Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Telekom Slovenije, d.d. (oznaka delnice: TLSG)
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 234 10 00
Faks: +386 (1) 234 47 36
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Telekom Slovenije

Oznaka delnice:

TLSG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031104290

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   272.720.664,33€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   6.535.478

31.12.2019

Lastne delnice:

   30.000

31.12.2019

Število delničarjev:

   9.136

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   90,41€

31.12.2019

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   32.834.996,00€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   54,40€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   355.530.003,20€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Mojca Klopčič

Telefon:

01 234 10 00

Email:

mojca.klopcic@telekom.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Telekomova prodaja ob polletju na ravni lanske

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  Telekom Slovenije, mali delničarji Datum: Petek, 30. julij 2021 VIR: Tukaj

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju tega leta ustvarila 317,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dober odstotek manj kot v istem lanskem obdobju. V skupini spet poudarjajo, da na prihodke še vedno vplivajo predvsem manjši prihodki iz gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v njihovem mobilnem omrežju, manjši pa so tudi prihodki IT-licenc.

Polletno poročilo kaže tudi, da Telekomu še vedno bežijo uporabniki, in to v vseh segmentih.

Tudi dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvem polletju primerljiv z lanskim ob tem času, znašal je 29,3 milijona evrov. Kosmati denarni tok (EBITDA) je v polletju znašal 113,7 milijona evrov, kar je za odstotek več kot v primerljivem lanskem obdobju, EBITDA marža pa na ravni skupine pomeni 35,8-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Čistega dobička skupine je bilo za 21,3 milijona evrov, kar je 44 odstotkov ali 6,5 milijona evrov več kot v istem obdobju lani.

Neprodano TSmedio bo vodil Rajko Gerič

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je dal tudi soglasje za imenovanje Rajka Geriča za direktorja TSmedie, medijske družbe, ki med drugim upravlja portal Siol. TSmedio so, spomnimo, v Telekomu prodajali, a kljub več ponudbam, najvišjo, za šest milijonov evrov, je dala United Group Dragana Šolaka, posla niso sklenili. V Telekomu zdaj pravijo, da vidijo nove sinergije s TSmedio.

Delničarjem Telekoma 4,50 EUR bruto dividende, izvoljena dva člana nadzornega sveta in podeljeno pooblastilo za nakup lastnih delnic

Na današnji skupščini delničarjev je bilo prisotno 5.081.612 delnic oz 77,7 % osnovnega kapitala in predsednik Društva MDS Rajko Stanković je na skupščini zastopal 117.845 delnic oz. 2,24 % prisotnega kapitala. Skupščina delničarjev se je seznanili z letnim poročilom za leto 2020, na nasprotni predlog SDH je odločila, da bodo delničarji prejeli 4,5 EUR bruto dividende, podelila je razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2020. Izvolili so tudi 2 člana NS TS in sicer ga. Karlo Pinter – generalno direktorico Direktorata za notranji trg pri MGRT in  dr. Jurija Toplaka – pravnika specialista za ustavno pravo. Prva tako so potrdili nova plačila za delo v  nadzornega sveta in o izglasovali Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic po nasprotnem predlogu SDH.

 

Ljubljana, 18.06.2021

 

Poslovanje Telekoma Slovenije in delitev predlagane dividende

V letu 2020 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 647,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2020 dosegel 42,6 milijona evrov, kar je za 3 % oziroma za 1,4 milijona evrov več kot v preteklem letu. EBITDA je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 209,9 milijona evrov, kar je za 2 % manj kot v letu 2019. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 32,4-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Ob prilagoditvi za ocenjeni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi EBITDA znašal 219,1 milijona evrov, kar predstavlja 2 % več kot v letu 2019. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je Skupina Telekom Slovenije leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 24,9 milijona evrov. Ob prilagoditvi za ocenjeni negativni vpliv koronavirusa z ukrepi bi čisti dobiček znašal 32,8 milijona evrov.

 

Knjigovodska vrednost delnice (KV) je na dan 31.12. bila 90,35 EUR, na ljubljanski borzi pa je bila 43,60 EUR. Danes 18.06.2021 pa je skupščini vrednost delnice TLSG na ljubljanski borzi zrasla do tečaja 63,40 EUR.

 

Društvo MDS je predlagalo 5 EUR bruto dividenda, Uprava in NS pa 4 EUR, sprejet je bil predlog SDH za 4,5 EUR bruto dividende

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skupaj z upravo družbe predlagal, da se za izplačilo dividend nameni 26.021.912,00 evrov oz. 4,00 evrov bruto na posamezno delnico. Društvo MDS pa predlaga, da se za dividende nameni 5 EUR bruto na delnico. SDH je 1 dan pred skupščino predlagal 4,5 EUR bruto dividende in skupščina je ta predlog sprejela z 97,3 % večino. Uprava in NS sta dobila razrešnico za delo v preteklem letu.

 

Društvo MDS je med drugim na skupščini vprašalo sledeče:

 

1. Koliko sredstev je družba Telekom Slovenija vložila v projekt Antenna TV SL – družbo, ki je bila nosilec dejavnosti Planet TV od ustanovitve do prodaje, vključno s plačilom sodbe Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice glede nakupa 34% poslovnega deleža v družbi Antenna TV SL in končnim odpisom posojil Telekoma Slovenije v Planet TV ob prodaji? Prav tako nas zanima ali je kdo ta za to odgovarjal in bo povrnil morebitno škodo družbi?

Odgovor predsednika uprave Telekoma Slovenije je bil, da je Skupina Telekom Slovenije v to družbo vložila 76,1 milijona evrov od leta 2013 in da za zdaj v zvezi s to družbo niso bile ugotovljene nobene nepravilnost.

 

2. Koliko sredstev je družba Telekom Slovenija vložila v družbo IPKO od nakupa do 31.12.2021 in koliko je trenutni saldo vložkov nasproti dobičkom, vključno s trenutnim stanjem posojil TS do družbe, ter kakšne so bile ponudbe za nakup družbe ob ustavljeni prodaji?

Odgovor predsednika uprave Telekoma Slovenije je bil, da  Skupina Telekom Slovenije v to družbo Ipko vložila 130 milijonov evrov. Povedal je tudi, da je družba IPKO do danes že vrnil za 80 milijonov evrov kupnine in obresti družbi Telekom Slovenije.

 

3. Koliko sredstev je družba Telekom Slovenija vložila v družbo TS Media od ustanovitve oz. nakupa do 31.12.2021 in koliko je trenutni saldo vložkov nasproti dobičkom, vključno s trenutnim stanjem posojil TS do družbe ter kakšne so bile ponudbe za nakup družbe ob ustavljeni prodaji? Kdo bo prevzel odgovornost, če družba ob naslednji prodaji ne bo več vredna enako ali višje kot sedaj in kdo bo povrnil morebitno razliko (izgubo) delničarjem družbe?

 

Odgovor predsednika uprave Telekoma Slovenije je bil, da ima TS Media tržni potencial in, da bodo naredili bomo vse, da ga uresničijo, zato je bil prodajni postopek tudi ustavljen. Od 2006 je Skupina Telekom Slovenije vložila 20,1 milijona evrov, družba pa ima še za 1,97 mio EUR posojil do Telekoma Slovenije.

 

4. Na vprašanje o izrednem pregledu poslovanja, ki ga je zahteval nadzorni svet pod vodstvom Aleša Šabedra in naj bi ga izvedel BDO revizija, pa je bil odgovor predsednika NS Telekoma Slovenije Iztoka Črnoše, da pregled BDO revizije še ni dokončan saj ni bilo izdano končno poročilo in potrdil tudi našo domnevo, da so na tem primeru v določen delu delali tudi revizorji PWC. Dodajmo, da Društvo MDS čudi, da po več kot 9 mesecih še končnega poročila BDO revizije.

 

Delničarjem Telekoma 4,50 evra bruto dividende na delnico

Medij: Delo  Avtorji: STA (G.R.)  Teme:  Telekom Slovenije, mali delničarji Datum: Sobota , 19. junij 2021 Stran: 17

Delničarjem Telekoma 4,50 evra bruto dividende na delnico Skupščina Delničarji so zapolnil vrzeli v nadzornem svetu družbe Delničarji Telekoma Slovenije bodo za lani prejeli 4,50 evra bruto dividende na delnico, je včeraj sklenila skupščina družbe. Delničarji so s tem podprli nasprotni predlog SDH, vodstvo družbe je sicer predlagalo izplačilo štirih evrov bruto na delnico. Skupščina je izvolila tudi dva nova člana nadzornega sveta, Karlo Pinter in Jurija Toplaka.

 

Delničarji so sklenili, da se bo od bilančnega dobička za leto 2020 v višini slabih 35 milijonov evrov za izplačilo dividend namenilo 29,3 milijona evrov, preostanek pa se bo prenesel v prihodnje leto. Lani je dividenda znašala 3,50 evra bruto na delnico. V SDH, ki ima v Telekomu 4,25-odstotni lastniški delež, upravlja pa tudi 62,54-odstotni delež države, so višjo dividendo utemeljili z navedbo, da je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa omogoča nemoteno poslovanje in razvoj družbe. Nasprotni predlog v zvezi z dividendo je podalo tudi društvo Mali delničarji Slovenije, ki je predlagalo pet evrov bruto dividende.

 

Kadrovske zadeve

Skupščina Telekoma je odločala tudi o dveh članih oziroma članicah nadzornega sveta. Sedemindvajsetega aprila je namreč mandat potekel nadzornicama Barbari Kurner Čad in Barbari Gorjup. Tudi v tem primeru so delničarji prikimali nasprotnemu predlogu SDH, da se za nadzornico imenuje Karlo Pinter, sicer generalno direktorico direktorata za notranji trg na gospodarskem ministrstvu. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je medtem predlagal, da skupščina še en mandat podeli nadzornici Kurner Čadovi. V skladu s predlogom nadzornega sveta, ki so ga delničarji potrdili, pa bo novi nadzornik Telekoma tudi Jurij Toplak. Ne nazadnje je skupščina odločala tudi o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. Medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala, da se upravo pooblasti za pridobivanje lastnih delnic do višine deset odstotkov osnovnega kapitala, so delničarji v skladu z nasprotnim predlogom SDH sklenili, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči pet odstotkov osnovnega kapitala. Prav tako se po predlogu SDH veljavnost pooblastila skrajša s 36 na 12 mesecev.

 

Kako posluje Telekom

Predsednik uprave družbe Cvetko Sršen je glede poslovanja poudaril, da je skupina Telekom Slovenije finančno stabilna. Spomnil je na vplive pandemije covida-19, o lanskem letu je dejal, da je bilo »leto izrednih okoliščin«. Med drugim je opozoril na komercialno lansiranje omrežja 5G, širjenje optičnega omrežja, na katero je priključenih več kot 400.000 gospodinjstev, ter nemoteno zagotavljanje telekomunikacijskih storitev in kibernetske varnosti v obdobju izjemno povečanih obremenitev omrežja.

Dotaknil se je tudi postopka prodaje družbe TS Media, ki se je maja končal brez izbire kupca. Kot je pojasnil, informacij o tem, koliko ponudb in v kakšni višini je Telekom Slovenije za to družbo dobil, ne more razkriti, saj so poslovna skrivnost. »TS Media ima tržni potencial in naredili bomo vse, da ga uresničimo,« je poudaril Sršen.

Mali delničarji skupščini Telekoma Slovenije predlagajo višjo dividendo

Medij: STA Avtor: STA tema: mali delničarji, dividende Datum: Četrtek, 20. maja 2021

Ljubljana, 20. maja (STA) - Društvo Mali delničarji Slovenije želi, da se delničarjem Telekoma Slovenije za leto 2020 izplačajo višje dividende, kot jih predlaga vodstvo podjetja. Po predlogu društva bi dividenda znašala pet evrov bruto na delnico, kar je evro več od predloga uprave in nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet Telekoma Slovenija skupščini predlagata, da se od 34,98 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 26,02 milijona evrov oz. štiri evre bruto na delnico. To bi bilo 50 centov več kot lani, ko je dividenda znašala 3,50 evra.

V Društvu Mali delničarji Slovenije pa so vložili nasprotni predlog, v skladu s katerim bi se za izplačilo dividend namenilo 32,53 milijona evrov oz. pet evrov bruto na delnico. Prav tako želijo, da se rok za izplačilo dividend skrajša za 21 dni, na 13. julij, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije.

Kot so v društvu zapisali v utemeljitvi, likvidnost družbe takšno izplačilo to dopušča, "kar dokazuje tudi več ustavitev prodaj podjetij v letošnjem in lanskem letu". Pred kratkim je namreč Telekom ustavil prodajo družbe TS Media, novembra lani pa prodajo podjetja Ipko na Kosovem.

Medtem je oktobra lani Telekom za pet milijonov evrov prodal Planet TV in odpisal dolgove in dana posojila, delničarji pa so s plačilom izgubljene arbitraže v Švici in preteklimi vlaganji v to podjetje od njegove ustanovitve do prodaje izgubili med 70 in 80 milijonov evrov, so še izpostavili.

Skupščina Telekoma Slovenije bo 18. junija v Ljubljani. Delničarji se bodo na njej tudi seznanili s potekom mandata članicama nadzornega sveta družbe Barbari Kürner Čad in Barbari Gorjup. Obema predstavnicama kapitala se je štiriletni mandat iztekel 27. aprila. Medtem ko je Kürner Čadova predlagana za nov štiriletni mandat, ki začne teči z dnem skupščine, pa je namesto Gorjupove za člana nadzornega sveta predlagan Jurij Toplak.

Skupščina bo odločala tudi o podelitvi razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta za delo v lanskem poslovnem letu ter o pooblastilu upravi družbe, ki jo vodi Cvetko Sršen, za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic.

Društvo predlaga 5 EUR za dividende v družbi Telekom Slovenije

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS), je danes na družbo Telekom Slovenije naslovil nasprotni predlog za višjo dividendo in sicer 5,00 EUR bruto na delnico, namesto 4,00 EUR, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Direktor družbe IPKO na Kosovu lani kljub 11 % slabšemu poslovnemu rezultatu, kar z 238.000 EUR bruto plače. Ta plača je najvišja v Skupini Telekom Slovenije in kar 20 % višja od plače  predsednika Uprave Telekoma Slovenije.

 

Ljubljana, 20. maj 2021

 

Predlog Društva MDS dividenda 5,00 EUR in izplačilo 13. julija 2021

 

Delničar Društvo MDS predlaga skupščini Telekoma Slovenije, d.d., da sprejme naslednji sklep:

“4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, se uporabi za:

a. izplačilo dividend v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico,

b. preostali del v višini 2.453.660,48 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se 13. 7. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 12. 7. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2020.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020.”

 

Telekom Slovenije v zadnjih dveh letih ustavil prodajo družbe IPKO in TS Medie, direktor IPKA z najvišjo plačo v Skupini Telekom Slovenije

 

Za tak predlog se je Društvo MDS odločilo, ker meni, da likvidnost družba to dopušča, kar dokazuje tudi več ustavitev prodaj podjetij v letošnjem in lanskem letu.

Družba Telekom Slovenije d.d.  je lani in letos ustavila naslednje prodajne postopke:

  • maja 2021 je ustavila prodajo družbe TS Media, kjer je kupec po poročanjih medijev neuardno ponujal 5 mio EUR kupnine in to kljub dejstvu, da Telekom Slovenije, d.d., s posojilom v višini 1,8 mio EUR financira redno delovanje tega medija,
  • novembra 2020 je bila ustavljena prodaja družbe IPKO na Kosovem, kjer bi lahko po pisanju kosovskih medijev za kupnino dobili minimalno med 152 mio EUR do 155 mio EUR. Družba pa je lani poslovala slabše za 11 % kot leta 2019 in so skupni prihodki znašali 26,4 mio EUR. A očitno ta padec prihodkov ni nikogar zmotil pri določitvi plače direktorja IPKA g. Robert Erzin-a, ki je lani prejel najvišjo plačo v Skupini Telekom Slovenije in to po dveh pogodbah skupaj kar 238.190,00 EUR bruto in je za skoraj 20 % presegel bruto plačo predsednika Uprave Telekom Slovenije v letu 2020.
  • Telekom Slovenije je oktobra 2020 prodala tudi PLANET TV za 5 mio EUR in odpisala dolgove in dana posojila. Delničarji smo pod črto s plačilom izgubljene arbitraže v Švici in z njimi povezanimi stroški ter preteklimi “uspešnimi” vlaganji v to družbo izgubili od ustanovitve do prodaje med 70.  mio EUR in 80 mio EUR, za tako “uspešno poslovanje tega medijskega projekta”, pa seveda do danes ni nihče odgovarjal, kaj šele, da bi povrnil povzročeno škodo družba in delničarjem. 

Z izplačilom dodatnih 6,5 mio EUR za dividende se iz zgoraj navedenih razlogov likvidnost podjetja ne bo poslabšala, se pa bo okrepilo zaupanje v delnico družbe na ljubljanski borzi.

TELEKOM SLOVENIJE

Datum skupščine: 
18.06.2021 - 12:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila za leto 2020 inporičila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in ndazora družbe ter članov organov vodenja odvsnih družb v letu 2020. Seznanitev s potekom mandata članicama nadzornega sveta. Izvolitev članov nadzornega sveta. Plačilo članom nadzornega sveta. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Analiza: kaj je koronsko leto 2020 pomenilo za dividende slovenskih borznih družb

Medij: Finance Avtor: Petra Sovdat tema: mali delničarji, dividende Datum: Ponedeljek, 12. april 2021 Stran: 8  

Kje bi dividende in dividendna donosnost utegnile biti večje kot pred epidemijo, kje manjše, kje je izplačilo še negotovo in kdaj bodo predloge delitve dobička objavili v družbah, kjer tega še niso storili.

Večina slovenskih borznih družb je že objavila predloge za izplačilo dividende za poslovno leto 2020. Med temi so tudi dve zavarovalniški družbi in banka, ki sta jim regulatorja lani zaradi bojazni, kako bo epidemija vplivala na trdnost institucij, prepovedala izplačilo dobička, so pa te pri izplačilu omejene tudi letos. Na enem mestu smo zbrali predloge, analizirali predvideno dividendno donosnost in jo primerjali s prejšnjo, za družbe, ki predlogov še niso objavile, pa dodali predvideni čas objav.

Sezona dividend 2021: od katerih slovenskih borznih družb se pričakujejo največja izplačila?

»Predlogi dividend so večinoma v skladu s pričakovanji. Glede na postavljeno dividendno politiko bo izplačilo lanskega dobička nekoliko manjše le pri družbah v finančni industriji, vendar pa za vlagatelje to najverjetneje ni presenečenje. Regulatorji so namreč v zadnjih mesecih večkrat jasno sporočali, da od finančnih družb zahtevajo previdnost. Na splošno bi rekel, da predlogi kažejo, da borzne družbe za zdaj ocenjujejo, da ne bodo čutile dolgoročnejših posledic koronakrize in da ni razlogov za dodatno zadrževanje kapitala,« že objavljene predloge izplačila dividend za lani komentira direktor analiz v družbi Capital Genetics Matej Šimnic.

Je korona zarezala v dividende? Ne povsod

Doslej najvišjo pričakovano dividendno donosnost je za zdaj napovedal energetski trgovec Petrol. Čeprav je epidemija lani odplaknila tretjino dobička, ki ga je družba dosegla v letu 2019, v družbi predlagajo enako dividendo, kot so jo delničarjem izplačali lani. Gre za 22 evrov bruto na delnico, kar bi glede na tečaj delnice na zadnji lanski trgovalni dan pomenilo 6,77-odstotni dividendni donos, kar je slabo odstotno točko več kot pri dividendi za poslovno leto 2019.

V absolutnem znesku je dividendo glede na izplačano za leto 2019 najbolj povečal novomeški farmacevt Krka, ki je lani poslovala z rekordnim dobičkom. Predlog za letošnje izplačilo je pet evrov bruto dividende, to je za 1,22 evra več, kot so delničarjem izplačali lani. Predviden dividendni donos je za slabega pol odstotka večji kot v poslovnem letu 2019. Naj dodamo, da ima Krka na računu kar 313,6 milijona evrov, kar je 94,9 milijona oziroma 43 odstotkov več kot ob koncu leta 2019. Denarna sredstva pomenijo kar 14 odstotkov sredstev skupine Krka, to je za štiri odstotne točke več kot ob koncu leta 2019.

Za 10 evrov večjo dividendo, kot so jo dobili delničarji za leto 2019, napovedujejo tudi v Salusu. Od predlaganih 55 evrov bruto na delnico so delničarji januarja že dobili 25 evrov bruto dividende na delnico. Predlagana dividendna donosnost je sicer zaradi močne rasti delnice v prejšnjem letu nekoliko nižja kot predlanskim. Lani glede na leto 2019 povečali čisti dobiček za 72 odstotkov, medtem ko so prihodki v koronskem letu 2020 zrasli za 15 odstotkov.

Kje je predlagana dividenda manjša kot leto prej?

Za šest evrov bruto na delnico je manjša predlagana dividenda pri Cinkarni Celje – predlog je 11 evrov bruto, dividendna donosnost pa je lani upadla za skoraj tri odstotne točke in znaša sicer še vedno precej visokih 6,18 odstotka. So se pa delničarji v letih pred 2020 navadili res velikih izplačil dobička, spomnimo, za leto 2018 so dobili rekordnih 28,27 evra bruto na delnico, leto pred tem pa 26,52 evra bruto na delnico. Cinkarna je lani imela prihodke na ravni predkoronskega leta, dobiček pa večji od načrtovanega.

Posebna kategorija: banka in zavarovalnici

Letos dividendo spet lahko pričakujejo delničarji NLB, Zavarovalnice Triglav in pozavarovalnice Sava Re. Tem sta regulatorja, Banka Slovenije (ki je sledila ECB) ter agencija za zavarovalni nadzor, lani prepovedala izplačilo dobička, saj še ni bilo jasno, kako bo COVID-19 vplival na gospodarstvo in s tem na kapitalsko vzdržnost omenjenih.

Omejitve za izplačilo dobička sicer ostajajo tudi letos – pri obeh (za zdaj) do konca septembra. Korona, spomnimo, ni pomembneje pokvarila lanskega poslovanja omenjenih.

NLB je za izplačilo dobička za zdaj namenila skupaj 24,8 milijona evrov v dveh obrokih; za to, so povedali pred nedavnim, že imajo dovoljenje ECB. Prvi obrok v skupnem znesku 12 milijonov evrov ali 0,6 evra bruto na delnico bi delničarjem izplačali takoj po skupščini delničarjev v juniju 2021, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov ali 0,64 evra bruto na delnico pa po 30. septembru 2021, če plačilo ali prevzem obveznosti plačila drugega obroka ne bi bil v nasprotju s predpisi, ki trenutno veljajo na domači ravni pri Banki Slovenije. Skupaj bi bilo to 1,24 evra bruto na delnico. V NLB napovedujejo, da še zmeraj želijo razdeliti 92,2 milijona evrov dobička skupine za leto 2020. To bi bilo 4,61 evra bruto na delnico. Šef banke Blaž Brodnjak je sicer že ob predstavitvi nerevidiranih rezultatov dejal, da bi, če bi lahko, do leta 2023 delničarjem razdelili 300 milijonov evrov presežnega kapitala.

Na skupščini 25. maja bodo delničarji Zavarovalnice Triglav, če le ne bo nasprotovanja agencije za zavarovalni nadzor, saj mora ta o predlogu še odločati, odločali o dividendah v vrednosti 1,7 evra na delnico, kar znese skupaj skoraj 39 milijonov evrov. Predlagana dividenda, 1,7 evra bruto na delnico, je nižja kot v zadnjih nekaj letih, ko je znašala 2,5 evra bruto na delnico. Lani Triglav, kot rečeno, dobička ni smel izplačati. Skupina Triglav je pobrala več čiste premije, dobiček pa ji je upadel za desetino.

Pozavarovalnica Sava Re, ki je del Zavarovalne skupine Sava, bo skupščini predlagala, da se delničarjem razdeli nekaj manj kot četrtino lanskega čistega dobička skupine in 0,85 evra bruto na delnico. Lani za leto 2019 dividende ni smela izplačati. Zavarovalna skupina Sava je lani povečala tako prihodke kot dobiček.

Kdaj še preostali predlogi izplačila dividend za lani?

Dividende med donosi in omejitvami regulatorjev

Medij: Delo  Avtorji: K.L.  Teme:  dividende, mali delničarji Datum: Sreda, 24. marec 2021 Stran: 9

Dividende med donosi in omejitvami regulatorjev

Skupščine delničarjev

Družbe ljubljanske borze vlagateljem obljubljajo tudi več kot sedemodstotne dividendne donose Borzne družbe ljubljanske borze so pred epidemijo prinašale kar opazen dividendni donos. Že lani pa finančne družbe niso izplačale dividend zaradi omejitev regulatorjev. Podaljšanje epidemije bo tudi letos vplivalo na nižja izplačila dobičkov, a vseeno podatki kažejo, da bodo dividende kar lepo polepšale donose vlagateljev v Ljubljani.

 

Razdelitev bilančnega dobička in izplačilo dividend sta že predlagala Petrol in Salus. Petrol delničarjem, med katerimi je 22.000 malih vlagateljev, predlaga izplačilo enake dividende kot lani, pa čeprav mu je zaradi epidemije čisti dobiček upadel za tretjino. Vlagateljem bo tako razdelil okoli dve tretjini lanskega čistega dobička skupine oziroma 22 evrov bruto na delnico. To vlagateljem pri zdajšnji ceni prinaša okoli šestodstotni dividendni donos. Salus, za katerim je rekordno leto, bo na skupščini prihodnji mesec predlagal, da se za dividende porabi nekaj več kot polovica lanskega dobička, natančneje 5,7 milijona evrov. Delničarji bi tako dobili 55 evrov na delnico, pri čemer so 25 evrov že prejeli.

 

Salus namreč skoraj tradicionalno izplačuje tudi vmesno dividendo. Delničarjem, ob upoštevanju že izplačanega zneska, dividenda prinaša 5,6-odstotni donos pri zdajšnjem tečaju.

 

Skoraj zanesljivo bo rekordne dividende vlagateljem predlagala tudi novomeška Krka, ki je z naskokom največja delniška družba v Sloveniji z okoli 46.000 malimi delničarji. Predlog delitve bilančnega dobička bo dolenjski farmacevt razkril čez slabe tri tedne. V skladu z njegovo dividendno politiko se za dividende nameni najmanj polovica dobička preteklega leta. Ob lanskem rekordnem dosežku bi to pomenilo okoli 4,70 evra dividende na delnico. A lani je Krka delničarjem namenila nekaj večji delež, povsem mogoče je, da jih bo s podobno odločitvijo razveselila tudi letos. Že delitev polovice lanskega dobička pa delničarjem ob zdajšnji ceni prinaša petodstotni donos.

 

Omejitve regulatorjev

V kar nekaj borznih družbah izplačilo dividend kroji epidemija. Najbolj izpostavljene so finančne ustanove Zavarovalnica Triglav, Sava Re in NLB, ki so morale lani zadržati izplačevanje dividend po navodilih regulatorjev. Ti izplačilo dividend za zdaj omejujejo tudi letos, saj še niso znane vse posledice epidemije. Nepredvideni dogodki pa bi lahko vplivali na finančno stabilnost poslovanja. A povsem brez dividend delničarji letos skoraj gotovo ne bodo ostali. NLB, ki je lani skupaj z učinkom prevzema Komercijalne. Ob tem pa NLB poskuša pridobiti dovoljenje za izplačilo dodanih 67 milijonov evrov (dodatne tri evre na delnico) v drugi polovici leta. Že odobreno izplačilo delničarjem prinaša 2,4-odstotni donos. NLB je sicer napovedala, da bo povprečno izplačilo dividend v prihodnjih treh letih preseglo sto milijonov evrov.

Tudi zavarovalnice so omejene in izplačilo ne sme biti večje od povprečja izplačanih dividend v treh letih pred epidemijo, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji, povezani s kapitalsko ustreznostjo in likvidnostjo.

Za Zavarovalnico Triglav to pomeni, da lahko izplača največ 2,50 evra na delnico. Delničarji bi bili s tem zadovoljni, saj je to enako izplačilo kot v letih pred epidemijo in pri zdajšnji ceni delnic prinaša skoraj osemodstotni dividendni donos. Omejitev glede na pretekla izplačila omogoča Zavarovalnici Triglav razdelitev kar 77 odstotkov lanskega dobička. Znova opozarjamo, da mora upoštevati še druge regulatorne omejitve.

Bolj omejena je zavarovalna skupina Sava, ki se je v zadnjih letih s prevzemi opazno razširila in prevzemom delno tudi prilagodila dividendno politiko. Sava Re pa je omejena z največ 0,85 evra dividende na delnico, kar delničarjem ponuja 3,6-odstotni dividendni donos. Za dividende lahko razdeli le okoli četrtino lanskega dobička, ki so ga sicer polepšali enkratni dogodki.

Še težje je predvideti, koliko bodo vlagateljem ponudili Cinkarna Celje, Luka Koper in Telekom Slovenije.

Uprava Luke Koper je že lani predlagala zadržanje izplačila dividend, a so delničarji nato izglasovali izplačilo 1,07 evra na delnico. Koprskemu upravljavcu pristanišča je dobiček lani upadel za petino, vseeno pa je družba verjetno sposobna ohraniti enako izplačilo dividend kot lani. To bi namreč pomenilo, da bo za dividende porabljena polovica lanskega dobička. Delničarjem to prinaša 5,4-odstotni dividendni donos.

 

Usihanje dividend Telekoma

Nekoliko manjša kot lani pa bo verjetno dividenda Cinkarne Celje, ki ji je lani dobiček upadel za šestino. Če bo Cinkarna izplačala enak delež dobička kot lani, bo dividenda znašala okoli 15 evrov, lani je sicer izplačala 17 evrov dividende. A že nižje izplačilo delničarjem daje več kot sedemodstotni dividendni donos.

Največja uganka je Telekom Slovenije, ki je lani delničarjem izplačal 3,50 evra dividende na delnico. Povsem sveža uprava bo predlog predvidoma pripravila do 6. aprila, ko je predvidena objava sklica skupščine. Če bo Telekom ohranil lansko višino dividende, bo razdelil kar 83 odstotkov lanskega dobička. Takšno izplačilo bi delničarjem prineslo več kot sedemodstotni donos pri zdajšnji ceni delnic. A cena delnic verjetno pomeni, da vlagatelji pričakujejo skromnejše izplačilo. Spomnimo, leta 2018 je Telekom vlagateljem izplačal 14,30 evra na delnico, kar je bilo takrat bistveno več od dobička preteklega leta.

Predlagana dividenda Petrola prinaša šestodstotni dividendni donos. Zaradi omejitev regulatorjev bodo dividende NLB bistveno nižje od ciljev uprave. 46.000 delničarjev Krke bo o dividendi glasovalo v prvi polovici julija. Vodilne družbe na ljubljanski borzi delničarjem prinašajo solidne donose.

 

Na čelu Telekoma Cvetko Sršen

Za ogled TV prispevka novinarke Vesne Zadravec iz oddaje TV Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, dne 11.03.2021 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica) Pred naše kamere je stopil novi predsednik uprave Telekoma Cvetko Sršen. Dolgoletni menedžer na Pošti Slovenije začenja mandat v času, ko se Telekom spoprijema z velikimi težavami, družbi namreč vztrajno padajo prihodki, podjetje pa, če želi ostati konkurenčno, čakajo visoke investicije. Pri delu mu bosta pomagala Mitja Štular in Tomaž Jontes, do konca meseca pa bo v upravo imenovan še finančnik. Ali bo to poslanec Marko Pogačnik Sršen ne razkriva.

VESNA ZADRAVEC (novinarka) Cvetko Sršen prihaja na Telekomu v času, ko se ta spopada s kontinuiranim upadom prihodkov. Prva naloga novega vodstva zato bo.

CVETKO SRŠEN (novi predsednik uprave Telekoma) Da ta upad prihodkov, to krivuljo najprej zaustavimo in jo potem obrnemo navzgor. Core biznis, če temu rečemo pravzaprav ne ponuja več veliko manevrskega in pa prodajnega prostora, vendar pa s strokovnjaki, ki v družbi so, imajo znanje, bo potrebno sproducirati nove storitve.

VESNA ZADRAVEC (novinarka) Na tehničnem področju mu bo pomagal Mitja Štular, na prodaji Tomaž Jontes. Ali bo novi finančnik poslanec SDS-a Marko Pogačnik Sršen ne razkriva.

CVETKO SRŠEN (novi predsednik uprave Telekoma) Ta trenutek nič ne skrivamo, bi pa bilo nekorektno, da bi govoril o imenih.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.