Sava Re

Sava Re, d.d. - Kontaktni podatki

Pozavarovalnica Sava, d.d. (oznaka delnice: POSR)
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 475 02 00
Faks: +386 (1) 475 02 64
Spletna stran: www.sava-re.si
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Pozavarovalnica Sava

Oznaka delnice:

POSR

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021110513

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   71.856.376,23€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   17.219.662

31.12.2019

Lastne delnice:

   1.721.966

31.12.2019

Število delničarjev:

   4.110

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   24,83€

31.12.2019

Bilačni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   34.705.806,06€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   18,00€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   309.953.916,00€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

Jana Mandelc

Telefon:

01 475 02 13

Email:

jana.mandelc@sava-re.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Nerevidirani izidi za leto 2020: Zavarovalna skupina Sava ustvarila izjemnih 56,4 milijona evrov čistega dobička, navkljub povečanim tveganjem v povezavi z dodatnimi negativnimi vplivi pandemije na poslovanje skupine

Medij: SEONET Avtorji: Sava Re, d.d. Teme:  Sava Re, d.d. , mali delničarji Datum: Petek, 5. marec 2021 Vir: TUKAJ

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2020.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2020 ustvarila 674,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja 15,5-odstotno rast. Čisti dobiček je znašal 56,4 milijona evrov in je za 12,3 odstotka višji od predhodnega leta ter je presegel načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 13,3 odstotka in za 1,3-odstotne točke presega ciljno donosnost iz strategije 2020–2022.

 

13,6-odstotna rast kosmatih premij

Skupina je v letu 2020 zbrala 679,7 milijonov evrov kosmatih premij, kar je 13,6 odstotka več od predhodnega leta. Rast kosmatih premij izvira iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), kjer je skupina rasla predvsem zaradi prevzema Vite, premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (8-odstotna rast), pozavarovanj (18-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (9-odstotna rast), medtem ko so premoženjska zavarovanja v tujini zbrala za 6 odstotkov manj premije kot v predhodnem letu.

 

Boljša stroškovna učinkovitost

Čisti stroškovni količnik skupine se je glede na predhodno leto izboljšal za 2,1 odstotne točke, na kar je pomembno vplivala vključitev Vite v skupino pa tudi rast prihodkov v večini segmentov in ukrepi za optimizacijo poslovanja, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje.

 

Zmanjšanje škodne pogostnosti avtomobilskih zavarovanj ter povečanje škodnega dogajanja pri pozavarovalnih in FOS-poslih

Kosmate škode premoženjskega odseka v Sloveniji so se znatno znižale, in sicer predvsem na avtomobilskih zavarovanjih kot posledica manjše škodne pogostosti. Je pa leto 2020 zaznamovalo tudi okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem odseku, na kar je vplivalo predvsem povečanje večjih škod, med njimi v pomembni meri tudi iz naslova pandemije covida-19. Na izid leta 2020 so škode zaradi covida-19 v tem segmentu vplivale v višini 10,8 milijona evrov. S pandemijo je povezano tudi povišanje čistih odhodkov za škode pri FOS-poslih, kjer je skupina oblikovala škodne rezervacije za morebitne stroške obrambe in škode zaradi negotovosti v povezavi z novo sodno in regulatorno prakso pri sklenjenih zavarovanjih na trgih Republike Irske in Velike Britanije v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije v okviru premoženjskih zavarovanj. Iz tega naslova je konec leta 2020 skupina oblikovala rezervacije v višini 6,4 milijona evrov.

Kljub težavnim poslovnim razmeram med letom je merodajni škodni količnik skupine ostal na ravni leta 2019.

 

Pozitivni učinek prevzema Vite na povečanje dobičkonosnosti skupine

Skupina je v letu 2020 ustvarila 56,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 12,3 odstotka več kot v predhodnem letu. Na to povečanje je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov življenje in premoženje, zmanjšalo pa ga je predvsem večje škodno dogajanje odseka pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz pozitivne razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev v višini 9,9 milijona evrov.

 

Vplivi dogodkov leta 2020 na nerevidiran izid obvladujoče družbe

Leto 2020 je bilo kot posledica pandemije posebno tudi z vidika izplačevanja dividend zavarovalnic. Tako Sava Re v letu 2020 ni izplačala, pa tudi ne prejela dividend hčerinskih družb, katerih regulatorji so priporočili zadržanje dobičkov. Poleg tega je matična družba Sava Re, ki izvaja dejavnost pozavarovanj, beležila povečan obseg škod povezanih s covidom-19. Zaradi navedenega je družba v letu 2020 ustvarila negativen nerevidiran rezultat v višini 11,0 milijonov evrov, medtem ko je skupina dosegla rekordne rezultate. Kljub temu se je kapitalska moč največjih hčerinskih družb povečala zaradi ustvarjenih dobičkov tako v letu 2019 kot 2020, kar bo ob sprostitvi omejitev izplačevanja dividend in znižanju tveganj zaradi škod, povezanih s covidom-19, omogočilo izplačilo dividend matični družbi. Kljub negativnemu vplivu na rezultat obvladujoče družbe pa zadržanje izplačila dividend hčerinskih družb ni vplivalo na solventnost Sava Re, ki ostaja na visoki ravni. O predlogu delitve bilančnega dobička Save Re bo nadzorni svet odločal med potrjevanjem revidiranih izidov za leto 2020 ob hkratnemu upoštevanju priporočil Agencije za zavarovalni nadzor.

 

Sestava portfelja omogoča visoko odpornost na nihanja na finančnih trgih

Donosnost naložbenega portfelja je v letu 2020 znašala 1,6 odstotka in je za 0,2 odstotne točke nad načrtovano. Portfelj, ki je v pomembni meri sestavljen iz državnih in poslovnih obveznic z visokimi bonitetnimi ocenami, uspešno kljubuje nihanjem na finančnih trgih. Ključni cilj naložbene politike skupine je namreč ohranjati nizko cenovno nihajnost in visoko varnost sredstev, namenjenih pokrivanju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ter vzdrževati visoko likvidnost in razpršenost tveganj.

 

Omejitve pri izplačilih dividend grozijo tudi letos

Medij: DELO Avtor: Maja Grgič, Nejc Gole tema: mali delničarji, dividende Datum: Četrtek, 11. februar 2021 Stran: 9

Zadržanost pri izplačilu dividend

Finančna industrija Odbor za finančno stabilnost pričakuje veliko zadržanost finančnih družb pri izplačilih dividend

Finančni regulatorji so tik pred izdajo novih pravil in priporočil glede izplačil dividend v bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih ustanovah. Novi ukrepi bodo temeljili na priporočilu odbora za finančno stabilnost, ki je zaradi velike negotovosti, povezane z okrevanjem po pandemiji, izrazil pričakovanje, da bodo finančne družbe pri odločitvah o izplačilu dividend zelo zadržane.

Med najbolj prizadetimi zaradi omejitev pri izplačilih dividend je država, pomembna lastnica v NLB, Zavarovalnici Triglav, Savi Re in prek Kada v Modri zavarovalnici. Država in Slovenski državni holding (SDH) sta lani skupaj prejela za 86 milijonov evrov dividend oziroma 60 odstotkov vseh načrtovanih. Nižje izplačilo je posledica tudi omejitev regulatorjev glede izplačil dividend. Letos v SDH načrtujejo 88 milijonov evrov prilivov iz dividend. Če za zavarovalnice in banke ne bodo veljale omejitve glede delitve dobička, bi bilo izplačilo lahko 48 milijonov evrov višje oziroma skupaj 131,5 milijona evrov.

Na Agenciji za zavarovalni nadzor zaradi podaljšanja negotovosti v zvezi s pandemijo razmišljajo o podaljšanju priporočila (po) zavarovalnicam in pokojninskim družbam za zadržanje dobičkov iz poslovanja, pravi director agencije Gorazd Čibej. Pred izdajo novih ukrepov glede izplačila dividend sta tudi Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev. Regulatorji pričakujejo zadržanost pri izplačilih dividend tudi letos.

Odbor za finančno stabilnost (OFS) - tega sestavljajo predstavniki regulatorjev bank, zavarovalnic in trga vrednostnih papirjev ter ministrstva za finance - je konec prejšnjega meseca zaradi velike negotovosti, povezane z okrevanjem, in morebitnih motenj v finančnem sistemu zaradi posledic epidemije izrazil pričakovanje, da bodo finančne družbe, torej banke, zavarovalnice in druge, pri odločitvah glede izplačila dividend zelo zadržane. OFS je finančnim regulatorjem izdal priporočilo, naj izdajo zavezujoč instrument, priporočilo ali mnenje glede izplačila dividend za leta 2019, 2020 in 2021. To priporočilo velja do 30. septembra.

Banka Slovenije tik pred izdajo nove odločitve

V Banki Slovenije bi lahko danes ali v prihodnjih dneh izdali novo odločitev glede izplačila dividend. Trenutno velja prepoved izplačila dobička iz aprila lani. Evropska centralna banka je nato konec lanskega leta odpravila prepoved izplačila dividend, še vedno pa banke poziva, naj se do septembra temu odpovedo, postavila pa je tudi nekatere pogoje za banke, ki se bodo vendarle odločile za izplačilo dobička.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je nedavno na omizju Ljubljanske borze dejal, da verjame, da bo banka letos spet začela izplačevati dividende in da bodo lastnike delnic konec leta pozitivno presenetili. Kot ga je bilo razumeti, računa, da omejitve regulatorja ne bi veljale za celotno bančno industrijo, ampak za posamične banke glede na kazalnike. Bančni system je sicer lani do novembra ustvaril 471 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je petino manj kot predlani, brez enkratnega vpliva združitve Nove KBM in Abanke pa bi bil dobiček manjši za več kot polovico.

Na AZN razmišljajo o podaljšanju ukrepa Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je marca lani pozvala vse (po) zavarovalnice in pokojninske družbe, da zaradi širjenja epidemije in nepredvidljivosti na finančnih trgih dividend iz bilančnega dobička do 1. oktobra 2020 ne izplačajo. Avgusta je AZN vse te finančne ustanove še pozvala, naj tudi po tem datumu zadržijo in ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom. Dopustili pa so možnost izplačila dividend, če bi zavarovalnica to utemeljila regulatorju in izvedla stresne teste. Sava Re je tako za november lani sklicala skupščino, na kateri bi delničarji odločali o izplačilu dividend za leto 2019. Vendar je uprava zavarovalnice skupščino preklicala zaradi nekaterih zavarovalnih poslov na Irskem in v Združenem kraljestvu, ki bi lahko poslabšali poslovanje. Sava Re se bo do izplačila dividend opredelila ob objavi revidiranih izkazov za lani.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, nobena slovenska (pozavarovalnica oziroma pokojninska družba lani ni izplačala dividend, ki bi bile vezane na njihovo poslovanje v letu 2019,« pravi Čibej.

Po njegovih besedah razmišljajo o podaljšanju priporočila za zadržanje dobičkov iz poslovanja. S tem bi AZN upošteval priporočila tako Evropskega odbora za sistemska tveganja kot nacionalnega OFS. Po sogovornikovih besedah so sicer zavarovalnice lani - glede na podatke iz devetmesečja – poslovale razmeroma dobro, jim pa tudi letos grozi več tveganj, ki bi lahko vplivala na poslovanje panoge.

ATVP pripravlja novo mnenje

Tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravlja novo mnenje glede izplačil dividend. Za družbe za upravljanje, upravljavce alternativnih investicijskih skladov, borznoposredniške družbe, Ljubljansko borzo in KDD trenutno velja mnenje iz aprila lani, v katerem jim ATVP svetuje posebno previdnost pri izplačilih dobičkov, tako da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala in zagotavljale ustrezno raven likvidnosti.

Med prizadetimi tudi državni proračun

Pravila glede izplačila dividend zanimajo tudi lastnike finančnih družb. Velika delničarka je država, pomembna lastnica v NLB, Zavarovalnici Triglav, Savi Re in prek Kada v Modri zavarovalnici. Država in Slovenski državni holding (SDH) sta lani skupaj prejela za 86 milijonov evrov dividend oziroma 60 odstotkov vseh načrtovanih. Nižje izplačilo je posledica slabšega poslovanja nekaterih družb zaradi epidemije in omejitev regulatorjev glede izplačil dividend. Letos v SDH načrtujejo 88 milijonov evrov prilivov iz dividend. Če za zavarovalnice in banke ne bodo veljale omejitve glede delitve dobička, bi bilo izplačilo lahko 48 milijonov evrov višje oziroma skupaj 131,5 milijona evrov.

Dividend Save Re letos ne bo

Medij: Delo  Avtorji: Karl Lipnik  Teme:  mali delničarji, Sava Re Datum: Petek, 06. november 2020 Stran/Vir: TUKAJ

Poslovanje v prvih treh četrtletjih v skladu z načrti

Zavarovalna skupina Sava je preklicala skupščino delničarjev, sklicano za prihodnji ponedeljek, na kateri bi delničarji sicer glasovali o delitvi dividend.

Iz Save Re sporočajo, da je bila po že izvedenem sklicu skupščine soočena z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih v EU in Veliki Britaniji, ki odstopajo od predhodno pridobljenih pravnih mnenj, predvsem s sodnimi in regulatornimi praksami ter drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje zavarovalne skupine.

Nove okoliščine se nanašajo predvsem na zavarovanja ne Irskem in pozavarovanja v Veliki Britaniji, ki bi potencialno lahko negativno vplivali na rezultate poslovanja in solventnostni položaj skupine. Savo Re je k ponovnemu razmisleku glede ovrednotenja tveganj na teh trgih in vplivov na solventnostni položaj pozvala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

Morebitni učinki novonastalih tveganj se še niso materializirali in pokazali v rezultatih, bi pa lahko vplivali na prihodnje rezultate. Če se bodo ti negativni dogodki tudi uresničili, bo Sava Re o tem poročala najpozneje v letnem poročilu.

Izidi poslovanja za prvih devet mesecev leta 2020, ki bodo objavljeni 19. 11. 2020, so ugodni in skladni z objavljenim načrtom, še sporočajo iz zavarovalne skupine.

 

Save Re

Preklic skupščine 06.11.2020 objava SEONET poglej TUKAJ.

Datum skupščine: 
16.11.2020 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Uporaba bilančnega dobička za leto 2019.

Pandemija ogrozila izplačila dividend

Medij: Radio Slovenija 1, program A1 Avtorji: Urška Jereb Teme:  mali delničarji Datum: Petek, 21. avgust 2020 Čas: 13.43

PETER MOČNIK (voditelj) Pandemija je v finančnem svetu ogrozila izplačila dividend. Potem ko so se za ta korak že odločili v bankah, so temu sledile tudi zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor je tako zavarovalnicam podaljšala priporočilo lastnikom, naj si del dobička za lani v imenu ohranitve kapitalske trdnosti svojih naložb ne izplačajo. Urška Jereb.

URŠKA JEREB (novinarka) Slovenske zavarovalnice so prvi val epidemije preživele brez večjih prask, njihova kapitalska ustreznost sega prek 200% in večina ima polletne rezultate primerljive lanskim. Ne pa vse, opozarja direktor Agencije za zavarovalni nadzor, Gorazd Čibej.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Zato se je agencija tudi kot neodvisen regulator odločila in tudi izdala priporočilo zavarovalnicam, v katerem zavarovalnicam priporoča, da tudi po 1.10.2020 zadržijo izplačila dividend, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom za leto 2020. Osnovni motiv je tudi povečati odpornost zavarovalniškega sektorja na prihajajoča tveganja.

URŠKA JEREB (novinarka) Možnost za izplačilo dividend sicer še vedno obstaja.

GORAZD ČIBEJ (direktor Agencije za zavarovalni nadzor) Ker pa so zavarovalnice tudi zaradi različnih poslovnih modelov za pandemijo različno prizadete, agencija tudi ne izključuje možnosti, da se posameznim subjektom nadzora tudi odločijo za izplačilo dividend. Vse zavarovalnice, ki bi se odločile za izplačilo dividend, pa bodo morale to svojo odločitev agenciji tudi kvalitativno in kvantitativno utemeljiti, pri čemer bodo ti rezultati temeljili, izračuni in rezultati temeljili na rezultatih tudi testiranja izjemnih situacij.

URŠKA JEREB (novinarka) Kako bodo ravnali v Zavarovalni skupini Sava? Članica uprave Polona Pirš Zupančič.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Seveda smo priporočilo agencije že v prvem pozivu upoštevali. Poziv agencije, nov poziv agencije, ko bo prišel v hišo, bomo seveda podrobno proučili in videli, kakšne možnosti za izplačilo dividende, v kolikor jih bo seveda regulator dopustil. Bomo ponovno analizirali situacijo in predlagali pač dividende ja ali ne, skladno z njihovimi priporočili, tako kot smo naredili prvič.

URŠKA JEREB (novinarka) Medtem ko je Zavarovalnica Triglav v prvem polletju pridelala dobrih 40.000.000 EUR dobička pred davki, kar je 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lani, je Zavarovana skupina Sava čisti dobiček na račun prevzema življenjske zavarovalnice Vita okrepila za 42% na 32.000.000 EUR. K dobremu rezultatu, ki ga je Sava objavila včeraj, je po besedah članice uprave Polone Pirš Zupančič prispevala tudi karantena.

POLONA PIRŠ ZUPANČIČ (članica uprave v Zavarovalni skupini Sava) Škodno dogajanje ni bilo tako intenzivno v času karantene, veliko manj prometnih nesreč, posledično manj škod iz tega naslova. Negativen vpliv je bil sicer tudi gibanje na finančnih trgih. V aprilu, ko so padli finančni trgi, večji vpliv predvsem na stanje sredstev upravljanja naših pokojninskih družb in pa Save Infond, vendar do konca prvega polletja so se trgi že popravili in večjih vplivov na poslovanje ni bilo, tako da dejansko največji prispevek ob prevzemnih aktivnosti skupine v zadnjih dveh letih.

URŠKA JEREB (novinarka) V drugi polovici leta poslovanje zavarovalnic najverjetneje ne bo več tako ugodno. Pričakovati je namreč posredne posledice upada gospodarske aktivnosti. Gorazd Čibej.

 

Zdrs indeksa omilil domači farmacevt

Medij: Finance Avtorji: Mt. K. Teme: mali delničarji Datum: 10.08.2020 Stran: 12  

Vrednost delnic na domači borzi je minuli teden v povprečju znova nekoliko upadla, najprometnejša Krka pa je vnovič osrečila delničarje z rastjo tečaja. Vlagatelji na ljubljanski borzi so sredi vrhunca turistične sezone v večini na počitnicah, a to ne pomeni, da borza povsem spi.

Borzni posredniki so minuli teden sklenili za dobre štiri milijone evrov prometa, najbolj likvidna je bila spet Krka, ki se je izkazala tudi z rastjo tečaja. Slovenski »blue chipi« so se večinoma sicer pocenili, saj je indeks SBI TOP upadel za pol odstotka, na 840,05 točke.

Zanimanje za novomeškega farmacevta po objavi polletnih rezultatov ne jenja, na lov na delnice pa se je vnovič odpravila tudi družba sama. Krka je za lastne delnice to pot namenila skoraj 300 tisoč evrov, trenutno pa ima v lasti 4,4 odstotka lastnih delnic. Vrednost Krke se je v tednu dni okrepila za štiri odstotke, na 86,6 evra, na negativni strani pa so bile delnice NLB, Petrola, Telekoma in Luke Koper. 

Največ, 5,5 odstotka, so izgubile delnice Petrola, vendar je pri slednjih zapadla upravičenost do dividende. Nekaj manj oziroma 4,8 odstotka so izgubile delnice Luke Koper, delnice Telekoma Slovenije so zdrsnile za 3,2 odstotka, delnice NLB pa za 2,9 odstotka.

Na tedenski ravni so se med najpomembnejšimi okrepile le še delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za odstotek. Cinkarna za zdaj posluje v skladu z načrti.

Glede na teden prej je nespremenjena ostala vrednost delnic Save Re in Cinkarne Celje. Slednja je razkrila, da ob letošnjih prihodkih, ki so manjši od načrtovanih, še vedno posluje v okvirih, ki bi ob koncu leta omogočili dosego načrtovanega dobička. Kot je opozoril prvi mož družbe Aleš Skok, bodo rezultati v skladu z napovedmi, če se razmere ne bodo poslabševale.

Zelo skromen promet je zaznamoval trgovanje z delnicami Intereurope, po tem, ko jo je prevzela Pošta Slovenije, pa je Društvo Mali delničarji Slovenije predlagalo izplačilo dividende. Od 7,9 milijona evrov bilančnega dobička želijo zanje nameniti nekaj manj kot štiri milijone evrov, vodstvo pa na drugi strani predlaga, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Delničarji Save Re brez dividende

Medij: STA (Gospodarstvo) Avtorji: STA Teme: mali delničarji Datum: Torek, 16. junij 2020 Ura: 19.15

 

Skupščina Save Re, na kateri je bilo prisotnega 71,856 odstotka osnovnega kapitala, je danes med drugim potrdila predlog vodstva, da se 34,71 milijona evrov lanskega bilančnega dobička ne uporabi.

 

Pozavarovalnica s tem sledi pozivu Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) k začasnemu zadržanju izplačila dividend.

 

AZN je namreč konec marca vse zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe pozvala k začasnemu zadržanju izplačila dividend in da ne prevzamejo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Gre za začasen ukrep, veljaven do 1. oktobra, z njim pa bodo zavarovalnice po mnenju AZN povečale svojo odpornost na finančni šok, ki je nastal zaradi posledic epidemije covida-19, ohranile svojo finančno stabilnost in preprečile morebiten nastanek motenj v svojem delovanju.

Vodstvo in nadzorni svet Save Re sta sicer v obrazložitvi predlaganih sklepov zapisala, da bodo po poteku roka za začasno zadržanje izplačila dividende ponovno proučili podlage za izplačilo dividende za poslovno leto 2019.

 

Predsednik uprave Marko Jazbec je na skupščini po navedbah društva Mali delničarji Slovenije povedal, da glede na vse do zdaj znane podatke in projekcije, uprava in nadzorni svet Save Re še vedno menita, da bodo morda prepričali AZN, da za Savo Re odpravi prepoved priporočila o neizplačilu dividende za leto 2019. V tem primeru bo najverjetneje nova skupščina sklicana v novembru ali decembru.

 

Vodstvo Save Re je pred pozivom AZN predvidevalo, da bi za izplačilo dividend namenila 16,27 milijona evrov ali 1,05 evra bruto na delnico, preostali del v višini 18,44 milijona evrov pa se ne bi uporabil.

Pozavarovalnica je lani za izplačilo dividend namenila 14,7 milijona evrov, tako je dividenda za poslovno leto 2018 znašala 95 centov bruto na delnico in je bila za 15 centov večja kot v predhodnem letu.

 

Sava Re je lani ustvarila rekordnih 50,2 milijona evrov čistega dobička, za letos so sprva načrtovali, da bo čisti dobiček nižji za približno 10 odstotkov in bo znašal do 45 milijonov evrov. Aprila pa so ocenili, da bo zaradi posledic koronavirusa čisti dobiček nižji za 15 do 20 odstotkov.

 

Kot so navedli v društvu, pa za zdaj kaže, da bo verjetno učinek posledic koronavirusa manjši. Sava Re namerava do avgusta narediti rebalans načrta za letos in strategijo do leta 2022.

 

Skupščina je danes odločala tudi o podelitvi novega mandata članu nadzornega sveta Davorju Ivanu Gjivoju, ki mu mandat poteče 7. marca 2021. Delničarji so mu podelili nov štiriletni mandat, ki bo začel teči 8. marca 2021, je razvidno iz sklepov skupščine, objavljenih na spletni strani Ljubljanske borze.

 

Tako se je pozavarovalnica izognila tveganju, da bi od poteka mandata pa do imenovanja novih nadzornikov na redni letni skupščini, predvideni junija 2021, delovala z nadzornim svetom zgolj v petčlanski zasedbi in bi bila glede sestave neskladna s svojim statutom, izognila pa se je tudi sklicu izredne skupščine.

 

Poleg Gjivoja v nadzornem svetu Save Re predstavnike kapitala zastopajo še Mateja Lovšin Herič, ki tudi vodi nadzornike, Keith William Morris, ki je njen namestnik, in Andrej Kren kot član.

 

Delavce v nadzornem svetu zastopata Andrej Gorazd Kunstek in Mateja Živec, ki jima je mandat potekel 11. junija lani, delavci pa so jima podelili novega, ki je začel teči z 12. junijem, s čimer se je danes seznanila tudi skupščina.

 

Sava Re morda že jeseni v sklic nove skupščine delničarjev, ki bo odločala o delitvi dividende v višini 1,05 EUR za leto 2019

Na današnji skupščini Save Re je bilo prisotno 79,84 % prisotnega kapitala, predsednik Društva MDS  Rajko Stanković je zastopal delničarje, ki so imeli v lasti 302.350 delnic Save Re, kar je predstavljalo 2,44 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Ljubljana, 16. junij 2020

 

Sava Re lani z več kot 50 mio EUR čistega dobička in 584 mio EUR poslovnih prihodkov

 

Na današnji skupščina je Marko Jazbec predsedniku uprave Save RE v skoraj 1 urni predstavitvi predstavil glavne poudarke poslovanja iz lanskega leta in poslovanje za prve 3 mesece letošnjega leta. Lani so poslovni prihodki znašali 584 milijonov evrov, kar je 53 milijonov več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 50,2 milijona evrov, pri čemer je vključen enkraten pozitivni vpliv odprave slabega imena iz prevzema Erga v vrednosti 7,5 milijona evrov.

 

Slika: Društvo MDS.

Sava Re namerava do avgusta narediti rebalans načrta za letos in strategije do leta 2022.

Sprva so predvidevali, da bodo poslovni prihodki znašali letos 610 milijonov evrov, čisti dobiček pa 45 milijonov.

Aprila pa so zaradi učinkov COVID 19 ocenili, da bi lahko bili prihodki manjši od načrtovanih za 5 % do 7 %, dobiček pa med 15 % in 20 %, a kot za zdaj kaže, bo verjetno ta efekt manjši od prej zapisanega.

 

Skupščina se je tudi seznanila z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta, s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava. Prav tako se jr seznanila z  informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitvijo letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilom uprave o lastnih delnicah.

 

Sava RE morda že jeseni z novo skupščino in izplačilom dividendo za leto 2019 v višini 1,05 EUR na delnico

 

Pri točki 3 je skupščina odločala o uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Zaradi zahteve AZN je skupščina sledila predlogu Uprave in NS in bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 34.705.806,06 EUR, je ostal nerazporejen, upravi in nadzornemu svetu pa je podelila razrežnico za lani.

 

Je pa ob tem predsednik Uprave Marko Jazbec povedal, da glede na vse do sedaj znane podatke in projekcije, Uprava in Nadzorni svet Save Re še vedno menita, da bo lahko Sava Re po opravljenem rebalansu plana za leto 2020 in analizi vpliva COVID 19 na poslovanje, s tako posodobljenimi podatki in podkrepljenimi z ustreznimi aktuarskimi izračuni glede solventnosti, ki je ciljno med 180 in 220 %, morda prepričala AZN, da za Savo Re odpravi prepoved priporočila o neizplačilu dividende za leto 2019. 

 

Spomnimo skladno z dividendno politiko je le ta predvidena v višini 1,05 EUR bruto na delnico. Če bosta Uprava in NS prepričala AZN, bo potrebno sklicati novo skupščina in ta bo najverjetneje že  v mesecu novembru ali decembru, kjer bodo delničarji odločali o izplačilu dividende v višini 1,05 EUR.  

Knjigovodska vrednost delnice POSR pa je lani narastla na 24,83 EUR.

 

Davor Ivan Givoje jr. Ponovno izvoljen za člana nadzornega sveta Save Re

 

Skupščina je tudi za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev ponovno izvolila dosedanjega člana nadzornega sveta g. Davorja Ivana Gjivoje Jr, ki mandat nastopi 08. 03. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 08. 03. 2025.

 

Skupščina se je seznanila z  imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

 

Prav tako se je skupščina seznanila z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev Andreja Gorazda Kunstka in Mateje Živec., ki sta bila ponovno imenovana za člana nadzornega sveta za nov 3 letni mandat dne 12. 6. 2019.

Ponekod letos ne bo izplačil

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: mali delničarji Datum: Četrtek 11. junij 2020 Stran: 6

 

DIVIDENDE Ponekod letos ne bo izplačil

 

Vsaj do oktobra na podlagi zahtev regulatorjev slovenske banke in zavarovalnice dividend naj ne bi izplačevale. Farmacevta Krka in Salus pa z rekordno visokimi dividendami

 

Pri izplačilu letošnjih dividend slovenskih (borznih) podjetij bi lahko podjetja razdelili v tri skupine. Tista iz "industrijske" branže, kot so Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, Petrol, verjetno še Luka Koper (ta sklica skupščine delničarjev sicer še ni objavila), bodo izplačala dividende, podobne tistim v preteklih letih in v skladu s pričakovanji. Farmacevtski družbi Krka in Salus bosta letos izplačali celo občutno višje dividende kot v preteklih letih. V tretji skupini pa so banke in zavarovalnice (tudi borzne NLB, Zavarovalnica Triglav, Sava Re), ki glede na dopis regulatorjev letos vsaj do oktobra naj ne bi izplačevale dividend, pri čemer je denimo Gorenjska banka svojemu lastniku (AIK banki Miodraga Kostiča) še pred izdajo dopisa že marca uspela izplačati 41 milijonov evrov dividend.

 

Zavarovalnice bi zlahka plačale dividende

 

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pojasni, da je stališče njihovega društva, da naj se povsod, kjer je ustrezen dobiček in je to mogoče, dividende za lansko poslovno leto letos tudi izplačajo. "Morebitne omejitve pri izplačilu dividend pa naj veljajo v naslednjem letu, ko se bo odločalo o delitvi dividend za letošnje poslovno leto. Prav tako ni logično, da bi omejitve pri izplačilu dividend veljale za podjetja, ki so bila v času koronavirusa deležna državne pomoči, saj velikokrat največ dividend prejme ravno država, pa še davek, ki ga država dobi, je od letos višji (namesto 25-odstotni je 27,5-odstotni). Prav tako sta bančni in zavarovalniški regulator z uredbo zgolj sledila priporočilom evropskih regulatorjev, da se vsaj do oktobra letos ne izplačuje dividend, čeprav vsaj zavarovalnice gotovo nimajo težav s solventnostjo, pa tudi tekoče poslovanje pri njih ni toliko slabše. Prav iz tega razloga smo v MDS že za skupščino Zavarovalnice Triglav predlagali, da se ob preteku uredbe regulatorja in ob takrat ustrezni kapitalski ustreznosti letošnje dividende delničarjem izplačajo novembra, a predlog ni dobil podpore ne regulatorja in ne državnih lastnikov," razloži sogovornik. Vseeno pričakuje, da bosta obe naši največji zavarovalnici ob sicer nepotrebnih dodatnih stroških imeli do konca leta še po eno skupščino, na kateri bodo le odobrili izplačilo letošnjih dividend. Izplačilo vmesnih dividend pa ni mogoče, saj bi jih bilo treba napovedati pred sprejemom lanskih letnih poročil, za kar pa je zdaj že prepozno.

 

Sprva sta uprava in nadzorni svet tudi delničarjem Telekoma Slovenije predlagala, naj se letos dividend ne izplača, a je SDH z nasprotnim predlogom prejšnji petek dosegel izplačilo 3,5 evra bruto na posamezno delnico ali skupno 22,8 milijona evrov, kar pa malih delničarjev, tako kot Telekomovo aktualno poslovanje, ni pretirano zadovoljilo.

Tudi v Petrolu so že predlagali 22 evrov bruto dividende na delnico ali skupno 45,2 milijona evrov, a kasneje skupščino zaradi takratnih zdravstvenih razlogov preklicali. Toda pri ponovnem sklicu skupščine (ta je predvidena za 23. julij) ni pričakovati drugačnega predloga glede dividend.

 

Na sklic skupščine še čakajo delničarji Luke Koper, a je zaradi njihovega precej zaostrenega poslovanja težko verjeti, da bo letošnja dividenda tako visoka, kot je bilo lanskih 2,33 evra bruto na delnico ali skupno 18,6 milijona evrov.

 

Koronakriza tudi priložnost

 

Med borznimi poznavalci je slišati, da bodo tudi banke in zavarovalnice še do konca letošnjega leta izplačale dividende, a pod pogojem, da ne bo drugega vala epidemije koronavirusa.

 

Visoke dividende farmacevtov Krke in Salusa borznikov ne presenečajo, čeprav se je ravno pri Krki poznalo, da je dokupovanje lastnih delnic občutno dvignilo njen tečaj, kar jeza male delničarje davčno tudi precej ugodnejše kot pa samo izplačilo (višjih) dividend.

 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.