Aktualne novice

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo 28.04.2009 ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 07.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

Na današnji skupščini so delničarji Petrola potrdilo izplačilo skoraj celotnega dobička, ki je lani znašal dobrih 45,36 milijona evrov, za dividende, kar pomeni rekordnih 22 evrov bruto na delnico.

Ljubljana, 23. julija 2020
 

Uprava in nadzorni svet dobila razrešnico

Skupščina je po seznanitvi z lanskimi rezultati podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

 

Rekordna dividenda 22 EUR bruto na delnico

Delničarji Petrola so se seznanili z bilančnim dobičkom v višini 45,36 milijona evrov ter potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividend nameni rekordna vrednost 22 evrov bruto na delnico.  

 

Izvoljen nadomestni član po odstopu iz nadzornega sveta

Spomnimo lani je iz nadzornega svet vodenje družbe Petrol d.d. začasno prevzela takratna predsednika NS Petrol Nada Drobne Popovič, ki je po izvolitvi za predsednico Uprave Petrola s polnim mandatom, odstopila iz nadzornega sveta. Namesto nje je skupščina izvolila za nadomestnega člana nadzornega sveta Janeza Pušnika.

 

Skupščina sprejela sklep o začasnem znižanju prejemkov nadzornega sveta

Prav tako se je skupščina seznanila z začasnim znižanjem prejemkov nadzornega sveta za čas pandemije COVID 19.

Na današnji skupščini delničarjev KS Naložbe d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2019, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu in se seznanili z bilančno izgubo leta 2019 in načinom pokrivanje le te. Delničarji so tudi sprejeli spremembe statuta in zmanjšanje osnovnega kapitala in možnost odprte dokapitalizacije družbe.

 

Ljubljana, 16.07.2020

 

Vzrok za bilančno izgubo slabitev naložbe

Vzrok za tokratno bilančno izgubo je predvsem v slabljenju naložb v delnice elektro distribucijskih podjetij na zahtevo revizorja. Revizor je namreč zahteval, da se vrednosti »uskladijo na tržno vrednost«« pa čeprav te delnice ne kotira na organiziranem trgu. Edini pokazatelj je zelo omejeno trgovanje na platformi »SI ENTER«, saj so država in njeni skladi v vseh 5 elektrodistribucijskih podjetij skoraj 85 % lastnik.  

 

Sprejete spremembe statuta iz leta 2008

Delničarji so še potrdili uskladitev statuta z določili ZGD-1, saj Statut družbe ni bil spremenjen že od leta 2008 dalje, zaradi nedoseganja ustrezne prisotnosti na skupščini skladno z določili kvalificirane večine za pravne naslednice pidov (več kot 75 % osnovnega kapitala).

 

Zmanjšanje osnovnega kapitala

Na skupščini je bila tudi obširna razprava namenjena predlogu večinskega delničarja s katerim predlaga znižanje osnovnega kapitala družbe zaradi konverzije dela kapitala v kapitalske rezerve zmanjša iz sedanjih 16.315.848,77 EUR za 12.405.970,77 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.878 EUR. Kot razlog za tak predlog je večinski delničar Kalantia Limited navedel, da je tržna vrednost delnice med 0,8 do 1,1 EUR in je potrebno vrednost delnice prilagoditi tržnemu tečaju, saj le to omogoča pridobitev morebitnega svežega kapitala za nove investicijske priložnost, saj so zaradi posledic COVID 19 na trgu nižje vrednosti raznih naložb in so s tem postale potencialno zanimive za investiranje. 

Letošnja 25. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah, kot so seznanitev z letnim poročilom, delitev bilančnega dobička, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Poleg tega je skupščina odločala o povečanju osnovnega kapitala brez izdaje novih delnic in o spremembah statuta in sklepu o znižanju prejemkov NS za trajanja krize COVID-10. predsednik Društva MDS Rajko Stanković je na skupščini zastopal 680.616 delnic oz. 3,63 % prisotnega kapitala.

 

Nova Gorica, 10.07.2020

 

Poslovanje leta 2019

 

Matična družba Elektro Primorska  je v letu 2019 dosegla čisti poslovni izid v višini 8,02 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2019 znašala 9,26 milijonov EUR, v primerjavi z 8,03 milijoni EUR v letu 2018. Družba je 5 milijonov EUR dobička namenila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, ki na 31.12.2019 znašajo 32,08 milijonov EUR in dosegajo 46,55 % osnovnega kapitala.

Prodaja hčerinskega podjetja E3 naj bi bila zaključena konec septembra, spomnimo, družba je za kupca izbrala družbo Petrol, sedaj pa čaka ustrezna regulatorna soglasja, da se posel lahko odvije.

 

Knjigovodska vrednost delnice Elektro Primorske na dan 31.12.2019

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2019 vrednost delnice znaša 8,46 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,18 EUR. 

 

Dividenda za leto 2019 bo 0,14 EUR bruto na delnici in bo izplačana 06. novembra 2020.

Skupščina je tudi sprejela sklep da se deli ves bilančni dobiček v višini 2.629.745,72 EUR oziroma 0,14 EUR na delnico, delničarjem, ki bodo pri KDD vpisani na dan 05.11.2020, dividenda pa bo izplačana 06.11.2020.

 

Uprava in nadzorni svet z razrešnico

Skupščina se je seznanila s prejemki uprave in NS ter politiko prejemkov poslovodstva ter podelila razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu.

 

Agencija za energijo s spremembo akta o omrežnini delničarjem Elektra Primorska vzela skupaj 6 mio EUR v zadnjih dveh letih

Dodajmo še, da je skladno z aktom o omrežnini za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračunal na podlagi znižane stopnje donosnosti 4,13 % (do sedaj je bila 5,26 %) in priznane povprečne vrednosti regulirane baze sredstev, kar pomeni, da vlaganja v posodabljanje infrastrukture in izvajanje nacionalne strategije samo iz delniškega kapitala niso ne zadostna ne stroškovno upravičena.

Zato smo  v Društvu MDS opozorili, da mora Republika Slovenija za investicije v omrežje prispeva tudi preko infrastrukturnega in gospodarska ministrstva v okviru razpoložljivih evropskih in drugih spodbud za nove investicije, ne pa samo iz denarnega toka in akumulacije ter zadolževanja elektro distribucijskih podjetij.

V kolikor temu ne bo država namenila dodatnih virov smo predlagali, da Uprava in Nadzorni svet razmislita o predlogu, da se delniške družbe transformira v javno gospodarsko družbo, ob sočasni pošteni rešitvi statusa dosedanjih delničarjev, ki niso iz vrst države in z njo povezanih skladov.

 

Elektro Primorska z planom investicij v višini 51 mio EUR za obdobje 2019 do 2021, a če bo sprejet NEPN bo moral investirati vsaj 40 mio EUR letno ?!?

Elektro Primorska je lani za gradnjo robustnega in sodobne omrežja za svoje uporabnike smo lani namenili 19,4 milijonov evrov. V letu 2019 pa je od Evropske investicijske banke (EIB) uspešno pridobili posojilo v višini 22 milijonov evrov, po ugodni finančni obrestni meri, a z zavezo, da kazalnik NET DEBT TO EBITDA ne sme preseči 2,5 kratnika.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.