Zbiranje pooblastil

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

  1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
  2. Na črto v rubriki »pooblaščam« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca (STRAN 1).
  3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu.
  4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.
  5. Pooblastilo obvezno podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati kraj in datum izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.).
  6. Pri koncu teksta pooblastila je pod točko B navedeno glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Če bo delničar obkrožil ZA ali, če ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.
  7. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite nam pošljite na naš naslov (Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana).

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.