Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Goričane, tovarna papirja Medvode 23.09.2019 - 12:00 na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode. Ajpes z dne 22.08.2019 objava 4426619 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019 do 2021, Imenovanje člana nadzornega sveta, Nagrade za člane nadzornega sveta.
Ilana 30.09.2019 - 15:30 v predavalnici, v pritličju poslovne stavbe Iskra, Stegne 21, 1000 Ljubljana Ajpes z dne 26.08.201 objava 4429091 Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice direktorju in NS. Seznanitev z napredkom projekta IPB (v Beogradu). Imenovanje članov nadzornega sveta.
Enos 01.10.2019 - 13:00 na sedežu družbe Cesta železarjev 8, Jesenice. Ajpes z dne 29.08.2019 objava 4432655 Uporaba bilančnega dobička za leto 2018.
KROJ v likvidaciji 02.10.2019 - 10:00 v prostorih notarke Marjane Tičar Bešter, Šolska ulica 2, Škofja Loka. Ajpes z dne 29.08.2019 objava 4432652 Razdelitev likvidacijske mase
Telemach Pobrežje 09.10.2019 - 10:00 v prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. Ajpes z dne 05.09.2019 objava 4440841 Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja (40,00 EUR za 1 delnico).
JAVNA RAZSVETLJAVA 11.10.2019 - 11:00 V prostorih notarke Marine Ružič Tratnik, Šmartinska cesta 111, Ljubljana. Ajpes z dne 10.09.2019 objava 4444527 Imenovanje novega člana nadzornega sveta. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2018, Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019, Povedanje osnovnega kapitala družbe.
Menina 15.10.2019 - 11:00 na sedežu družbe Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik. Ajpes z dne 10.09.2019 objava 4444540 Prenos delnic manjšinskih delničarjev (vključno z lastnimi delnicami) na Glavnega delničarja (po 32,98 EUR na delnico)
Nova Ljubljanska banka 21.10.2019 - 11:00 na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana SEONET z dne 09. september 2019 objava INI-614/19 Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.