Petrol

PETROL d.d., Ljubljana - Kontaktni podatki

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (Oznaka delnice: PETG)
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 471 42 34
Faks: +386 (1) 471 48 09
Spletna stran:  www.petrol.si

Uprava družbe Petrol, d.d.: UPRAVA

Nadzorni svet družbe Petrol, d.d.: NADZORNI SVET

 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Petrol

Oznaka delnice:

PETG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102153

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   52.240.977,04€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   2.086.301

31.12.2016

Lastne delnice:

   24.703

31.12.2016

Število delničarjev:

   33.451

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   285,51€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   28.862.371,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   325,00€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   678.047.825,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Barbara Jama Živalič

Telefon:

/

Email:

investor.relations@petrol.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Gordan Šibić - vodja OMD PETROL IN ISTRABENZ

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem BTC.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Delničarji Petrola potrdili dividendo v višini 12,60 EUR, ki bo izplačana 12.08.2016

Na redni skupščini družbe, ki se je udeležilo 63,64% osnovnega kapitala, so se delničarji seznanili s poslovanjem Petrola v preteklem letu, prav tako pa so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter imenovali revizorja za leto 2016. Delničarji so z 99,4 % glasov potrdili nasprotni predlog SDH in KAD o uporabi bilančnega dobička tako, da bo izplačana dividenda v višini 12,60 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 12.08.2016. Skupščina se je prav tako seznanila z informacijo, da je svet delavcev družbe kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu za mandatno obdobje od 28.1.2016 do 22. februarja 2017, izvolil Damjana Legna. Pooblaščenca Društva MDS ter vodja OMD pri Društvu MDS Gordan Šibić so na skupščini zastopali skupaj 6.775 delnic ali 0,51 % prisotnega kapitala, ter tako bili 25. največji delničar.

 

Ljubljana, 21. april 2016


 

 

Poslovanje skupine Petrol v letu 2015

Skupina Petrol je v letu 2015 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 3,8 mrd EUR, kar je 5 % manj kot v letu 2014 zaradi nižjih cen nafte. Kosmati poslovni izid je znašal 347,9 mio EUR, kar je 2 % več kot leta 2014. Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala je znašal 136,3 mio EUR, kar je na ravni leta 2014. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 65,3 mio EUR, kar je 8 % več kot leta 2014.

Gibanje cen na naftnem trgu, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter poslovne razmere na trgih, kjer skupina Petrol posluje, so pomembno vplivali na poslovanje skupine Petrol v letu 2015. Med najvplivnejše poslovne dejavnike sodijo domače povpraševanje, gospodarska rast, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Na poslovanje v Sloveniji so negativno vplivale tudi prodajne cene naftnih derivatov, ki so bile večinoma višje kot v sosednjih državah. Hrvaška in druge države z območja JV Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, se soočajo z zelo zaostrenimi gospodarskimi razmerami in nizko kupno močjo. Kljub temu je skupina Petrol na teh trgih ustvarila dobre prodajne rezultate, ker je vedno bolj prepoznana po kvaliteti blaga in storitev.

 

Delitev dobička, razrešnica in imenovanje revizorja

Društvo MDS v Krki predlaga dividendo v višini 3,35 EUR

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je za 20. skupščino družbe Krka, d.d., ki bo potekala 18.06.2015, podalo nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, kjer predlagamo, da se namesto 2,20 EUR za dividendo nameni 3,35 EUR. Pri predlogu smo upoštevali predlog Uprave in Nadzornega sveta, sočasno pa smo v nasprotnem predlogu prišteli še izredno dividendo iz naslova razgradnje rezervacij za tožbe, ki je Krka zaključil uspešno. V Društvu MDS menimo, da bo višja dividenda imela pozitivne učinke tako za obstoječe delničarje kakor tudi za morebitne nove vlagatelje, ki se odločajo za nakup delnic.

 

Ljubljana in Novo mesto, 29. maj 2015


Skladno z navedbami v letnem poročilu družbe, natančneje na 49. in 50. strani letnega poročila za leto 2014 je družba Krka, d.d. realizirala 70,7 milijonov EUR drugih poslovnih prihodkov. Zgolj v zadevi »Perindopril« je družba imela oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijonov EUR, v juliju 2014 pa je družba s strani Evropske komisije prejela odločbo o plačilu kazni v višini 10 milijonov EUR, preostali del rezervacije, v višini 37,5 milijonov EUR pa je družba sprostila. Prav tako se je dodatno sprostila rezervacija v višini 1,4 milijona EUR v zadevi Sanofi Aventis Francija, sočasno pa je družba prejela še povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijonov EUR v sporu z družbo AstraZeneco. Društvo MDS na osnovi navedenega predlaga, da se del sproščenih rezervacij nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem, saj gre za prosta sredstva, s katerimi družba razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti začrtane strategije.

Društvo MDS predlaga, da se tako za dividendo nameni 3,35 EUR bruto na delnico, kjer je bil upoštevan predlog Uprave in NS, ki predlagata redno dividendo v višini 2,20 EUR bruto skladno z dividendno politiko, slednjemu pa je bila prišteta še izredna dividenda v višini 1,15 EUR bruto iz naslova sproščene rezervacija iz zadeve »Perindopril« v višini slabih 37,5 milijona EUR.

 

Društvo MDS tudi tokrat z lastnik zbiranjem pooblastil

Delničarji Krke bodo v ponedeljek, 01.06.2015 pričeli prejemati pooblastila za zastopanje na skupščini, s podpisom našega pooblastila pa delničarji avtomatično prekličejo pooblastilo, ki jim ga je poslala Krka. Na žalost družba pošilja pooblastila delničarjem brez da bi počakala na zakonsko določen 7-dnevni rok za razširitev dnevnega reda in za podajanje nasprotnih predlogov, prav tako pa družba nikakor ne želi, da bi na pooblastila uvrstila predstavnike malih delničarjev, čeprav je to praksa večine večjih slovenskih družb (Petrol, Gorenje, Mercator, Pivovarna Laško itd.).

Delničarji Petrola potrdili dividendo v višini 11,70 EUR

Delničarji Petrola so se sestali na redni skupščini družbe, na kateri so se seznanili s poslovanjem Petrola v preteklem letu, prav tako pa so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter imenovali revizorja za leto 2015. Delničarji so potrdili nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), in Kapitalske družbe, d.d. (KAD), ki sta za dividendo predlagala delitev tako rekoč celotnega dobička in sicer v višini 11,70 EUR bruto na delnico. Dividende bodo izplačane 12.08.2015. Predsednik Uprave, mag. Tomaž Berločnik je v mesecu februarju bil potrjen tudi za nov petletni mandat s strani NS. Na skupščini je bilo sicer prisotnih dobrih 60 % osnovnega kapitala družba.

 

Ljubljana, 23. april 2015


 

Poslovanje skupine Petrol v letu 2014 

V letu 2014 je Petrol ustvaril za 2 % večje prihodke in so tako znašali dobre 4 milijarde EUR. Čisti poslovni izid se je izboljšal za 15 %, ostali kazalniki pa so se prav tako izboljšali za okoli 2 %. Skoraj 500 milijonov vseh prihodkov predstavlja prodaja maloprodajnega blaga. Prodaja električne energije je narasla za slabih 80 %, medtem ko je prodaja bioplina rahlo upadla.

 

Delitev dobička, razrešnica in imenovanje revizorja

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Delničarjem Petrola 10,10 EUR dividende – Ali bomo v prihodnosti priča liberalizaciji trga z naftnimi derivati?

Delničarji družbe so na današnji 24. skupščini Petrola, d.d. odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Slovenska odškodninska družba, d.d. (SOD) je glede delitve dobička podala nasprotni predlog, ki so ga delničarji z veliko večino potrdili in tako bodo delničarji prejeli 10,10 EUR dividende na delnico, ki bo izplačana do konca leta 2014. V okviru razprave pri Letnem poročilo za leto 2013 sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) razpravljala tudi o potencialni liberalizaciji trga z naftnimi derivati, ki bi imela pozitivne učinke tako za Petrol in delničarje Petrola kakor tudi za državo.

 

Ljubljana, 24. april 2014


 

Poziv k sprostitvi trga z naftnimi derivati

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je ob razpravi pri Letnem poročilu organom družbe zastavil vprašanja v zvezi z odpravo državno reguliranih trošarin in posledično liberalizacijo trga. Slednja bi namreč imela pozitivne učinke na poslovni izid Petrola, hkrati pa bi lahko prost trg več prispeval tudi v državno blagajno.

Društvo MDS poziva vse lastnike oziroma delničarje Petrola, da o liberalizaciji trga govorijo, predstavljajo pozitivne učinke, da bo tudi vlada, katerakoli že bo, to spoznala in uresničila – za dobro vseh vpletenih. Največjo vlogo pri tem imate državni lastniki, ki ste zadolženi za upravljanje državnega premoženja in ste poklicani da poskušate maksimirati donos naložb ki jih upravljate in da argumentirano prepričate politike. Istočasno pa Vlado in Državni zbor RS pozivamo, da temeljito razmisli o liberalizaciji trga, ter z avgustom 2014 sprostijo trg.

Liberalizacija trga naftnih derivatov bi lahko prinesla sledeče pozitivne učinke:

  • država bi lahko pobrala več davka,
  • Petrol bi se lahko hitreje razdolžil (zdaj se tudi zaradi izplačil dividend ne more),
  • zaradi multiplikativnih učinkov bi povečan prihodek/dobiček povzročil rast notranje vrednosti družbe in z učinkovitostjo borze – rast delnic,
  • državni in ostali lastniki bi si lahko zagotovili tudi bodoče dividende na nivoju letošnje,
  • zmanjšala bi se potencialna bančna luknja, kjer so delnice Petrola v zavarovanju,
  • v primeru privatizacije (kar se nakazuje), bi dobili bistveno višjo kupnino, obenem pa bolj napolnili pokojninsko blagajno (10% od privatizacije gre v pokojninski sklad).

 

Za dividendo celoten dobiček družbe

Po nasprotnem predlogu SOD-a in Kapitalske družbe (KAD), so delničarji izglasovali dividendo v višini 10,10 EUR, kar pomeni da bo družba za dividendo namenila tako rekoč celoten dobiček.

Namesto sprejema neustavne retroaktivne zakonodaje naj se Vlada raje pogovarja

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo izredno negativno presenečeni, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja spremembe zakonodaje, ki bistveno posegajo v pravice malih delničarjev in pri tem niti ne vpraša za mnenje tistih, ki delujemo na tem področju že kar nekaj časa. Naj spomnimo, da je Vlada RS že pod vodstvom Boruta Pahorja sprejela avtentično razlago 2. odstavka 75. člena Zakona o Prevzemi (ZPre-1), v povezavi s 63. členom ZPre-1, ki so bile tedaj kljub jasnim opozorilom Društva MDS in ATVP o nezakonitosti, ter retroaktivnosti, sprejete in jih je nato ustavno sodišče odpravilo oziroma razveljavilo.

 

Ljubljana, 12. april 2013


 

Poziv Ministrstvu in Vladi RS

Zato v Društvu MDS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter celotno Vlado RS pozivamo, da ne sprejema novih neustavnih sprememb zakonodaje, saj s tem ponovno želijo grobo poseči v obstoječe predpise in to verjetno zgolj z enim samim ciljem; 'kadrovsko kombinatoriko v NS' v podjetjih, kjer država nima glasovalnih pravic. V Društvu MDS bomo uporabili vsa pravna sredstva, da zaščitami upravljalske pravice malih delničarjev.

Kot že večkrat do sedaj, smo dokazali, da je strah, da bomo mali delničarji ugrabili družbe, kjer je država brez pravic, neutemeljen; to smo konkretno dokazali na skupščini Telekoma Slovenije, kje bi lahko mali in manjšinski delničarji preglasovali edinega državnega lastnika Modro zavarovalnico, a tega nismo storili, saj si kot odgovorni deležnik ne uzrupiramo večine, pa čeprav smo z strani države in njenih paradržavnih upravljalce vedno znova izključeni iz procesa nadziranja družb. Tako smo kljub temu, da država ni imela glasovalnih pravic, državnim lastnikom prepustili 4 od 6 mest, kar je v sorazmerju z lastniško sestavo Telekoma Slovenije (državni in paradržavni lastniki imajo skupaj 73,82 %).

Zelo zanimivo pa je na drugi strani bilo glasovanje v Petrolu, kjer si je država, ki ima nekaj več kot 30 %, uzrupirala 5 od 6 mest in malim delničarjem ni prepustila niti enega člana NS; eno mesto je dala le g. Dariju Južni kot 11 % lastniku le tega.

Skupščina Petrola – Nadzorni svet znova po volji države brez posluha do 36.000 malih delničarjev

Današnja skupščina Petrola je minila v že tradicionalnem slogu, saj so delničarji znova bili ujetniki Slovenske odškodninske družbe (SOD) ter Kapitalske družbe (KAD), ki sta danes obvladovala večino glasovalnih pravic. Delničarji bodo do 12.08.2013 prejeli 10 EUR dividende za posamezno delnico, kar je sicer 1,5 EUR več od prvotnega predloga Uprave in NS, hkrati pa je bilo imenovanih 6 novih članov NS, od katerih edina obstoječa člana NS ostajata Tomaž Kuntarič in Irena Prijović. Društvo MDS ni uspelo s svojim predlaganim kandidatom za NS, Gordanom Šibićem, prav tako pa je bil neuspešen VZMD, s svojima dvema kandidatoma za NS.

 

Ljubljana, 04. april 2013


 

Dividenda 10 EUR do sredine avgusta

 

Delničarji so skoraj soglasno izglasovali nasprotni predlog SOD-a in KAD-a, ki sta za dividendo predlagala delitev tako rekoč celotnega dobička Petrola leta 2012. Vsi delničarji družbe bodo prejeli dividende najkasneje do 12.08.2013, hkrati pa je predsednika uprave, mag. Tomaž Berločnik poudaril, da si bodo v prihodnjem letu prizadevali za hitrejše izplačilo dividende.

 

Za ogled TV prispevka o dogajanju na 23. skupščini Petrola, d.d.,, novinarja Florjana Zupana iz oddaje ODMEVI ob 22.00 uri TV SLO1, dne 04.04.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko,

 

Nov NS po volji SOD-a in KAD-a

Skupščina je v NS po nasprotnem predlogu SOD-a in KAD-a imenovala Iga Grudna, Matija Blažiča, Ireno Prijović, Tomaža Kuntariča, Klemna Ferjančiča in Mladena Kaliterna. Društvo MDS je sicer predlagalo, da se v NS kot predstavnika malih delničarjev izvoli Gordana Šibića, vendar pa se o njem ni glasovalo.

Za ogled prispevka novinarke Ane Turk iz oddaje Danes 04.04.2013 ob 19.30 na Planet TV pritisni TUKAJ ali na sliko. 

Pri tem v Društvu MDS z žalostjo ugotavljamo, da država in njej podrejeni SOD ter KAD ne želijo prisluhniti malim delničarjem, ki bi si želeli zgolj enega predstavnika v NS družbe in s tem jasno sporoča malim delničarjem, da ni pripravljena sklepati kompromisov, med tem ko smo mali delničarji velikodušno prisluhnili volji države v primeru Telekom Slovenije, ko smo državi prepustili večino nadzorniških mest, čeprav je bila brez glasovalnih pravic.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.