Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
AMZS 03.08.2021 - 10:00 v sejni dvorani AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana. AJPES z dne 21.06.2021 objava 5123318 Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020. Imenovanje revizorja. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev. Predstavitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
TERME OLIMIA 03.08.2021 - 13:00 na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA AJPES z dne 30.06.2021 objava 5130189 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020 in prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Imenovanje člnaov nadzornega sveta družbe Terme Olimia. Izključitev manjšinskih delničarjev.
KOMET konfekcija Metlika 04.08.2021 - 08:00 na sedežu družbe Rosalnice 1, Metlika. AJPES z dne 30.06.2021 objava 5130192 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020. Sprejem pooblastila upravi za odkup in umik lastnih delnic.
KD d.d. 09.08.2021 - 09:30 na sedežu družbe KD d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana. SEONET z dne 7.7.2021 objava INI-497/21 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2020.Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Imenovanje članov upravnega odbora.
SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA 11.08.2021 - 12:00 na sedežu družbe Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 06.07.2021 objava 5137075 Seznanitev skupščine z letnim poročilom skupine SŽ ŽGP za leto 2020 in družbe SŽ – ŽGP ljubljana d.d., vključno z seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, predlogom uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
THERMANA 12.08.2021 - 10:00 v veliki sejni sobi Thermana Prak Laško , Zdraviliška cesta 6, Laško. AJPES z dne 09.07.2021 objava 5141376 Predstavitev letnega poročila za leto 2020 z revizijskim mnenjem in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2020. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
GORENJSKA PREDILNICA ŠKOFJA LOKA 16.08.2021 - 08:00 v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar na Šolski ulici 2 v Škofja Loki. AJPES z dne 15.07.2021 objava 5146962 Predolg uprave za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu in seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2020. Imenovanje revizorske družbe za leto 2021. Zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic in sprememba statuta družbe.
Elektro Maribor 16.08.2021 - 11:00 na sedžu družbe Vetrinjska cesta 2.a v Mariboru AJPES z dne 16.07.2021 objava 5147863 Spremebe statuta na predlog NS in Uprave. Spremembe 11. člena statuta na predlog Društva MDS in ostalih delničarjev. Razširitev dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje 3 članov nadzornega sveta.
KOPITARNA SEVNICA 18.08.2021 - 09:00 na sedežu družbe Prvomajska ulica 8 v Sevnici. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5148108 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2020, z mnenjem revizorja in pismi, poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2020 ter odločanje o podelitvi razrešnice Uprav družbe in nadzornemu svetu. Spremembe dejavnosti družbe. Spremembe statuta. Sprejem poslovnika skupščine. Izvolitev nadzornega sveta.
Tehniška Založba Slovenije 18.08.2021 - 09:00 v prostorih Notarja Bojana Podgorška na Dalmatinovi 2 v Ljubljani. AJPES z dne 19.07.2021 objava 5149334 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom Nadzornega sveta družbe k letnem poročilu. Seznanitev skupščine s prejemki direktorice in članov nadzornega sveta v letu 2020. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2020 in ter podelitev razrešnice direktorici in nadzornemu svetu.
INLES 18.08.2021 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica AJPES z dne 06.07.2021 objava 5136259 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2020 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem
IMP 19.08.2021 - 09:00 na sedežu družbe IMP na naslovu Dunajska cesta 7 v Ljubljani. AJPES z dne 17.06.2021 objava 5120030 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe IPM d.d. za poslovno leto 2020 vključno z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev in obravnava poročila nadzornega sveta o njegovem delu in preveritve in potrditve revidiranega letnega poročila za leto 2020 ter seznanitev s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020. Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za leto 2020. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih. Revizija poslov družbe IMP d.d. in odvisnih družb v zadnjih petih letih do dneva sprejema tega sklepa. Finančno stanje družbe IMD d.d. in njeno zadolževanje.
Pecivo Nova Gorica 19.08.2021 - 09:00 na sedežu družbe Rejčeva ulica 26 v Novi Gorici. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5147824 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota 19.08.2021 - 10:00 na sedežu družbe Bakovska ulica 29.A v Murski Soboti. AJPES z dne 14.07.2021 objava 5144815 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in letnega poročila in preveritve poročila o odnosu do povezanih družb, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Spremembe Statuta družbe glede dejavnosti družbe. Druge spremembe Statuta družbe.
VGP Kranj 19.08.2021 - 10:00 na sedežu družbe na Mirka Vadnava 5 v Kranju. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5147818 Seznanitev skupščine z letnim poročilom VGP Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2020. Imenovanje članov nadzornega sveta za naslednji mandat. Vprašanja in predlogi delničarjev. Razno.
VIPA HOLDING 19.08.2021 - 11:00 na sedežu družbe Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5147310 Seznanitev z letnim poročilom, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020.
Aktiva varovanje 19.08.2021 - 11:00 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor. AJPES z den 19.07.2021 objava 5148784 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2020, prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2020 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravnemu odboru. Volitve članov upravnega odbora Aktiva varovanje d.d. Seznanitev skupščine s potekom posebne revizije, katere namen je preveriti pravilnost vodenja poslov Aktiva varovanje za obdobje zadnjih 5 let. Spremembe statuta.
Avtobusni promet Murska Sobota 19.08.2021 - 12:00 na sedežu družbe Bakovska ulica 29.A v Murski Soboti. AJPES z dne 14.07.2021 objava 5144811 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in letnega poročila in preveritve poročila o odnosu do povezanih družb, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic ter spremembe Statuta družbe zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala. Spremembe Statuta družbe glede dejavnosti družbe. Druge spremembe Statuta družbe. Seznanitev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev.
MELAMIN 19.08.2021 - 12:00 v poslovni stavbi Melamina na naslovu Tomšičeva ulica 9 v Kočevju. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5147313 Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe in sicer ob seznanitvi skupščine z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim he le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2020.
Terme Čatež 19.08.2021 - 13:00 na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi. SEONET z dne 16.07.2021 objava INI-514/21 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2020, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2020. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2020. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklepanje o spremembi statuta družbe. Seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu.
METREL 19.08.2021 - 13:00 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. AJPES z dne 19.07.2021 objava 5149375 Seznanitev z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2021.
METREL DUS 19.08.2021 - 14:30 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. AJPES z dne 19.07.2021 objava 5149357 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2021. Imenovanje delniškega odbora. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
ŽIMA 20.08.2021 - 08:00 v sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o. na naslovu Leskovškova cesta 6 v Ljubljani AJPES z dne 14.07.2021 objava 5144824 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb 20.08.2021 - 08:30 v prostorih družbe MSIN d.o.o. Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 13.07.2021 objava 5143872 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020 in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih organov vodenja in nadzora, uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Murales 20.08.2021 - 09:30 na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 3, Ljutomer, v sejni sobi družbe. AJPES z dne 19.07.2021 objava 5148741 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2020, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za leto 2020. Odstop člana nadzornega sveta družbe. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Murales d.d. Ljutomer. Spremembe Statuta družbe.
Etiketa tiskarna 20.08.2021 - 10:00 v prostorih uprave Industrijska ulica 6, Žiri. AJPES z dne 14.07.2021 objava 5145478 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, Predlog uporabe bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Meso Kamnik 20.08.2021 - 13:00 na sedežu družbe Korenova cesta 9, Podgorje, Kamnik. AJPES z dne 12.07.2021 objava 5142773 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi ter mnenje revizijske družbe. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Sklepanje o podelitvi razrešnice Upravi in nadzornemu svetu družbe.
Kompas Shop 20.08.2021 - 15:00 v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52. AJPES z dne 20.07.2021 objava 5150363 Seznanitev z revidiranim letnima poročiloma skupine Kompas Shop in družbe Kompas Shop za poslovno leto 2020, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.
Velo 23.08.2021 - 09:00 v prostorih notarke Irene Florjančič Cirman, Cigaletova ulica 11 v Ljubljani. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5152509 Seznanitev skupščine z letnima poročiloma za poslovni leti 2019 in 2020, ki ju je obravnaval in potrdil upravni odbor družbe v skladu z 285. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovni leti 2019 in 2020, s pisnima poročiloma upravnega odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnih poročil za poslovni leti 2019 in 2020. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnic za leti 2019 in 2020. Uvedba dvotirnega sistema upravljanja družbe, sprememba sedeža družbe in spremembe statuta družbe. Prenehanje mandatov članom upravnega odbora in imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Pooblastilo za nakup lastnih delnic, pooblastilo za odsvajanje lastnih delnic ob izključitvi prednostne pravice delničarjev in pooblastilo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.
COMMERCE 23.08.2021 - 10:00 na sedežu družbe Mencingerjeva 7 v Ljubljani. AJPES z dne 07.07.2021 objava 5138930 Skupščina se seznani z letnim poročilom in prejemki za leto 2020, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, odločanje o bilančnem dobičku.
Velo nepremičnine 23.08.2021 - 10:00 v prostorih notarke Irene Florjančič Cirman, Cigaletova ulica 11 v Ljubljani. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5152446 Seznanitev skupščine z letnima poročiloma za poslovni leti 2019 in 2020, ki ju je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe v skladu z 282. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovni leti 2019 in 2020, s pisnim poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnih poročil za poslovni leti 2019 in 2020. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnic za leti 2019 in 2020. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.
PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA 23.08.2021 - 10:00 na sedežu družbe Panvita MIR, Lendavska 5, Rakičan, Murska Sobota. AJPES z dne 20.07.2021 objava 5149996 Seznanitev z revidiranim letnima poročiloma skupine in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročil ter konsolidiranega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravnemu odboru za leto 2020. Imenovanje upravnega odbora. Spremembe statuta.
EQUINOX NEPREMIČNINE 23.08.2021 - 11:00 v salonu Vrtnica v uHotelu na naslovu Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5153504 Seznanitev z naložbeno politiko družbe. . Seznanitev s pogodbo o strateškem svetovanju z družbo Equinox Partners d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe. Sprejem sklepa za spremembo Statuta družbe. Imenovanje članov upravnega odbora.
NIKA 23.08.2021 - 12:00 v notarski pisarni Andreja Doklerja, Maistrova 2, Brežice. SEONET z dne 22.07.2021 objava INI-525/21 Imenovanje revizorja. Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2020. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2020.
Magneti Ljubljana 23.08.2021 - 13:30 v jedilnici družbe na sedežu družbe Stegne 37, 1000 Ljubljana. AJPES z den 22.07.2021 objava 5153444 Imenovanje članov nadzornega sveta. Informacija o članu nadzornega sveta – Izbor predsednika sveta delavcev in imenovanje delavcev v nadzornem svetu. Razno.
Komunala komunalno podjetje Nova Gorica 23.08.2021 - 14:00 na sedežu družbe Cesta 25 junija 1 v Novi Gorici. AJPES z dne 15.07.2021 objava 5146313 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2020, in pisnim poročilom nadzornega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta. Seznanitev s poslovnim izidom in odločanje o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Določitev višine nagrade članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe.
FENOLIT 23.08.2021 - 15:00 v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg 22a, Borovnica. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5154397 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020, ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
M SORA 23.08.2021 - 17:00 v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5152449 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2020, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2020 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.
Gorenjska gradbena družba 24.08.2021 - 09:00 v prostorih družbe (velika sejna soba) na naslovu Jezerska cesta 20, Kranj. AJPES z dne 19.07.2021 objava 5148637 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020, poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2020, informacijo glede prejemkov organov vodenja in nadzora za leto 20201, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic. Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje članice nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe.
SMF Media, poslovne storitve 24.08.2021 - 09:00 v prostorih notarja Uroša Kosa, Cigaletova ulica 7 v Ljubljani. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5153829 Seznanitev z letnim poročilom družbe SMF Media, poslovne storitve, d.d. za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2020. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Družbe za poslovno leto 2020. Spremembe statuta Družbe.
SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA 24.08.2021 - 09:00 na sedežu družbe Hladilniška pot 28 v Ljubljani. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5153730 Seznanitev z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube za leto 2020 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Spremembe in dopolnitve statuta.
Marles 24.08.2021 - 10:00 v sejni sobi Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. AJPES z dne 21.07.2021 objava 5152187 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020 vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Marles za poslovno leto 2020 in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice direktorju in članom upravnega odbora. Imenovanje članov upravnega odbora. Pooblastilo za nakup lastnih delnic, pooblastilo za odsvajanje lastnih delnic o izključeni prednostni pravici delničarjev in pooblastilo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Tovarna meril Kovine 24.08.2021 - 13:00 na sedežu družbe Pameče 153, Slovenj Gradec. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5152943 Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2020 in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemi organov vodenja. Določitev nagrad članom nadzornega sveta. Vprašanja in pobude delničarjev.
Creina Kranj 24.08.2021 - 14:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5148302 Seznanitev skupščine z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prihodki uprave in članov NS v letu 2020. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Nagrade članom nadzornega sveta. Prenos delnic z oznako CRGK manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
KOMUNAPROJEKT 25.08.2021 - 10:00 v prostorih družbe Komunalaprojekt d.d., v 5 . nadstropju, na Partizanski cesti 3 – 5 v Mariboru. AJPES z dne 12.07.2021 objava 5142656 Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za poslovno leto 2020, s pisnim poročilom NS z dne 7.7.2021 o poslih s povezanimi strankami z dne 7.7.2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice Upravi in nadzornemu svetu družbe. Obravnava poslovnega načrta za leto 2021. Izvolitev članov nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe.
KOMPAS BLED 25.08.2021 - 12:00 v HOTELU LOVEC, Ljubtjanska cesta 6, 4260 BIed. AJPES z dne 21.07.2021 objava 5152141 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, sprejem sklepa o pokritju izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Poslovni plan družbe za leto 2021.
PRIMAT, tovarna kovinske opreme 26.08.2021 - 08:00 na sedežu družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor. AJPES z dne 21.07.2021 objava 5151722 Seznanitev Skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2020 in s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2020. Sprejem sklepa o obravnavi bilančne izgube in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
HMEZAD EXPORT-IMPORT 26.08.2021 - 09:00 v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5154668 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2020 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2020 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za leto 2021. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
ONIKS INVEST 26.08.2021 - 10:00 v sejni sobi družbe na naslovu Spodnji plavž 26 na Jesenicah. AJPES z dne 30.06.2021 objava 5131253 Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2021.
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče 26.08.2021 - 10:00 v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA AJPES z dne 09.07.2021 objava 5141402 Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2020 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
HIT LARIX 26.08.2021 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič) Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. AJPESA z dne 14.07.2021 objava 5145479 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2020, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2020, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020. Seznanitev s prenehanjem mandata članu in namestniku predsednika upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora družbe HIT LARIX d.d. Plačilo članom upravnega odbora in komisijam upravnega odbora.
Magneti Ljubljana 26.08.2021 - 13:10 v jedilnici družbe na sedežu družbe Stegne 37, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5153445 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2020. Sprejem sklepa za pokrivanje izgube leta 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta. Imenovanje novih članov nadzornega sveta. Razno
GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne 26.08.2021 - 15:10 v sejni sobi družbe (upravna stavba) Čiginj 63 v Tolminu. AJPES z dne 22.07.2021 objava 5152941 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2020 in poročila nadzornega sveta, in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemi organov vodenja. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
CP Ptuj 27.08.2021 - 09:00 na sedežu družbe Zagrebške cesta 49.a v Ptuju. AJPES z dne 27.08.2021 objava 5156379 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2020, poročilom Upravnega odbora o pregledu in sprejemu letnega poročila in odločanje o bilančnem dobičku za leto 2020 ter podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in Upravnem odboru. Seznanitev in odločanje o sejninah članov UE v letu 2021. Prenehanje mandata člana UO in izvolitev novega člana Upravnega odbora. Spremembe Poslovnika o delu Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj d.d.
POMGRAD 27.08.2021 - 10:00 na sedežu družbe Bakovska ulica 21 v Murski soboti. AJPES z dne 29.06.2021 objava 5128935 Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. m konsolidiranega letnega porocila skupine Pomgrad za leto 2020, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2020. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2020. Predlog nagrad nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe.
TANIN SEVNICA 27.08.2021 - 12:00 na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica. AJPES z dne 27.07.2021 objava 5156854 Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. . Pridobivanje lastnih delnic zaradi umika.
ISKRA-RELEJI tovarna relejev 27.08.2021 - 14:00 v prostorih družbe ISKRA-RELEJI d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5153803 Poročilo Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2020. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Tehniška založba Slovenije 28.08.2021 - 09:00 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 13.07.2021 objava 5144104 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2019 ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Seznanitev skupščine s prejemki direktorice in članov nadzornega sveta v letu 2019. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorici in nadzornem svetu.
Zasavski računski center, Trbovlje 30.08.2021 - 12:00 na sedežu družbe Obrtniška cesta 14, Trbovlje. AJPES z dne 30.07.2021 objava 5156853 Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2020 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog pokrivanja bilančne izgube za poslovno leto 2020 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Odpoklic članov NS in imenovanje novih članov NS.
MC MEDICOR 30.08.2021 - 16:00 v prostorih družbe Tbilisijska 81 v Ljubljani. AJPES z dne 27.07.2021 objava 5156382 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2020 ter poročilom Nadzornega sveta družbe. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Sprejem sklepa o spremembah statuta družbe MC Medicor d.d.
TTN Tovarna transportnih naprav 31.08.2021 - 08:00 v prostorih uprave družbe Podskrajnik 17 v Cerknici. AJPES z dne 19.07.2021 objava 5149540 Seznanitev z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE 31.08.2021 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5153804 Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog za kritje bilančne izgube za leto 2020.
Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane 31.08.2021 - 09:30 na sedežu družbe Lendavska ulica 5, Rakičan, Murska Sobota. AJPES z dne 28.07.2021 objava 5157615 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020, vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Seznanitev skupščine z izsekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe.
FMR HOLDING 31.08.2021 - 11:00 na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija. AJPES z dne 21.07.2021 objava 5152103 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR HOLDING d.d. za leto 2020 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2021.
Tehniška Založba Slovenije 31.08.2021 - 12:00 v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 21.07.2021 objava 5151799 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Seznanitev skupščine s prejemki direktorice in članov nadzornega sveta v letu 2020. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorici in nadzornem svetu.
INVESTA, družba za finance in nepremičnine 31.08.2021 - 12:00 v sejni sobi Zavarovalnice Triglav, Bleiweisova cesta 20 v Kranju. AJPES z dne 23.07.2021 objava 5153894 Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnem poročilu za leto 2020, informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Določitev bruto nagrad in bruto sejnin za člane nadzornega sveta. Pravilnik o izdajanju dovoljenja za prenos delnic družbe Investa. Imenovanje revizorja.
REGIA GROUP, investicijsko upravljanje 31.08.2021 - 14:00 v protorih družbe na Vodovodni cesti 93 v Ljubljani. AJPES z dne 16.07.2021 objava 5147308 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2021.
ENERGIJA RM 31.08.2021 - 14:00 v sejni sobi družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica. AJPES z dne 21.07.2021 objava 5151667 Seznanitev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
ZALOŽBA OBZORJA 01.09.2021 - 09:00 na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 5. AJPES z dne 28.07.2021 objava 5157580 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2020 in seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2020 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Z dnem 27.9.2021 se za člane nadzornega sveta predstavnika delničarjev imenujeta: g. Peter Peče g. Martin Richter Skupščina se seznani in potrdi člana nadzornega sveta predstavnika delavcev g. Darjo Ružič.
Mercator 01.09.2021 - 15:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 SEONET z dne 30.07.2021 objava INI-533/21 Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.