Petrol

PETROL d.d., Ljubljana - Kontaktni podatki

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (Oznaka delnice: PETG)
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 471 42 34
Faks: +386 (1) 471 48 09
Spletna stran:  www.petrol.eu

Uprava družbe Petrol, d.d.: UPRAVA

Nadzorni svet družbe Petrol, d.d.: NADZORNI SVET

 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Petrol

Oznaka delnice:

PETG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102153

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   52.240.977,04€

31.12.2022

Število vseh delnic:

   41.726.020

31.12.2022

Lastne delnice:

   614.640

31.12.2022

Število delničarjev:

   21.730

31.12.2022

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   20,47€

31.12.2022

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   61.847.940,00€

31.12.2022

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   20,00€

31.12.2022

Tržna kapitalizacija

   834.520.400,00€

31.12.2022

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Barbara Jama Živalič

Telefon:

/

Email:

investor.relations@petrol.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Delničarjem Petrola 1,8 EUR dividende, apel državi za zvišanje najvišje dovoljene marže

Rajko Stanković – predsednik Društva Mali delničarji Slovenije in Borut Bizaj – vodja OMD Petrol pri Društvu MDS sta se udeležila 38. redne skupščine Petrol d.d. in  zastopal delničarje, ki so skupno lastniki nekaj več kot 474.000 delnic oz. nekaj manj ko 1,7 % prijavljenega in na skupščini prisotnega kapitala.  

Ljubljana, 23.05.2024

 

Zakon o cenah velja 25 let, »Svet za cene« ni bil nikoli ustanovljen

 

Skupščina Petrola se je seznanila z škodo zaradi regualacije cen v Sloveniji in Hrvaški in predvidenimi ukrepi

Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala 381 delničarjev in 324.339 delnic z glasovalno pravico oz 1,08 % zastopanega kapitala na skupščini. V nadaljevanju objava Petrola d.d. z dne 27.12.2022.

 

Ljubljana, 27.12.2022

35. skupščina družbe Petrol d.d. Ljubljana je obravnavala vpliv regulacije cen energentov na poslovanje skupine Petrol in obvladana tveganja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

 

Regulacija cen goriv in ostalih energentov pomembno vpliva na poslovanje skupine Petrol v letu 2022 in tudi v 2023. Poziv k povračilu škode.

Danes, 27. 12. 2022, je bila izvedena skupščina delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila sklicana na zahtevo delničarjev Vizija Holding, d.o.o. in Vizija Holding Ena, d.o.o. Na seji so se delničarji seznanili:

- s poročilom nadzornega sveta in uprave o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter o vplivu le-teh na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 in z oceno vpliva le-teh na poslovanje družbe/skupine v letu 2023;

- s poročilom nadzornega sveta in uprave družbe o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2022 in

- s poročilom nadzornega sveta in uprave o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in z oceno vpliva na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

 

Škoda kot posledica regulacije cen naftnih derivatov

Delničarjem je bilo najprej predstavljeno, na kakšen način in v kolikšni meri je bila družbi Petrol d.d., Ljubljana in skupini Petrol povzročena škoda, ki je nastala z regulacijo cen naftnih derivatov v Sloveniji in na Hrvaškem, ter aktivnosti, ki jih je družba doslej izvedla, da bi ji bila nastala škoda povrnjena. V obeh državah so ukrepi regulacije cen protipravni in nesorazmerni, saj celotno breme regulacije nosijo trgovci z naftnimi derivati, s čimer je podana pravna podlaga za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov.

V Sloveniji je Vlada v letu 2022 sprejela dve uredbi (v mesecu marcu in maju; Uradni list RS št. 36/2022, s sprememb. in dopol. in 64/2022), s katerima je določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno in veleprodajno ceno naftnih derivatov ter (od 1. 4. 2022 dalje) obveznost podjetij, da ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada je z obema uredbama cene 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina in dizelskega goriva določila tako nizko, da družba Petrol d.d., Ljubljana s prodajo po reguliranih cenah ni pokrila niti nabavnih stroškov goriva. S kasnejšo uredbo (junij) je vlada določila najvišjo dovoljeno višino marže in mehanizem izračuna cene goriv. Izračunana škoda za družbo Petrol d.d., Ljubljana za obdobje od 15. 3. 2022 do 20. 6. 2022 po metodologiji „Obrazec za ugotavljanje škode iz regulacije“, prejeti s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša 106.931.045 EUR. Izračun je preverila tudi revizorska hiša PriceWaterhouse Coopers, ki je potrdila njegovo matematično pravilnost.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana si je v komunikaciji z državnimi organi v Sloveniji skozi številne sestanke, dopise in poslane zahtevke ves čas prizadevala za dialog in rešitve, vezano na neustrezno regulacijo cen in povrnitev nastale škode.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je na temo regulacije cen naftnih derivatov in upravičenosti do povračila škode pridobila pravni mnenji prof. dr. Mihe Juharta in odvetnika Tomaža Ilešiča iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji. Pridobljeni pravni mnenji pritrjujeta stališču družbe Petrol d.d., Ljubljana, da so sprejeti vladni ukrepi nezakoniti in neustavni, saj so nesorazmerni in nenujni. Ob zapovedani prodaji naftnih derivatov in hkratni opustitvi določitve primernega nadomestila za čas regulacije, je družbi Petrol d.d., Ljubljana nastala občutna premoženjska škoda, ki predstavlja tako močan poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave in pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, da je izpolnjen kvalifikatorni element protipravnosti. Glede na izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti na strani države je družba Petrol d.d., Ljubljana upravičena do povračila škode. 

 

Delničarji Petrola po pojasnila

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik  Teme:  Petrol, mali delničarji Datum: Petek , 25. novembra 2022 Stran: 8

 

Delničarji Petrola po pojasnila Napoved Naftni trgovec sklicuje izredno skupščino delničarjev Petrol sklicuje skupščino delničarjev, na kateri bo uprava družbe delničarjem predstavila poročilo o škodi, ki jo ima naftni trgovec zaradi regulacije cen naftnih derivatov v Sloveniji in na Hrvaškem, ter poročilo o poslovanju hčerinske družbe Geoplin. Karel Lipnik Skupščina je sklicana na zahtevo delničarjev Vizije Holdinga in Vizije Holdinga Ena. Obe sodita pod okrilje skupine Perspektiva Darija Južne.

 

Delničarji se bodo zbrali med novoletnimi prazniki 27. decembra.

 

Skupščina sicer nima volilnih predlogov, ampak le seznanitev z razmerami. Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih skupno ustvarila 19,4 milijona evrov čistega dobička, ki pripada delničarjem, kar je manj kot četrtina ustvarjenega v istem obdobju lani. Posebej težavno je bilo drugo četrtletje, ko je trgovec posloval z izgubo, ki je posledica zamrznitve cene. Učinek zamrznitve in regulacije cen je sicer pretežno že razkril v četrtletnem poročilu. Ni pa znano, ali in kako bosta Hrvaška in Slovenija povrnili škodo zaradi izpada prihodkov in dobička. Večja neznanka so razmere v Geoplinu. Iz četrtletnega poročila Petrola je mogoče razbrati, da je dobiček Geoplina v prvih treh četrtletjih podoben lanskemu. Toda ključni težavi trgovca s plinom sta izpolnjevanje poslovnih obveznosti in finančna izpostavljenost.

 

Večina težav se je začela po koncu četrtletja.

 

Petrol je tako v četrtletnem poročilu, objavljenem 11. novembra, izpostavil, da ne more opredeliti vpliva poslovanja Geoplina na uspeh skupine Petrol. Geoplin je do zdaj večino plina nabavljal pri ruskem Gazpromu, s katerim ima tudi sklenjeno dolgoročno pogodbo o nabavi, vendar ruski velikan ne dobavlja želenih količin, zato mora Geoplin iskati nove dobavitelje oziroma plin kupovati na finančnih trgih.

 

NKBM prodala sveženj delnic Petrola

Medij: Finance  Avtorji: Jurij Šimac  Teme: mali delničarji Datum: Sreda, 26. oktobra 2022 Stran: 8

NKBM je v minulih dneh prodala sveženj 25.985 delnic Petrola (1,24-odstotni delež). Kupec velike večine delnic je, kot je razvidno iz javno dostopnih baz, hrvaški pokojninski sklad. Omenjeni sveženj delnic je NKBM prodajala dalj časa, 21 tisoč delnic pa je pred dnevi kupil hrvaški pokojninski sklad PBZ Croatia Osiguranje. Preostanek, gre za 4.985 delnic Petrola, je bil kupljen na fiduciarni račun Intercapitala.

Delnica Petrola v zadnjih dneh krepko navzgor Cena delnice Petrola je v torek zrasla za skoraj 10 odstotkov in je 23 odstotkov višja, kot je bila v začetku oktobra. Delnica seje pod pritiskom znašla po napovedi, da bo vlada nacionalizirala Geoplin (ta je v večinski lasti Petrola). V zadnjih dneh so se razmere spremenile, v petek je postalo jasno, da plinski trgovec za zdaj potrebuje le likvidnostno posojilo.

Prav tako v petek smo objavili informacijo, da so delnice Petrola v zadnjem času dokupovale družbe iz kroga Darija in Vesne Južna, nato pa še, daje delnice dokupoval tudi nekdanji minister in mali delničar družbe Andrej Vizjak.

Delnica Petrola se bo s 1. novembrom razdelila na 20 delov.

Spomnimo, cepitev delnice so lastniki potrdili na zadnji skupščini družbe. Kako bo vse skupaj potekalo? »Korporacijsko dejanje zamenjave se bo izvedlo na računih tistih imetnikov delnic, ki bodo imetniki teh delnic po stanju v centralnem registru ob zaprtju informacijskega sistema na presečni dan 28.10.2022. Korporacijsko dejanje zamenjave se bo izvedlo dne 1.11.2022, ki je dela prost dan in zato na ta dan trgovanje ne bo izvajano.

Dne 26.10.2022 bo zadnji dan, ko bosta trgovanje in poravnava poslov z delnicami potekala povsem nespremenjeno. Dne 27.10.2022 ter 28.10.2022 bo trgovanje z delnicami potekalo brez sprememb, vendar pa bodo vsi posli, sklenjeni v teh dneh, poravnani ob upoštevanju delitvenega razmerja,« sporočajo iz Petrola.

 

Skupščina Petrola potrdila razdelitev delnic, delničarjem 30 evrov dividende

Skupščina Petrola je danes potrdila predlog uprave, da se vsaka delnica družbe razdeli na 20 novih, postopek pa bo stekel 19. avgusta. S tem naj bi povečali likvidnost in omogočili dostopnost Petrolovih delnic novim vlagateljem. Delničarji bodo letos prejeli dividende v višini 30 evrov bruto na delnico, kar je osem evrov več kot lani.

Ljubljana, 21. april 2022

Delničarjem 30,00 EUR dividende

Uprava in NS Petrola sta prejela razrešnico za preteklo leto.

Petrol bo večino bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. december 2021 znaša 61,8 milijona evrov, namenil za izplačilo dividend. Te bodo izplačane 5. avgusta.

Delničarji Petrola so odločali tudi o predlogu za odkup lastnih delnic in podprli nasproti predlog SDH, največjega posamičnega lastnika družbe. Medtem ko je uprava predlagala sprejem pooblastila za nakupe pri cenah, ki ne bi bile nižje od 50 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice, na drugi strani pa ne višje od 13-kratnika čistega dobička na delnico vse do treh odstotkov osnovnega kapitala družbe, sprejeti sklep predvideva pooblastilo, po katerem bo uprava lahko pridobivala lastne delnice v obdobju 12 mesecev, a le do dveh odstotkov osnovnega kapitala.

SDH je z nasprotnim predlogom tudi omejil odsvajanje lastnih delnic le za namen zmanjšanja osnovnega kapitala, ne pa tudi za zamenjave za lastniške deleže v drugih družbah.

Rekordno lansko poslovanje

Lastniki - poleg SDH sta med večjimi posamičnimi še Kapitalska družba s skladi z 8,7-odstotnim in neposredno država z 10,8-odstotnim deležem - so se seznanili tudi z lanskim rekordnim poslovanjem. V letu 2021 je Petrol na ravni skupine ustvaril 124,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leta 2020, prihodki od prodaje pa so se povečali za 61 odstotkov na 4,96 milijarde evrov. Za letošnje leto v Petrolu načrtujejo prihodke od prodaje v vrednosti 5,9 milijarde evrov in 158,3 milijona evrov čistega dobička. Glavni tveganji za letos sta energetska kriza in inflacija.

Petrol pričakuje nadomestilo škode in izgubljenega dobička

Predsednica Uprave Nada Drobne Popovićeva je na skupščini odgovorila tudi na vprašanje glede vladne regulacije cen goriv. Pojasnila je, da je bil sklep o regulaciji cen - ta velja do konca aprila - sprejet na podlagi zakona o kontroli cen. »Država lahko poseže na trg, vendar mora povrniti vso škodo, ki je pri tem nastala in povrniti dobiček. Dogovora z državo glede poračuna še nimamo, pričakujemo, pa, da se bomo o tem pogovarjali po koncu regulatornega obdobja.

PETROL

Datum skupščine: 
21.04.2022 - 10:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Razdelitev delnic PETG. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic.

Dividende letos večinoma višje, donosi pa manjši

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik  Teme: mali delničarji Datum: Sreda , 12. januar 2022 Stran: 9

Dividende letos večinoma višje, donosi pa manjši

Ljubljanska borza Večina borznih družb letos načrtuje boljše poslovanje kot lani, a višje so že tudi cene delnic Potem ko seje osrednji indeks Ljubljanske borze lani povzpel za skoraj 40 odstotkov, bo letošnje leto, kot kaže, bolj negotovo, čeprav optimizem tudi v Ljubljani močno prevladuje. Vrednosti delnic prve borzne kotacije so po vseh kazalcih višje, kot so bile v tem času lani, to pa tudi pomeni, da se bodo vlagatelji bolj odzivali na uspeh poslovanja. Še vedno pa jih bodo privlačili dividendni donosi.

 

Z jutrišnjo oceno poslovanja Luke Koper bodo dobili prvi vpogled v lansko poslovanje slovenskih borznih družb in s tem tudi v delitev dobička. Konec januarja bo prvo oceno lanskega poslovanja razkrila še Krka.

Borzne družbe bodo sicer predloge izplačil dividend začele razkrivati marca.

Petrol bo sklic skupščine predvidoma objavil sredi marca. Pomemben dejavnik, ki bi lahko vplival na letošnjo rast tečajev, so tudi še vedno nizke obrestne mere in strah varčevalcev pred ležarinami. Še posebej v drugi polovici lanskega leta so začeli opazno naraščati prilivi v vzajemne sklade, kar tudi kaže, da slovenski varčevalci postopno bolj aktivno iščejo tudi bolj tvegane naložbe. To pa seveda pomeni tudi nakupe delnic slovenskih družb.

 

Višja vrednotenja

Ljubljanska borza je bila v zadnjih letih za vlagatelje zanimiva predvsem zaradi dividendnih donosov, ob razmeroma nizkem vrednotenju cen delnic. A kot že omenjeno, so vrednotenja letos opazno višja, to pa povečuje tveganja, če se poslovni načrti družb ne uresničijo. Med osmimi družbami prve borzne kotacije le še delnice NLB in Telekoma Slovenije kotirajo nižje od njihove knjigovodske vrednosti. Pri tem je treba opozoriti, da delnice bank skoraj povsod v evrskem območju kotirajo pod knjigovodskimi vrednostnimi. Za delnice Krke je treba odšteti že več kot 2,7-kratnik njihove knjigovodske vrednosti. Še vedno pa so njihovi tečaji dokaj zmerni, če jih merimo glede na dobiček na delnico. Še najdražje v tej primerjavi so delnice Krke, Telekoma Slovenije in Luke Koper, za katere je treba odšteti okoli 11-kratnik dobička na delnico, ustvarjenega v preteklih štirih četrtletjih. Seveda vlagatelji naložbene odločitve sprejemajo glede na pričakovano, torej letošnje poslovanje.

 

Pregled pa pokaže, da z izjemo Cinkarne Celje - ta po nekaj izjemnih letih pričakuje nekoliko nižjo dobičkonosnost - vse preostale družbe načrtujejo vsaj takšen dobiček kot lani. Največjo, okoli 50-odstotno rast dobička načrtuje Petrol, ki je v preteklih dveh letih občutil vpliv epidemije. Dividendni donosi še vedno privlačni Ob zdajšnjih tečajih delnic lahko vlagatelji pričakujejo od 3,5- do skoraj osemodstotni dividendni donos. Družbe bodo sicer predlog za izplačilo dividend razkrile spomladi, naša napoved temelji na preteklih izplačilih dobička in začrtani dividendni politiki, pri čemer smo za osnovo vzeli oceno lanskega poslovanja. Finančne družbe so imele v preteklih dveh letih omejitve pri izplačilu dividend, vseeno pa pri teh družbah ni pričakovati večjih presežkov. 

 

NLB je že ob koncu lanskega leta izplačala začrtano dividendo, potem ko sta Banka Slovenije in ECB odpravili omejitve izplačil. Glede na začrtano dividendno politiko bo tako največja slovenska banka letos postregla s približno pet evrov dividende na delnico, kar prinaša okoli šestodstotni dividendni donos.

 

Nekaj rezerve ima med finančnimi družbami mogoče Sava Re, ki je lani zaradi omejitev izplačala manj od začrtane dividendne politike. Druga največja zavarovalnica sicer delničarjem obljublja, da bo za dividende delila med 35 in 45 odstotki čistega dobička (ob upoštevanju stabilnosti poslovanja). Glede na lansko oceno poslovanja to pomeni vsaj 1,20 evra dividende na delnico.

 

Zavarovalnica Triglav ima v dividendni politiki zapisano, da bo za dividende delila najmanj polovico dobička. To bi pomenilo, da bo letos ponudila okoli 2,20 evra na delnico. Triglav sicer ni podal ocene čistega dobička, iz preostalih podatkov pa ga je mogoče približno izračunati. Dodajmo, da Triglav lani, kljub omejitvam, ni odstopil od politike izplačil. Veliko zanimanja bo tudi pri dividendi še za delnice Krke. Po oceni uprave je lanski dobiček presegel 300 milijonov evrov, kar obeta okoli 5,20 evra dividende oziroma 4,3-odstotni dividendni donos. Največji dividendni donos bodo, po naši oceni, prinesle delnice Telekoma Slovenije, ki praviloma razdeli skoraj ves dobiček. Če bo tako tudi letos, bodo vlagatelji prejeli okoli 4,50 evra na delnico, kar je pri zdajšnji ceni okoli 7,7-odstotni dividendni donos

.Najnižji donos lahko pričakujejo delničarji Luke Koper. Če bo ta delila polovico dobička, tako kot v preteklih letih, bo dividenda znašala okoli 0,90 evra na delnico, kar pri zdajšnji ceni delnic obeta 3,5-odstotni dividendni donos.

Dividendni donosi bodo letos znašali od tri do osem odstotkov. Največji dividendni donos bodo, po naši oceni, prinesle delnice Telekoma Slovenije. NLB bo predvidoma izplačala okoli pet evrov dividende na delnico.  

 

Vložene tožbe zoper nekdanjo upravo Petrola

Medij: DELO Avtor: Maja Grgič tema: mali delničarji, dividende Datum: Petek, 23. april 2021 Stran: 10

Skupščina družbe Očitki o osem milijonskem oškodovanju - Na delnico 22 evrov bruto dividende

Uprava Petrola je zoper prejšnjo upravo družbe pod vodstvom Tomaža Berločnika včeraj na pristojno sodišče vložila odškodninske tožbe. Očita ji oškodovanje družbe v višini osmih milijonov evrov. Berločnik oškodovanje zanika, kar bodo po njegovih besedah dokazali tudi na sodišču.

Delničarje je o vloženi tožbi na skupščini včeraj obvestila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič. Skupščina je namreč decembra lani upravi naložila, naj izvede nadaljnje aktivnosti glede posebne revizije poslov nekdanje uprave, v kateri sta poleg Berločnika sedela še Igor Stebernak in Rok Vodnik. Revizija je namreč ugotovila osem spornih poslov nekdanje uprave. Drobne Popovičeva je povedala, da so strokovnjaki pri štirih ugotovili smotrnost za vložitev odškodninskih tožb, saj so izračunali za osem milijonov evrov škode, za katero solidarno odgovarjajo vsi trije člani nekdanje uprave. Gre za posle pri ustanovitvi in dokapitalizaciji družb Mbills in Abciti ter izgradnjo nekaterih bencinskih servisov v Srbiji in BiH. Na to se je odzval Tomaž Berločnik, ki je dejal, da so vse projekte vodili skrbno in strokovno, kar so potrdili tudi revizorji, ki niso zahtevali nobenih popravkov vrednosti. Opozoril je, da jih odvetniška pisarna glede poslov ni ne poklicala ne nič vprašala. »Očitno se je iskalo dlako v jajcu, glede na to, da smo družbo pustili v odličnem stanju,« je dodal. Da ni bilo nič narobe, bodo po njegovih besedah dokazali na sodišču. Glede stroškov postopka je Drobne Popovičeva pojasnila, da je sama revizija stala okoli 200.000 evrov, od tega družbo 127.000 evrov. Odvetniške stroške so ocenili na slabih 70.000 evrov, pri tem pa je treba računati še 6000 evrov sodne takse in 20.000 evrov za morebitne izvedence. Družba ima sicer sklenjeno zavarovanje za odškodninsko odgovornost menedžerjev.

Enaka dividenda kot lani

Petrol bo po sklepu skupščine delničarjem razdelil večino oziroma 45,2 milijona evrov lanskega bilančnega dobička, kar znese 22 evrov bruto na delnico, so na skupščini sklenili lastniki družbe. Gre za enako višino dividende kot lani. Drobne Popovičeva je lastnikom povedala, da je družba v pandemiji poslovala bolje, kot je bilo predvideno. Po njenih besedah jim je z diverzifikacijo in optimizacijo poslovanja uspelo omiliti negativne posledice zdravstvene krize. Družba je lani ustvarila 3,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 30 odstotkov manj kot leto prej. Toliko nižji je bil tudi čisti dobiček, ki je dosegel 72 milijonov evrov. Razmerje med neto dolgom in dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bilo dva. Za letos Petrol ostaja pri ambicioznem načrtu, da bo dosegel 104 milijone evrov čistega dobička. Vendar je Drobne Popovičeva opozorila, da še vedno ostaja velika negotovost glede obvladovanja pandemije, če ne bo ustrezne precepljenosti in odprave omejitev za omejevanje širjenja virusa. Če to ne bo izpolnjeno, bodo letošnje poslovne načrte prevetrili. Predstavila je tudi novo strategijo družbe do leta 2025, ki predvideva, da se bo EBITDA povzpel na 336 milijonov evrov, čisti dobiček na 180 milijonov evrov, razmerje med neto dolgom in EBTDA naj ne bi padlo pod ena. Naložbe naj bi dosegle 698 milijonov evrov.

Zadovoljni delničarji

»Izredno sem zadovoljen s tem, kar je Petrol naredil v letu 2020. S tem izkazom moramo biti zadovoljni,« je dejal eden večjih delničarjev družbe Dari Južna, ki je bil še decembra kritičen do previsokih stroškov družbe. Južna verjame, da bo tudi načrt za letos dosežen.

Skupščina Petrola delničarjem namenila 22 EUR dividende, izvolila novega nadzornika in bila obveščena o vloženi tožbi zoper bivšo Upravo

Na današnji skupščini družbe PETROL, d.d., je bilo prisotnega 66,45% kapitala z glasovalno pravico. Skupščine sta se udeležila predsednik Društva MDS Rajko Stanković in izvršni sekretar Društva MDS Grega Tekavec, ki sta zastopala skupaj 1,10 % prisotnega kapitala, oz. 366 delničarjev, ki so lastniki 15.195 delnic v okviru zbiranja pooblastil družbe Petrol d.d.

 

Ljubljana, 22.04.2021


 

Skupščina podelila razrešnice in potrdila sklep o delitvi 22 EUR dividende

Skupščina se je sezanila z revidiranil letnim poročilom Družbe Petrol in Skupine Petrol, ter podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu. Potrdila je tudi sklep o delitvi dividende v višini 22,00 € bruto na delnico, za kar bo družba namenila skoraj ves bilančni dobiček, ki je konec leta 2020 znašal 45.355.156,00 €. Družba bo izplačala dividende 06. avgusta 2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 05. avgusta 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru razprave se je predsednik Društva MDS sprva zahvalil vsem zaposlenim v skupini Petrol in upravi in NS družbe za dober rezultat v izjemno zahtevnem poslovnem letu 2020. Še posebej je izpostavil napore uprave pri optimiziranju poslovanja in obvladovanja stroškov ter uspeh strokovnih služb v tradingu in risk managementu. Po projekcijah uprave in pa po predstavljenem na webcastu Ljubljanske borze 24. marca so bila pričakovanja čistega poslovnega izida pri 50 mio EUR, dejansko dosežen rezultat za leto 2020 za večinskega lastnika pa skoraj 40% višje, pri 69 mio EUR, kar močno odstopa od pričakovanj uprave. 

Ob tem sicer pozitivnem razvoju dogodkov, pa smo Upravo prosili za obširnejša pojasnila v Letnem poročilu 2020 predstavljenih postavkah drugi prihodki in odhodki. Skupina Petrol je kot trgovec z energenti in pri poslovanju z energenti izpostavljena različnim tveganjem, med bolj izpostavljenimi z valutnim, cenovnim in količinskim tveganjem.

Brez dodatnih pojasnil v Letnem poročilu in ob trenutnih razkritjih, lahko Petrol v delu njegove dejavnosti razumemo tudi kot sklad tveganega kapitala, ki je s trgovanjem (black box) z izvedenimi finančnimi instrumenti v lanskem letu ustvaril visoke prihodke, ki močno presegajo vrednosti iz preteklih let (kljub spremembi računovodskih usmeritev glede pripoznanja učinkov iz IFI). Zato je kot delničar glede na trenutna razkritja izrazil upravičeno zaskrbljenost, da brez pojasnil, kako celovito se upravlja s tveganji, v katerem od prihodnjih kvartalov lahko pričakujemo tudi visoko izgubo.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.