Cinkarna Celje

Cinkarna Celje, d.d. - Kontaktni podatki

Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje, d.d. (oznaka delnice: CICG)
Kidričeva 26
3001 Celje
Telefon: +386 (3) 427 60 00
Faks: +386 (3) 427 61 06
Spletna stran: www.cinkarna.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Cinkarna Celje

Oznaka delnice:

CICG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031103805

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   20.396.244,37€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   814.626

31.12.2016

Lastne delnice:

   2.149

31.12.2016

Število delničarjev:

   1.866

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   179,20€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3.409.000,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   162,00€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   131.969.412,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

Tomaž Benčina

Telefon:

03 427 61 00

Email:

info@cinkarna.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Zdrs indeksa omilil domači farmacevt

Medij: Finance Avtorji: Mt. K. Teme: mali delničarji Datum: 10.08.2020 Stran: 12  

Vrednost delnic na domači borzi je minuli teden v povprečju znova nekoliko upadla, najprometnejša Krka pa je vnovič osrečila delničarje z rastjo tečaja. Vlagatelji na ljubljanski borzi so sredi vrhunca turistične sezone v večini na počitnicah, a to ne pomeni, da borza povsem spi.

Borzni posredniki so minuli teden sklenili za dobre štiri milijone evrov prometa, najbolj likvidna je bila spet Krka, ki se je izkazala tudi z rastjo tečaja. Slovenski »blue chipi« so se večinoma sicer pocenili, saj je indeks SBI TOP upadel za pol odstotka, na 840,05 točke.

Zanimanje za novomeškega farmacevta po objavi polletnih rezultatov ne jenja, na lov na delnice pa se je vnovič odpravila tudi družba sama. Krka je za lastne delnice to pot namenila skoraj 300 tisoč evrov, trenutno pa ima v lasti 4,4 odstotka lastnih delnic. Vrednost Krke se je v tednu dni okrepila za štiri odstotke, na 86,6 evra, na negativni strani pa so bile delnice NLB, Petrola, Telekoma in Luke Koper. 

Največ, 5,5 odstotka, so izgubile delnice Petrola, vendar je pri slednjih zapadla upravičenost do dividende. Nekaj manj oziroma 4,8 odstotka so izgubile delnice Luke Koper, delnice Telekoma Slovenije so zdrsnile za 3,2 odstotka, delnice NLB pa za 2,9 odstotka.

Na tedenski ravni so se med najpomembnejšimi okrepile le še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za odstotek. Cinkarna za zdaj posluje v skladu z načrti.

Glede na teden prej je nespremenjena ostala vrednost delnic Save Re in Cinkarne Celje. Slednja je razkrila, da ob letošnjih prihodkih, ki so manjši od načrtovanih, še vedno posluje v okvirih, ki bi ob koncu leta omogočili dosego načrtovanega dobička. Kot je opozoril prvi mož družbe Aleš Skok, bodo rezultati v skladu z napovedmi, če se razmere ne bodo poslabševale.

Zelo skromen promet je zaznamoval trgovanje z delnicami Intereurope, po tem, ko jo je prevzela Pošta Slovenije, pa je Društvo Mali delničarji Slovenije predlagalo izplačilo dividende. Od 7,9 milijona evrov bilančnega dobička želijo zanje nameniti nekaj manj kot štiri milijone evrov, vodstvo pa na drugi strani predlaga, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Dividenda za delničarje Cinkarne Celje 17,00 EUR na delnico, mag. David Kastelic nov član nadzornega sveta

Danes je v Celju potekala 24. skupščina delničarjev Cinkarne Celje d.d., ki se je seznanila z lanskimi rezultati in prejemki organov vodenja in nadzora, ter je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za uspešno delo v poslovno letu 2019. Za dividende delničarjem je namenila 17,00 EUR bruto na delnico po nasprotnem predlogu, ki ga je na skupščini podala Modra zavarovalnica, za novega člana nadzornega sveta predstavnika kapitala, pa je po nasprotnem predlogu Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) izvolila mag. Davida Kastelica. Skupščina je tudi podelila pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic in sicer v cenovnem razponu od minimalno 120,00 EUR do maksimalno 230,00 EUR na delnico. Prav tako pa je skupščina sprejela predlagane spremembe statuta družbe.

 

Celje, 17. junij 2020

 

Uprava in nadzorni svet prejela razrešnico, delničarji pa dividendo v višini 17,00 EUR bruto

 

Skupščina je podelila razrešnico za uspešno delo upravi in nadzornemu svetu za poslovni leto 2019 in po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice izglasovala, da se za dividende nameni 13.536.352 EUR oz. 17,00 EUR na delnico, preostanek v višini 2.309.144,00 EUR pa se nameni za prenos v druge rezerve. Dividende bodo izplačane dne 7 julij 2020, delničarjem ki bodo pri KDD vpisani 6.7.2020.

 

Poudarki iz lanskega poslovanja Cinkarne Celje – vir letno poročilo 2019 stran 25

 

Skupna prodaja podjetja je bila v letu 2019 za 5 % višja kot v letu 2018; hkrati je bila višja od načrtovane, in sicer za 3 %. Skupni znesek prodaje, oziroma čistih prihodkov od prodaje, je dosegel vrednost 173 milijonov €.

 

V letu 2019 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 25,7 milijonov evrov. Ta rezultat predstavlja 71 % doseženega poslovnega izida iz poslovanja v letu 2018, ki je znašal 36,4 milijonov evrov. Če ga primerjamo z načrtovanim poslovnim izidom za leto 2019 (13,4 milijona evrov poslovnega izida iz poslovanja) ugotavljamo, da smo poslovni načrt presegli za 93 %. Operativno poslovanje je bilo objektivno slabše od lanskega, hkrati pa je bistveno nad ravnjo poslovnega načrta, predvsem na račun nižjih planiranih prodajnih cen od dejansko doseženih tekom leta 2019. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA¹ je dosegel 37 milijonov € in znaša 21,4 % od dosežene prodaje.

 

V primerjavi z letom poprej je, zaradi nižjega zneska amortizacije in nižjega poslovnega izida pred davki, EBITDA¹ nižji za 24 %. Če izločimo vpliv odprave oblikovanja rezervacije za uspešno odložene TENORM odpadke v višini 4,2 mio €, bi bil EBITDA¹ za omenjen znesek nižji. Naraščajoči pritiski iz leta 2016 in 2017 so se tudi v letu 2019 udejanjali v dejanskih in kontinuiranih dvigih nabavnih cen ter znižali poslovni izid iz poslovanja. Izračun EBITDA je prikazan v poglavju Alternativna merila uspešnosti uporabljena v LP na strani 111.

 

Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v letu 2019 izkazan poslovni izid pred davki v višini 25,7 milijonov evrov, v letu 2018 pa je bil dosežen dobiček v višini 36 milijonov evrov. Rezultat pred davki se je glede na preteklo leto zmanjšal za 29 %, načrtovani poslovni izid pred davki pa presega za 93 %.

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 21.436.385 €, s tem je za 30 % nižji od realiziranega v letu 2018 in za 93 % višji od načrtovanega (za leto 2019 so načrtovali 11,1 milijonov evrov čistega dobička). Čisti poslovni izid zajema poslovni izid pred obdavčitvijo, obračunan davek od dohodka v višini 3,5 milijona € (efektivna davčna stopnja tako znaša 13,66 %) in znesek odloženih davkov v višini 754 tisoč €.

 

Skupščina je sprejela dve spremembi statuta

 

Skupščina je v statut zapisala, da lahko skupščina podeli pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic in pri pogojih ob imenovanju predsednika in članov uprave Cinkarne Celje poleg zakonskih pogojev dodala še dva kumulativna pogoja in sicer, da imajo ob imenovanju najmanj visokošolsko izobrazbo in tudi najmanj pet let delovnih izkušenj.

 

Nov član nadzornega sveta predstavnik kapitala je postal mag. David Kastelic

 

Društvo Mali delničarji Slovenije je namesto predlagane ga. Varje Dolenc na skupščini podalo nasprotni predlog, da se za člana nadzornega sveta izvoli g. mag. David Kastelic. Nasprotni predlog Društva MDS je bil uspešen in mag. David Kastelic je bil izvoljen za novega člana nadzornega sveta iz vrst kapitala za mandatno obdobje 5 let, s pričetkom mandata jutri, 18. junija 2020.

 

Kratka predstavitev novega člana nadzornega sveta

 

mag. David Kastelic, je rojen leta 1966 in je po zaključku gimnazije nadaljeval šolanje na Strojni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je pridobil strokovni naziv univ. dipl. inž. strojništva. Podiplomski magistrski študij je zaključil na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor, kjer je  leta 2009 pridobil strokovni naziv Magister ekonomskih in poslovnih znanosti.

 

Po končani strojni fakulteti se je zaposlil v mednarodnem podjetju Philip Morris d.d.o., kjer je služboval pet let, nazadnje kot Key account supervisor. Leta 1998 se je zaposlil v takratni Zavarovalnici Maribor d.d., kjer je leta 2006 postal član uprave, zadolžen za prodajo.

Leta 2013 je postal predsednik Zavarovalnice Maribor d.d., leta 2016 pa predsednik Zavarovalnice Sava, ki je nastala iz štirih združenih zavarovalnic, dveh slovenskih in dveh hrvaških. Zavarovalnico Sava d.d. vodi še danes.

 

V minulih letih je bil član in predsednik v številnih družbah, tako v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji. V Sloveniji je še danes član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije Jedrskega poola, član sveta slovenskega zavarovalnega združenja, med leti 2016 in 2017 pa je bil tudi član nadzornega sveta NLB d.d..

 

Je tudi podpredsednik NK Maribora, častni konzul Republike Brazilije v Sloveniji in predsednik organizacijskega odbora Zlate lisice.

 

Skupščina delničarjev Upravi družbe je podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

 

Skupščina je uprava družbe dala pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (80.797 delnic). Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 120,00 €/delnico in ne višja od 230,00 €/delnico. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina je tudi pooblastila Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

 

Cinkarna Celje: Mali delničar predlaga, da se celoten dobiček nameni za dividende

Medij: Dnevnik Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: mali delničarji Datum: Ponedeljek, 1. junij 2020 Stran: 5

Predlog vodstva in nadzornega sveta, da Cinkarna Celje v času koronavirusa in negotovosti dve tretjini lanskega bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, za nekatere ni dovolj. Zato je mali delničar celjske družbe predlagal, da se za dividende nameni celoten dobiček.

Zaradi koronavirusa so se številne družbe odločile, da lanskoletnih bilančnih dobičkov ne bodo namenile za izplačilo dividend oziroma da jih bodo izplačali v manjšem obsegu kot sicer. S takšnimi odločitvami so nezadovoljni številni mali delničarji, ki prek stanovskih organizacij ali pa vsak zase po sklicih skupščine vlagajo nasprotne predloge, na podlagi katerih bodo delničarji odločali, da se del, v nekaterih primerih pa celoten bilančni dobiček nameni za dividende. Enega od takšnih predlogov je podal mali delničar Cinkarne Celje.

Uprava in nadzorni svet Cinkarne Celje sta v sklicu skupščine, ki bo sredi junija, predlagala, da se od bilančnega dobička v višini 15,85 milijona evrov za izplačilo dividend nameni 10,5 milijona evrov oziroma 13,2 evra za delnico. Takšen predlog sta utemeljila s tem, da predlagana delitev bilančnega dobička ustrezno odraža poslovno uspešnost družbe, zagotavlja primerno dividendno donosnost in s tem izpolnjuje interese in pričakovanja lastnikov skladno s trenutnimi negotovimi makroekonomskimi razmerami, na katere vpliva tudi koronavirus. Cinkarna Celje je sicer skoraj celoten predlanski bilančni dobiček v višini 22,84 milijona evrov lani namenila za dividende. Takrat je dividenda znašala 28,27 evra na delnico.

Toda predlagana višina dividende ni pogodu malemu delničarju Igorju Kohnetu. Ta je v nasprotnem predlogu predlagal, da se za dividende nameni celoten bilančni dobiček, torej v višini 15,85 milijona evrov. Takšen predlog je Igor Kohne med drugim utemeljil s tem, da izplačilo celotnega dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe. Mimogrede, kot eden od delničarjev Pivovarne Laško Union, ki jo je pred petimi leti prevzel Heineken, je s prodajo delnic Kohne takrat iztržil okoli 1,15 milijona evrov.

Ali bo predlog Kohneta podprt, bo odvisno od volje države, ki prek povezanih organizacij – Modre zavarovalnice, Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) – obvladuje okoli 45 odstotkov delnic Cinkarne Celje. Zadnjih treh letnih skupščin so se namreč udeležili delničarji, ki obvladujejo dobrih 60 odstotkov glasovalnih pravic družbe. Upoštevaje takšno udeležbo lahko sklepamo, da bodo državne organizacije imele zadnjo besedo o tem, koliko dividend bo Cinkarna Celje izplačala.

Rast prodaje

Cinkarna Celje izvolila novega nadzornika

Na današnji izredni skupščini Cinkarne Celje d.d. je skupščina namesto Boruta Jamnika, ki je odstopil s položaja predsednika in člana NS Cinkarne Celje izvolila Maria Gobba z 53,59 % večino, ki je bil skupni kandidat Modre zavarovalnice in Generali skladov. Za ogled TV prispevka novinarke Barbare Štor iz TV Dnevnika ob 19.00 z dne 23.12.2019 si lahko ogledate TU ali s pritiskom na sliko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Mario Gobbo, magister biokemije, doktoriral pa je iz managmenta na Wharton School Univerzi v Pensilvaniji. Ima več kot 30 letne izkušenj iz področja dela finančnih institucij, farmacevtske industrije, biotehnologije, telekomunikacij, nafte, plina in energijo. Bil je dolgoletni glavni direktor v Natexis Bleichroder, pred tem pa je delal kot partner v azijskih Healthcare skladih. Med drugim je delal tudi kot vodja oddelka za znanosti na International Finance Corporation, delal je v Skupini Svetovne banke, v Lazard Brothers v Londonu, Continental Illinois National Bank, švicarski Bank Corporation International Ltd in drugih uglednih finančnih institucijah. Zaposlen kot neodvisni svetovalec v lastnem podjetju. Trenutno je že drugi mandat tudi nadzornik v Zavarovalnici Triglav.

Cinkarna Celje: Dobički, v ozadju pa težnje k menjavi uprave

Medij: Večer Avtorji: Rozmari Petek Tema: ZGD-1 Datum: Petek 22.11.2019 Stran: 6

Cinkarna Celje: Dobički, v ozadju pa težnje k menjavi uprave

So (politični) apetiti tudi po stolčku v Cinkarni ali bi lastniki iz celjske molzne krave radi iztisnili še več?

Ne le v Petrolu, Istrabenzu, tudi v nekaterih drugih večjih podjetjih, ki so večinsko posredno v državni lasti, se šušlja o zamenjavi vodstev ali vsaj težnjah po menjavi. Eno takšnih podjetij je Cinkarna Celje, ki zadnja leta niza rekordne dobičke, kar je za industrijo v zreli fazi neobičajno. So celo edini v svoji panogi, ki zadnjih 15 let delajo brez izgube. Letos so delničarjem razdelili večji del od lanskega, skoraj 30 milijonov evrov visokega dobička; izplačali so jim panožno nadpovprečne dividende v skupni višini 22,84 milijona evrov ali 28,27 evra na delnico. Tudi letošnji rezultati so trenutno visoko nad načrtovanimi. V prvih devetih mesecih so ustvarili 134,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot v primerljivem obdobju preteklega leta, in 7 odstotkov več od načrtovane prodaje, v zadnjem rednem poročilu opisuje predsednik uprave Tomaž Benčina. V primerjavi z enakim obdobjem lani so prodali za 19 odstotkov več titanovega dioksida. A ker kitajski proizvajalci titanovega dioksida zaradi protekcionističnih ukrepov ameriške administracije ne morejo več prodajati na ameriškem trgu, so pritisnili na evropski trg, kar je posledično prineslo nižanje cen titanovega dioksida; te so v povprečju nižje za 1,3 odstotka. In to je eden od poglavitnih razlogov, da kljub visoki prodaji dobiček ni na ravni lanskoletnega. V prvih devetih mesecih so dosegli 15,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 43 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ko je ta znašal 27,9 milijona evrov.

Premalo dobička?

A vendar. Uprava je padec dobička napovedala. Še več. Planirala ga je zgolj v višini 11 milijonov evrov (za obdobje prvih devetih mesecev 8,3 milijona evrov), kar pomeni, da je že sedaj plane presegla. Prijetna novica nekaterim očitno menda ni dovolj, je slišati. Ker da "ni dovolj dobička", naj bi nekateri delničarji že tlakovali pot za zamenjavo prvega moža, ki mu sicer mandat poteče prihodnje leto. Tudi med zaposlenimi je slišati takšne informacije. Pravzaprav se zadnje leto že celo ponavljajo, opisujejo. 'To že ptiči čivkajo leto in pol. Samo, ne vemo, zakaj bi ga želeli zamenjati, razen če je zadaj kakšna prodaja. Rezultati so namreč dobri," dodaja naš vir. Indic, da so morda nekateri "lačni" večjih donosov na račun Cinkarne Celje, nekateri vidijo tudi v tem, da je Cinkarna Celje avgusta začela odkupovati lastne delnice. To namreč delniške družbe odkupujejo od obstoječih lastnikov, običajno po tržni ceni, in jim tako "vračajo" denar, posredno pa s tem tudi dvigujejo ceno delnic. Večinska lastnica Cinkarne Celje je preko Modre zavarovalnice, SDH in DUTB država, ki obvladuje okoli 46 odstotka delnic. Drugi razlog za odkup lastnih delnic pa je preprosto lahko tudi ta, da ima podjetje preveč prostega denarnega toka, kar Cinkarna Celje, ki se že leta ni zakreditirala, ima. To pa je pravzaprav zaradi bančnih obresti na depozite "nepotreben strošek". Tildi Benčina v svojem zadnjem poročilu opisuje, da so konec septembra depoziti znašali 27,7 milijona evrov, kar je za petino manj kot v enakem obdobju lani. Še spomladi pa je v intervjuju za Večer dejal, da presežni denarni tok vlagajo v izboljšanje kakovosti titanovega pigmenta. Le z višjo kvaliteto lahko z višjimi stroški proizvodnje preživijo, je dejal. V ta namen so letos investirali skoraj 8 milijonov evrov.

Raje v žep kot za novo naložbo

Še eno dejstvo podkrepljuje tezo, da lastniki Cinkarne Celje v njej dejansko vidijo zgolj molzno kravo. Uprava Cinkarne je pred dvema letoma načrtovala, da bi proizvodnjo titanovega dioksida vzpostavila v Srbiji, saj v Celju možnosti za širitev ni, pa še deloma bi s tem razbremenila okoljsko že tako preveč obremenjeno mesto. A lastniki so zaradi dejstva, da bi na račun novogradnje v Srbiji nekaj let ostali brez dividend, potegnili ročno zavoro in projekt je obtičal v predalu. "Tu gre za investicijo, ki bi bistveno spremenila delovanje podjetja v naslednjih letih, in trenutno takšnega konsenza lastnikov ni. Zadeva je tako na neki način pospravljena v predal.

Cinkarna Celje – rekordni rezultati in ponovno rekordna dividenda

Na današnji redni skupščini družbe Cinkarna Celje, d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2018, odločali o delitvi rekordnega dobička za preteklo leto, spremembah statuta, imenovali revizorja za leto 2019, novega člana nadzornega sveta ter upravi podelili pooblastilo za nakup lastnih delnic. Delničarji, ki bodo vpisani pri KDD dne 11.06.2019, bodo prejeli dividende v bruto višini 28,27 EUR na delnico že dne 12.6.2019. Društvo MDS je na današnji skupščini v okviru organiziranega zbiranja pooblastil zastopalo 70 delničarjev – imetnikov 24.438 delnic oziroma 4,93 % na skupščini prisotnega kapitala z glasovalno pravico.

 

Celje, 4. junija 2019


 

Cinkarna Celje z rekordnim dobičkom v letu 2018

Cinkarna Celje, d. d., je v letu 2018 ustvarila prihodke od prodaje v višini 164 milijonov EUR, kar je za 13 % manj kot v letu 2017. Prav tako je prodaja nižja tudi od načrtovane v tem letu, in sicer za 13 %. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 142,3 milijonov EUR, kar je 23 % manj od izvoza doseženega v letu 2017 in 18 % manj od načrta. Glavnina izvoza je bila realizirana s prodajo v Nemčijo 30 %, Italijo 12 %, Belgijo 12 %, Turčijo 8 %, Francijo 6 %, Nizozemsko 5 %, Avstrijo 4 %, Srbijo in Poljsko po 3 %. Preostanek izvoza je bil ustvarjen na drugih trgih EU, vzhodnoevropskih trgih in trgih Bližnjega vzhoda.

Čisti dobiček v letu 2018 je dosegel rekordnih 30,6 milijonov EUR. Ta poslovni izid je za 6 % višji od doseženih 28,8 milijonov EUR v letu 2017. Z realiziranim čistim dobičkom smo sicer 6 % pod načrtovanim za leto 2018 (32,6 milijonov EUR dobička).

Vrednost delnic Cinkarne Celje, d. d., se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2017 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2018, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, zmanjšala iz 216 EUR/delnico na 181 EUR/delnico, oziroma za 17 %. Rast je bila stabilna do meseca maja. V začetku junija je odjeknila novica o morebitnem prevzemu in pognala delnico navzgor, kjer se je ob ceni 274 EUR/delnico odbila in do konca leta počasi izgubljala delež vrednosti. V istem obdobju se je vrednost indeksa SBI TOP zmanjšala za 0,2 %. Podjetje je v letu 2018 izplačalo 21,6 milijonov evrov dividend (193 % več kot leto prej), kar znaša bruto 26,52 EUR dividende/delnico. Dividendna donosnost na dan skupščinskega sklepa je znašala izredno visokih 12,63 % in je ponovno med najvišjimi v industriji pigmenta titanovega dioksida.

V letu 2018 se je glede na preteklo leto obseg investiranja povečal za 70 % in za 8,9 % presegel celo plansko vrednost.

 

Načrti za 2019 pesimistični?

V Cinkarni Celje načrtujejo, da bodo v letu 2019 ustvarili prihodke od prodaje v višini 167,7 milijonov EUR, s tem je načrt prodaje za 2 % višji od prodaje ustvarjene v letu 2018. Nadalje načrtujejo, da bo čisti dobiček konec leta 2019 znašal 11 milijonov EUR, kar je 63 % manj od doseženega v letu 2018.

 

Spremenjen statut družbe, novi član nadzornega sveta Luka Gaberščik

Delničarji so podprli predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, ter za novega člana nadzornega sveta z dnem 4.6.2019 za petletni mandat imenovali Luko Gaberščika.

 

Uprava bo lastne delnice lahko kupovala po višjih cenah

Lov na zavarovalniške dividende

Medij: Dnevnik (BORZNI KOMENTAR)  Avtorji: Lojze Kozole, Ilirika, Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 07. marec 2019 Stran: 6

Slovenski borzni indeks SBI TOP je letos pridobil 6,4 odstotka svoje vrednosti, medtem ko je, za primerjavo, svetovni indeks WiDOW pridobil že dobrih dvanajst odstotkov. K rasti slovenskega borznega indeksa med drugimi prispevata največji slovenski zavarovalnici Triglav in Sava Re. V ponedeljek je Zavarovalnica Triglav objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2018, daje po za zdaj nerevidiranih podatkih zbrala 1,068 milijarde evrov bruto premij ali sedem odstotkov več kot v predhodnem letu, medtem ko se je čisti dobiček povečal za 16 odstotkov na 80,8 milijona evrov. Za največjo slovensko zavarovalnico je bilo leto 2018 zelo uspešno. Po objavi o uspehu družbe je delnica zavarovalnice v naslednjih dveh dneh pridobila 6,1 odstotka vrednosti.

Zavarovalnica Triglav bo sicer 29. marca 2019 objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, sklic skupščine delničarjev, na katerem bodo ti odločili, kolikšen delež bilančnega dobička bo šel v njihove žepe, pa je načrtovan za 25. april 2019. Vendar lahko na podlagi informacije glede dobička zavarovalnice kot tudi strategije in dividendne politike podjetja sklepamo, da bo višina izplačane bruto dividende vsaj 2,5 evra na delnico. Pri tem znesku to glede na včerajšnji zaključni tečaj pomeni 7,2-odstotni dividendni donos. To pa pomeni da lahko pričakujemo, da se bo začel oziroma nadaljeval lov na dividendni donos vlagateljev. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno delnice do datuma upravičenosti do dividende (12. junij 2019) za Zavarovalnico Triglav.

Slovenska borzna elita letos kljub opozorilom o ohlajanju gospodarstva vlaga pol milijarde evrov

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  mali delničarji, naložbe podjetij Datum: Četrtek, 31. januar 2019 Stran: 2

Uprave borznih družb imajo zaradi večinoma izboljšanega poslovanja lani – nekatera po dolgih letih – spet na voljo več denarja tudi za nove naložbe. Prav zaradi zgrešenih vlaganj so nekatere, denimo Intereuropa, še vedno v slabi kondiciji. Po drugi strani pa družbe brez razvoja tudi ne morejo rasti. Prečesali smo načrte in družbe še posebej povprašali, kakšne so napovedi najelitnejših družb, kam, v kaj, koliko bodo vlagale.

Slovenske borzne družbe za letos napovedujejo boljše poslovanje, pa tudi več naložb. In to občutno več – glede na raven naložb do konca devetmesečja oziroma investicijske načrte za celotno prejšnje leto, namerava šest borznih družb letos v osnovna sredstva vložiti 66 odstotkov več denarja!

So te napovedi preveč drzne v luči ohlajanja gospodarske rasti, so šefi in nadzorniki slovenskih borznih družb bolj optimistični od kolegov po svetu? So med tistimi, ki ne upoštevajo dovolj opozoril o ohlajanju? Ali gre le za realno prilagajanje distorzijam v poslovnem okolju – ki jih tudi ni malo? Se morajo podjetja prav s povečanimi vlaganji bojevati proti upadu prodaje? V kaj vlagajo pametna podjetja v času ohlajanja?

»V trenutnem stadiju gospodarskega cikla je pomembno, da podjetje izkoristi priložnost za korak naprej, ki mora sočasno pomeniti pripravo na potencialno ohlajanje gospodarstva. Konjunkture pogosto dajo upanje za ohranjanje v krizi nedobičkonosnih dejavnosti, medtem ko bi morali biti osredotočeni na modernizacijo proizvodnje in iskanje priložnosti v proizvodnji izdelkov z višjo dodano vrednostjo,« pravi direktor upravljanja premoženja pri družbi Alta Invest Matej Šimnic. »Kljub povečanemu povpraševanju sta zdaj pomembnejša diverzifikacija in izboljšanje učinkovitosti kot pa sledenje trgu in pretiranemu vlaganju v širjenju proizvodnje,« pravi Šimnic in dodaja, da pa se je nekaterim družbam čakanje z naložbami tudi splačalo. »Posploševanje, da so vsa vlaganja v tem trenutku zapravljanje denarja, bi bilo seveda napačno, je pa prav, da podjetja vlaganja ustrezno načrtujejo in izkoristijo še sveže izkušnje iz pred nekaj let,« sklene Šimnic.

Glavni analitik pri GZS Bojan Ivancdodaja, da v napovedih družb ne vidi ekscesov: »Nobena ni napovedala kakšnega pretiranega širjenja, res pa je, da bi moral dobršen del teh naložb nastati že v prejšnjih letih, ko so se pa družbe večinoma ukvarjale z razdolževanjem. V tem kontekstu je pomembno, da se tokrat večinoma odločajo tudi za financiranje z dolgoročnejšimi viri, ki so poceni, ali pa celo za financiranje z zadržanimi dobički.« Ivanc dodaja še, da je pomembno tudi, da je tokrat sestava naložb drugačna: »Podjetja ne vlagajo več toliko v štiri stene, torej v neke nepremičnine, ampak predvsem v razvoj.« Med tistimi, ki gradijo oziroma nameravajo graditi, sta, denimo, Krka in Petrol.

Kdo vlaga in koliko?

Cinkarna Celje – rekordna dividenda, ambiciozno 2018 in prevzemni apetiti

Delničarji družbe Cinkarne Celje, d.d. so se sestali na redni letni skupščini, kjer so odločali o delitvi rekordnega dobička za preteklo leto 2017, hkrati pa so upravi podelili tudi pooblastilo za nakup lastnih delnic. Delničarji bodo že čez dober teden dni (13.06.2018) začeli prejemati dividendo, ki znaša kar 26,52 EUR bruto na posamezno delnico. Uprava bo prav tako lahko kupovala lastne delnice v razponu od 250,00 do 300,00 EUR, po sprejetem nasprotnem predlogu delničarja Modra zavarovalnica.

Zadnji dnevi so bili zaznamovani tudi s prevzemno namero avstrijskih vlagateljev (družba Anatol S.a.r.l., del skupine Martens Management Group ob pomoči ameriškega investicijskega sklada KKR), ki nameravajo za Cinkarno Celje ponuditi 220,00 EUR. Da je ponujena cena bistveno prenizka je dokazala že borza, saj današnji borzni tečaj znaša že 259,00 EUR. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal 3,8 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je prisotnega prevzemnika, g. Ralpha Martensa, opozoril, da se tokrat ne bo ponovil Heliosov scenarij, ko so prevzeli družbo kot "dolgoročni investitorji" in jo nato v vsega treh letih preprodali za bistveni višjo ceno. V primeru resnosti bodo morali potencialni prevzemniki ponuditi tudi resno ceno!

 

Ljubljana in Celje, 05. junij 2018


 

Odlično poslovanje Cinkarne Celje v letu 2017

Cinkarna Celje, d. d. je v letu 2017 ustvarila prihodke od prodaje v višini 188,7 milijonov EUR, kar je za slabega 11 % več kot v letu 2016. Prodaja je bila višja tudi od načrtovane v tem letu, in sicer za 25 %. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 164,2 milijonov EUR, kar je 11 % več od izvoza doseženega v letu 2016 in 26 % več od načrtov.

Čisti dobiček v dvanajstih mesecih leta 2017 je dosegel višino 28,8 milijonov EUR. Ta poslovni izid je za 195 % višji od doseženega v letu 2016, ko je Cinkarna ustvarila 9,8 milijonov EUR čistega dobička. Čisti dobiček 2017 hkrati presega tudi načrtovani rezultat, in sicer za 187 %. Za leto 2017 je bilo načrtovanih 10 milijonov EUR dobička. 

Vrednost delnic Cinkarne Celje, d. d. se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2016 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2017, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, povečala iz 162 EUR/delnico na 217 EUR/delnico, oziroma za kar 34 %. V letu 2017 je Cinkarna za naložbe v osnovna sredstva porabila 13,3 milijonov EUR, kar je za 51 % več kot v letu 2016 in za 8 % manj od načrtovanega.

 

Ambiciozen načrt tudi za leto 2018

V Cinkarni Celje v letu 2018 načrtujejo, da bodo ustvarili prihodke od prodaje v višini slabih 200 milijonov EUR, s tem je načrt prodaje za dobrih 6 % višji od prodaje ustvarjene v letu 2017. Nadalje načrtujejo, da bo čisti dobiček konec leta 2018, znašal kar 32,6 milijonov EUR, oziroma 13 % več od doseženega v letu 2017. Cinkarna Celje planira 17 EUR dividendnega donosa v prihodnjih letih.

 

Uprava bo lastne delnice lahko kupovala po višjih cenah

Uprava je skupščini delničarjev predlagala, da bi lahko kupovala lastne delnice v razponu od 170,00 do 210,00 EUR, že konec minulega tedna pa je delničar DUTB, d.d. podal nasprotni predlog, ki razpon dviguje na 220,00 do 240,00 EUR. Na sami skupščini je svoj predlog podala še Modra zavarovalnica in sicer da bi razpon znašal med 250,00 in 300,00 EUR. Skupščina je sprejela predlog Modre zavarovalnice, kar pomeni da bo Uprava lahko v naslednjih 12 mesecih kupila največ slabih 80.000 delnic po cenah od 250,00 do 300,00 EUR.

 

Prevzemna namera za Cinkarno Celje

Odlični rezultati so očitno privabili tudi tuje vlagatelje in tako je bila dne 04.06.2018 objavljena prevzemna namera družbe Anatol S.a.r.l. iz Luksemburga, ki namerava za 1 delnico Cinkarne Celje ponuditi 220,00 EUR. 

Da gre za prenizko ponudbo, dokazujejo že sami borzni podatki, saj delnica Cinkarne Celje na borzi presega ceno 220,00 EUR že vse od sredina aprila, ob objavi vesti o prevzemni nameri pa je delnica presegla 250,00 EUR in se približala 260,00 EUR. Vlagatelji so tako več kot jasno sporočili, da Cinkarna Celje nikakor ne bo ponovitev zgodbe, ki smo ji bili priča v Heliosu.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.