Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. Murska Sobota 20.11.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Plese 9, Murska Sobota AJPES z dne 19.10.2018, objava št. 4020700 seznanitev z odstopom članov NS in izvolitev novih članov NS
VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji 20.11.2018 - 10:00 na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina AJPES z dne 19.10.2018, objava št. 4019559 ustavitev postopka likvidacije družbe, razrešitev likvidacijskega upravitelja in nadaljevanje družbe, poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube, sprememba statuta, odpoklic in imenovanje člana NS, imenovanje revizorja za 2018
CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d. 23.11.2018 - 09:00 v salonu Hotela Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno AJPES z dne 19.10.2018, objava št. 4019560 prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja
REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC, d.d. 23.11.2018 - 09:00 na sedežu družbe, Grad 76, Cerklje na Gorenjskem AJPES z dne 22.10.2018, objava št. 4021556 plačilo članom NS, uporaba bilančnega dobička, prenos delnic na glavnega delničarja
TBJ, tehnični biro Jesenice 26.11.2018 - 10:00 na sedežu dtužbe TBJ, tehnični biro Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 41, 4270 Jesenice Ajpes z dne 24.10.2018 objava 4025111 Izvolitev članov nadzornega sveta, vprašanja delničarjev.
VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb 26.11.2018 - 10:00 v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana Ajpes z dne 24.10.2018 objava 4025114
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče 26.11.2018 - 10:00 v konferenčni sobi VIVAT v hotelu VITA, Dobrna 46, 3204 DOBRNA. Ajpes z dne 26.10.2018 objava 4028893 Izvolitev novih članov nadzornega sveta
ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. 27.11.2018 - 15:00 Litostrojska cesta 52, Ljubljana AJPES z dne 23.10.2018, objava št. 4023288 seznanitev z letnim poročilom za 2017, uporaba bilančnega dobička, seznanitev z napredkom projekta IPB
APS, Avtoprevozništvo in servisi 29.11.2018 - 16:00 na sedežu družbe v Velenju, Koroška cesta 64 Ajpes z dne 29.10.2018 objava 4030554 Prenehanje članstva v nadzornem svetu in izvolitev novih članov nadzornega sveta, vprašanja in pobude delničarjev.
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali 30.11.2018 - 09:00 na sedežu družbe Anhovo 1, 5210 Deskle. Ajpes z dne 26.10.2018 objava 4028890 Spremembe statuta, naknadno vplačilo delničarja - kapitalske rezerve
Kemofarmacija 30.11.2018 - 11:00 v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani. Ajpes z dne 26.10.2018 objava 4028941 Spremembe Statuta družbe, Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in NS, imenovanje revizorja za 2019
TRIO, Tržič 06.12.2018 - 12:00 v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10, 4290 Tržič AJPES z dne 05.11.2018, objava št. 4035520 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2017, Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2017, Razno.
TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ 06.12.2018 - 12:00 v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre; AJPES z dne 06.11.2018, objava št. 4036841 Odpoklic članov NS, Sprememba statuta družbe, Imenovanje novih članov NS, Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018
SLOSYS, družba za financiranje in razvoj sodobnih tehnologij, d.d. 10.12.2018 - 10:00 v notarski pisarni notarke Nevenke Tory, Beethovnova 14, Ljubljana AJPES z dne 08.11.2018, objava št. 4039923 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, preoblikovanje v d.o.o.
SGP Zigrad Idrija 11.12.2018 - 12:00 na sedežu družbe Vojkova 8, Idrija. AJPES z dne 09.11.2018, objava št. 4042007 imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2018, pooblastilo za nakup lastnih delnic
LAMETA, družba pooblaščenka 12.12.2018 - 10:30 v prostorih Odvetniške pisarne Jereb d.o.o., Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj AJPES z dne 09.11.2018, objava št. 4042204 Kritje bilančne izgube in nepodelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, Razveljavitev sklepov 12 skupščine z dne 17.07.2018, Sprememba statuta, prenehanje mandatov in imenovanje novih članov NS.
Perutnina Ptuj 13.12.2018 - 11:00 v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva ulica 190, Ptuj. Ajpes z dne 12.11.2018 objava 4043535 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017.
Mestna optika 14.12.2018 - 08:00 v prostorih družbe Mestna optika, Kongresni trg 9, 1000 Ljubljana. Ajpes z dne 13.11.2018 objava 4044986 Seznanitetev z letnim poročilo za 2017, podelitev razrešnice Upravi in NS, odločanje o uporabi bilančnega dobička.
SAVA 14.12.2018 - 12:00 na sedežu družbe 6. nadstropje Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana AJPES z dne 09.11.2018, objava št. 4041405 Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.