Aktualne novice

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo 28.04.2009 ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 07.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

Na 49. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav STA pooblaščenca Društva MDS zastopala 322.318 delnic oz. 1,85 % prisotnega kapitala. Delničarji so podprli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu 1,75 evra bruto dividende na delnico. Seznanili so se z letnim poročilom za 2023, podelili nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2023, imenovali dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev ter odobrili politiko prejemkov zavarovalnice.

Ljubljana, 04.06.2024

Delničarjem 1,75 EUR bruto dividende

Na današnji 49. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar predstavlja 5-odstotni dividendni donos delnice zavarovalnice. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 18. 6. 2024 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 17. 6. 2024). 

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Sprejet sklep o letošnjem izplačilu dividende sledi usmeritvi družbe, da se njena dividendna politika izvaja na konsistenten način. Pri tem so delničarji ustrezno upoštevali mnenje uprave in nadzornega sveta, da so tudi po izplačilu dividende zagotovljeni finančna stabilnost ter pogoji za rast in razvoj Skupine. Po zahtevnem lanskem letu načrtujemo, da bo naše letošnje poslovanje potekalo skladno s strategijo, prva potrditev tega so obetavni rezultati prvega trimesečja. «

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2023. 

Dva nova člana nadzornega sveta predstavnika kapitala

Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so imenovali Roka Ponikvarja, ki mu mandat začne teči dne 2. 9. 2024, ter Barbaro Nose, ki je bila imenovana na podlagi predloga delničarja na skupščini, in ji mandat začne teči 4. 6. 2024.

Poleg tega so se delničarji seznanili z imenovanjem novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.

Skupščina je še odobrila politiko prejemkov zavarovalnice in sprejela poročilo o prejemkih za lansko leto.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščina Hranilnice Lon se je 30.05.2024 sestala na 46. skupščini delničarjev. Že v uvodu je predsedujoči  obvestil delničarje, da glasovalne pravice v presežku nad 10% mirujejo ne le družbam KYLIN PRIME GROUP AG (sedaj v stečaju), FIN-NEP d.o.o. in CAPSTONE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED, temveč tudi Otmarju Zornu in GIC Gradnjam (v presežku nad 20%), tako da se seznam delničarjev, ki brez ustreznega dovoljenja Banke Slovenije pridobivajo delnice kranjske hranilnice, očitno daljša.

Kranj, 30.05.2024

Skupščina se je uvodoma seznanila z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023,  seznanila se je tudi z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2023. V okviru te točke je predsednik Društva MDS Rajko Stanković vprašal, ali je nadzorni svet v letu 2023 izvedel ponovno ocenjevanje sposobnosti in primernosti svojih članov, kakor je to predvideno v Politiki izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa (redna letna ocena)? Odgovor predsednika nadzornega sveta dr. Christoph Geymayer je bil pritrdilen. Odgovor je Društvo MDS presenetil, saj se nekateri nadzorniki kljub tesnim povezavam z nekaterimi delničarji, ki daljšajo uvodoma omenjeni seznam kupcev delnic brez potrebnih dovoljenj, izrekajo za »neodvisne« nadzornike in ne razkrivajo vseh navzkrižij interesov, v katere so vpleteni.

Nadzornik Hranilnice Lon ni vpisan v register AJPES, vse od svoje izvolitve 14.12.2020 dalje

Drugo vprašanje je bilo, zakaj član nadzornega sveta mag. Uroš Vidović v sodnem registru, vse od izvolitve 14.12.2020 ni vpisan kot član nadzornega sveta Hranilnice Lon d.d., kar izhaja iz AJPESA na dan 30.05.2024 ter razloge za to dejstvo, še posebej ob upoštevanju, da je v 25. členu Zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) za kršitev obveznosti posredovanja podatkov poslovnemu registru zagrožena globa od 2.000 do 4.000 eurov za pravno osebo?

Odgovor predsednika nadzornega sveta dr. Christopha Geymayerja je bil, da so vpis predlagali pravočasno, a zaradi sodnega spora, ki je bil začet zoper sklep skupščine, na kateri je bil mag. Uroš Vidovič imenovan za člana nadzornega sveta in je še v teku, njegovo imenovanje še ni vpisano v register. Tudi ta odgovor je bil očitno nezadovoljiv, saj bi razlogi, ki onemogočajo vpis mag. Vidovića kot nadzornika v sodni register, morali biti tudi razlogi, da mag. Vidović zahtevne in odgovorne funkcije ne more opravljati. Kakšni so torej razlogi, ki hranilnice ne skrbijo pri tem, da mag. Vidović opravlja funkcijo člana nadzornega sveta, a skrbijo sodišče, da ga ne vpiše v sodni register, je ostalo neodgovorjeno.

Skupščina se je nato seznanila s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta.

Delničarji brez dividende, saj so z dobičkom pokrivali izgubo iz preteklih let

Skupščina je potrdila, da se dobiček lanskega leta uporabi za pokrivanje prenesene izgube (celotni dobiček leta 2023 v višini 2.410.960,84 EUR se nameni za kritje prenesene izgube preteklih let v višini 4.404.400,18 EUR).  Skupščina je soglasno podelila razrešnico Upravi. Tudi Nadzorni svet je prejel razrešnico za poslovno leto 2023, vendar je na ta sklep Društvo MDS napovedalo izpodbojno tožbo. Nadzorni svet po prepričanju Društva MDS v letu 2023 ni ustrezno opravil svoje temeljne naloge, brez katere ne more ustrezno izvajati nobene svoje pristojnosti, t.j. da ustrezno ovrednoti in oceni primernost svoje lastne sestave ter že v izhodišču zazna tveganja za ustrezno izvajanje svojih pristojnosti, ki obstajajo zaradi latentnih navzkrižij interesov.

Skupščina je nato imenovala revizijsko družbo za poslovna leta 2024-2027 ter potrdila spremembe statuta.

Skupščina Hranilnice Lon ponovno imenovala za člana nadzornega sveta dr. Christopha Geymayerja, Društvo MDS napovedalo izpodbijanje tega sklepa

Pred glasovanjem je Rajko Stanković opozoril na določila 38.a člena in 274 člena ZGD-1 o razkrivanju navzkrižij interesov kandidatov za člane nadzornega sveta ter članov nadzornega sveta. Zato je postavil vprašanje glede poslovnih vezi dr. Christopha Geymayerja z dr. Otmarjem Zornom in drugimi delničarji hranilnice ter vprašal, ali v zadnjih 5 letih poslovno sodeluje s katerim od delničarjev Hranilnice Lon in v kakšnem obsegu? Dr. Christoph Geymayer  je  odgovoril, da poslovno sodeluje z dr. Otmarjem Zornom, a to sodelovanje naj ne bi preseglo 1 % njegovih letnih prihodkov.

Na vprašanje, ali tudi mag. Uroš Vidovič poslovno sodeluje z delničarjem Otmarjem Zornom oz. njegovi družbami, je dr. Christoph Geymayer povedal, da mag. Uroš Vidović z njim ne sodeluje, razkril pa je, da mag. Uroš Vidović poslovno sodeluje z drugim največjim delničarjem GIC Gradnje d.o.o. (20,28 % lastnik Hranilnice Lon). Na sprejeti sklep o imenovanju dr. Christoph Geymayer za člana NS Hranilnice Lon je bila napovedana izpodbojna tožba Društva MDS, saj po podatkih Društva MDS izjava dr. Chirstoph Geymayer ne odraža dejanskega stanja.

Na današnji 40. skupščini delničarjev družbe Save Re d.d. je bilo prisotno 11.610.053 delnic oz. 74.91 % osnovnega kapital. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal delničarje, ki so lastniki 208.262 delnic oz. nekaj manj kot 1,80 % na skupščini zastopanega kapitala. Vsi sklepi so bili sprejeti z več kot 99,9 % večino.

 

Ljubljana, 27.05.2024

 

Delničarji družbe Save Re, d.d. so na tokratni 40. skupščini odločali o rednih zadevah in sicer se seznanili s poslovanje skupine Sava Re v letu 2023, odločali so o delitvi bilančnega dobička, podeljevali razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi družbe, seznanili so se s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023 ter  potrdili Politiko prejemkov članov vodenja in nadzora družbe.

Izvolili so tudi Davor Ivan Gjivoje, jr. kot predstavnika kapitala v nadzornem svetu, kateremu so podelili 3 mandat, ki začne teči 09.03.2025 za obdobje 4 let.

Prav tako so se seznanili z delavskimi predstavniki v nadzornem svetu in sicer z 13.6.2023 je nastopila še en mandat ga. Edita Rituper, dotedanja članica nadzornega sveta, predstavnica delavcev družbe. Za drugega predstavnika delavcev v nadzornem svetu pa je bil imenovan Blaž Garbajs, ki mu je bil mandat člana podeljen prvič in tudi on je mandat nastopil 13. 6. 2023.

 

Sprejeta dividenda 1,75 EUR na delnico je za 9,4 % višja od lani, dividenda bo izplačana 12.06.2024

Skupščina je potrdila predlog, da družba izplača dividendo v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 27.120.968,00 evra oziroma 42 odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2023. Predlagana dividenda predstavlja 9,4-odstotno rast glede na izplačano dividendo za leto 2022.

Sprejet je bil sklep, da se Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 57.546.609,84 evra, uporabi tako:

• da se del bilančnega dobička v višini 27.120.968,00 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 evra bruto na delnico in se 12. 06. 2024 izplača delničarjem, ki so 11. 6. 2024 vpisani v delniško knjigo.

• preostali del bilančnega dobička v višini 30.425.641,84 evra se ne uporabi in ostane nerazporejen.

 

Kratek opis poslovanja leta 2023

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2023 kljub izjemnim škodnim dogodkom v Sloveniji poslovala uspešno in bolje od načrtov ter zabeležila čisti poslovni izid v višini 64,7 milijona evrov. Predlog dividende sledi dividendni politiki, ki opredeljuje izplačilo v razponu med 35 in 45 odstotkov dobička skupine. Pri oblikovanju predloga je družba upoštevala tudi druge okoliščine, kot so ocenjena višina presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnost II, lastna ocena tveganj in solventnosti skupine, kapitalski modeli bonitetnih hiš S&P Global Ratings in AM Best, potrjeni letni in strateški načrti skupine in družbe, novi razvojni projekti, ki bi vključili dodaten kapital, ter druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe.

Družba za izračun kapitalske ustreznosti v skladu z zakonodajo Solventnost II uporablja standardno formulo. Na dan 31. 12. 2023 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 289 %.

Zavarovalna skupina Sava dosegla pomembno rast obsega poslovanja in ustvarila 38 mio € dobička pred davki v obdobju januar - marec 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar je že objavila družba dne 17.05.2024 na spletni strani družbe in Seonetu je bilo predstavljeno tudi na skupščini. Če na kratko povzamemo prve tri mesece 2024 sledi, da se je:

  • Obseg poslovanja medletno zrasel za 18,4 % na 307,8 mio €
  • Ugodno škodno dogajanje v obdobju
  • Dobiček pred obdavčitvijo medletno zrasel za 56,5 % na 38,0 mio €
  • Donosnost lastniškega kapitala 18,0 %
  • Solventnostni količnik v razponu 193–199 %

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.