Mladinska knjiga založba

Mladinska knjiga Založba, d.d.

Mladinska knjiga Založba, d.d. (oznaka delnice: MKZG)
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 241 30 00
Faks: +386 (1) 425 28 66
Spletna stran: www.mladinska.com
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Mladinska knjiga založba

Oznaka delnice:

MKZG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031111816

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

5.141.149,22€

31.12.2014

Število vseh delnic:

1.232.025

31.12.2014

Lastne delnice:

40.500

31.12.2014

Število delničarjev:

  579

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  32,55€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  

 

Tržna kapitalizacija

40.102.413,75€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

Barbara Tomšič

Telefon:

01 241 36 80

Email:

info@mladinska.com

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Na obzorju prevetritev vodstva skupine Mladinska knjiga

Medij: Dnevnik Avtorji: Sebastjan Morozov  Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 12. september 2018 Stran: 10

Po imenovanju treh novih nadzornikov v letošnjem letu v Mladinski knjiga Založbi lahko pričakujemo še zamenjavo vodstva. S prodajo skupine Mladinska knjiga, ki med drugim vključuje še Mladinsko knjigo Trgovino, v DUTB ne nameravajo hiteti. Najprej jo nameravajo sanirati.

Po imenovanju dveh svojih predstavnikov Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v nadzorni svet Mladinske knjige Založbe (MKZ) pred nekaj meseci in po imenovanju nekdanjega predsednika uprave Steklarne Hrastnik Andreja Božiča za nadzornika, lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo prevetritev še v vodstveni posadki družbe, smo izvedeli neuradno. Večinski lastniški delež MKZ, s tem pa tudi skupine Mladinska knjiga (skupina MK), ki vključuje tudi Mladinsko knjigo Trgovino (MKT), je DUTB pridobila aprila 2016, ko je pobotala svojo terjatev do propadle družbe Zvon 2 in prevzela zastavljeni delež.

Kdo bi lahko nadomestil predsednika uprave Petra Tomšiča in člana uprave Marka Ručigaja, MKZ za zdaj še ni znano. Kakšen vodstveni kader bo konkretno potrebovala skupina MK, katere ključna družba je MKT, bo jasno na podlagi analize poslovanja, ki jo izvaja družba Deloitte. Neuradno pa se omenja, da bi morala imeti nova vodstvena posadka, pri čemer ni izključena zamenjava vodstvenega kadra na drugi ravni, izkušnje z založništvom in knjigotržništvom. Analiza bo pokazala tudi, kaj vse povzroča poslovanje v rdečih številkah, koliko knjig se proda na kvadratni meter, kako poslujejo številne posamezne poslovalnice in podobno.

Najprej sanacija, nato prodaja

Prodaja skupine MK z razvejano mrežo prodajaln za zdaj še ni predvidena. S ciljem čim večjega iztržka jo nameravajo v DUTB najprej sanirati. V nasprotnem primeru bi se lahko zgodilo, da bi v prodajnem postopku privabili predvsem nepremičninske trgovce, ki si želijo hitrega zaslužka. Analiza, ki jo pripravlja Deloitte, naj bi pokazala tudi, ali je smiselno obdržati vse poslovalnice oziroma ali jih je primerneje preseliti na druge, cenejše lokacije. Med možnimi scenariji, ki so se omenjali pred časom, je bila oddelitev mreže trgovin v novoustanovljeno družbo.

Poslovanje skupine MK, ki vključuje številne družbe, med drugim omenjeni MKZ in MKT ter Cankarjevo založbo, je lani zaostalo za načrti. Konsolidirani prihodki od prodaje so se znižali za tri odstotke, na 71,3 milijona evrov. V primerjavi z letom 2016 se je izguba sicer znižala za približno 60 odstotkov in je znašala 378.000 evrov. Celotna skupina je konec lanskega leta zaposlovala 872 delavcev. Za okrog štiri odstotke, na 19,8 milijona evrov, se je znižala tudi prodaja MK Založbe, medtem ko je bila prodaja MK Trgovine nižja za odstotek in je znašala 52,63 milijona evrov.

Mladinska knjiga Založba - delničarji brez dividend za 2017, imenovan nov član Nadzornega sveta

Delničarji Mladinske knjige Založba, d.d. so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2017 ter podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svetu (NS). Skupščina je potrdila osnovni predlog Uprave in NS, da se ves bilančni dobiček za leto 2017 ne deli ter prenese v naslednje poslovno leto. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala delničarje - lastnike 55.000 delnic oziroma 4,5% celotnega kapitala oz 5,78 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Ljubljana, 23. avgust 2018


 

Poslovanje MKZ v letu 2017 slabše kot leto poprej, prihodki Skupine MK upadajo iz leta v leto 

Doseženi konsolidirani čisti prihodki družbe od prodaje v višini 71.128.876 EUR so bili glede na leto 2016 nižji za 3 %, glede na plan pa za 5 %. Nižji prihodki v primerjavi z letom 2016 so posledica krčenja direktnih prodajnih poti, ki je bilo večje od načrtovanega. Delež čistih prihodkov od prodaje, ki jih je Skupina MK dosegla na trgih Jugovzhodne Evrope, se je znižal s 13,3 % v letu 2016 na 12,7 % v letu 2017. 

Družba je leto 2017 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 259.799 EUR in čistim bilančnim dobičkom v višini 54.043 EUR.

Skupina MK je leto 2017 zaključila s konsolidirano izgubo iz poslovanja v višini 212.386 EUR ter čisto izgubo v višini 378.297 EUR. Dosežena čista izguba je bila za 61 % nižja kot v letu 2016, plan pa ni bil dosežen. V letu 2017 je Skupina ustvarila negativen denarni tok zaradi 3 milijonov EUR  vrednih naložb v računalniško programsko opremo ter tiskarske stroje. Zaradi negativnega toka so povečali tako kratkoročne kot dolgoročne finančne obveznosti. Dolgoročnih posojil so imeli konec prejšnjega leta 4,5 milijona EUR (zavarovana z menicami in hipotekami na nepremičninah), kar je 11 odstotkov več kot leta 2016, kratkoročna posojila so lani povečali za 1,3 milijona evrov in jih imajo za slabe 3 milijone EUR. 

Po besedah Uprave, glede na trende na trgu in dolgoročne spremembe nakupnih navad potrošnikov, povezane z novimi atraktivnimi načini preživljanja prostega časa in novimi tehnologijami, v celotni Skupini za izkoriščanje novih (predvsem tržnih) priložnosti potekajo razvojno-marketinški projekti, njihovi učinki pa se bodo kazali postopno v daljšem časovnem obdobju in za zdaj še ne nadomeščajo dovolj izpadov klasične prodaje. Pospešujejo se tudi aktivnosti za doseganje začrtanega obsega poslovnih aktivnosti. Prenovljeni poslovni model podjetja naj bi po določenem krajšem prehodnem obdobju spet omogočal dolgoročno vzdržno poslovanje založbe in Skupine v bistveno spremenjenih poslovnih in tržnih razmerah. S tem v zvezi za zdaj ostaja še vedno odprto tudi strateško lastništvo založbe in Skupine.

 

Polemično o delu Nadzornega sveta in Uprave, na koncu le podeljena razrešnica

Ob obravnavi poslovnih rezultatov ter predstavitvi Letnega poročila za 2017, spričo upadanja prihodkov družbe in Skupine, nedoseganja poslovnih načrtov ter izgube, se je na skupščini v okviru nasprotnega predloga malega delničarja Marka Potočnika razvila polemična razprava o odgovornosti in delu dosedanje Uprave in NS, ki je podal nasprotni predlog o nepodelitvi razrešnice organom vodenja in upravljanja. Kot je argumentiral svoj nasprotni predlog, poslovni rezultati zadnjih let niso zadovoljivi in so zaskrbljujoči. Delo nadzornika je odgovornost do družbe, lastnikov, zaposlenih in ne privilegij. Delničarjem se iz leta v leto ob negativnem poslovanju niža vrednost kapitala, ne da bi za razliko od organov, ki vodijo in upravljajo družbo prejeli nagrado.

Kljub polemičnim tonom so delničarji podelili razrešnico Upravi in NS za leto 2017 in sicer je ZA glasovalo 73 % prisotnih delničarjev.

 

Bilančni dobiček le 54.043 EUR – delničarji ostali brez dividend za leto 2017 

Družba je leto 2017 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 259.799 EUR in čistim bilančnim dobičkom v višini 54.043 EUR. Delničarji so podprli osnovni predlog Uprave in NS, da se bilančni dobiček za leto 2017 ne deli in prenese v naslednje poslovno leto.

 

Imenovan revizor za 2018

Za revizorja za leto 2018 so delničarji potrdili revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o.

 

Imenovan član NS iz DUTB

Delničarji so za novega člana NS na predlog DUTB imenovali g. Andreja Božiča, nekdanjega direktorja Steklarne Hrastnik. 

Mladinska knjiga založba z dvema novima nadzornikoma

Delničarji Mladinske knjige založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ), so se sestali na skupščini delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo petih delničarjev in katerih edini predlog je bil odpoklic člana Nadzornega sveta (NS), g. Boruta Frantarja in imenovanje novega člana NS, g. Andreja Cundra. Borut Frantar je sicer dolgoletni vodja Odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, glede na dogajanje pa se je odločil, da večinskemu delničarju, DUTB, omogoči izvajanje politike upravljanja družb in je zato podal odstopno izjavo z mesto člana NS. Odstopno izjavo je podala tudi Maria Anselmi, tako da so delničarji imenovali dva nova člana NS na predlog DUTB, g. Mateja Pirca in g. Žigo Gregorinčiča. V Društvu Mali deničarji Slovenije (Društvu MDS) smo zastopali več kot 6,6 % celotnega kapitala MKZ, kar je na skupščini predstavljalo 8,23 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 27. februar 2018


 

Zahteva za sklic podana s strani bivšega člana uprave in nekdanje dolgoletnega direktorja

V Društvu MDS smo bili presenečeni, da je med delničarji, ki so zahtevali sklic skupščine, nekdanji dolgoletni direktor in tudi predsednik uprave, g. Milan Matos, ter nekdanji član uprave, g. Andrej Cunder. Prav zaradi njunih odločitev je namreč MKZ izgubila več milijonov evrov, ko je kreditirala nekdanji Zvon ENA in DVA holding, vso nastalo škodo pa je utrpela družba in manjšinski delničarji. 

Spomnimo, da je MKZ v okviru stečaja Zvona ENA in DVA holding prijavila za dobre 3,3 milijone EUR terjatev, kljub temu, da je bila šele 2. ali 3. zaporedni upnik, kar pomeni da so bile možnosti za povračilo nikakršne. Zaradi navedenega so delničarji MKZ za več let ostali brez dividend, sočasno pa je MKZ bila primorana sanirati svoje poslovanje na način, da je odprodala logistični center v Črnučah.

Po drugi strani pa g. Andrej Cunder, ki je zasedal mesto člana uprave od 01.07.2009 do 31.03.2013 na 33. skupščini Mladinske knjige Založbe, skupaj s takratnim nadzornim svetom ni prejel razrešnice za delo v letu 2011.

 

Imenovanje dveh novih članov NS na predlog DUTB

Po podanih odstopnih izjavah s strani g. Boruta Frantarja, ki je v svoji izjavi med drugim zapisal, da odstopa izključno iz razloga, da večinskemu delničarju DUTB omogoči izvajanje politike upravljanja družb iz njegovega portfelja, med katere sodi tudi MKZ in ge. Marie Anselmi, so delničarji izvolili dva nova člana NS, oba na predlog DUTB; g. Mateja Pirca in g. Žigo Gregorinčiča.

Mladinska knjiga Založba - 0,27 EUR dividende konec novembra

Delničarji Mladinske knjige založba so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2016 ter ob tem podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svet (NS). Skupščina je potrdila tudi nasprotni predlog DUTB, da se za dividendo nameni 0,27 EUR bruto na dividendo (praktično ves bilančni dobiček), med tem ko je uprava predlagala, da se dobiček ne deli. Dividende bodo izplačane konec novembra. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 100.000 glasov delničarjev oziroma skoraj 13 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 01. avgust 2017


 

Poslovanje MKZ v letu 2016 boljše kot v letu 2015

Skupina Mladinska knjiga Založba (MKZ) je v letu 2016 zabeležila slabih 73,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je 3 % manj od prihodkov v letu 2015 in 2 % manj od planiranih prihodkov. Čista izguba na ravni skupine je znašala dobrih 960 tisoč EUR, kar je bistveno manj kot v letu 2015, ko je ta znašala dobre 4 milijone EUR. Knjigovodska vrednost delnice MKZG ostaja enaka in znaša 27,80 EUR za posamezno delnico.

Mladinska knjiga Založba (MK Založba) je leto 2016 zaključila s čistim dobičkom dobrih 68 tisoč EUR kljub padcu prihodkov od prodaje iz 24,7 milijonov EUR na 20,6 milijonov EUR, je pa na padec prihodkov vplivala tudi odprodaja logistične dejavnosti, ki je bila izvedena v letu 2015.

 

Dividenda 0,27 EUR in imenovanje revizorja

Do same skupščine je delničar BPH, d.o.o. glede delitve bilančnega dobička podal nasprotni predlog, v katerem je predlagal, da se za dividendo nameni 0,16 EUR bruto na posamezno delnico, na sami skupščini pa je svoj predlog podal tudi DUTB in predlagal, da se za dividendo nameni ves bilančni dobiček, kar predstavlja 0,27 EUR na posamezno delnico. Družba bo tako dividende pričela izplačevati 30.11.2017 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.11.2017.

Delničarjem Mladinske knjige Založbe 0,17 EUR dividend – imenovan nov NS

Delničarji Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ) so se na današnji seznanili s poslovanjem MKZ v letu 2015 ter ob tem sprejeli sklep, da se slaba polovica bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,17 EUR bruto dividende na posamezno delnic v roku 60 dni. Prav tako so delničarji imenovali nov Nadzorni svet (NS), v katerega je bil imenovan tudi dosedanji predstavnik malih delničarjev in hkrati tudi Vodja odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, g. Borut Frantar. Poleg njega so bili v NS imenovani še Maria Anselmi, Duško Kos in Andrej Bošnjak. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 8 % osnovnega kapital.

 

Ljubljana, 06. junij 2016


 

Poslovanje leta 2015 zaznamovano s finančno razbremenitvijo skupine

 

Leto 2015 je bilo za Mladinsko knjigo Založbo, d.d. prelomno. Družba se je s prodajo logistične dejavnosti razbremenila velikih dolgov do bank, ki so bili posledica vodenja in nadzora prejšnje uprave in večinskega lastnika (Zvon Dva Holding). Prodaja logistične dejavnosti je bila nujna in praktično edini možni način razbremenitve družbe. Foto: Petra Sovdat - Finance.

 

Trend padanja prihodkov skupine Mladinska knjiga se tudi v letu 2015 še ni obrnil, so pa nižji prihodki tudi posledica prodaje logistične dejavnosti. Kakorkoli leto 2016 bo pravi pokazatelj učinkov prestrukturiranja družbe, ki so se dogajali v zadnjih štirih letih in upamo lahko, da se je poslovanje družbe stabiliziralo prav tako tudi razmere na domačem in tujih trgih.

 

Obeta se oživitev prodajnega postopka za večinski delež Mladinske knjige

Naslednja leta so za družbo, lahko rečemo izjemno pomembna, saj DUTB ni dolgoročni lastnik in njegova vloga bo iskanje primernega strateškega lastnika, pri čemer želimo sodelovati tudi manjšinski delničarji in seveda v primernem trenutku skupaj z večinskimi delničarji tudi izstopiti iz lastništva. Do takrat pa želimo aktivno upravljati in spremljati dogajanja v družbi. 

Mladinska knjiga odprodala logistično dejavnost in se bo ob tem dodatno razdolžila

Letošnja 36. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah; tako so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2014 in dejstvom, da je leto 2014 Mladinska knjiga končala z 267 tisoč EUR izgube, ki pa je posledica slabitev napačnih kapitalskih naložb prejšnje uprave. Ob tem dodajmo, da je sedanja uprava pod vodstvom Petra Tomšiča že uspela razdolžiti Mladinsko knjigo za okoli 10 milijonov EUR. Mladinska knjiga se je lani umaknila iz Bolgarije, Romunije in Italije. Skupščina je tudi podelila razrešnico Upravi ter Nadzornemu svet (NS), hkrati pa je imenovala revizorja za leto 2015. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 77 delničarjev oziroma kar 5,61 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 28. julij 2015


 

Logistika prodana, Mladinska knjiga se bo razdolžila za 13 milijonov EUR

Delničarji so v okviru 6. točke dnevnega reda odločali o prenosu oziroma prodaji logistične dejavnosti družbi Pošta Slovenije, d.o.o. Na spletni strani družbe (www.mladinska.com) je v 'Središču za delničarje' dostopna celotna dokumentacija vezana na prenos dejavnosti. Tako bo Pošta Slovenije, d.o.o. Mladinski knjigi plačala slabih 13 milijonov EUR, ter ob tem prevzela vse zaposlene ter naredila nujno posodobitev prostorov. Tako se bo Mladinska knjiga iz naslova prejete kupnine ustrezno razdolžila ter preostale finančne obveznosti reprogramirala, po znatno nižjih obrestnih merah, kot so bile te v času sklepanja.

Kar nekaj pomislekov je bilo, da prodaja logistike ni najboljša poteza, a spričo velike zadolženosti zaradi napačnih finančnih vlaganj v preteklosti, je to žal nuja, saj bo na ta način Mladinska knjiga samo za obresti na leto plačevala 1 milijon EUR manj, kot do sedaj.

Delničarji Mladinske knjige Založba o poslovanju v letu 2013 – prodaja Učilom International 'padla v vodo'?!

Skupščina delničarjev Mladinska knjiga Založba (MKZ) je na današnji 35. skupščini odločala o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS), ter o imenovanju revizorja. Skupina MKZ je v letu 2013 poslovala negativno, prodajni postopek pa je očitno 'padel v vodo'. Učila International so sicer na javni dražbi v aprilu 2014 za 51,2 % paket delnic ponudila 8,5 EUR za delnic vendar kupnina ni bila poravnana. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala kar 10,5 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 04. julij 2014


 

Mladinska knjiga Založba v letu 2013

V okviru predstavitve Letnega poročila za leto 2013 so se delničarji seznanili z dejstvi, da so v preteklosti bili najeti krediti, ki jih družba ni v stanju poravnati. Po trenutnem programu naj bi se Mladinska knjiga razdolžila (za 80 %) do konca leta 2017, kar naj bi potrdili tudi vsi ključni akterji, predvsem banke.

V letu 2013 je družba dosegla za 2,4 milijon EUR boljši rezultat kot v letu 2012. Družba je iz naslova stečajev cerkvenih Zvona ENA in DVA zabeležila 1,5 milijona EUR slabitve. Družba oziroma Skupina MKZ je izgubo pokrila v celoti iz drugih rezerv, ki je sicer skupaj znašala čez 7 milijone EUR, izguba matične MKZ pa je znašala dobrih 5 milijonov EUR.

Stečajna upraviteljica Zvona DVA, ga. Vida Gabrc je Upravo povprašala, kdaj bi delničarji lahko pričakovali pozitivne rezultate in posledično dividende, posebej v luči omenjenih reprogramov. V odgovoru je bilo izpostavljeno, da družba dividend ne bo morala izplačevati dokler se ustrezno ne razdolži, se pa pozitiven rezultat pričakuje v letih 2016 oziroma 2017.

 

Učila International niso poravnala kupnine – ali so banke pogodbo sklenile s 'figo v žepu'

Potem ko smo 10. aprila 2014 že poročali o izidu javne dražbe, na kateri so Učila International ponudila 8,5 za delnico, do današnjega dne le ta niso poravnala obljubljene kupnine, zaradi česar je očitno prodajni postopek bil neuspešen. 

Učila International bodo plačala 8,5 EUR za 1 delnico MKZ, d.d.

V družbi Mladinska knjiga založba (MKZ d.d.) je 579 delničarjev, od tega kar 576 malih delničarjev, ki imajo v lasti 27,662 % družbe. Društvo MDS se aktivno udeležuje skupščin od leta 2010 dalje in smo v povprečju zastopali preko 12 % malih delničarjev na skupščinah družbe. Že vse od začetka, ko so vse tri zastavne upnice MKZ (NLB, Abanka Vipa in Hypo Alpe Adria banka, ki je sicer kasneje izstopila iz konzorcija prodajalcev) začele prodajati delež, ki je bil do stečaja v lasti Zvona Dva, smo izrazili željo, da stopimo v prodajni proces organizirano tudi mali delničarji v okviru Društva MDS, a nas banke upnice k temu, iz nam nerazumljivih razlogov niso pripustile. Banki, ki sta delež prodali, sta šele po javnem pozivu Društva MDS objavili ceno, pa kateri je bil prodan večinski 51,2 % delež MKZ, d.d. Cena za posamezno delnico tako znaša 8,50 EUR in bo morala biti ponujena tudi vsem malim delničarjem.

 

Ljubljana, 10. april 2014


 

 

Kaj lahko pričakujejo mali delničarji MKZ, d.d.?

Ko bodo Učila International (v nadaljevanju: prevzemnik) plačala kupnino (NLB in Abanki Vipa, d.d.), bo moral prevzemnik javno objaviti prevzemno namero in ponuditi odkup vseh preostalih delnic družbe, skladno z določili Zakona o prevzemu (ZPre-1). Prevzemnik pa bo vsem delničarjem moral ponuditi 8,50 EUR za odkup 1 delnice MKZ, d.d.

 

Tajna dražba dveh saniranih bank v 100 % lasti države

Danes z ogorčenjem ugotavljamo, da želita Abanka Vipa in NLB pod krinko »poslovne skrivnosti« skriti višino kupnine, ki jo je ponudilo podjetje Učila International za 51.2 % delež MKZ d.d.. In ravno naj bi šlo za banki, ki smo ju konec leta 2013 dokapitalizirali prav vsi državljani Republike Slovenije, zaradi napačnih poslovnih odločitev pri kreditiranju omenjenih bank v preteklosti.

Stari nadzorniki iz vrst kapitala Mladinske knjige Založbe brez razrešnice

Na današnji skupščini družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. (MKZ), sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj več kot 12 % osnovnega kapitala družbe. Skupščina je odločila, da bilančni dobiček za leto 2012 v višini dobrih 800 tisoč evrov ostane nerazporejen. Aktualni upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica, brez nje pa so ostali nadzorniki, ki se jim je sredi lanskega leta iztekel mandat iz vrst kapitala, z izjemo predstavnikov zaposlenih.

 

Ljubljana, 19. junij 2013


 

Poslovanje Skupine MKZ in MKZ v letu 2012

MKZ je lani na ravni skupine, ki v osmih družbah zaposluje okoli 1200 ljudi, ustvarila za skoraj 95 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov manj kot leto prej. Ob tem je skupina lani beležila za dobra dva milijona evrov čiste izgube oziroma približno toliko kot leto pred tem. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in upadanja kupne moči je 10 % nižje prihodke lani beležila tudi sama družba MKZ. Prihodki od prodaje so lani znašali skoraj 33,5 milijona evrov, ob tem pa so ustvarili za nekaj več kot 370.000 evrov čistega dobička.

 

Po prvih 5 mesecih 2013 za planom, a z boljšimi izgledi

Letošnji obseg prodaje v prvih petih mesecih je še nekoliko nižji kot lani, vendar Uprava podjetja računa, da bodo trend uspeli izboljšati v drugi polovici leta, ko se bodo v poslovanju odražali učinki šolske in darilne sezone.

 

Predstavniki kapitala iz starega nadzorne sveta brez razrešnice

Skupščina je kar z 97 % večino zavrnila podelitev razrešnice članom NS, predstavnikom kapitala, in sicer; Alojzu Jamniku, Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku in Romanu Žnidariču. Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki sta v nadzornem svetu predstavnika zaposlenih v stari in novi sestavi, je skupščina podelila razrešnico, prav tako preostalim nadzornikom iz nove sestave; Branku Gregorcu, Davidu Melihnu, Vladimirju Antonu Lukancu in Borutu Frantarju.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.