Aktualne novice

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo 28.04.2009 ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 07.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

Predsednik Društva MDS se je udeležil 28. redne skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na skupščini so se delničarji seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi ter poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021. Delničarji so sprejeli sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelili razrešnico upravi in NS za leto 2021. Seznanili so se s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje izvolili Boruta Jamnika, za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 pa imenovali revizorsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

 

Otočec, 7. julij 2022

 

Bruto dividenda 5,63 EUR, Uprava in NS dobila razrešnico

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR uporabi za naslednje namene:

· za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) 175.024.601,13 EUR,

· za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR,

· za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR.

Potrjena dividenda v višini 5,63 EUR bruto na delnico je 12,6 % višja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022. Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in jima podelili razrešnico. Delnilčarji so se seznanili tudi s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021 in ga potrdili.

Politika prejemkov ni bila sprejeta zaradi nasprotovanja SDH

Prav tako so se delničarji seznanili s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto., a žal zaradi nasprotovanja SDH posvetovalni sklep o Politiki prejemkov ni bil sprejet. Politika prejemkov, ki je veljavna in skladna z zakonodajo, ni popolnoma skladna z zadnjimi priporočili delničarja SDH. Priporočila delničarja SDH glede Politike prejemkov bodo preučena do naslednje redne skupščine družbe.

Borutu Jamniku nov mandat v NS Krke

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvolili Boruta Jamnika.

KPMG revizor za 3 letno obdobje

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 so imenovali revizorsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o

Delničarji Uniorja so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta družbe, da bilančni dobiček za leto 2021 v višini 8,8 milijona evrov ostane nerazporejen, ter zavrnili predlog, da se del dobička nameni za izplačilo dividend. Obenem so zavrnili predlog za odpoklic članice nadzornega sveta družbe Andreje Potočnik.

Zreče, 06.07.2022

Pooblaščenec delničarja Tomaža Subotiča Rajko Stanković je na zasedanju skupščine podal nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička. Del bilančnega dobička v višini 941.334,20 evrov bi se po tem predlogu uporabilo za izplačilo dividend, dividenda pa bi znašala 0,34 evra bruto na delnico. O uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 7,8 milijona evrov pa bi se odločalo v naslednjih letih. Delničarji so omenjeni predlog zavrnili ter podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da dobiček ostane nerazporejen, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe. Na izglasovani sklep sta pooblaščenca delničarjev Tomaža Subotiča in Vladimirja Ložak Rajko Stanković in Grega Tekavec napovedala izpodbojno tožbo.

Delničarji so se med drugim seznanili in odobrili poročilo o prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021.

Odpoklic ovadene članice nadzornega sveta neuspešen

Na skupščini so delničarji obenem obravnavali predlog odpoklica članice nadzornega sveta Andreje Potočnik, ki je bila po poročanju medijev ovadena s strani NPU na SDT v zadevi nabava zaščitne opreme. Podano ovadbo zoper tri osebe na SDT je tudi uradno potrdil NPU v torek, 5. jul. 2022 ob 14:46 preko e-mail odgovora.

Gorazd Korošec zaenkrat še ne bo vračal 3 mio EUR

Kljub temu, da je bivši predsednik Gorazd Korošeč že leta 2013 priznal kaznivo dejanje ponarejanje listin in se pogodil s tožilstvo skupščina ni podprla sklepa, da mora uprava družbe Unior vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov glede razmerij z družbo Rhydcon, ki je družbi Unior nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora. Povzročena je bila škoda družbi in njenim delničarjem, nekaj več kot v višini 3 mio EUR.

Zapisnik skupščine si lahko ogledate tukaj.

 

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 30. junija 2022 sestali na 28. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 87,75 % osnovnega kapitala. Društvo MDS je zastopalo nekaj manj kot 3 % na skupščini prisotnega kapitala.

Maribor, 30.06.2022

Poslovanje v letu 2021

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2021 ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.

Poslovno leto 2021 je družba Elektro Maribor d. d. zaključila s čistimi dobičkom v višini 11,7 mio EUR, kar je za 1,2 mio EUR več kot preteklo leto, in čistim poslovnim izidom v višini 9,2 mio EUR. Družba je imela konec leta 2021 16.986 km elektrodistribucijskega omrežja, 221.268 odjemalcev priključenih na distribucijsko omrežje in 770 zaposlenih. Distribuirali so 2.314 GWh električne energije, kar je za 5,3 % več kot leto prej in največ doslej. V sistem naprednega merjenja je vključenih že 99,5 % vseh merilnih mest. Vsako leto povečajo robustnost omrežja.

V letu 2021 je bilo tako v celotnem omrežju že več kot 53 % podzemnih vodov in 72 % izoliranih vodov. Konec leta 2021 je bilo na distribucijsko omrežje družbe priključeno že 5.412 proizvodnih virov, kar je 32 % več kot leto pred tem. V letu 2021 se je nadaljeval izrazit trend povečevanja števila vlog za izdajo soglasja za priključitev za proizvodne naprave, predvsem naprav za samooskrbo. V letu 2021 so izdali za 43 % več soglasij za priključitev kot leto prej. Vrednost investicijskih vlaganj je znašala 33,1 mio EUR, kar je za 5 % več glede na preteklo leto in največ doslej.

 

Delničarjem 6 centov dividende, uprava in nadzorni svet z razrešnico

Sprejet je bil predlog SDH, da se bilančni dobiček v višini 3.691.881,94 evra uporabi tako, da se del v znesku 2.000.718,12 uporabi za izplačilo dividend, preostanek v višini 1.691.163,82 pa ostane nerazporejen.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

 

Imenovan revizor

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovna leta od 2022 do vključno 2026 je bila imenovana družba BDO Revizija d.o.o.

Skupščina se je seznanila, da dvema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih, 14.7.2022 poteče mandat.

 

Skupščina izvolila dva nova člana nadzornega sveta 

Skupščina je izvolila dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Marijo Šeme, MBA, in mag. Sama Logarja.

Letno poročilo družbe: https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/za-delničarje/letna-poročila/.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.