Novice

Društvo MDS predlaga 18,48 centov dividende za delničarje Elektro Celje

Društvo Mali delničarji Slovenije ( v nadaljevanju Društvo MDS) je danes na Upravo Elektro Celje naslovil nasprotni predlog za 27. skupščino delničarjev, ki bo 29. junija 2022 v Celju, da delničarjem izplača večino bilančnega dobička, kar znese 18,48 centov bruto na 1 delnico.

 

Ljubljana, 23. maj 2022

 

Uprava je podala predlog o nedelitvi bilančnega dobička na sklicani je skupščina Elektro Celje d.d.

 

Uprava je danes sklicala 27. skupščino delničarjev Elektro Celje, d.d., ki bo 29. junija 2022 in predlagala, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 4.410.425,93 EUR ostane nerazporejen. Zato je Društvo neposredno po sklicu podalo nasprotni predlog s katerim predlaga, da se deli skoraj ves bilančni dobiček, kar znese 18,48 centov bruto dividende na delnico, preostanek v skupni višin 1.361,09 EUR pa ostane nerazporejen in se o njem odloča v naslednjih letih.

 

V obrazložitvi je Društvo MDS zapisalo, da letos odločamo o bilančnem dobičku poslovnega leta 2021 in izpad prihodka iz omrežnine vpliva na poslovni rezultat leta 2022.

 

Ker je namen delniške družbe ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene delničarje in je družba uspešno poslovala leta 2021, imajo delničarji tudi zakonsko pravico, da participirajo pri delitvi bilančnega dobička. Udeležba delničarja na dobičku je temeljna premoženjska pravica, ki jo ima delničar in tudi najpomembnejši razlog, da je delničar sploh delničar.

 

Kdo bo nadomestil škodo EDP-jem zaradi opredvolilnih bonbončkov

 

Društvo MDS je še zapisalo da mali in manjšinski delničarji nismo krivi za »populistične predvolilne ukrepe Vlade Republike Slovenije Janeza Janše «, ki so povzročili izpad prihodka iz omrežnine za mesece februar, marec in april 2022 in posledično povročile poslovno škodo EDP-jem in njegovim lastnikom. Še več prepričani smo, da mora Republika Slovenija oz.  Vlada Republike Slovenije ali pristojno ministrstvo nadomestiti povzročeno škodo v celoti, skladno z določili ZGD-1. Kot veste je Društva MDS, Sindikatov energetike, GIZ EDP-jev in regulator Agencije za energijo, na pristojni Komisiji državnega zbora RS, pred sprejemom Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ob prisotnosti tedanjega pristojnega državnega sekretarja Blaža Košoroka, opozarjal na nedopusnost in finančne posledice tega ukrepa. Žal ne tedanji državni sekretar Blaž Košorok, ne tedanji poslanci vladajoče koalicije Janeza Janše, tega niso uslišali in »takratni vladajoči poslanski valjar« je to 22. februarja 2022 sprejel.

 

Društvo MDS je takrat poudarilo, da ni narobe, če Republika Slovenija želi ublažiti posledice podražitev energije, narobe pa je:

 

 • da to počne iz načrtovane donosnosti, kar ni enako dobičku - kot to vztrajno prikazuje Vlada in njeni ministri - saj se iz donosnosti EDP-jev krijejo tudi stroški zadolževanja, ki na dan 31.12.2020 znašajo 263 mio EUR, ter davek od dohodka pravnih oseb in drugi morebitni nepriznani stroški;
 • da to počne mimo zakonskih pravil, ki veljajo za korporativno upravljanje delniških družb -  vloga skupščine delniških družb, kot njihovega najvišjega organa in edinega organa, v katerem so zastopani tudi mali in manjšinski delničarji, ki so 20,5 % lastniki v vseh 5 EDP-jih, je zanemarjena;
 • da to počne mimo evropskih pravil in arbitrarno, s tem da Agenciji za energijo, ki bi morala biti neodvisna, nalaga, kako naj odloča;
 • da to počne retroaktivno, saj naj bi Agencija za energijo spremenila svoje izdane akte za letošnje leto;
 • da gre za nedovoljeno državno pomoč (kot ukrep, s katerim naj bi pomagali tudi podjetjem), kar je v fazi sprejemanja zakona opozorila tako Agencija za energijo kot tudi Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS;
 • da to počne povsem prekomerno (upravičenci niso samo posamezniki, ampak tudi velika podjetja, kamor bo šla večina koristi), zaradi česar bo sredstev za tiste, ki jih res potrebujejo, bistveno manj.

Društvo MDS predlaga 16 centov dividende za delničarje Elektro Gorenjska

Društvo Mali delničarji Slovenije ( v nadaljevanju Društvo MDS) je danes na Upravo Elektro Gorenjske naslovil nasprotni predlog za 29. skupščino delničarjev, ki bo 23. junija 2022 v Kranju, da delničarjem izplača celotni bilančni dobiček, kar znese 16 centov bruto na 1 delnico.

 

Ljubljana, 20. maj 2022

 

Uprava je podala predlog o nedelitvi bilančnega dobička na sklicani je skupščina Elektro Gorenjske d.d.

Uprava je danes sklicala 29. skupščino delničarjev Elektro Gorenjska d.d., ki bo 23. junija 2022 in predlagala, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 2.763.756,00 EUR ostane nerazporejen. Zato je Društvo MDS neposredno po sklicu podalo nasprotni predlog s katerim predlaga, da se deli celotni bilančni dobiček, kar znese 16 centov bruto dividende na delnico.

V obrazložitvi je Društvo MDS zapisalo, da odločamo o bilančnem dobičku poslovnega leta 2021 in izpad prihodka iz omrežnine vpliva na poslovni rezultat leta 2022.

 

Kdo bo nadomestil škodo EDP-jem zaradi opredvolilnih bonbončkov

Društvo MDS je še zapisalo da mali in manjšinski delničarji nismo krivi za »populistične predvolilne ukrepe Vlade Republike Slovenije Janeza Janše «, ki so povzročili izpad prihodka iz omrežnine za mesece februar, marec in april 2022 in posledično povzročile poslovno škodo EDP-jem in njegovim lastnikom. Še več prepričani smo, da mora Republika Slovenija oz.  Vlada Republike Slovenije ali pristojno ministrstvo nadomestiti povzročeno škodo v celoti, skladno z določili ZGD-1. Kot veste je Društva MDS, Sindikatov energetike, GIZ EDP-jev in regulator Agencije za energijo, na pristojni Komisiji državnega zbora RS, pred sprejemom Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ob prisotnosti tedanjega pristojnega državnega sekretarja Blaža Košoroka, opozarjalo na nedopustnost in finančne posledice tega ukrepa a žal, ne takratni državni sekretar Blaž Košorok, ne takratni poslanci vladajoče koalicije tega niso uslišali in »vladajoči poslanski valjar« je to 22. februarja 2022 tudi sprejel.

Društvo MDS je takrat poudaril, da ni narobe, če Republika Slovenija želi ublažiti posledice podražitev energije, narobe pa je:

 1. da to počne iz načrtovane donosnosti, kar ni enako dobičku - kot to vztrajno prikazuje Vlada in njeni ministri - saj se iz donosnosti EDP-jev krijejo tudi stroški zadolževanja, ki na dan 31.12.2020 znašajo 263 mio EUR, ter davek od dohodka pravnih oseb in drugi morebitni nepriznani stroški;
 2. da to počne mimo zakonskih pravil, ki veljajo za korporativno upravljanje delniških družb -  vloga skupščine delniških družb, kot njihovega najvišjega organa in edinega organa, v katerem so zastopani tudi mali in manjšinski delničarji, ki so 20,5 % lastniki v vseh 5 EDP-jih, je zanemarjena;
 3. da to počne mimo evropskih pravil in arbitrarno, s tem da Agenciji za energijo, ki bi morala biti neodvisna, nalaga, kako naj odloča;
 4. da to počne retroaktivno, saj naj bi Agencija za energijo spremenila svoje izdane akte za letošnje leto;
 5. da gre za nedovoljeno državno pomoč (kot ukrep, s katerim naj bi pomagali tudi podjetjem), kar je v fazi sprejemanja zakona opozorila tako Agencija za energijo kot tudi Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS;
 6. da to počne povsem prekomerno (upravičenci niso samo posamezniki, ampak tudi velika podjetja, kamor bo šla večina koristi), zaradi česar bo sredstev za tiste, ki jih res potrebujejo, bistveno manj.

Ker je namen delniške družbe ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo pri morebitnem bilančnem dobičku, zato smo podali nasprotni predlog za delitev dividende, saj je družba poslovala z dobičkom. Udeležba delničarja na dobičku je temeljna premoženjska pravica, ki jo ima delničar in tudi najpomembnejši razlog, da je delničar sploh delničar.

Društvo MDS predlaga delitev 31,89 EUR dividende namesto 21,00 EUR na 26. skupščini delničarjev Cinkarna Celje, d.d

Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 je danes vložil nasprotni predlog na Cinkarno Celje d.d, s katerim predlaga delitev 31,89 EUR za dividende, kar je 75 % čistega poslovnega izida preteklega leta, kar je skladno z sprejeto in zapisano ter objavljeno dividendno politiko Cinkarne Celje d.d.

 

Ljubljana, 13.05.2022

 

Neposredno po objavi je delničar Društvo MDS poslal nasprotni predlog k sklepa 2. točke dnevnega reda »Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.« 26. skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., ki je sklicana za dne 15.06.2022 ob 14.00 uri v prostorih večnamenskega objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje na Cinkarno Celje d.d. in sicer k točki 2.2. dnevnega reda, ki glasi:

 

»Bilančni dobiček v višini 25.006.577,00 EUR uporabi za naslednje namene:

 

 • del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89

EUR na delnico,

 • preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.«

 

O predlogih sklepov pod točko 2.1, 2.3 in 2.4. se odloča v predlagani obliki.

 

Obrazložitev sklepa

 

Izračun predloga za dividende temelji na podatku, da ima družba na dan sklica skupščin 781.512 delnic, ki so upravičene do dividend.

 

Skladno s sprejeto dividendno politiko, ki je objavljena tudi v Letnem poročilu Cinkarne Celje za leto 2021, je na strani 33 zapisano:  »Strateški  načrt  vključuje  dividendno  politiko,  ki  predvideva  okvirno  izplačilo  75  %  vsakokratno doseženega  čistega  poslovnega izida.«

 

Iz Letnega poročila Cinkarne Celje za leto 2021 (na strani 13) izhaja, da je čisti poslovni izid na dan 31.12.2021 bil  33.227.124 EUR in je višji za 215 % od načrtovanega. Podani nasprotni predlog za delitev dividend predvideva 75 % delitev čistega poslovnega izida in je zaokrožen na 2 decimalni mesti.

 

Iz objavljenega četrtletnega poročila družbe za januar 2022 do marec 2022 Cinkarna Celje, d.d. izhaja, da družba posluje stabilno in nad planom. Morebitno izplačilo dividende, ki bi bila izplačana skladno z dividendno politiko, v ničemer ne ogroža kapitalske stabilnosti družbe, saj ima družba na dan 31.03.2022 presežek denarnih sredstev, ki samo na TRR znašajo 57,12  milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2021 višja za 6 %, še boljše pa kaže na čistem poslovnem izidu, ki v obdobju januar do marec 2022 znaša kar  15,57 mio EUR in je večji za 109 % glede na  leto 2021, ko je znašal 7,43 mio EUR.

 

Z izplačilom predlagane dividend se sledi objavljeni dividendni politiki in se krepi zaupanje v družbo in njene delnice.

 

Delničarjem Luke Koper se obeta višja dividenda - 1,14 EUR

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) je za 35. redno sejo skupščine družbe Luka Koper d.d., ki bo potekala 6. junija 2022 podal nasprotni predlog za delitev dividende v višini 1,10 EUR namesto predlaganih 0,71 EUR.

 

Ljubljana, 13. maj 2022

 

Društvo MDS je predlagalo 1,10 EUR, SDH pa še 4 cente več oz. 1,14 EUR

 

Ob pisanju nasprotnega predloga Društvo MDS ni vedelo za predlod dividende s strani SDH, zato smo predlagali , da se od ugotovljenega bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2021 znašal 29.592.319,96 evra za dividende nameni:

 • 15.400.000,00 evrov kar znese za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 evra na navadno delnico.
 • preostanek bilančnega dobička v znesku 14.192.319,96 pa ostane nerazporejen.

Predlagali smo tudi, da družba izplača dividende dne 29.07.2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28.07.2022.

Seveda bo Društvo MDS podprlo nasprotni predlog SDH, ki namenja večji delež za dividende.

 

V obrazložitvi smo med drugim zapisali, da je družba Luka Koper, d.d., je v poslovnem letu 2021 ustvarila čisti poslovni izid v višini 29.592.319,96 EUR. Rezerve nerazporejenega in prenešenega dobička družbe iz preteklih poslovnih let so konec leta 2021 znašale 224.907.699 EUR.

 

Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe Luka Koper d.d. omogoča izplačilo višje dividende, kot je s sklicem skupščine predlagani znesek 0,71 EUR, saj iz revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2021 nikjer ne izhaja, da bi z izplačilom višje dividende bilo ogroženo njeno nadaljnje poslovanje, likvidnost, razvoj, investicije v nove projekte ali celo obstoj same družbe.

 

Zato smo predlagali, da se od bilančnega dobička v višini 29.592.319,96 EUR, znesek 15.400.000,00 EUR nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 EUR na navadno delnico, ter da o delitvi nerazporejenega dela bilančnega dobička za leto 2021 v višini 14.192.319,96 evrov delničarji odločajo na skupščini družbi, ki mora biti izvedena najkasneje do 30.09.2022.

 

Delničar tudi predlaga skrajšanje roka za izplačilo dividende in sicer za malo več kot 1 mesec od predlaganega datuma s strani družbe.

 

Predlagana dividenda v višini 1,10 EUR na delnico predstavlja 52% čistega poslovnega izida za leto 2021, ter sledi dividendni politiki družbe v zadnjih petih poslovnih letih.

 

DUTB imenoval 3 člane nadzornega sveta MKZ d.d. in dvignil prag za odpoklic iz NS iz zakonskih 75 % na 80 %

Skupščina Mladinske knjige Založbe d.d. (v nadaljevanju MKZ) je potrdila vse tri nadzornike, ki so bili predlagani v sklicu in potrdila spremembe statuta. Skupščine se je udeležilo le 57,55 % delničarjev z glasovalnimi pravicami od tega je tako DUTB imel 92,32 vseh glasovalnih pravic, odsotni na skupščini pa so bili drugi večji delničarji, med njimi tudi drugi največji delničar TCK d.o.o. v lasti Miodraga Kostića, ki je lastnik 18,44 % vseh delnic MKZ d.d., kar morda kaže, da je oziroma verjetno bo sprejel prevzemno ponudbo DUTB, ki se izteče 03 maja 2022 ob 12 uri in za 1 delnico MKZG ponuja 8,90 EUR.

 

Ljubljana, 28.04.2022

 

Skupščina je odpoklicala Andreja Božiča z mesta člana NS MKZ in imenovala tri nove nadzornike

 

DUTB in nekdanji član uprave MKZ Andrej Cunder sta prispevala 654.518 glasov oz. 99,13 % od 660.262 glasov za razrešitev Andreja Božiča, proti je glasoval pooblaščenec Društva MDS Borut Frantar, ki je zastopal 3,29 % glasovalnih pravic oz. 22.491 delnic in še dva manjša delničarja, ki sta bila skupaj lastnika 814 delnic.

Drugi mandat v NS MKZ d.d. je dobil Matej Pirc izvršni direktor DUTB, ki je od leta 2018 tudi predsednik NS MKZ d.d. Predstavniku kapitala Petru Kavčič, ki ima še veljaven mandat, pa sta se na novo pridružila še dva nadzornika, in sicer Jože Možina, novinar in urednik z RTV in Nina Marin, pravnica v odvetniški pisarni Matoz, ki je najprej po sklicu umaknila soglasje za imenovanje, tik pred skupščino pa ga je ponovno podala.  

DUTB v predstavitvi Jože Možine v predlogu sklica skupščine sicer ni navedel konkretnih nadzorniških izkušenj. Družba piše, da je zgodovinar, sociolog in novinar z doktoratom iz zgodovine, da je bil med letoma 2006 in 2010 direktor TV Slovenija, kjer je še danes zaposlen.

Nina Marin pa je po navedbah v predlogu 30-letna magistrica prava. Do aprila je bila zaposlena kot sekretarka v kabinetu ministra za finance Andreja Širclja, kjer je po pooblastilu opravljala tudi delo vršilke dolžnosti vodje službe za pravne zadeve. Nato pa jo je DUTB imenovala za direktorico Istrabenza in članico uprave Istrabenz Turizma. Od novembra je nadzornica železničarskega gradbenega podjetja SŽ-ŽGP, od lani pa tudi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Marinova je sicer konec marca – torej nekaj dni po tistem, ko je bil predlog javno objavljen – umaknila kandidaturo, razloga pa v dopisu ni navedla. Pred zasedanjem skupščine pa je svoj umik preklicala. Z zasedbo nadzorniškega stolčka v Mladinski knjigi Založba je torej Marin izpolnila kvoto treh nadzorniških položajev, kolikor jih ima lahko posameznik.

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe sicer sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki kapitala, v njem sedijo pa sta še predstavnika delavcev Nuška Berki in Andrej Gale.

 

Sprejete spremembe statuta tudi v luči prihajajočih sprememb po volitvah

Skupščina je na današnji seji sprejela tudi spremembe statuta družbe, pri čemer so izbrisali naslednje dejavnosti družbe: drugo denarno posredništvo, dejavnost holdingov, dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov, dejavnost finančnega zakupa, drugo kreditiranje in drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov. 

Skupščina je na predlog DUTB, ki je v postopku prevzema Mladinske knjige Založbe, spremenila tudi prag za odpoklic nadzornikov iz zakonskih 75 odstotkov na 80 odstotkov, s katerim želijo verjetno otežiti morebitni odpoklic, ko se konstituira nova Vlada RS in novo vodstvo SDH, ki bo po novem zaradi skorajšnje pripojitve DUTB tisti, k i bo uresničeval glasovalne pravice na skupščinah. Na izgasovane spremembe statuta je bila s strani pooblaščenca Društva MDS  Boruta Frantarja napovedana izpodbojna tožba.

Skupščina Petrola potrdila razdelitev delnic, delničarjem 30 evrov dividende

Skupščina Petrola je danes potrdila predlog uprave, da se vsaka delnica družbe razdeli na 20 novih, postopek pa bo stekel 19. avgusta. S tem naj bi povečali likvidnost in omogočili dostopnost Petrolovih delnic novim vlagateljem. Delničarji bodo letos prejeli dividende v višini 30 evrov bruto na delnico, kar je osem evrov več kot lani.

Ljubljana, 21. april 2022

Delničarjem 30,00 EUR dividende

Uprava in NS Petrola sta prejela razrešnico za preteklo leto.

Petrol bo večino bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. december 2021 znaša 61,8 milijona evrov, namenil za izplačilo dividend. Te bodo izplačane 5. avgusta.

Delničarji Petrola so odločali tudi o predlogu za odkup lastnih delnic in podprli nasproti predlog SDH, največjega posamičnega lastnika družbe. Medtem ko je uprava predlagala sprejem pooblastila za nakupe pri cenah, ki ne bi bile nižje od 50 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice, na drugi strani pa ne višje od 13-kratnika čistega dobička na delnico vse do treh odstotkov osnovnega kapitala družbe, sprejeti sklep predvideva pooblastilo, po katerem bo uprava lahko pridobivala lastne delnice v obdobju 12 mesecev, a le do dveh odstotkov osnovnega kapitala.

SDH je z nasprotnim predlogom tudi omejil odsvajanje lastnih delnic le za namen zmanjšanja osnovnega kapitala, ne pa tudi za zamenjave za lastniške deleže v drugih družbah.

Rekordno lansko poslovanje

Lastniki - poleg SDH sta med večjimi posamičnimi še Kapitalska družba s skladi z 8,7-odstotnim in neposredno država z 10,8-odstotnim deležem - so se seznanili tudi z lanskim rekordnim poslovanjem. V letu 2021 je Petrol na ravni skupine ustvaril 124,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leta 2020, prihodki od prodaje pa so se povečali za 61 odstotkov na 4,96 milijarde evrov. Za letošnje leto v Petrolu načrtujejo prihodke od prodaje v vrednosti 5,9 milijarde evrov in 158,3 milijona evrov čistega dobička. Glavni tveganji za letos sta energetska kriza in inflacija.

Petrol pričakuje nadomestilo škode in izgubljenega dobička

Predsednica Uprave Nada Drobne Popovićeva je na skupščini odgovorila tudi na vprašanje glede vladne regulacije cen goriv. Pojasnila je, da je bil sklep o regulaciji cen - ta velja do konca aprila - sprejet na podlagi zakona o kontroli cen. »Država lahko poseže na trg, vendar mora povrniti vso škodo, ki je pri tem nastala in povrniti dobiček. Dogovora z državo glede poračuna še nimamo, pričakujemo, pa, da se bomo o tem pogovarjali po koncu regulatornega obdobja.

Kaj se bo zgodilo z Mladinsko knjigo?

Ljubljana, 09. april 2022

Za ogled prispevka novinarke Janje Koren iz oddaje TV Dnevnik 1 na TV SLO1 ob 19.00 uri z dne 09. aprila 2022 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

Prevzemna ponudba DUTB za delnice MKZ izredno nizka

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) je razočarano nad nizko prevzemno ponudbo DUTB za preostale delnice družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (v nadaljevanju MKZ). DUTB si bo lahko kupnino za preostale delnice povrnil že takoj po prevzemu, samo z izplačilom dividende iz rezerv iz dobička.

 

Ljubljana, 29.03.2021

 

DUTB vrednoti 100 % MKZ na zgolj 10,96 mio EUR in ponuja malim in manjšinskim delničarjem zgolj 33,28 % knjigovodske vrednosti

 

Danes je v časniku Delo bila objavljena prevzemna ponudba DUTB za vse preostale delnice MKZ, ki niso v lasti DUTB, s katero le ta ponuja preostalim delničarjem 8,90 EUR za 1 delnico MKZG, kar znaša zgolj 33,29 % knjigovodske vrednosti delnice MKZG, ki na dan 31.12.2021 znaša 26,74 EUR.

Prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. si lahko ogledate TUKAJ.

 

V Društvu MDS smo nad ponudbo izjemno razočarani in menimo, da ne odraža dejanske vrednosti MKZ, saj po njej DUTB vrednoti celotno premoženje Mladinske knjige založbe zgolj na 10.965.022,50 EUR (opomba vseh delnic MKZG je 1.232.025). Za primerjavo povejmo, da je knjigovodska vrednost kapitala MKZ d.d. na dan 31.12.2021 znašala 30.480.298,50 EUR.

 

Tako DUTB za preostalih 600.908 delnic, ki jih nima v lasti ponuja zgolj 5.348.081,20 EUR, kar je za 2.130.335,80 EUR manj kot je naprimer denarnih sredstev na TRR računu MKZ konec leta 2021.

 

Kot smo zapisali v našem sporočilu dne 02. marca 2022, smo bili obveščeni, da se je združila skupina manjšinski in malih delničarjev katerih delež dosega 24.24 % osnovnega kapital z namenom maksimiranja kupnine njihovih deležev, in tudi oni so pričakovali prevzemno ponudb, ki bi odražala dejansko vrednosti MKZ d.d. Zato se pojavlja vprašanje ali bo morda v času veljavnosti prevzemne ponudbe DUTB, prišla kakšna druga višja konkurenčna ponudba, ki bo ponudila višjo kupnino za delnice MKZ d.d.?  

 

Ali si bo DUTB kupnino povrnil že takoj po prevzemu?

 

Spomnimo, da je imela družba na 31.12.2020 za 14.438.791,00 EUR rezerv iz dobička, ki bi bili lahko podlaga za izplačilo dividend, kar nakazuje možnost, da si bo DUTB lahko nemudoma povrnil celotno kupnino v višini 5.348.081,20 EUR, po uspešnem prevzemu. V tem primeru bi porabil zgolj 37,02 % rezerv iz dobička in tam pustil še vedno 9.090.709,80 EUR in s tem nebi v ničemer ogrozil poslovanje MKZ d.d.

 

Zelo uspešno poslovanje MKZ d.d. v letu 2021

 

Podatki o poslovanju družbe za leto 2021 kažejo, da je družba močno presegla rezultate preteklega leta, kot tudi plane za leto 2021, saj je Skupina Mladinska knjiga v letu 2021 po preliminarnih rezultatih ustvarila 70.897.809,00 EUR čistih prihodkov od prodaje. EBITDA (z vplivom MSRP 16) je bil v višini 5.609.037,00 EUR, dobiček iz poslovanja (EBIT) 2.439.803,00 EUR, čisti dobiček pa 1.879.499,00 EUR.

 

Skupina Mladinska knjiga je v letu 2021 uspešno upravljala tudi s sredstvi družbe. Sredstva družbe so se nekoliko znižala, na račun odprodaje naložbene nepremičnine, ter nižjih investicij od amortizacije. Močno so se znižale tudi finančne obveznosti in sicer za 3.473.000,00 EUR, povečala pa denarna sredstva na računu, ki znašajo 7.478.417,00 EUR, oziroma že kar 6,27 EUR na delnico.

Skupina Mladinska knjiga ima (po oceni) zgolj še 2.145.000,00 EUR finančnega dolga (brez vpliva MSRP 16).

 

 

POTENCIAL IN PLANI NISO ODRAŽENI V PREVZEMNI CENI

 

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki znašajo 29.046.534,00 EUR, je tudi nepremičnina na elitni lokaciji v središču Ljubljane, na Slovenski cesti, kjer je tudi sedež družbe. Družba ima tam 8.800 m2 poslovnih prostorov, od tega približno 7.500 m2 pisarniških prostorov, kjer dela 250 zaposlenih. Število zaposlenih se je v zadnjih 10 letih prepolovilo, prostore pa se ni prilagodilo trenutnemu stanju. Prostorski presežki so neizkoriščeni in predstavljajo potencial za v bodoče. Prostorski presežki tako predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje.

 

Uprava in nadzorni svet sta konec 2021 sprejela novo Strategijo do leta 2025.

 

Plan je rast prihodkov, marž in produktivnosti. Za leto 2025 se tako načrtuje:

 

 • čisti prihodki od prodaje: 87.363.477,00 EUR
 • dobiček iz poslovanja (EBIT): 6.240.244,00 EUR
 • čisti dobiček: 5.346.979,00 EUR

 

OCENA VREDNOSTI

 

Dejstvo je, da je bila Skupina Mladinska knjiga uspešno finančno in poslovno prestrukturirana. S prestrukturiranjem, pa se je močno povečala tudi vrednost lastniškega kapitala.

 

Po podatkih Bloomberga, Capital IQ in Stern, so družbe konec februarja 2022 v razvitem svetu v panogi založništva vrednotene v mediani po 9,57 kratniku EV/EBITDA. Ob tej primerljivi predpostavki, znaša vrednost Mladinske knjige 52.030.617,09 EUR.

 

Društvo MDS je danes vložilo Pobudo za ustavno presojo in Predlog za zadržanje izvajanja 4. člena Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 22. februarja 2022 

sprejel Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (v nadaljevanju: 

ZUOPVCE), ki je začel veljati v soboto 5. marca 2022. Po določilih ZUOPVCE se prihodki iz naslova omrežnine v vseh 5 elektrodistribucijskih podjetij (v nadaljevanju: EDP) znižajo na 0 EUR, hkrati pa se stroški EDP-jev ne znižujejo. Država je vse njihove prihodke iz omrežnine namenila za svojo uporabo, s katero namerava ublažiti posledice podražitev, ki jih bo utrpelo prebivalstvo, ter posegla v lastninsko pravico 20,5 % malih in manjšinskih delničarjev.

 

Zato je Društvo MDS preko pooblaščenega odvetnika mag. Aleša Kaluže (M.Sc) na Ustavno sodišče RS vložilo Pobudo za ustavno presojo in Predlog za zadržanje izvajanja 4. člena Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE).

 

Ljubljana, 10.03.2022

 

Društvo MDS ne nasprotuje pomoči fizičnim osebam, ki so pomoči dejansko potrebne

 

Za ogled TV prispevka iz POROČIL TV SLO1 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Društvo MDS ponovno poudarja, da ni narobe, če Republika Slovenija želi ublažiti posledice podražitev energije, narobe pa je:

 

 1. da to počne iz načrtovane donosnosti, kar ni enako dobičku - kot to vztrajno prikazuje Vlada in njeni ministri - saj se iz donosnosti EDP-jev krijejo tudi stroški zadolževanja, ki na dan 31.12.2020 znašajo 263 mio EUR, ter davek od dohodka pravnih oseb in drugi morebitni nepriznani stroški;
 2. da to počne mimo zakonskih pravil, ki veljajo za korporativno upravljanje delniških družb -  vloga skupščine delniških družb, kot njihovega najvišjega organa in edinega organa, v katerem so zastopani tudi mali in manjšinski delničarji, ki so 20,5 % lastniki v vseh 5 EDP-jih, je zanemarjena;
 3. da to počne mimo evropskih pravil in arbitrarno, s tem da Agenciji za energijo, ki bi morala biti neodvisna, nalaga, kako naj odloča;
 4. da to počne retroaktivno, saj naj bi Agencija za energijo spremenila svoje izdane akte za letošnje leto;
 5. da gre za nedovoljeno državno pomoč (kot ukrep, s katerim naj bi pomagali tudi podjetjem), kar je v fazi sprejemanja zakona opozorila tako Agencija za energijo kot tudi Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS;
 6. da to počne povsem prekomerno (upravičenci niso samo posamezniki, ampak tudi velika podjetja, kamor bo šla večina koristi), zaradi česar bo sredstev za tiste, ki jih res potrebujejo, bistveno manj.

 

Posledice, ki jih prinaša izvajanje 4. člena ZUOPVCE so:

 

 • nevarnost izpadov elektrike oz. nestabilnost omrežja,

 

ker ne bo prihodkov iz omrežnine, bo ogroženo tudi redno vzdrževanje in nujne investicije vosnovna sredstva. Spomnimo na dejstvo, da je povprečna amortiziranost osnovnih sredstev v EDP-jih več kot 30 % (od 22,2 % do 41,2 %);

 

 • nevarnost odpoklica kreditov in višje obresti,

 

spomnimo: vseh pet EDP je imelo dne 31.12.2020 skupaj najetih 263 mio EUR kreditov in največji problem bodo predstavljale kršitve zavez do bank, saj se bodo zaradi izpada prihodkov in posledično bistveno znižanega EBITDA avtomatično poslabšali kazalci zadolženosti „neto finančni dolg / EBITDA“. Kazalci zadolženosti bodo tako v EDP narasli na 4 in več, zaveze do bank pa so v zvezi s kazalci zadolženosti EDP (različno po družbah) med 2,0 in 3,5 - v nasprotnem primeru lahko pride do odpoklica kredita in/ali plačila visokih odškodnin;

 

 • zelena transformacija se bo ustavila, toplotne črpalke in sončne elektrarne se ne bodo priključevale, ker posodobitev omrežja ne bo možno izvajati,

 

zaradi izpada prihodkov iz omrežnine, se bo upočasnjevanja oz. začasno ustavila zelena transformacija - iz tega naslova bo manj investicij v rabo obnovljivih virov energije (OVE), čas priklopa sistemov rabe OVE na javno omrežje pa se bo še podaljšal namesto skrajšal - ravno v sedanjem trenutku, ko bi morali vse te investicije pospešiti, da bi zmanjševali odvisnost od dragih energentov kot so (plin, nafta …);

 

 • kazni EDP-jem zaradi sprejetega zakona,

 

ker ne bo prihodkov iz omrežnine, ne bo investicij v posodobitev omrežja in posledično bodo nastajale zamude, EDP pa bodo morala plačevati kazni v višini 1.000,00 EUR za vsak neizvedeni priklop v 2 mesecih od izdanega energetskega soglasja bodočega uporabnika (naj spomnimo, da je bilo v začetku leta 2022 takih zamud okoli 1.400, sedaj pa se bodo samo še povečevale).

 

Poleg delničarjev bodo tudi zaposleni v EDP prikrajšani

 

Naj ob zapisanem še dodamo, da bo ta nedomišljen ukrep imel tudi finančne posledice za delavce v EDP, saj so njihove morebitne nagrade za uspešno delo vezane na poslovne rezultate in doseganje zastavljenih ciljev, čemur sedaj ne bo tako. Ker vsaj 3 mesece ne bo investicij, ne bo delovnih ur - in ker ne bo delovnih ur, lahko sledi čakanje na delo ali kak drug ukrep (npr. odpuščanje). Zato je povsem verjetno, da bo tudi Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije moral ukrepati ter zaščititi ogrožene interese svojih članov in članic.

 

Kakšno rešitev predlaga Društvo MDS

 

V Društvu MDS zato ponovno predlagamo, da Vlada RS ta sredstva zagotovi iz drugih virov in sicer:

 

 • sredstev oz. instrumenta za okrevanje po krizi COVID-19;

 

spomnimo: Slovenija si je izpogajala razvojni okvir EU financiranja, ki naj bi olajšal okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudil investicije v zeleni in digitalni prehod. Tako v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« Slovenija lahko izkoristi okvirno 5,7 milijard evrov, od tega je 3,2 milijard evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev (312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 134 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, 1,8 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja).

 

 • ali iz nerazporejenega dela proračuna Republike Slovenije,

Društvo MDS pričakuje prevzemno ponudbo DUTB za preostale delnice Mladinske knjige založbe d.d., ki bo odražala pošteno vrednost družbe MKZ d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) skrbno spremlja dogajanje v zvezi z morebitnimi postopki podaje prevzemne ponudbe DUTB za preostale delnice družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (v nadaljevanju MKZ).

 

Ljubljana, 02.03.2021

 

Iz javnih izjav predsednika upravnega odbora DUTB g. Matoza smo bili seznanjeni, da je MKZ opredeljena kot strateška naložba za Republiko Slovenijo, v ponedeljek 28.02.2022 pa je bila v časniku Delo tudi objavljena prevzemna namera. V lastništvu MKZ d.d. je poleg DUTB tudi 500 drugih delničarjev. V Društvu MDS smo mnenja, da delničarji nimajo zadržka slediti strategiji države, vendar tudi upravičeno pričakujejo pošteno nadomestilo za svoje delnice.

 

Seznanjeni smo bili, da je skupina manjšinskih delničarjev, v skupni Izjavi o interesu za prodajo delnic, ki predstavlja 24,24% celotnega kapitala družbe, oblikovala manjšinski blok, ki skupaj z deležem DUTB presega statutarno večino v družbi. Večino preostalih deležev do 100% kapitala smo prav mi, mali delničarji MKZ, ki smo jih v Društvu MDS večkrat zastopali na skupščinah družbe MKZ. Tudi v tem postopku nameravamo aktivno pristopiti k organiziranju in informiranju preostalih malih delničarjev.

 

V Društvu MDS pozdravljamo napor manjšinskih delničarjev, podpisnikov Izjave, da opozarjajo večinskega lastnika na pošten pristop k oceni vrednosti družbe. Tudi sami se pridružujemo tej pobudi in trdno stojimo za temi načeli, ki prinašajo pravičen in pošten položaj za vse delničarje.

 

ZELO USPEŠNO POSLOVANJE SKUPINE MLADINSKE KNJIGE V LETU 2021

 

Podatki o poslovanju družbe v prvih devetih mesecih v letu 2021, ter za celo leto 2021 kažejo, da je bila odločitev v zvezi s spremembo uprave v družbi pravilna. Družba je močno presegla rezultate preteklega leta, kot tudi plane za leto 2021, saj je Skupina Mladinska knjiga v letu 2021 po preliminarnih rezultatih ustvarila 70.897.809,00 EUR čistih prihodkov od prodaje. EBITDA (z vplivom MSRP 16) je bil v višini 5.609.037,00 EUR, dobiček iz poslovanja (EBIT) 2.439.803,00 EUR, čisti dobiček pa 1.879.499,00 EUR.

 

Skupina Mladinska knjiga je v letu 2021 uspešno upravljala tudi s sredstvi družbe. Sredstva družbe so se nekoliko znižala, na račun odprodaje naložbene nepremičnine, ter nižjih investicij od amortizacije. Močno so se znižale tudi finančne obveznosti in sicer za 3.473.000,00 EUR, povečala pa denarna sredstva na računu, ki znašajo 7.478.417,00 EUR, oziroma že kar 6,27 EUR na delnico.

 

Skupina Mladinska knjiga ima (po oceni) zgolj še 2.145.000,00 EUR finančnega dolga (brez vpliva MSRP 16).

 

 

POTENCIAL IN PLANI

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki znašajo 29.046.534,00 EUR, je tudi nepremičnina na elitni lokaciji v središču Ljubljane, na Slovenski cesti, kjer je tudi sedež družbe. Družba ima tam 8.800 m2 poslovnih prostorov, od tega približno 7.500 m2 pisarniških prostorov, kjer dela 250 zaposlenih. Število zaposlenih se je v zadnjih 10 letih prepolovilo, prostore pa se ni prilagodilo trenutnemu stanju. Prostorski presežki so neizkoriščeni in predstavljajo potencial za v bodoče. Prostorski presežki tako predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje.

 

Uprava in nadzorni svet sta konec 2021 sprejela novo Strategijo do leta 2025. Plan je rast prihodkov, marž in produktivnosti. Za leto 2025 se tako načrtuje:

 • čisti prihodki od prodaje: 87.363.477,00 EUR
 • dobiček iz poslovanja (EBIT): 6.240.244,00 EUR
 • čisti dobiček: 5.346.979,00 EUR

 

POTENCIAL DIVIDEND

Kar se tiče dividendnega potenciala, ima družba na 31.12.2020 za 14.438.791,00 EUR rezerv iz dobička, ki so lahko podlaga za izplačilo dividend. Tudi tekoči EBITDA, ob nizki finančni zadolženosti, omogoča izvedbo vseh investicij ter tudi izplačilo dividend. V letu 2021 je bilo na ravni Skupine 1,57 EUR dobička na delnico. Število delnic z glasovalno pravico je 1.191.525. Menimo, da družba lahko že za leto 2021, izplača 1 EUR po delnici dividend.

 

V primeru dosega planiranih rezultatov, ki so opredeljeni v Strategiji družbe, v kar verjamemo, se s skladno z dodatnim izboljšanjem rezultatov, lahko v prihodnje delničarji obetajo tudi sorazmeren dvig višine izplačil dividend.

 

OCENA VREDNOSTI

Po podatkih Bloomberga, Capital IQ in Stern, so družbe konec februarja v razvitem svetu v panogi založništva vrednotene v mediani po 9,57 kratniku EV/EBITDA. Ob tej primerljivi predpostavki, znaša vrednost Mladinske knjige 52.030.617,09 EUR.

Dejstvo je, da je bila Skupina Mladinska knjiga uspešno finančno in poslovno prestrukturirana. S prestrukturiranjem, pa  se je močno povečala tudi vrednost lastniškega kapitala.

Vrednost kapitala, oziroma knjigovodska vrednost delnice MKZG, na dan 31.12.2021 znaša 26,74 EUR.

 

DRUŠTVO MDS PRIČAKUJE PREVZEMNO PONUDBO, KI BO ODRAŽALA POŠTENO VREDNOST DRUŽBE MKZ d.d.

 

V Društvu MDS smo enakega mnenja, kot so mnenja manjšinski delničarji – podpisniki Izjave, da DUTB v postopku prevzemne ponudbe lahko pridobi 100 % celotnega kapitala pod pogojem, da bo podana prevzemna cena, ki dejansko odraža pošteno vrednost družbe.

Menimo, da je cilj Republike Slovenije poštena pridobitev preostalih deležev in ne poskus izigravanja manjšinskih delničarjev s podajo nizke prevzemne ponudbe, katera podlaga bi bila napačna oz. neverodostojna ocena vrednosti družbe zunanjega ocenjevalca po naročilu večinskega lastnika.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.