Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Generali zavarovalnica 29.05.2024 - 10:00 v prostorih notarske pisarne Blaža Hrvatina v Ljubljani, Linhartova cesta 11. AJPES z dne 17.05.2024 objava 6128555 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o mnenju na poročilo notranje revizije. Uporaba bilančnega dobička. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Hranilnica LON 30.05.2024 - 10:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6107841 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2023. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2023 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2024-2027. Imenovanje člana nadzornega sveta. Spremembe Statuta LON.
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE 04.06.2024 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6106329 Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 04.06.2024 - 10:00 v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 26.04.2024 objava 6110155 Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2023. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev s potekom mandata in odstopno izjavo članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d.d.
ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom 06.06.2024 - 12:00 v prostorih ENOS d.d., Cesta Železarjev 8, Jesenice. AJPES z dne 24.04.2024 objava 6105811 Predstavitev letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu.
ISKRA-RELEJI tovarna relejev 10.06.2024 - 14:00 v prostorih družbe ISKRA-RELEJI d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. AJPES z dne 10.05.2024 objava 6122398 Poročilo Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2023. Sklep direktorja o uporabi dobička. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta. Statusno preoblikovanje družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Livar 12.06.2024 - 09:00 na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe. AJPES z dne 10.05.2024 objava 6122357 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za delo v letu 2023. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe.
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje 12.06.2024 - 09:00 na sedežu družbe Letališka cesta 34, Ljubljana AJPES z dne 09.05.2024 objava 6121352 Seznanitev z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročiloma nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila. Odločevanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razre5nice upravi in članom nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za leto 2024. Imenovanje članov nadzornega sveta.
ELEKTRO UNIMONT 12.06.2024 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice. AJPES z dne 09.05.2024 objava 6120147 Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2023. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2023 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Izvolitev članov nadzornega sveta.
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA 12.06.2024 - 13:00 na sedežu družbe Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 08.05.2024 objava 6119556 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim poročiloma nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in njegovi potrditvi po 282. členu ZGD-1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2024.
EQUINOX NEPREMIČNINE 12.06.2024 - 17:00 v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 10.05.2024 objava 6122389 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026.
Marmor, Sežana 13.06.2024 - 12:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. AJPES z dne 09.05.2024 objava 6120431 Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2023, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023. Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Seznanitev skupščine o imenovanju direktorja družbe. Imenovanje novih članov NS. Vprašanja in predlogi delničarjev.
LOBIUM, poslovanje z nepremičninami 13.06.2024 - 14:00 na Središki ulici 21 v Ljubljani. AJPES z dne 23.05.2024 objava 6133662 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Lobium d.d. in skupine Lobium d.d. za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Sprejem sprememb Statuta družbe Lobium, d.d. Prenehanje mandatov članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Čistopis statuta.
SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding 14.06.2024 - 08:30 v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana. AJPES z dne 14.05.2024 objava 6124623 Obravnava letnega poročila družbe za leto 2023, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2023. Predlog delitve dobička za leto 2023. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje novih članov nadzornega sveta.
LOTERIJA SLOVENIJE 14.06.2024 - 10:00 na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 14.05.2024 objava 6124268 Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Plačilo članom nadzornega sveta.
NovaTV24.si 14.06.2024 - 10:00 v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana AJPES z dne 14.05.2024 objava 6123606 Sprejem Letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2023 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja. . Razrešnica élanom upravnega odbora in izvršenemu direktorju. Seznanitev s prenehanjem mandata članom upravnega odbora, predlogi in izvolitev novih članov v Upravni odbor.
REMONT 17.06.2024 - 09:00 na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec. AJPES z dne 24.05.2024 objava 6135070 Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Remont, d.d. za poslovno leto 2023 in s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi spregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Remont, d.d. za poslovno leto 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev z že imenovanim revizorjem. Plačilo člankom nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 17.06.2024 - 11:00 na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri. AJPES z dne 30.04.2024 objava 6113919 Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Letno poročilo 2023«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«). Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d. Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2023 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d. Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
Telekom Slovenije 17.06.2024 - 15:00 v multimedijski dvorani družbe (pritličje) Cigaletova ulica 15 v Ljubljani. AJPES z dne 14.05.2024 objava 6124270 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2023 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe telekom Slovenije d.d. za leto 2023. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Delavska hranilnica 18.06.2024 - 10:00 v prostorih hotela Eurostars uHotel, v Salonu Orhideja, na naslovu Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana. Izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. AJPES z dne 16.05.2024 objava 6127437 Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2023 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO 18.06.2024 - 13:00 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, Novo mesto. AJPES z dne 10.05.2024 objava 6121735 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto d.d. za leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
CETIS 18.06.2024 - 14:00 v poslovnih prostorih na sedežu družbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v sejni sobi št. 608. Soglasje k pogodbi o zaposlitvi z izvršnim direktorjem. AJPES z dne 18.05.2024 objava 6128267 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2023, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2023 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2023.
M SORA, trgovina in proizvodnja 18.06.2024 - 17:00 v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21. AJPES z dne 15.05.2024 objava 6125804 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2023, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2023, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2023 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe M SORA d.d. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.
POMGRAD - VGP 19.06.2024 - 09:00 v sejni sobi družbe na naslovu Lipovci 256., 9231 Beltinci. AJPES z dne 17.05.2024 objava 6128048 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, t revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki uporabe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023. Predlog nagrad nadzornemu svetu. Spremembe statuta. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe.
MELAMIN 19.06.2024 - 12:00 v poslovni stavbi družbe Melamin na naslovu Tomšičeva cesta 8 v Kočevju. AJPES z dne 17.05.2024 objava 6128106 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom revizorja, poročilom o prejemkih in poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023. Posvetovalno glasovanje i poročilu o prejemkih. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic, določitev načinov odsvajanja lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic. Volitve članov nadzornega sveta.
ENOS, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom 19.06.2024 - 12:00 v prostorih ENOS, Cesta železarjev 8, Jesenice. AJPES z dne 14.05.2024 objava 6124737 Predstavitev letnega poročila za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023. podelitev razrešnice članom uprave in nadzornemu svetu. Preoblikovanje iz delniške družbe v d.o.o.
BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje 19.06.2024 - 14:00 v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje. AJPES z dne 16.05.2024 objava 6127394 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Cinkarne Celje 19.06.2024 - 15:00 na sedežu družbe, in sicer na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta. AJPES z dne 18.05.2024 objava 6128268 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2023, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d., za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2023. Skupščina se seznani in potrdi Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Cinkarna Celje, d.d. Sprememba statuta družbe Cinkarna Celje, d.d. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Seznanitev skupščine o odstopu člana nadzornega sveta. Imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Elektro Gorenjska 20.06.2024 - 11:00 na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3.a. AJPES z dne 16.05.2024 objava 6127804 Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2023, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora, ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2023. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023.
KOVINTRADE Mednarodna trgovina 20.06.2024 - 12:00 v prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Mariborska cesta 7 (govorilnica št. 1 v pritličju). AJPES z dne 20.05.2024 objava 6129524 Seznanitev s poročilom nadzornega svet Kovintrade, d.d., Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2023 ter poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta. Spremembe Statuta družbe. Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade, d.d., Celje. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe.
Manufaktura 20.06.2024 - 13:00 na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica. AJPES z dne 18.05.2024 objava 6128707 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2023, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2023, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave. Seznanitev skupščine z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe Manufaktura d.d.
Komunala Sežana 21.06.2024 - 10:00 v multimedijskem prostoru ICKV - botanični vrt Sežana. AJPES z dne 20.05.2024 objava 6129774 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2023
Elektro Ljubljana 21.06.2024 - 11:00 v Stari elektrarni - Elektro Ljubljana /SMEEL), Slomškova ulica 18, Ljubljana. AJPES z dne 20.05.2024 objava 6130700 Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023. Sezanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d.d.
SIP strojna industrija 26.06.2024 - 11:00 v veliki sejni sobi (A1/1( na sedežu družbe SIP d.d., Juhartova 2, Šempeter v Savinjski dolini, AJPES z dne 24.05.2024 objava 6134963 Obravnava in sprejem Letnega poročila družbe SIP za poslovno leto 2023 in s poročilom neodvisnega revizorja in Konsolidiranega letnega poročila Skupine SIP za poslovno leto 20203 s poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega a odbora za poslovno leto 2023. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2023. spremembe in dopolnitve statuta družbe. Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic. Obravnava in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic. Imenovanje članov upravnega odbora. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024.
LIKO Industrija kovinske opreme, Liboje 27.06.2024 - 16:00 na sedežu družbe v Libojah 26 a. AJPES z dne 23.05.2024 objava 6133282 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanje uprave in nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta druške Liko d.d, Liboje. Razno.
Krka 11.07.2024 - 13:00 v dvorani Hotela Šport, Grajska cesta 2 na Otočcu. AJPES z dne 16.05.2024 objava 6127015 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev. Seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.