Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Elektromontaža 09.12.2020 - 11:00 v poslovnih prostorih družbe Zaloška cesta 141, Ljubljana. AJPES z dne 05.11.2020 objava 4903272 Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2019. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Hranilnica LON 14.12.2020 - 15:00 na sedežu družb Žanova ulica 3, 4000 Kranj. AJPES z dne 13.11.2020 objava 4911178 Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10.člen statuta). Čistopis statuta. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Skupščina se seznani z odstopom Iga Grudna z dne 06.10.2020 zaradi nastopa funkcije člana uprave in na njegovo mesto za dobo petih let imenuje Milana Zaletela. Odpokliče se Miha Šlambergerja iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje Tiborja Šimonko ža člana NS za dobo 5 let. Odpokliče se Toneta Ropa iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje dr. Matjaža Novaka za člana NS za dobo 5 let. Skupščina pooblašča notarja Vojka Pintarja, da izdela čistopis Statuta Hranilnice Lon v skladu s sprejetimi sklepi na skupščini.
LAMETA, delniška družba pooblaščenka d.d. - v likvidaciji 15.12.2020 - 10:00 v pisrani odvetniške pisarne Jereb na naslovu Nazorjeva ulica 3, Kranj. AJPES z dne 13.11.2020 objava 4910654 Potek likvidacijskega postopka in razdelitev premoženja. Izbris družbe iz sodnega registra.
SŽ - projektivno podjetje Ljubljana 15.12.2020 - 13:00 na sedežu družbe Ukmarjeva ulic 6, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 12.11.2020 objava 4909097 Imenovanje članov dveh nadzornega sveta - prestavnikov kapitala. Seznanitev s članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcev.
Kompas Celje turistično podjetje 17.12.2020 - 12:00 v velenjski poslovni enoti družbe - Rdeča dvorana, Saleška 3, Velenje. AJPES z dne 13.11.2020 objava 4910860 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2019. Podelitev razrešnice
Kovinska Bled 18.12.2020 - 09:00 na sedežu družbe Seliška cesta 4. b na Bledu. AJPES z dne 18.11.2020 objava 4915607 Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2019 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2019. podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2019. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2019.
Projektivni biro Velenje 21.12.2020 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 20.10.2020 objava 4918015 Imenovanje posebnega revizorja. Pojasnilo o poslovnem sodelovanju z družbo BA projekt d.o.o. in morebitnem obstoju kolizije interesov pri poslovodenju obeh družb.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto 22.12.2020 - 12:00 v sejni sobi Gozdnega gospodarstva Novo mesto, Smrečnikova ulica 45 v Novem mestu. AJPES z dne 18.11.2020 objava 4916827 Sprememba statuta družbe. Imenovanje članov nadzornega sveta. Vprašanja in pobude delničarjev.
KSP HRASTNIK 23.12.2020 - 09:00 v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik. AJPES z dne 20.11.2020 objava 4917769 Sprejem sklepo o preoblikovonju družbe KSP HRASTNIK Komunolno - stonovanjsko podjetje, d.d., v družbo z omejeno odgovornostjo.
PETROL 28.12.2020 - 12:00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana. SEONET z dne 25.11.2020 objava INI-779/20 Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb. Sprememba Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.
Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka 05.01.2021 - 14:00 na sedežu družbe na naslovu Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v sejni sobi zraven menze. AJPES z dne 03.12.2020 objava 4929571 Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Vse delnice, ki jih nima v lasti večinski delničar in niso lastne delnice se prenesejo na Glavnega delničarja, manjšinskim delničarjem pa se v zameno za delnice v skladu s slovensko zakonodajo izplača primerna denarna odpravnina v višini 6,84 EUR na vsako preneseno delnico.
Istrabenz, holdinška družba 07.01.2021 - 12:00 v prostorih Notarske pisarne Mojce Tavčar Pasar, na naslovu Obala 114, Portorož. SEONET z dne 02.12.2020 objava INI-809/20 Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2019 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice.
Meso Kamnik 07.01.2021 - 14:00 v sejni sobi družbe na naslovu Korenova cesta 9, Kamnik. AJPES z dne 20.11.2020 objava 4919238 Ugotovitev prenehanja mandatov. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.