Cinkarna Celje

Cinkarna Celje, d.d. - Kontaktni podatki

Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje, d.d. (oznaka delnice: CICG)
Kidričeva 26
3001 Celje
Telefon: +386 (3) 427 60 00
Faks: +386 (3) 427 61 06
Spletna stran: www.cinkarna.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Cinkarna Celje

Oznaka delnice:

CICG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031103805

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   20.396.244,37€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   814.626

31.12.2016

Lastne delnice:

   2.149

31.12.2016

Število delničarjev:

   1.866

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   179,20€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3.409.000,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   162,00€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   131.969.412,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Tomaž Benčina

Telefon:

03 427 61 00

Email:

info@cinkarna.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Cinkarna Celje – rekordna dividenda, ambiciozno 2018 in prevzemni apetiti

Delničarji družbe Cinkarne Celje, d.d. so se sestali na redni letni skupščini, kjer so odločali o delitvi rekordnega dobička za preteklo leto 2017, hkrati pa so upravi podelili tudi pooblastilo za nakup lastnih delnic. Delničarji bodo že čez dober teden dni (13.06.2018) začeli prejemati dividendo, ki znaša kar 26,52 EUR bruto na posamezno delnico. Uprava bo prav tako lahko kupovala lastne delnice v razponu od 250,00 do 300,00 EUR, po sprejetem nasprotnem predlogu delničarja Modra zavarovalnica.

Zadnji dnevi so bili zaznamovani tudi s prevzemno namero avstrijskih vlagateljev (družba Anatol S.a.r.l., del skupine Martens Management Group ob pomoči ameriškega investicijskega sklada KKR), ki nameravajo za Cinkarno Celje ponuditi 220,00 EUR. Da je ponujena cena bistveno prenizka je dokazala že borza, saj današnji borzni tečaj znaša že 259,00 EUR. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal 3,8 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je prisotnega prevzemnika, g. Ralpha Martensa, opozoril, da se tokrat ne bo ponovil Heliosov scenarij, ko so prevzeli družbo kot "dolgoročni investitorji" in jo nato v vsega treh letih preprodali za bistveni višjo ceno. V primeru resnosti bodo morali potencialni prevzemniki ponuditi tudi resno ceno!

 

Ljubljana in Celje, 05. junij 2018


 

Odlično poslovanje Cinkarne Celje v letu 2017

Cinkarna Celje, d. d. je v letu 2017 ustvarila prihodke od prodaje v višini 188,7 milijonov EUR, kar je za slabega 11 % več kot v letu 2016. Prodaja je bila višja tudi od načrtovane v tem letu, in sicer za 25 %. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 164,2 milijonov EUR, kar je 11 % več od izvoza doseženega v letu 2016 in 26 % več od načrtov.

Čisti dobiček v dvanajstih mesecih leta 2017 je dosegel višino 28,8 milijonov EUR. Ta poslovni izid je za 195 % višji od doseženega v letu 2016, ko je Cinkarna ustvarila 9,8 milijonov EUR čistega dobička. Čisti dobiček 2017 hkrati presega tudi načrtovani rezultat, in sicer za 187 %. Za leto 2017 je bilo načrtovanih 10 milijonov EUR dobička. 

Vrednost delnic Cinkarne Celje, d. d. se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2016 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2017, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, povečala iz 162 EUR/delnico na 217 EUR/delnico, oziroma za kar 34 %. V letu 2017 je Cinkarna za naložbe v osnovna sredstva porabila 13,3 milijonov EUR, kar je za 51 % več kot v letu 2016 in za 8 % manj od načrtovanega.

 

Ambiciozen načrt tudi za leto 2018

V Cinkarni Celje v letu 2018 načrtujejo, da bodo ustvarili prihodke od prodaje v višini slabih 200 milijonov EUR, s tem je načrt prodaje za dobrih 6 % višji od prodaje ustvarjene v letu 2017. Nadalje načrtujejo, da bo čisti dobiček konec leta 2018, znašal kar 32,6 milijonov EUR, oziroma 13 % več od doseženega v letu 2017. Cinkarna Celje planira 17 EUR dividendnega donosa v prihodnjih letih.

 

Uprava bo lastne delnice lahko kupovala po višjih cenah

Uprava je skupščini delničarjev predlagala, da bi lahko kupovala lastne delnice v razponu od 170,00 do 210,00 EUR, že konec minulega tedna pa je delničar DUTB, d.d. podal nasprotni predlog, ki razpon dviguje na 220,00 do 240,00 EUR. Na sami skupščini je svoj predlog podala še Modra zavarovalnica in sicer da bi razpon znašal med 250,00 in 300,00 EUR. Skupščina je sprejela predlog Modre zavarovalnice, kar pomeni da bo Uprava lahko v naslednjih 12 mesecih kupila največ slabih 80.000 delnic po cenah od 250,00 do 300,00 EUR.

 

Prevzemna namera za Cinkarno Celje

Odlični rezultati so očitno privabili tudi tuje vlagatelje in tako je bila dne 04.06.2018 objavljena prevzemna namera družbe Anatol S.a.r.l. iz Luksemburga, ki namerava za 1 delnico Cinkarne Celje ponuditi 220,00 EUR. 

Da gre za prenizko ponudbo, dokazujejo že sami borzni podatki, saj delnica Cinkarne Celje na borzi presega ceno 220,00 EUR že vse od sredina aprila, ob objavi vesti o prevzemni nameri pa je delnica presegla 250,00 EUR in se približala 260,00 EUR. Vlagatelji so tako več kot jasno sporočili, da Cinkarna Celje nikakor ne bo ponovitev zgodbe, ki smo ji bili priča v Heliosu.

Cinkarna Celje - predlog za odkup lastnih delnic neuspešen

V Celju je potekala izredna skupščina delničarjev Cinkarne Celje, d.d., sklicana na zahtevo skupine delničarjev, ki je predlagala, da uprava družbe višek finančnih sredstev nameni za odkup lastnih delnic. Predlog ni prejel zadostne podpore delničarjev, saj je zanj glasovalo dobrih 16 % prisotnih delničarjev, je pa predsednik uprave Cinkarne, Tomaž Benčina, na skupščini podal podrobnejše informacije o bodočih načrtih in planiranju investicij. Pooblaščenec Društva Mali deničarji Slovenije (Društvo MDS) je na skupščini zastopal 4,3 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 27. februar 2018


 

46 milijonov EUR viška finančnih sredstev ob koncu leta 2017

Cinkarna Celje posluje odlično, o čemer pričajo vsi finančni kazalniki družbi, zato ne preseneča podatek, da naj bi Cinkarna konec leta 2017 razpolagala s slabimi 50 milijoni EUR presežnimi finančnimi sredstvi. Načrti za leto 2018 so še bolj pozitivni, zaradi česar v Društvu MDS ocenjujemo, da je bil predlog skupine delničarjev smiseln.

Glede na izhodišča, ki jih je predstavil predsednik uprave Cinkarne Celje, g. Benčnina ter ob upoštevanju dejstva, da predlog za odkup lastnih delnic ni prejel potrebne večine, pričakujemo, da bo ponovna razprava o morebitni delitvi presežka finančnih sredstev opravljena na redni letni skupščini, kar je zapisano tudi v odzivu Uprave in Nadzornega sveta z dne 02.02.2018, objavljenim ne Seo-netu.

V Društvu MDS prav tako pričakujemo, da bo Uprava skupaj z Nadzornim svetom delničarje in javnost podrobno seznanila z dolgoročnim načrtom družbe za obdobje 2019 - 2023, ki posredno naslavlja vprašanje izkoriščanja presežka finančnih sredstev.

Cinkarna Celje – 9,05 EUR dividende in nov član NS

Delničarji Cinkarne Celje so na današnji skupščini potrdili vse predlagane sklepe in med drugim izglasovali tudi dividendo v višini 9,05 EUR bruto na delnico. Dividende bodo delničarji prejeli že 12.06.2017, sočasno pa je skupščina imenovala tudi novega člana NS in sicer je za novega člana imenovala Aleša Skoka, ki je nadomestil Matjaža Janšo. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 3 % glasovalnih pravic.

 

Celje in Ljubljana, 06. junij 2017


 

Cinkarna Celje presegla načrtovane rezultate

Predsednik Uprave je v okviru predstavitve rezultatov minulega leta izpostavil, da Cinkarna Celje deluje trdno in hkrati tudi ni zadolžena. Rezultati prvega kvartala 2017 so prav tako spodbudni, med tem ko je proizvodnja za letošnje leto bolj ali manj že razprodana.

V okviru razprave se je Uprava dotaknila tudi vprašnja okoljskih bremen, ki so v letošnjem letu vendarle bila ovrednotena in so za samo Cinkarna pozitivna, bo pa uprava oblikovala ustrezne rezervacije in poskrbela za odpravo okoljskih vplivov.

 

Imenovan nov član NS in revizor

Za revizorja je bila potrjena revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., med tem ko je bil za novega člana NS imenovan g. Aleš Skok.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Cinkarna Celje – 8,57 EUR dividende, novi člani NS so postali Borut Jamnik, Matej Runjak in Dejan Rajbar

Delničarji Cinkarne Celje, d.d., so se na današnji 19. skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014 in potrdili predlog Uprave in NS, da se razdeli tako rekoč celoten dobiček družbe. Delničarji bodo tako v 60 dneh prejeli dividendo v višini 8,57 EUR bruto na posamezno delnico. Prav tako je bil imenovan nov Nadzorni svet (NS) in sicer so bili za 5-letni mandat imenovani Borut Jamnik, Matej Runjak, Dejan Rajbar, za predstavnika delavec pa je Svet delavcev imenoval Dušana Mestinška in Aleša Stevanoviča. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščina zastopala kar 3,57 % glasovalnih pravic od skupno prisotnih 74,02 % delničarjev.

 

Celje, 16. junij 2015


 

Pozitivno poslovanje in delitev celotnega dobička

Predsednik uprave, Tomaž Benčina je v okviru predstavitve poslovanja Cinkarne Celje v letu 2014 izpostavil, da je panoga titanovega oksida pod precejšnjim pritiskom, vendar pa kljub temu za Slovenijo ostaja nadpovprečno dobičkonosna. Cinkarna Celje je leto 2014 končala praktično brez dolgov na vprašanje predsednika Društva MDS, Rajka Stankovića, kakšne so dogajanja v zvezi z okoljevarstveno problematiko pa je predsednik uprave podal informacijo, da Uprava namerava izvesti monitoring, katerega namen je odkriti morebitno onesnaževanje.

Delničarji so soglasno podprli predlog Uprave in NS, da se razdeli slabe 7 milijonov EUR bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji deležni 8,57 EUR dividende na 1 delnico. Dividende bodo izplačane v 60 dneh, torej sredi avgusta.

 

Imenovan nov nadzorni svet

Cinkarna Celje – Delničarjem 10,97 EUR dividende

Delničarji družbe so na današnji 18. redni skupščine skoraj soglasno potrdili vse predlagane sklepe, prav tako pa so po nasprotnem predlogu Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), NFD Holding, d.d. ter KD Skladov potrdili delitev skoraj celotnega dobička za leto 2013, kar pomeni da bodo delničarji v 90 dneh prejeli 10,97 EUR bruto dividende na delnico. Društvo MDS je na skupščini zastopalo skoraj 3,5 % glasovalnih pravic.

 

Celje, 03. junij 2014


 

Prodajni postopek je v teku

Po besedah Uprave družbe Cinkarna Celje se je pred nekaj tedni pričel skrbni pregled oziroma 'Due dilligence' tako s pravnega kot finančnega vidika.

 

Delitev celotnega dobička

Delničarji so skoraj soglasno potrdili nasproten predlog SOD-a, NFD Holdinga ter KD Skladov, ki so predlagali, da razdeli 8.912.872,69 EUR dobička, kar znaša 10,97 EUR dividende na delnico, preneseni dobiček pa znaša 3.262,31 EUR.

Svoj nasprotni predlog je podalo tudi Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki je predlagalo, da se dobiček uporabi za nakup lastnih delnic, pri čemer pa VZMD ni pojasnil namenov za nakup lastnih delnic, ki jih zahteva ZGD-1 in se hkrati niti ni udeležil skupščine, da bi predlog po potrebi dopolnil skladno z ZGD-1 oziroma podal pojasnilo za predlagani sklep.

 

Potrjena razrešnica in imenovan revizor

Delničarjem Cinkarne Celje 6,50 EUR dividende

Na današnji, 17. skupščini Cinkarne Celje, d.d. sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj manj kot 24.000 glasov malih delničarjev, kar je predstavljalo okoli 3 % prisotnega kapitala na skupščini. Čeprav je Društvo MDS podali nasprotni predlog, da se za dividendo nameni 9,80 EUR, so delničarji izglasovali prvotni nasprotni predlog delničarja VZMD in s tem potrdili dividendo v višini 6,50 EUR bruto na posamezno delnico. Dividende bodo izplačane najkasneje v 30 dneh.

 

Celje, 04. junij 2013


 

Leto 2013 z negativnimi napovedmi

Predsednik Uprave Cinkarne Celje, d.d., Tomaž Benčina, je sicer v okviru razprave poudaril, da so obeti za leto 2013 slabi in hkrati tudi ostali konkurenti beležijo slabe rezultate v prvem kvartalu leta 2013. Cinkarna Celje naj bi sicer prvi kvartal zaključila z pozitivno ničlo.

 

Delničarji potrdili vse ostale predlagane sklepe

Prisotni delničarji so praktično soglasno potrdili razrešnico Upravi in NS ter hkrati imenovali tudi revizorja za leto 2013.

 

 

Država kot neposredna lastnica 31,41 % deleža prevzela nadzor nad Cinkarno Celje

Na današnji skupščini so delničarji Cinkarne Celje v nadzorni svet na podlagi nasprotnega predloga Slovenske odškodninske družbe (SOD) imenovali Matjaža Janšo, ki je prejel 76,93 % podporo. Tako je v nadzornem svetu Cinkarne Celje država 'prevzela oblast', saj je zastopana kar s tremi od skupaj štirih predstavnikov kapitala. Kar 53,43 % malih in manjšinskih delničarjev ostaja brez svojega predstavnika v NS. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec sta zastopala 26.939 delnic oziroma 5,39 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Celje, 23. oktober 2012


 

SOD z nasprotnim predlogom AUKN povozil svoj predlog, AUKN ni upošteval navodila Modre zavarovalnice

Po prvotnem predlogu je bil v nadzorni svet predlagan član uprave SOD-a Krešo Šavrič. Kljub temu pa je AUKN ravno v imenu SOD-a vložila nasprotni predlog, da se v NS izvoli Matjaža Janšo.

Predsednik nadzornega sveta Cinkarne Celje je sicer predsednik uprave Premogovnika Velenje Milan Medved (imenovan na predlog SOD-a) podpredsednica je Barbara Gorjup (imenovana na predlog KAD-a oz. sedaj Modre zavarovalnice), članica imenovana na predlog NFD1 pa Jožica Tominc. Preostala dva nadzornika sta Marin Žagar in Dušan Mestinšek iz vrst zaposlenih.

 

Prvo poletje Cinkarne Celje boljše kot lani

Delničarji Cinkarne Celje bodo prejeli kar 15,00 EUR dividende

Na sedežu družbe v Celju je danes potekala 15. skupščina delničarjev, na kateri sta pooblaščenca Društva MDS, Mirko Mitrovič (vodja Odbora malih delničarjev (OMD) Cinkarne Celje pri Društvu MDS) in izvršni sekretar Grega Tekavec, zastopala nekaj manj kot 3 % prisotnega kapitala oziroma skoraj 20.000 glasov. Skupščina je kljub nesoglasju predsednika Uprave in članice Nadzornega sveta skoraj soglasno izglasovala dividendo v višini 15,00 EUR.

 

Celje, 5. junij 2012


 

Uprava in NS z razrešnico in rekordnim poslovanjem

Predsednik Uprave, Tomaž Benčina je ob predstavitvi rezultatov poslovanja, delničarje seznanil tudi z nekoliko slabšim poslovanjem v prvih mesecih letošnjega leta. Prav tako je poudaril, da ima Cinkarna Celje oblikovane ogromne zaloge titanovega oksida, ki znašajo za okoli dvo-mesečno proizvodnjo, čemur botruje predvsem upad v povpraševanju.

Skupščina je sicer Upravi in NS soglasno podelila razrešnico, brez glasova proti.

 

Dividenda 15 EUR, kljub vidnemu nasprotovanju Uprave in NS

Društvo MDS je podalo nasprotni predlog, da se za dividendo nameni 10,46 EUR za posamezno delnic, medtem ko je Slovenska odškodninska družba (SOD) predlagala, da se za dividende nameni 15,00 EUR za delnico. Oba predloga odstopata od predloga Uprave in NS, ki sta predlagala, da se za dividendo nameni zgolj 7,39 EUR.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.