Menina

Menina, d.d. - Kontaktni podatki

Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d. (oznaka delnice: MENG)
Trg padlih borcev 3
1241 Kamnik
Telefon: +386 (1) 831 11 22
Faks: +386 (1) 831 35 32
Spletna stran: www.menina.si

Sklad lastni delnic - ponovno predmet manipulacije z malimi delničarji

Danes, 1. junija 2011 je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekala obravnava v zvezi z oškodovanjem družbe Menina d.d.. Oškodovanje v višini 131.000,00 evrov je posledica negospodarne prodaje lastnih delnic v začetku leta 2006. Prodaja sovpada z lastninjenjem družbe, ko je Jože Homar, direktor Menine preko družbe pooblaščenke MCL d.o.o. kupil paket delnic Menine po ceni 110,00 evrov za delnico, s katerimi je slednja obvladovala kar 46% lastništva Menine.

 

Ljubljana, 1. junij 2011


Direktor Menine Jože Homar je prekršil sklep skupščine o umiku 8,5% lastnih delnic in jih je po ceni 70,00 EUR za delnico prodal trem zaposlenim, ki so z njim povezani. Zaradi prodaje lastnih delnic po ceni, nižji od tržne, je bila Menina oškodovana najmanj za 131.000,00 evrov. Nadzorni svet Menine ob prodaji prav tako ni ravnal kot dober gospodar, kljub temu da so bili člani nadzornega sveta podrobno seznanjeni s ceno delnic Menine.
 
Ker je bil na skupščini izglasovan sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog za vložitev tožbe za povrnitev škode, je delničar Mercata, d.d. v imenu Menine ter na podlagi ugotovitev posebne revizije vložil tožbo proti direktorju in članom nadzornega sveta.

Skupščina družbe Menina, d.d. - Izigravanje prevzemne zakonodaje

Včeraj, 1. marca 2010 je potekala izredna skupščina družbe Menina, d.d., na kateri je Društvo MDS pristopilo tudi z organiziranim zbiranjem pooblastil. Že uvodni del je poskrbel za burno dogajanje in sicer je Rajko Stanković (predsednik Društva MDS) kot pooblaščenec delničarjev ugotovil, da obstaja utemeljeni sum prirejanja listin s strani drugega pooblaščenca (ki je prav tako organizirano zbiral pooblastilo za skupščino), ki naj bi hkrati neupravičeno uporabljal osebne podatke delničarjev. Ta pooblaščenec je vsa pooblastila opremil z prednatisnjenimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop zgolj izdajatelj in zato obstaja utemeljen sum usklajenega delovanja z Upravo družbe oz. večinskimi delničarji z namenom povečanja glasovalnih pravic.
 

Zaradi tega smo zahtevali izločitev teh pooblastil in odvzem glasovalnih pravic, saj pooblaščenec ni želel odgovoriti oz. mu je bilo s strani predsedujočega preprečeno, da pove od kod je prejel delniško knjigo z matičnimi številkami (EMŠO) delničarjev. S to kršitvijo bo Društvo MDS seznanilo tudi ustrezne organe.
 
 

Menina, d.d. - organizirano zbiranje pooblasti

Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe Menina, d.d.!
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je nevladna organizacija, ki je nastala spontano, predvsem pa zaradi vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju ter aktivnejšem zastopanju malih delničarjev na skupščinah in pri delu gospodarskih družb.
 
Poudarek dela Društva MDS je v vključevanju različnih interesov v delo društva, ter uspešnem zastopanju na posameznih skupščinah gospodarskih družb. Cilja takšnega delovanja sta: uspešno upravljanje investicije ter promocija morebitnih uspehov organizacije in ne posameznika, z namenom osveščanja in izobraževanja malih delničarjev o njihovih pravicah in tudi dolžnostih.
 
Društvo MDS smo formalno ustanovili v mesecu aprilu 2009, vendar nam izkušenj z delom na področju zaščite in zastopanja interesov malih delničarjev ne manjka. Z njim se namreč ukvarjamo v različnih delovnih oblikah že od konca junija 2006. Društvo MDS je po pričakovanju hitro raslo in vzpostavilo že 24 odborov malih delničarjev (v nadaljevanju OMD) v vseh večjih podjetjih in finančnih holdingih, ki delujejo na območju Republike Slovenije, tako v javnih kot nejavnih delniških družbah. Več o delovanju Društva MDS si lahko ogledate na spletnem naslovu www.skupaj.si.
 
1. marca 2010 bo potekala izredna skupščina družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d. Na njej se bo med drugim odločalo o odpoklicu in izvolitvi novih članov nadzornega sveta družbe, saj je znotraj družbe prišlo do številnih nepravilnosti in posledično oškodovanja družbe in njenih delničarjev.

Menina

Datum skupščine: 
25.07.2013 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Trg padlih borcev 3, Šmarca.
Status: 
arhivirana

Skupščina Menina - delničarjev več dividende

Danes je potekala 21. skupščina družbe MENINA, d.d.. Današnje skupščine so se udeležili lastniki in pooblaščenci 44.263 delnic od skupaj 50.846 delnic, oziroma 96,7 % celotnega kapitala.
 
Šmarca 31.07.2012
 
Delničar MENG d.o.o. je vložil nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda skupščine glede delitve bilančnega dobička in izplačila dividend. Uprava družbe je predlagala, da se delničarjem izplača dividenda v višini 3,70 EUR bruto, z nasprotnim predlogom pa je bila predlagana dividenda v višini 4,40 EUR (oziroma 19 % več). Skupščina je prednostno glasovala o nasprotnem predlogu ter ga s 44.070 glasovi za tudi potrdila. Dividende bodo izplačane do konca letošnjega avgusta. 
 

Menina Kamnik

Datum skupščine: 
31.07.2012 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Status: 
arhivirana

Zakaj je večina delničarjev Menine proti menjavi nadzornikov?

Medij: Dnevnik Avtorji: Homar Jože Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Vaša pošta Datum: 21. 06. 2011 Stran: 18

(Odgovor na članek »Direktor Menine Jože Homar odbil poskus menjave nadzornikov in umika lastnih delnic«, objavljen v Dnevniku 8. junija 2011.)

Mercataje v Menini že večkrat poskušala zamenjati člane nadzornega sveta. To je bil njen cilj tudi na letošnji skupščini, ki je bila 7. junija 2011. Za nove člane nadzornega sveta je predlagala Petra Mahniča, Marka Mencina in Dragico Gerželj Stopar.

Ker ne meni ne drugim lastnikom ni bila dana možnost podati svojega mnenja, ki bi bralcu predstavilo celovitejšo podobo o dogajanju na skupščini Menine, v tem odgovoru podajam dodatne informacije.

Pogrebi se cenijo, dobiček Menine upada

Medij: Finance Avtorji: T.S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: F
Datum: 08. 06. 2011 Stran: 15

Letošnji čisti dobiček Menine, ki proizvaja pogrebno opremo, skoraj gotovo ne bo dosegel lanskega v vrednosti 190 tisoč evrov, pravi prvi človek družbe Jože Homar. Ljudje se pač večinoma odločajo za cenejše, žarne pogrebe, kar pomeni, da namesto dragih pogrebnih krst kupujejo cenejše žare in kremacijske krste.

Sicer pa nekateri delničarji tudi niso zadovoljni z nadzorniki in upravo. Mercata in ACK sta napovedala vložitev izpodbojnih tožb na podeljeni razrešnici obema organoma. Mali delničarji pa opozarjajo na lanska izplačila članom nadzornega sveta v skupni višini 112 tisoč evrov, Homar pa je prejel 143 tisoč evrov bruto izplačil. Mimogrede - delničarji bodo dobili 183 tisoč evrov (celotni bilančni dobičekje 549 tisoč evrov) za dividende, so izglasovali delničarji na včerajšnji skupščini.

Direktor Menine Jože Homar odbil poskus menjave nadzornikov in umika lastnih delnic

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 08. 06. 2011 Stran: 21

Ljubljana - Napovedane izpodbojne tožbe na razrešnico upravi in nadzornemu svetu, neuspel poskus umika lastnih delnic ter razrešitve treh članov nadzornega sveta. To je izid včerajšnje skupščine kamniškega proizvajalca pogrebne opreme Menina, ki jo vodi in lastniško obvladuje njen direktor Jože Homar. Podobno kot v preteklih letih je skupini lastnikov okoli Homarja tudi tokrat uspelo preprečiti menjavo nadzornega sveta, ki jo je že večkrat zahtevala Mercata, druga največja lastnica Menine. Mercati, ki jo vodi Marko Mencin, je tako včeraj uspelo doseči le, da bo Menina letos izplačala štiri evre bruto dividende za delnico oziroma enkrat več, kot je predlagala uprava.

Skupščina Menine se je sicer odločila, še preden se je sploh začela. Le kratek čas pred skupščino je namreč Menina začela pospešeno kupovati lastne delnice, prav s temi nakupi pa se je posledično delež družbe Meng (v lasti družbe pooblaščenke MCL) povzpel nad mejo petdesetih odstotkov. Glavnino delnic, in sicer 9,5 odstotka, je Menina kupila od družbe Izolacija Kem in njenega prokurista Janeza Kerna. Prav sklad lastnih delnic je upravi Menine tudi vpreteklosti omogočil izvedbo menedžerskega prevzema, zdaj pa so menedžerji prek sklada lastnih delnic dokončno zavladali kamniški družbi.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.