Aktiva Naložbe

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Aktiva naložbe, d.d. - kontaktni podatki

AKTIVA NALOŽBE, Investiranje in upravljanje naložb, d.d. (oznaka delnice: ATPG)
Dunajska 156
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 560 46 71
Faks: +386 (1) 560 46 50
Spletna stran: www.aktiva-nalozbe.si
 
Sklep o iztisnitvi malih delničarjev po 4,06 EUR za 1 delnico ATPG je bil sprejet na skupščini družbe 12.09.2011. Izplačilo vrši Abanka Vipa, d.d., Obračunski center in pomoč uporabnikom elektronskih poti - dividende, Slovenska 58, 1517 Ljubljana, ki imajo naslednje kontaktne podatke e-mail dividende.podjetja@abanka.si; telefaks: 01 433 84 57 in telefon: 01 471 81 00.
 
Bivši delničarji ste prejeli obvestilo Aktive Sei o izplačilu denarne odpravnine. Ali morate prijaviti dohodnino poglejte TUKAJ

Dne 01. februarja 2012 se je Aktiva Naložbe, d.d., preimenovala v CG Invest, investiranje in upravljanje naložb, d.d.

AKTIVA NALOŽBE - bivši delničarji prejeli obvestila AKTIVE SEI iz Nizozemske - Ali moram oddati napoved za dohodnino?

V zadnjih dneh dobivamo ogromno klicev bivših delničarjev Aktive Naložbe, d.d., ki so v teh dneh prejeli obvestilo o opravljenem izplačilu denarne odpravnine (04.11.2011) za svoje delnice ATPG. Temeljno vprašanje, ki se sedaj pojavlja je ali morate izpolniti napoved kapitalskih dobičkov ali ne.
 
Ljubljana, 10.02.2012
 
DELNIČARJI, KI SO DELNICE »ATPG – Aktiva Naložbe« DOBILI IZ CERTIFIKATOV NAPOVEDI ZA DOHODNINO NE ODDAJAJO
 
Odgovor je razviden iz priloženega obvestila DURS-a (3 alineja – označena z rdečo). Če pa poenostavimo vsi tisti, ki ste delnice dobili na osnovi certifikatov in delnic niste dokupovali ali pa ste jih samo dedovali, vam napovedi odmero dohodnine NI POTREBNO ODDAJATI.
 
BIVŠI DELNIČARJI, KI SO KUPOVALI PA NAPOVED MORAJO ODDATI
 
Če pa ste delnice kupovali, ali pa dokupovali, pa morate napoved dohodnine opraviti na predpisanem obrazcu.  Obrazec in navodilo napovedi sta v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.
 
KAJ STORITI ČE STE DOBILI OBVESTILO AKTIVE SEI, KUPNINE ZA DELNICE ATPG PA NE?
 
Če slučajno kupnine za delnice niste prejeli, se obrnite na ga. Barbaro Kraševec, ki je na Abanki Vipa, d.d., odgovorna za izplačila. Kupnine verjetno niste prejeli, saj niste javili popolnih podatkov za izplačilo. Njena telefonska številka 01 471 82 92. 
 
 
Še izvleček navodil iz spletne strani DURS-a.
 
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV                                                
   
KDO vloži napoved                                 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI                         
 
Napoved vloži davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.
 
Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:
  • odsvojili dolžniške vrednostne papirje
  • odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva
  • dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij
  • dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

KDAJ mora zavezanec vložiti napoved

Poslednja skupščina Aktiva Naložbe - iztis 17.000 malih delničarjev po 4,06 EUR za delnico in napoved izpodbijanja

Na današnji skupščini delničarjev Aktiva Naložbe, d.d., kjer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 7.200 glasov malih delničarjev je skupščina sprejela sklep o iztisnitvi malih delničarjev, ki bodo za posamezno delnico prejeli 4,06 EUR denarnega nadomestila. Na skupščini je eden izmed prisotnih delničarjev napovedal tudi izpodbojno tožbo, zoper edini sprejeti sklep na skupščini.

 

Ljubljana, 12. september 2011


 

Spomnimo da je predlog izplačila manjšinskih delničarjev bil predviden že na prejšnji skupščini delničarjev, ki je potekala 16. avgusta, vendar je večinski delničar slednjega umaknil ter za to sklical posebno skupščino.

Skupščina družbe Aktiva Naložbe - sprejeti vsi predlagani sklepi, iztisnitev preložena na septembrsko skupščino

Na današnji skupščini delničarjev Aktiva Naložbe, d.d., ki je potekala ob 18. uri v poslovni stavbi WTC, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj manj kot 10 tisoč glasov. Skupščina je sprejela vse prvotno predlagane sklepe, vključno z ne-delitvijo bilančnega dobička. Eden izmed malih delničarjev je na sklep o delitvi dobička napovedal tudi izpodbojno tožbo.

16. avgust 2011


O iztisnitvi se bo odločalo 12. septembra 2011

Spomnimo, da je večinski delničar Aktive, nizozemski SEI Holding, sprva razširil dnevni red skupščine z dodatno točko, ki je predvidevala odločanje o iztisnitvi, nato pa je ta točko umaknil. Sočasno z umikom je družba sklicala tudi novo skupščino družbe Aktiva Naložbe, d.d., ki bo 12. septembra 2011 ob 17.00 uri na sedežu družbe  skladno  z obvestilom Uprave z dne 11.08.2011. Skupščina bo odločala o usodi oziroma premoženju preko 17 tisoč delničarjev, ki naj bi po predlogu večinskega lastnika prejeli denarno odpravnino v višini 4,06 EUR za 1 delnico ATPG.

Ali se v družbi Aktiva Naložbe obeta IZTISNITEV malih delničarjev?

Na današnji skupščini Aktive Naložbe, d.d., je predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Rajko Stanković zahteval pojasnilo od predsednika Upravnega odbora ali bo AKTIVA SET B.V., ki je večinski lastnik z 84,05 % lastništvom objavila iztisnitev malih delničarjev skladno z 384. členom ZGD-1C, ali pa bomo tako odločitev skladno z 389. členom ZGD-1C zahtevali mali delničarji. Danes so pooblaščenci Društva MDS zastopali 4.331 delnic družbe, edini drugi udeleženec skupščine pa je bil le predstavnik večinskega lastnika AKTIVA SET B.V.
 
Ljubljana, 16. julij 2010

 
Napoved IZPODBOJNE TOŽBE zaradi neizplačane dividende kljub 43,4 mio EUR bilančnega dobička
 
Društvo MDS je kot delničar podalo tudi nasprotni predlog, da se delničarjem razdeli 1,00 EUR bruto dividende na delnico, a žal pri tem ni bilo uspešno. Zato je napovedalo izpodbojno tožbo, saj ZGD-1C jasno opredeljuje pravico delničarjev do dobička, ko to rezultati dopuščajo.
 
VRTNARIJA LADA še vedno v lasti AKTIVE NALOŽBE?
 
Pri pripravi na skupščino smo nedvoumno ugotovili, da je VRTNARIJA LADA, d.o.o.,  ki je 2. največji delničar in ima v lasti 3,14 % družbe povezana z Aktivo Naložbe na več načinov. V iskalniku bizi.si  je kot kontakt naveden telefon in telefaks od Aktive Naložbe in elektronski naslov s končnico @aktiva-invest.si. Iz letnega poročila Aktive Naložbe je razvidno, da je Aktiva Naložbe to družbo lani odprodala za 530.644 EUR (stran 45), sedaj pa je le ta postala 2. največji lastnik!?
 
Poraja se tudi vprašanje, zakaj je podjetje, ki je po zadnjih podatkih vredno 6 milijonov evrov, bilo odprodano za 530.000 evrov. Res je, da so bile zraven tudi neporavnane finančne obveznosti, ki pa so bile skoraj 1x manjše od prvotno izkazane vrednosti.
 
RUMAPLAST – INVEST prejel posojilo AKTIVE NALOŽBE
 
3. največji lastnik, RUMAPLAST - INVEST, d.o.o. pa je od Aktive Naložbe v letu 2009 dobil 177.077 EUR posojila, kar je razvidno na 37. strani letnega poročila. Ta družba ima v lasti 500.000 delnic oz. 2,75 %.
 
Vloga odvetnika ANDREJA SIMONIČA?

Mnenje Društva MDS o najnovejših aktivnostih podjetja Delnica, d.o.o.

V zadnjem času je Društvo MDS prejelo kar nekaj klicev malih delničarjev, vezanih na možnosti prodaje delnic družbe Aktiva Naložbe, d.d. in Modra linija holding, d.d. Delničarje so  kontaktirali predstavniki podjetje Delnica, d.o.o. in jim predstavili možnost prodaje delnic oz. zamenjavo le teh za druge delnice z različnimi utemeljitvami o razlogih za to.

Zaradi nenavadnih aktivnostih podjetja Delnica, d.o.o. je Društvo MDS zaprosilo za natančna pojasnila tako Aktivo Naložbe kot Modro linijo holding. Predstavniki obeh družb so pojasnili, da ni nobenih razlogov za preplah in da so take aktivnosti tudi sami zaznali. Obe družbi želita dosegati čim boljše rezultate, ki bi posledično pripeljali do izboljšanja položaja delnic na organiziranem trgu, zato sta ob izbruhu krize še intenzivirale napore za zmanjševanje izpostavljenosti do bank s posojili in vršita racionalizacijo poslovanja.


AKTIVA NALOŽBE – ne iztiskamo malih delničarjev

Predsednik Uprave Aktive Naložbe je pojasnili, da družba skuša konsolidirati svoje naložbe in zmanjšati zadolženost, nikakor pa ne namerava iztisniti malih delničarjev iz obstoječe lastniške strukture. Aktivno so pristopili k racionalizaciji vseh stroškov in zmanjševanjem odvisnosti do kreditne izpostavljenosti in posledično zmanjševanje zadolženosti. Samo za primerjavo trenutna cena delnice Aktive naložbe (ATPG) je bila včeraj na borzi 4,70 EUR za delnico, knjigovodska cena pa je 7,75 EUR na delnico na dan 31.12.2008.

MODRA LINIJA OBJAVILA NEREVIDIRANE REZULTATE

Aktiva Naložbe - Izjava za javnost

Spoštovani!

Današnje skupščine družbe AKTIVA NALOŽBE d.d. sta se s strani društva MDS udeležila pooblaščenca g. Gordan Šibić, in g. Uroš Križanec iz odvetniške pisarne Križanec & partnerji, ki sta skupaj zastopala 1089 glasov delničarjev. Slednji je na današnji skupščini Aktiva Naložbe d.d., kot pooblaščenec nekaterih delničarjev, napovedal vložitev izpodbojne tožbe na točko 3. in točko 9. današnjega dnevnega reda skupščine Aktiva Naložbe d.d.:

Aktiva Naložbe - Nasprotni predlog delničarja Kim Turk Dermastie na predlagan sklep št. 3

delničar Kim Turk Dermastia
ki jo po pooblastilu zastopa pooblaščenec Gordan Šibič

 

Aktiva Naložbe d.d.
Dunajska 156
1000 Ljubljana
skupščina družbe

 

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Kim Turk Dermastie na predlagan sklep št. 3 – odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitve razrešnice za leto 2008.

Aktiva Naložbe - organizirano zbiranje pooblastil

Spoštovane male delničarke in mali delničarji Aktiva Naložbe!

V medijih ste najbrž opazili, da mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj viden in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. Samo po sebi to niti ne preseneča, saj mali delničarji v seštevku, v okviru lastniške strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij, predstavljajo relativno velik lastniški delež. S tem imajo lahko tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar je za resnično udejanjanje tega potenciala potrebno opraviti še en predhoden korak. Morajo se organizirati in poenotiti svoje interese oziroma stališča. Šele združeni in poenoteni lahko na skupščini določene delniške družbe nastopajo kot upoštevanja vreden sogovornik, z vplivno glasovalno močjo. Vse dokler nastopajo posamično, je vsak posamezen glas zanemarljivo nepomemben.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.