KS Naložbe

KS Naložbe, d.d. - Kontaktni podatki

KS Naložbe, d.d., Finančne naložbe (oznaka delnice: KSFR)
Dunajska 9
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 300 14 14
Faks: +386 (1) 300 14 10
Spletna stran: www.ks-nalozbe.com
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

KS Naložbe

Oznaka delnice:

KSFR

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021113855

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   16.315.848,77€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   3.909.878

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   33.415

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,10€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   131.911,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   0,50€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   1.954.939,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

01 300 14 14

Email:

info@ceeref.com

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

KS NALOŽBE finančne naložbe

Datum skupščine: 
28.08.2019 - 11:30
Naslov: 
na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja za leto 2019,2020 in 2021. Spremembe statuta.

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

KS Naložbe – sprejeti vsi predlagani sklepi vključno z dvema novim članicama NS

Na skupščini družbe KS Naložbe, d.d., sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) zastopala preko 28.000 glasov malih delničarjev in sta poleg večinskega delničarja bila edina prisotna delničarja na skupščini. Potrjeni so bili vsi predlagani sklepi z izjemo točke o spremembah statuta družbe, ki je bil umaknjena z dnevnega reda, saj na skupščini ni bilo zastopanega 75 % osnovnega kapitala družbe.

 

Ljubljana, 28. avgust 2012


 

Razrešnica Upravi in NS ter imenovanje revizorja

Delničarji so z 99,97 % podprli razrešnico direktorju dr. Blažu Vodopivcu ter članom Nadzornega sveta (NS), za revizorja družbe pa so soglasno imenovali družbo ECUM Revizija, d.o.o.

 

Imenovan nov NS

Mali delničarji KS Naložb pozdravljajo namero o prevzemu Pivovarne Laško

Na današnji skupščini družbe KS Naložbe so pooblaščenci Društva MDS zastopali 1,543 % prisotnega kapitala in s tem bili drugi največji delničar po zastopanem kapitalu. Društvo MDS je skladno z ZGD vložil tudi nasprotni predlog za delitev bilančnega dobička in predlagal, da se delničarjem deli dividenda v višini 0,40 EUR bruto za posamezno delnico, vendar predlagani nasprotni predlog ni bil sprejet. 

Ljubljana, 12. Julij 2011


Skupščina sprejela vse predlagane sklepe Uprave in NS

V okviru razprave o delu v preteklem letu se nismo mogli izogniti aktualni ponudbi za prevzem Skupine Pivovarne Laško s strani KS Naložb. Rajko Stanković - predsednik Društva MDS (na sliki levo poleg njega desno pa še Grega Tekavec - izvršni sekretar Društva MDS - Foto: Luka Cjuha) je g. Igorja Laha poprosil za dodatne informacije o prevzemni nameri. G. Lah je še enkrat povedal, da je prevzemna namera resna, da ima finančno vzdržno konstrukcijo, ki bo omogočila redno servisiranje vseh obveznosti družbe, več pa zaradi postopka izdaje prospekta ni mogel povedati. 

 

Mali delničarji podpirajo prevzemno ponudbo, če so viri financiranja vzdržni

Ob tem je predsednik Društva MDS Rajko Stanković izrazil optimizem, da bo ob finančno vzdržni konstrukciji prevzema vrednost premoženja preostalih 34.000 malih delničarjev KS Naložb, ki imajo 55 % delež rasla in prinašala profit. G. Laha kot največjega delničarja in dr. Blaža Vodopivca - predsednika Uprave pa je poprosil tudi, da o vseh relevantnih okoliščinah sproti in transparentno seznanja tako delničarje, kot zainteresirano javnost.

KS Naložbe - aroganca vodstva in predsedujočega na skupščini, pooblaščenci Društva MDS napovedali tudi izpodbojne tožbe

Današnje skupščine družbe KS Naložbe, ki ima več kot 34 tisoč delničarjev, so se udeležili pooblaščenci delničarjev Gordan Šibić in Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) ter Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod MD). Skupaj so zastopali nekaj manj kot 10.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo malenkost manj kot 1 % vseh glasovalnih pravic.
 
Ljubljana, 20. julij 2010

 
IZVRŠNI DIREKTOR IN PREDSEDUJOČI NA SKUPŠČINI SE NE ZMENITA ZA VPRAŠANJA MALIH DELNIČARJEV
 
Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini bili šokirani nad aroganco izvršnega direktorja, dr. Blaža Vodopivca, ki ni želel/znal odgovoriti prav na nobeno vprašanje sicer zgolj štirih prisotnih delničarjev (trije od tega so bili pooblaščenci s strani Društva MDS), poleg večinskega lastnika. Še več, ko smo ob koncu skupščine, tik preden je predsedujoči želel zaključiti skupščino, le tega prekinili in ga opozorili da želimo napovedati izpodbojne tožbe, sprva predsedujoči temu ni hotel ugoditi, medtem ko na začetku skupščine ni podal nikakršnih navodil, razen o načinu glasovanja. Po posredovanju Izvršnega direktorja so napoved izpodbojne tožbe le vpisali v zapisnik skupščine.
 
Poleg tega smo pooblaščenci Društva MDS dr. Vodopivca prosili, da naj na spletno stran uvrsti kontaktne podatke družbe, ter tudi izrecno zahtevali, da se to zapiše v zapisnik skupščine, saj smo enako zahtevo podali že preteklo leto in na spletni strani še vedno ni moč najti kontaktnih podatkov; nakar je direktor Vodopivec sam prevzel vajeti v roke in začel diktirati kaj sme iti v zapisnik skupščine in kaj ne?!
 
BREZ DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA, ZATO JE DRUŠTVO MDS NAJAVILO IZPODBOJNO TOŽBO
 
Na današnji skupščini so pooblaščenci pri 2. točki dnevnega reda želeli izvedeti več o namerah družbe in večinskega lastnika glede prihodnosti poslovanja družbe. Zlasti jih je zanimalo kako komentirajo dejstvo, da je tik pred prevzemom, večinski lastnik Igor Lah (2. najbogatejši Slovenec) iz svojih družb (Svetok in Ampelus Holding) prodal skoraj četrtino vseh delnic družbe KS Naložb. Več kot očitno je tudi, da je Igor Lah Kalantio ustanovil prav z namenom dokončnega prevzema KS Naložb, Kalantia pa naj bi bila zgolj še ena izmed njegovih "off shore" družb. Ali gre pri vsem tem zopet za spretni manever, ki je vrednost delnice iz 4.17 EUR strmoglavil na zgolj 1,20 EUR, knjigovodska cena pa je mnogokrat višja, pa bo pokazal čas.
 
Pooblaščenci so tudi predlagali, da se dobiček deli vsaj v višini 0,50 EUR na delnico, saj tega do sedaj delničarji KS Naložb še niso bili deležni. Žal tak predlog ni bil sprejet, zato je Društvo MDS najavilo izpodbojno tožbo.
 
MALI DELNIČARJI ŠE VEDNO BREZ NADZORNIKA V DRUŽBI KS NALOŽBE
 
Kljub dejstvu, da je v KS Naložbah preko 34.000 malih delničarjev; le-ti imajo še vedno več kot 50 % celotnega kapitala družbe, je večinski delničar namesto Iztoka Debeljaka, ki je lani odstopil, izvolil Franceta Pevca za nov štiriletni mandat. Ob tem se ni glasoval o nasprotnem predlogu Društva MDS, ki je za novega člana v Nadzornem svetu predlagal Stojana Auerja.

Ali se pripravlja prevzem in nato izstisnitev v KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.?

Ljubljana, 30. junij 2009

Pooblaščenec delničarja Rajko Stanković – predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, se je danes udeležil skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki je bila ob 10.30 v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani.

Na skupščini je bilo presenetljivo prisotnega le 1,92 % kapitala družbe oziroma 75.164 delnic od 3.909.878 delnic družbe. Poleg Igorja Laha, ki je zastopal lastnih 66.805 delnic oz 1,71 % in GBD d.d. z 8.246 delnicami oz. 0,21 %, je Rajko Stanković s 113 delnicami zastopal 0,003 % od vsega kapitala družbe.

Rajko Stanković je pri točki »Delitev bilančnega dobička« podal nasprotni predlog in zahteval, da se med delničarje v obliki dividend razdeli 4 % od 2.500.000,00 EUR dobička skladno z določili ZGD-1. Predlogu je nasprotoval direktor družbe dr. Blaž Miklavčič, ki je še pred odločanjem izjavil, da izplačilo ni možno zaradi likvidnostnih problemov. Predlog ni bil sprejet.

4. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (24 ur Ljubljane) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 05. dec.. 2016 Stran: 5

Bralka ima hčer, ki živi v eni izmed držav, kjer ni slovenskega veleposlaništva. Za urejanje njenega premoženja je imela hčerino pooblastilo, ki pa ga v KDD ne najdejo več. Zadnje obvestilo KDD o stanju na registrskem računu je prejela leta 2012. Ker se hči v Slovenijo ne bo vrnila pred poletjem prihodnje leto, jo zanima, kako naj delnice prenese z registrskega na trgovalni račun. 

V takšnih primerih pri MDS svetujejo, naj bodisi hči bodisi njena mama pri slovenskih bankah preveri, ali imajo možnost posredovanja v državi, kjer hči živi. Če ima slovenska banka s partnersko banko ciljne države sklenjeno pogodbo o sodelovanju, bi lahko hči dokumentacijo uredila na sedežu tiste banke. V zvezi z odpiranjem računa pri članu in za to potrebnimi dokumenti ter za morebitno odpiranje računa prek pooblaščenca v KDD svetujejo, da se bralka z vprašanji obrne na izbrano banko ali borzno hišo, članico KDD. Posvetuje naj se tudi o tem, katere podatke, potrebne za odpiranje računa, mora pooblastilo vsebovati. KDD je pošiljala izpise stanja tistim imetnikom, ki so imeli vrednostne papirje na registrskem računu, ki se vodi pri KDD. Če izpisa stanja imetnik ni prejel, to pomeni, da ima bodisi vrednostne papirje že na trgovalnem računu, odprtem pri članu KDD, ah - pa vrednostnih papirjev nima. Da bi se imetnik prepričal, ali ima vrednostne papirje, in če jih ima, kje ima odprt račun, lahko zaprosi KDD za izpis stanja na spletnem naslovu: http://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/izpis_stanja_na_racunu. 

Bralka je skupaj z nečakinjo podedovala polovico certifikatov, ki so bili v lasti njene pokojne mame. Od KDD ni prejela nobenega obvestila. Kaj naj stori? 

3. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 28. nov.. 2016 Stran: 6

Bralka je lastnica 11 delnic z oznako ITBG, redne delnice, izdajatelj Istrabenz in 20 delnic z oznako KSFR, redne delnice, izdajatelj KS Naložbe. Gre za delnice, kijih še ima na izpisu stanja KDD na dan 5. 9. 2016. Informacij o delnicah pri izdajatelju ni dobila. V borzni hiši pa so ji svetovali, naj delnice prenese na račun za opustitev. Kaj naj stori? 

Delnica Istrabenza (ITBG) je, kot pravijo na Društvu malih delničarjev Slovenije (MDS), teoretično vredna 0,025 evra, delnica KSFR pa na borzi kotira po 0,50 evra. Skupna vrednost obeh delnic torej znaša dobrih 12 evrov, kar v nobenem primeru ne bi pokrilo stroškov prodaje teh delnic. Zato je opustitev delnic najbolj smiselna rešitev in tudi edina, ki je brezplačna, če opustitev uredi na sedežu KDD v Ljubljani. 

Hči bralke Dnevnika je med drugim lastnica 4 delnic z oznako ALBG. Gre za redne delnice družbe Alpinum. Zanima jo, katera rešitev je najboljša?

Strokovnjaki MDS odgovarjajo, da je odločitev v zvezi z omenjenimi delnicami nekoliko problematična. Na eni strani družba ne deli dividend in z vidika poslovanja ne ustvarja visoke dodane vrednosti. Lani je namreč družba ustvarila manj kot 100.000 evrov prihodkov. Na drugi strani je knjigovodska vrednost delnice izredno visoka, saj na dan 3L 12. 2015 znaša 92,32 evra. To pomeni, da bi teoretično lahko bil sodni depozit za te delnice plačljiv. V MDS zato težko svetujejo, kaj storiti v tem konkretnem primeru, saj ne poznajo možnosti prodaje teh delnic. Na KDD pa odgovarjajo, da konkretnih predlogov, kaj naj imetnik stori z delnicami, ne morejo dati, saj bi pri tem šlo za investicijsko svetovanje, to pa lahko izvajajo le borzne hiše in banke. 

Bralec sprašuje: Če ostanejo delnice v vrednosti do 100 evrov na sodnem depozitu in jih imetnik delnic tudi po petih letih ne želi dvigniti s sodnega depozita, ali obstaja nevarnost, da se zaračunajo določeni sodni stroški oziroma stroški države? Rad. bi se namreč izognil čakanju na upravni enoti za overovitev podpisa in stroškom v visim najmanj 10 evrov za vse tri družinske člane. 

Del pidovske zgodovine se končuje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 08. 2013 Stran: 7

Vzajemni skladi

Obdobje pidovske tranzicije, ki so ga poosebljale številne investicijske družbe, ki so nemalokrat interese malih vlagateljev postavljale na zadnje mesto, se počasi končuje.

Z iztekom dveletnega prehodnega obdobja so namreč v začetku meseca še zadnji "ujetniki" pidovskih skladov dobili možnost nekaznovanega unovčenja svojega premoženja oziroma tistega, kar je od njega ostalo. Z iztekom dvoletnega prehodnega obdobja so tudi imetniki točk NFD 1, zadnje investicijske družbe (id), ki se je preoblikovala v vzajemni sklad, naposled dobili prosto pot za nekaznovano prodajo svoje naložbe. Vse do začetka avgusta so morali vlagatelji v NFD 1 pri izstopu poleg standardne izstopne provizije plačati še dodatno, 10-odstotno kazensko provizijo, najvišjo, ki jo je pri preoblikovanju v vzajemni sklad določil kateri koli id.

S tem se je začel tudi pospešen izstop vlagateljev iz NFD 1, kar bo svoj pečat pustilo tudi na domačem borznem trgu, vez med domačo industrijo vzajemnih skladov in slovenskim kapitalskim trgom pa se bo še dodatno natrgala. Po zadnjih podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) imajo vsi domači vzajemni skladi v lasti za le še 175 milijonov evrov delnic slovenskih podjetij, od česar okoli polovico odpade zgolj na NFD 1. Slednji bo sedaj prisiljen v prodaje svojih naložb, saj med njegovimi večjimi vlagatelji prevladujejo različni holdingi, ki so že končali v stečaju oziroma se sprehajajo nevarno po robu insolventnosti. Glede na zadnjo znano lastniško strukturo NFD 1 je pričakovati, da bo v naslednjem obdobju svoje točke prodala najmanj tretjina lastnikov, velik pritisk je pričakovati tudi od malih vlagateljev.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.