila za leto 2018 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ugotovitev bilančnega dobička za leto 2018, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe.
DATALAB Tehnologije d.d. 14.06.2019 - 10:10 Hajdrihova 28C, Ljubljana AJPES z dne 14.05.2019, objava št. 4332190 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje članov upravnega odbora, imenovanje revizorja od 2019 do 2021
SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding 17.06.2019 - 11:00 v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana AJPES z dne 17.05.2019 objava 4335867 Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2018, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2018, Predlog delitve dobička za leto, Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
Hranilnica LON d.d., Kranj 17.06.2019 - 13:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj AJPES z dne 16.05.2019, objava št. 4334691 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, spremembe statuta, imenovanje člana NS, seznanitev s posebnim revizorjevim poročilom
MEJA kmetijsko podjetje Šentjur 18.06.2019 - 10:00 v prostorih družbe Meja Šentjur, na naslovu Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur. AJPES z dne 17.05.2019 objava 4335530 Predstavitev letnega poročila družbe Meja Šentjur d.d. za poslovno leto 2018,vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe za leto 2018 in njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 ter predstavitev revidiranega letnega poročila za Skupino Meja (Meja Šentjur in Hmezad Hram d.o.o.) za leto 2018, Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019. Imenovanje članov nadzornega sveta.
INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring 18.06.2019 - 11:00 na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba II. nadstropju. AJPES z dne 17.05.2019 objava 4335858 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2018, revizorjevega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2018. Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019. Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev, Poročilo o odkupu lastnih delnic.
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d. 18.06.2019 - 12:00 Smrečnikova 45, Novo mesto AJPES z dne 14.05.2019, objava št. 4330720 seznanitev z letnim poročilom za 2018, sprememba statuta, imenovanje revizorja za 2019
MANUFAKTURA Trgovsko podjetje d.d. 18.06.2019 - 13:00 na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica AJPES z dne 15.05.2019, objava št. 4333132 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, sklep upravi za nakup lastnih delnic, imenovanje revizorja za 2019
Investa, Kranj 18.06.2019 - 13:00 v sejni sobi GZS, OZ za Gorenjsko, Bleiweisova cesta 16 v Kranju. AJPES z dne 16.05.2019 objava 4335300 Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, z mnenje revizorjeva in pisnega poročila nadzornega sveta k letnem poročilu, Sprememba dejavnosti in statut družbe, Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2018 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018, Določitev bruto nagrad in bruto sejnin članom nadzornega sveta, Imenovanje revizorja.
ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaščenka d.d. 18.06.2019 - 14:00 mala telovadnica OŠ Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa) AJPES z dne 16.05.2019, objava št. 4334365 seznanitev z letnim poročilom za 2018, volitve članov NS
LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. 18.06.2019 - 15:00 na Središki ulici 21 v Ljubljani AJPES z dne 15.05.2019, objava št. 4333828 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja za 2019
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba 18.06.2019 - 15:30 na sedežu družbe, Hajdrihova 4, Ljubljana AJPES z dne 16.05.2019, objava št. 4334682 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, imenovanje revizorja od 2019 do 2021
M SORA, trgovina in proizvodnja 18.06.2019 - 17:00 v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, lndustrijska ulica 21. AJPES z dne 16.05.2019 objava 4334972 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Potrditev višine nagrade nadzornemu svetu za opravljeno delo. Volitve članov nadzornega sveta, Potrditev višine sejnine za člane nadzornega sveta. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019,2020 in 2021.
FRIZARTI družba za upravljanje 19.06.2019 - 13:00 na Vrhniki, Stara cesta 4.a, v pisarni notarja Petra Meze. AJPES z dne 17.05.2019 objava 4336322 Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, Ugotovitev in sprejem predloga o pokrivanju bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Izvolitev članov nadzornega sveta
KOPA računalniški inženiring d.d. 19.06.2019 - 14:00 Kidričeva 14, Slovenj Gradec AJPES z dne 15.05.2019, objava št. 4333853 seznanitev z letnim poročilom za 2018
LIKO Industrija kovinske opreme, d.d. Liboje 19.06.2019 - 16:00 Liboje 26a, Liboje AJPES z dne 10.05.2019, objava št. 4327936 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička, spremembe statuta
Iskra Mehanizmi Holding 20.06.2019 - 09:00 na sedežu družbe Lipnica 8, Kropa. AJPES z dne 17.05.2019 objava 4335864 Predložitev letnega poročila družbe za leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1, Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, Pooblastilo upravi za izplačilo vmesnih dividend, Podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2018, Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leta 2019.
Banke Intesa Sanpaolo 20.06.2019 - 10:00 v sejni sobi Banke Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, VI. nadstropje. Časnik Finance, z dne 17. maj 2019, stran 7 Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s podelitvijo razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Izvolitev članov nadzornega sveta
Marmor, Sežana 20.06.2019 - 12:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. AJPES z dne 17.05.2019 objava 4336519 Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018, Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu, Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leta 2019, 2020 in 2021, Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sanolabor 20.06.2019 - 14:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4. AJPES z dne 20.05.2019 objava 4337389 Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018, odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Imenovanje revizorja za leta 2019, 2020 in 2021
SMF Media 21.06.2019 - 10:00 v prostorih notarja Uroša Kosa, Cigaletova ulica 7, Ljubljana. AJPES z dne 20.05.2019 objava 4337528 Seznanitev z letnim poročilom družbe SMF Media d.d., poslovne storitve za poslovno leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2018, Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Družbe v letu 2018 in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Družbe za poslovno leto 2018.
Delavska hranilnica 21.06.2019 - 11:00 v poslovni stavbi »Dom sindikatov« - sejna dvorana v šestem nadstropju, na naslovu Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 21.05.2019 objava 4339382 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2018, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2018 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora, Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2018 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta, Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2018, Spremembe in dopolnitve statuta.
SAVAPROJEKT 21.06.2019 - 12:00 v konferenčni sobi Saveprojekt. AJPES z dne 20.05.2019 objava 4338078 Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s podelitvijo razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.
DP JUB delniška družba pooblaščenka 26.06.2019 - 15:00 v prostorih Informacijskoizobraževalnega centra na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. AJPES z dne 23.05.2019 objava 4341445 Skupščini se predstavi letno poročilo družbe, revizijsko poročilo in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, hkrati skupščina ugotovi in odloča o uporabi bilančnega dobička ter odloča o podelitvi razrešnice Direktorju in Nadzornemu svetu družbe. Pooblastilo Skupščine Direktorju družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za oblikovanje sklada lastnih delnic. Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2019.
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba 28.06.2019 - 13:00 v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper AJPES z dne 29.04.2019, objava št. 4225174 uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora, spremembe statuta družbe
HIT hoteli, igralnice, turizem, Nova Gorica 08.07.2019 - 11:00 v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica. AJPES z dne 21.05.2019 objava 4339290 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Hit in Skupine Hit za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe Hit in Skupine Hit ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2018, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019,2020 in 2021, Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
TALUM B družba za upravljanje d.d. 15.07.2019 - 13:00 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10 AJPES z dne 15.05.2019, objava št. 4333849 seznanitev z letnim poročilom za 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.