Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
KSP Hrastnik 17.07.2019 - 09:00 v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik. Ajpes z dne 14.06.2019 objava 4364980 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2ol?, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveto ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveto v poslovnem letu 2018. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2018 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2019.
Tanin Sevnica 17.07.2019 - 12:00 na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica. AJPES z dne 07.06.2019 objava 4358818 Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Imenovanje revizorja. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje 17.07.2019 - 19:00 na sedežu družbe, Letališka cesta 34, Ljubljana. Ajpes z dne 14.06.2019 objava 4364987 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveto ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveto v poslovnem letu 2018. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2018 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2019. Spremembe statuta družbe.
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota 18.07.2019 - 11:30 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 a. Ajpes z dne 14.06.2019 objava 4365193 Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Plačilo članom nadzornega sveta. Imenovanje revizorske družbe za leto 2019, 2020 in 2021. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota 18.07.2019 - 12:00 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29 A. AJPES z dne 14.06.2019 objava 4365191 Seznanitev skup5iine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Plačilo članom nadzornega sveta. Poročilo uprave o lastnih delnicah. Imenovanje revizorske družbe za leto 2019, 2020 in 2021.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA 18.07.2019 - 13:30 v prostorih družbe na naslovu Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana. Ajpes z dne 10.07.2019 objava 4390519 Izvolitev člana nadzornega sveta.
IGMAT, Inštitut za gradbene materiale 18.07.2019 - 15:00 v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351 C, 1260 Ljubljana - Polje. Ajpes z dne 13.06.2019 objava 4363313 Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Razno. (Se razdeli za dividende (5,50 EUR / delnico) Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, ki bodo vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev na presečni dan 17. oktobra 2019. Dividende bodo izplačane en delovni dan po presečnem dnevu, na dan 18. oktobra 2019.)
Skupna pokojninska družba 19.07.2019 - 09:00 v sejni sobi Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana. Ajpes z dne 10.07.2019 objava 4389243 Predstavitev Revidiranega letnega poročila Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2018, Letnega poročila o delu notranje revizije v letu 2018, Poročila nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana ter informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje članice nadzornega sveta.
NIGRAD, komunalno podjetje 19.07.2019 - 12:00 v sejni sobi družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. AJPES z dne 18.06.2019 objava 4367969 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za leto 2019,2020 in 2021.
Impol 2000 19.07.2019 - 13:00 v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica ob prisotnosti notarke gospe Jožice Škrk. Seonet z dne 14.06.2019 objava INI-439/19 Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema družbe Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019. Nakup 2,46 % poslovnega deleža v družbi IMPOL d. o. o. Seznanitev z izvolitvijo člana upravnega odbora s strani PTDSI. (Dividende se delničarjem izplačajo v višini 3,75 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do konca septembra 2019 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.)
REMONT obrtno gradbeno podjetje 23.07.2019 - 10:00 na naslovu Velika Pirešica 51, žalec. AJPES z dne 21.06.2019 objava 4372146 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za leto 2019. Plačilo članom nadzornega sveta.
DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov 23.07.2019 - 11:00 na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana v sejni sobi v 12. nadstropju AJPES z dne 20.06.2019 objava 4371464 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2018. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklepanje o imenovanju članov nadzornega sveta. Sklepanje o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leta 2019, 2020 in 2021.
SKB banka, Ljubljana 23.07.2019 - 13:00 v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani. SEONET z dne 20.06.2019 objava INI-457/19 Imenovanje novih članov Upravnega odbora. Imenovanje članov Upravnega odbora pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) postopka prodaje večinskega deleža v SKB d.d. kupcu OTP BANK na podlagi pogodbe o prodaji delnic z dne 2. 5. 2019, ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
MLINOSTROJ, podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav 23.07.2019 - 14:00 v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5. AJPES z dne 21.06.2019 objava 4372371 Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za leto 2019.
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali 24.07.2019 - 09:00 na sedežu družbe Anhovo 1, Deskle. AJPES z dne 20.06.2019 objava 4371456 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za leto 2019,2020 in 2021.
Dnevnik, družba medijskih vsebin 29.07.2019 - 12:00 v sejni sobi Dnevnika (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana. Časnik DNEVNIK, z dne 24.06.2019, stran 11 Seznanitev skupščine: z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2018 in s skupinskim letnim poročilom za leto 2018; s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila z revizijskima poročiloma s sklepoma nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila In skupinskega letnega poročila; s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2018 in o podelitvi razrešnice. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 ki 2021.
TKI HRASTNIK 29.07.2019 - 13:00 v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik. AJPES z dne 27.06.2019 objava 4376326 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2018, podelitev razrešnice Upravnemu odboru ter uporaba bilančnega dobička na dan 31. 12. 2018. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019.
DZS, založništvo in trgovina 30.07.2019 - 13:00 na sedežu družbe DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Časnik DNEVNIK, z dne 24.06.2019, stran 30 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2018. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svete. Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021. Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.
TALUM Tovarna aluminija, Kidričevo 01.08.2019 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, AJPES z dne 19.05.2019 objava 4368678 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za leto 2019,2020 in 2021. Dopolnitev dejavnosti in spremembe statuta družbe.
Pivka perutninarstvo 02.08.2019 - 08:00 v sejni sobi sobi Kal 1, 1000 Ljubljana AJPES z dne 28.05.2019 objava 4373442 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za leto 2019.
Inles 08.08.2019 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica AJPES z dne 28.06.2019 objava 4377406 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2018 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem. Imenovanje revizorja za leto 2019, 2020 in 2021.
POGREBNO PODJETJE MARIBOR 12.08.2019 - 11:00 v prostorih Uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39.a., 2000 Maribor, Ajpes z dne 11.07.2019 objava 4391386 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje novih članov nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019.
PECIVO Pekarstvo in slaščičarstvo, Nova Gorica 13.08.2019 - 09:00 na sedežu družbe, Rejčeva ulica 26, Nova Gorica. Ajpes z dne 05.07.2019 objava 4385483 Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in NS. Volitve članov NS. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019, 2020 in 2021
MDS IT inovativne tehnologije 19.08.2019 - 08:30 na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta 9E v Ljubljani AJPES z dne 21.06.2019 objava 4372372 Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Vprašanja in pobude delničarjev.
MARLES 20.08.2019 - 10:00 v sejni sobi družbe MARLES d.d. Limbuška c. 2, Limbuš. Ajpes z dne 12.07.2019 objava 4393176 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2018, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2018 in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2018 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnim direktorjem in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2018
Komunala Nova Gorica 20.08.2019 - 14:00 na sedežu družbe, Cesta 25. juinja 1 v Novi Gorici. Ajpes z dne 11.07.2019 objava 4390915 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev z novi člani nadzornega sveta predstavnikov delavcev. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021.
METREL merilna in regulacijska oprema 21.08.2019 - 13:30 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77, Ajpes z dne 12.07.2019 objava 4393217 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019.
METREL DUS družba za upravljanje in svetovanje 21.08.2019 - 14:30 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77, Ajpes z dne 12.07.2019 objava 4393225
Luka Koper 22.08.2019 - 12:00 na sedežu družbe Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper AJPES z dne 28.06.2019 objava 4377554 Seznanitev skupščine s potekom mandata članice nadzornega sveta in izvolitev nove članice nadzornega sveta.
Komet 23.08.2019 - 09:00 na sedežu družbe Rosalnice 1, Metlika. Ajpes z dne 10.07.2019 objava 4390274 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018. Sprejem pooblastila upravi za odkup in umik lastnih delnic. Imenovanje članov nadzornega sveta.
D.P. STEKLARNA HRASTNIK družba pooblaščenka 26.08.2019 - 12:00 v sejni sobi Sinet d.o.o., Cesta 1 maja 83 v Hrastniku. AJPES z dne 27.06.2019 objava 4376084 Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega odbora, sprejem sklepa o uporoabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
ONIKS INVEST 27.08.2019 - 11:30 v sejni sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26, Jesenice. Ajpes z dne 12.07.2019 objava 4393180 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2018, in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega porodila za leto 2018, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2018 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravnemu odboru. Nagrada članom upravnega odbora. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2019.
KOPITARNA SEVNICA 28.08.2019 - 09:00 na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8. Ajpes z dne 10.07.2019 objava 4390012 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za leto 2019, 2020 in 2021.
Meso Kamnik 29.08.2019 - 13:00 na sedežu družbe Korenova cesta 9, Podgorje, Kamnik. Ajpes z dne 08.07.2019 objava 4387452 Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice Upravi in NS. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019, 2020 in 2021.
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot 11.09.2019 - 09:30 v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29. Ajpes z dne 12.07.2019 objava 4393197 Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2018/2019 od 1.4.2018 do 31.03.2019, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in NS, imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019/2020

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.