Elektro Ljubljana

Elektro Ljubljana, d.d. - Kontaktni podatki

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (oznaka delnice: ELOG)
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 230 40 00
Faks: +386 (1) 231 25 42
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Elektro Ljubljana

Oznaka delnice:

ELOG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031104597

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

163.412.978,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

39.160.286

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

1.213

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,21€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

   7,21€

30.06.2015

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

282.345.662,06€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

01 230 40 00

Email:

info@elektro-ljubljana.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Elektro Ljubljana - dividenda 0,13 EUR do sredine oktobra, imenovan nov NS

V Ljubljani je danes potekala še zadnja letošnja skupščina Elektrodistribucijskih podjetij, Elektra Ljubljana, na kateri so delničarji obravnavali rezulate leta 2016. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 460.000 glasov delničarjev, oziroma 1,26 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička, sicer pa je bil potrjen predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 11. oktobra 2017.

 

Ljubljana, 11. julij 2017


 

Dividenda 0,13 EUR bo izplačana v sredini oktobra

Skupina Elektro Ljubljana je v letu 2016 dosegla čisti poslovni izid v višini 16,11 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2016 znašala 20,05 milijonov EUR, v primerjavi z 20,07 milijonov EUR v letu 2015. Družba je sicer dobre 7,8 milijona EUR dobička prenesla v druge rezerve iz dobička, kar pomeni da je kapital družbe na dan 31.12.2016 znašal že 298,83 milijonov EUR. Elektro Ljubljana je povečala tudi investicijska vlaganja, ki so v letu 2016 znašala 32,2 milijonov EUR. Družba v letu 2017 načrtuje 12 milijonov EUR čistega poslovnega izida.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,64 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,38 EUR.

Na skupščini je bil po kar 4 različnih predlogih za delitev bilančnega dobička bil potrjen predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR bruto na delnico, slabih 250.000,00 EUR pa je bilo prenesenih v naslednje leto. Ker izglasovana dividenda ne dosega 4 % osnovnega kapitala družbe, so delničarji Društvo MDS, G.I. Dakota, KD Group in Adriatic Slovenica napovedali izpodbijanje sklepa o delitvi dobička.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili imenovani Andrej Šušteršič, Davorin Dimič in David Valentinčič. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Ljubljana od predvidene najvišje kvote (1.740.778 delnic) uspela odkupiti zgolj 22.256 delnic, kar predstavlja 0,057 % osnovnega kapitala. 

V Društvu MDS ocenjujemo da je dobro poslovanje Elektra Ljubljana in posledično dodatna rast kapitala in same knjigovodske vrednosti jasen pokazatelj, da so delnice ELOG vredne več, zato tudi ne moramo pristajati na razlago, da se delnice kupujejo v sklad lastnih delnic z namenom "maksimalizacije vrednosti za delničarje in z namenom povečanja vrednosti premoženja družbe."

Upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, predvsem z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

Elektro Ljubljana - dividenda slabih 17 centov, država brez posluha in odgovorov

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d. (ELOG) se je udeležilo 93,83 odstotkov osnovnega kapitala. Pooblaščenci Društva MDS so zastopali več kot 3 % prisotnega kapitala. Delničarji so se na današnji redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015, podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), ter odločali o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. V 90 dneh bodo delničarji prejeli dividendo v višini 0,1667 EUR na delnico. Društvo MDS zaradi prenizke cene odsvetuje prodajo delnic družbe v sklad lastnih delnic, saj ponujena maksimalna cena predstavlja le 32,25 % zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice ELOG. 

 

Ljubljana, 30. avgust 2016


 

Poslovanje Elektro Ljubljana v letu 2015 zaznamovano z investicijami 

Družba je v letu 2015 namenila 27,5 milijonov EUR za izvedbo investicij in je v lanskem letu ustvarila 12,2 milijonov EUR čistega dobička, za leto 2016 pa planirajo podobni obseg poslovanja ter za 26 milijonov EUR investicij. 

 

SODO za leto 2016 še ni podpisal aneksa z EDP-ji 

Čeprav je od pričetka leta minilo 8 mesecev, SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.) in EDP-ji (elektro distribucijska podjetja) še niso podpisali aneksa, s katerim bi uredili medsebojne obveznosti in razmerja za leto 2016. Poglavitni razlog za nesklenitev aneksa naj bi bil v tem, da SODO zahteva več sredstev od EDP-jev, kot jih je izračunala pristojna Agencija za energijo. Zaradi nedopustnih zaostankov pri podpisu aneksa se iz leta v leto ponavljajo težave.

Zato Društvo MDS poziva Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljalca Republike Slovenije SDH, da presekata ta gordijski vozel in zagotovita, da bodo letos, predvsem pa v prihodnje medsebojna razmerja urejena skladno z zakoni, pred pričetkom pogodbenih obveznosti ene ali druge stranke. 

 
Dividenda, razrešnica, sprejem novega statuta in imenovanje revizorja

Delničarji so soglasno potrdili predlog Uprave in NS, da se bilančni dobiček v višini 6.528.019,68 evrov razdeli delničarjem v obliki dividend, preostanek pa razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1667 evra in bo izplačana najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Uprava in NS sta prejela tudi razrešnico za delo v letu 2015, sprejete so bile spremembe in dopolnitve statuta družbe, za revizorja za leto 2016 pa je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o.

 

Ustanovljen sklad lastnih delnic, Društvo MDS žal ni uspelo z nasprotnim predlogom 

Delničarji so izglasovali sklep, na podlagi katerega je bilo podeljeno pooblastilo Upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic, v soglasju z NS pa lastne delnice lahko tudi odsvaja, pri čemer predlog Uprave in NS (sicer enak predlogu SDH) predvideva, da lahko Uprava družbe v obdobju od 01. 09. 2016 do 31. 03. 2018 kupuje lastne delnice po ceni minimalno od 1,62 EUR do maksimalno 2,38 EUR.

 

SDH (še vedno) ne želi razkriti cenitve P & S d.o.o., če je vse “transparentno”? 

Določitev razpona cen za nakup lastnih delnic na podlagi predloga delničarja SDH, d.d. temelji na “transparentnih cenitvah”, ki pa žal niso na voljo ne delničarjem družbe, kakor tudi ne Upravi in NS družbe. Kljub nekaterim pojasnilom predstavnika SDH na današnji skupščini, naj bi bila cenitev delo “neznanega pooblaščenega cenilca”, saj imen ni hotel razkriti.

Društvo MDS je glede na objavljene informacije s seje NS SDH, d.d. z dne 21.04.2016 ugotovilo, da je ta “skrivnostni cenilec” verjetno  P & S CAPITAL d.o.o. Deana Mikolič-a, ki naj bi po besedah predstavnika SDH na današnji skupščini, cenitve izdelal za namen odkupa manjšinskih deležev in odkup nelikvidnih delnic, pri tem pa upošteval dividendni tok in bodoče investicije. Čeprav naj bi ta ukrep dvigoval likvidnost pa je verjetno pri tem pozabila, da je v Strategiji upravljanja državnega premoženja, ki jo je sprejel Državni zbor RS zapisano, da naj bi Republika Slovenije pridobila 100 % deleže v vseh infrastrukturnih podjetjih - kar EDP-ji vsekakor so – in to ne more biti minus, ampak plus pri morebitnih cenitvah.

Delničarji Elektra Ljubljana potrdili menjavo poslovnih deležev z GEN-I

Delničarji Elektra Ljubljana, d.d. so na današnji izredni skupščini odločali o le eni točki dnevnega reda, katere namen je bil podaja soglasja k Pogodbi o menjavi poslovnih deležev med GEN-I, d.o.o. in Elektro Ljubljana, d.d. Delničarji so z 98 % večino podprli predlagan sklep, pri čemer pa je bila na sklep napovedana tudi izpodbojna tožba. Redna skupščina Elektra Ljubljana je predvidena za konec avgusta.

 

Ljubljana, 25. julij 2016


 

Pričakovani pozitivni učinki za poslovanje matične Elektro Ljubljane

V okviru razprave je predsednik Uprave, Andrej Ribič izpostavil, da so proces iskanja strateškega partnerja pričeli že pred tremi leti. Naložba v hčerinsko Elektro Energija je sicer vknjižena po knjigovodski vrednosti 6,2 milijona EUR med tem ko odsvojitvena cena znaša 11,5 milijona EUR, sočasno pa Elektro Ljubljana v bodoče pričakuje pozitivne finančne učinke, pri čemer do sedaj Elektro Energija ni izkazovala pozitivnih finančnih učinkov, kar je bil tudi eden izmer razlogov za iskanje partnerja.

Novo nastala družba ob soudeležbi Gen-I bo obvladovala okoli 40 % trga električne energije, pri čemer pa Elektro Ljubljana upa, da bi od države uspela pridobiti lastno koncesijo za distribucijo električne energije, kar bi lahko imelo dodatne pozitivne učinke.

Elektro Celje – 0,13 EUR dividende z upanjem na sistemske ureditev izstopa delničarjev v vseh Elektro podjetjih

Delničarji Elektra Celje so se na 20. redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014, ki je bilo zaznamovano z žledolom in hkrati tudi vse večjemu porastu konkurentov na trgu z električno energijo. Delničarji so glede delitve bilančnega dobička potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR, med tem ko se o nasprotnem predlogu Društva MDS ni glasovalo. V Društvu MDS smo sicer predlagali dividendo 0,17, kar je skladno tudi z zakonsko zahtevo o minimalni delitvi 4 % osnovnega kapitala. Posledično so bile na sklep o delitvi dobička napovedane izpodbojne tožbe s strani delničarjev Društva MDS, Vipe Holding, Adriatic Slovenice, GI Dakote ter Ampelus Holdinga. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,28 % osnovnega kapitala.

 

Celje, 31. avgust 2015


 

Sklad lastnih delnic in uvrstitev na borzo zavrnjeni z upanjem na čimprejšnji sistemsko ureditev

Društvo MDS je skupaj z nekaterimi delničarji razširil dnevni red skupščine, katerih namen je bil uvrstitev delnic na borzo kakor tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Obe razširitvi nista dobili ustrezne podpore na sami skupščini, je pa predstavnik SDH poudaril, da predlagani vsebini ne nasprotujejo, da pa je potrebno vsebino urediti sistemsko za vseh 5 elektro podjetij.

Izhajajoč iz sprejete Strategije o upravljanja kapitalskih naložb države mora namreč država konsolidirati lastništvo v Elektro podjetjih, kar pomeni da bodo delničarji vendarle dobili možnost izstopa po pošteni ceni.

V Društvu MDS smo sicer predstavnika SDH vprašali, če lahko to sistemsko ureditev pričakujemo na naslednjih skupščinah; torej v letu 2016, vendar natančnega odgovora nismo dobili, saj pooblaščenec teh informacij ni imel. Vsekakor si bomo v Društvu MDS prizadevali, da se najde sistemska rešitev ki bo vodila k maksimiranju cene delnice vsakega Elektro podjetja in to v kar najkrajšem možnem času.

 

Žledolom povzročil za 6,15 milijonov EUR škod

Elektro Celje je iz naslova žledoloma utrpela za 6,15 milijonov EUR škod pri čemer je iz zavarovalnice prejela povrnjenih 2,01 milijona EUR ob siceršnji letni premiji, ki za infrastrukturo znaša okoli 700.000 EUR. 

 

SODO Elektru Celje dolžan več kot 4 milijone EUR

Elektro Ljubljana – 0,1407 EUR dividende in nov član Nadzornega sveta

Delničarji družbe Elektro Ljubljana, d.d. so na 20. skupščini soglasno izglasovali dividendo v višini 0,1407 EUR, kar predstavlja praktično celoten dobiček, ki je v letu 2014 znašal dobrih 5,5 milijona EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta soglasno prejela tudi razrešnico za delo v letu 2014. Izvoljen je bil tudi nov član NS in sicer David Skornšek, ki ga je v imenu Republike Slovenije predlagal Slovenski državni holding, d.d. (SDH). Nasprotni predlog je sicer podala tudi skupina KD Group, d.d., vendar se o njihovem nasprotnem predlogu ni glasovalo. Tako 1.200 malih in manjšinskih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti okoli 20 % osnovnega kapitala Elektra Ljubljane ostajajo brez svojega člana v NS. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 260.000 glasov.

 

Ljubljana, 28. avgust 2015


 

Žledolom v začetku leta 2014 povzročil za okoli 25 milijonov EUR škode

V okviru seznanitve z rezultati poslovanja je predstavnik Društva MDS upravi zastavil vprašanja v zvezi z odpravo posledic žledoloma, ki je prizadel infrastrukturo vseh elektro podjetij v začetku leta 2014. Elektro Ljubljana je utrpela za 25 milijonov EUR škode pri čemer je iz naslova zavarovalnine prejela nazaj 3,6 milijonov EUR.

Elektro Ljubljana je realizirala 31 milijonov EUR investicij, ki so se povečala iz sicer predvidenih investicij v višini 25 milijonov EUR, kar je zopet posledica žledoloma. 

Rezultat prve polovice 2015 nakazuje, da se bodo rezultati še dodatno izboljšali.

 

Imenovanje novega člana NS

Ker je dne 26.08.2015 potekel mandat članu NS dr. Žan Jan Oplotniku, so delničarji odločali tudi o imenovanju novega člana NS predstavniku delničarjev. Potrjen je bil predlog države oziroma SDH, ki je v NS predlagal Davida Skornšek (sicer zaposlen v Palomi), med tem ko se o predlogu KD Group niti ni glasovalo.

 

Dokapitalizacija odvisne družbe in imenovanje revizorja

Elektro Ljubljana – žled povzročil za 25 milijonov škode, delničarjem 0,06 EUR dividende

Tokratne 19. skupščine Elektra Ljubljane, d.d. se je udeležilo skoraj 87 % delničarjev, v okviru katere so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2013 kakor tudi z zaostrenimi razmerami v začetku leta 2014, katerih vzrok so bile ujme ter žledolom. Kljub temu so delničarji skoraj soglasno potrdili predlog SDH in KADa, da se za dividende nameni slabi dve tretjini dobička, kar pomeni da bodo delničarji dobili 6 centov dividende do konca novembra.

 

Ljubljana, 29. avgusta 2014


 

Pozitivno leto 2013 in uničujoč žled v februarju 2014

Elektro Ljubljana je v letu 2013 beležila izredno dobre kazalce poslovanja in je tako med drugim povečala prihodke od prodaje za 5 %. Predsednik Uprave, Andrej Ribič, je v okviru predstavitve Letnega poročila izpostavil tudi težave, ki jih je povzročil žledolom v mesecu februarju 2014.

Elektro Ljubljana je iz naslova slednjega utrpela več škod kot vsa preostala elektro distribucijska podjetja skupaj in sicer ocene znašajo 25 milijonov EUR. Trenutno se še vedno pogajajo tako z zavarovalnico kakor tudi državo, ki je obljubila pomoč iz tega naslova, sicer pa v družbi pričakujejo tudi za 8 milijonov EUR več investicij v letu 2014 ravno zaradi tega.

 

Dividenda in razrešnica

Delničarji so potrdili predlog SDH in KADa, ki sta predlagala, da se 3.847.406,88 EUR dobička razdeli in sicer 2.349.617,16 za dividende (0,06 EUR bruto dividende na posamezno delnico), med tem ko je 1.497.789,72 EUR dobička ostalo nerazporejenega. Dividende bodo izplačane v 90 dneh od zasedanja skupščine.

Elektro Ljubljana – dividenda 0,06 EUR, nov NS in pozitivni obeti za prihodnje poslovanje

Delničarji družbe Elektro Ljubljana, d.d., so na današnji skupščini potrdili vse predlagane sklepe ter po nasprotnem predlogu Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki je v imenu Republike Slovenije vložila nasprotni predlog, za nove člane Nadzornega sveta (NS) imenovali Andreja Šušteršiča (aktualni predsednik NS), Janeza Zakonjška in Davida Valentinčiča. Delničarjem bo razdeljen tudi celoten dobiček družbe (2,4 milijona EUR), kar znaša 0,0612 EUR bruto na delnico. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala preko 120.000 glasov malih delničarjev.

 

Ljubljana, 29. avgust 2013


 

Pozitivni rezultati v prvi polovici leta 2013

Predsednik Uprave Elektra Ljubljana, Andrej Ribič je v okviru razprave na kratko predstavil poslovanje družbe v prvi polovici leta 2013. Vsi parametri poslovanja so se v letu 2013 izboljšali za okoli 20 % in posledično je tudi čisti poslovni izid prvega polletja višji za kar 50 %. Čeprav gre le za delne rezultate poslovnega leta, predsednik ostaja optimističen, kljub zabeleženim porastom stečajev in siceršnji slabši plačilni disciplini.

Elektro Ljubljana je poleg izboljšanja poslovanja na domačem trgu začela odpirati podružnice tudi v državah nekdanjega Balkana, prav tako pa se namerava osredotočiti na nekatere države zahodne Evrope.

 

Imenovani trije novi člani NS in revizor

Skupščina je z 99,2 % večino potrdila nasprotni predlog države, ki je v NS imenovala Andreja Šušteršiča, Janeza Zakonjška in Davida Valentinčiča. Andrej Šušteršič je tudi sicer do sedaj opravljal funkcijo predsednika NS.

Skupščina Elektro Ljubljana - delničarjem 0,056 EUR dividende; razširitev dnevnega reda zavrnjena, nadzorni svet ostaja nespremenjen

Pooblaščenca Društva MDS sta na današnji skupščini zastopala preko 400.000 glasov malih delničarjev, kar je ob siceršnji 90,34 % prisotnosti predstavljalo več kot 1,2 % prisotnega kapitala. Skupščina delničarjev je potrdila vse predlagane sklepe medtem ko dodatni točki dnevnega reda nista dobili zadostne podpore na skupščini. Delničarji bodo po nasprotnem predlogu AUKN prejeli 0,056 EUR dividende in sicer najkasneje v treh mesecih po skupščini.

 

Ljubljana, 31. avgust 2012


 

Dividenda 0,056 EUR bruto po nasprotnem predlogu AUKN, Upravi in NS razrešnica

Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom družbe kot tudi drugimi relevantnimi poročilo in priporočili, ki jih je družba prejela s strani Agencije Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN). Delničarji so z 99,99 % večino podprli tako razrešnico Upravi kot NS.

Pri delitvi dobička pa sta Uprava in NS predlagala, da se za dividendo nameni dobrih 660.000 EUR, medtem ko je AUKN predlagala, da se za dividende nameni tako rekoč celotni dobiček družbe, ki je znašal malenkost manj kot 2,2 milijona EUR. Delničarji so podprli nasprotni predlog AUKN in bodo tako najkasneje v 90 dneh prejeli dividendo v znesku 0,056 EUR bruto na posamezno delnico.

 

Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic ni dobilo zadostne podpore

Vsebinsko najbolj pomembna točka dnevnega reda za male delničarje je danes bila ravno razširitvena točka, ki jo je vložil delničar KD Kapital, d.o.o. S to točko bi se lahko pričel začetek izstopanja oz. odprodaje delnic Elektro Ljubljane po pošteni vrednosti in v ta namen je bilo predlagano, da je najnižja odkupna cena v sklad lastnih delnic 70 % knjigovodske cene.

Ker s tem ne bi mogli prodati vseh delnic naenkrat, bi tovrstna delna odprodaja kljub vsemu omogočila, da vsak delničar lahko teoretično odproda vsaj malo manj kot 50 % svojih delnic, preostanek pa bi bil lahko izplačan po opravljenem postopku iztisnitve ali izstopu, skladno z določili od 384. do 390. člena ZGD-1. Za sprejem sklepa je glasovalo 10,22 % delničarjev medtem ko država ni podprla predlaganega sklepa.

Društvo MDS podpira pobudo Ministra Zvonka Černača za prenovo posebne kolektivne pogodbe v energetiki

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) podpiramo namero Ministra za infrastrukturo in prostor mag. Zvonka Černača, da prenovi posebno kolektivno pogodbo v elektroindustriji, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'cokla' v odnosih med delničarji, poslovodstvom in sindikati. Če se spomnimo je nedorečenost oz. različno razumevanje določil posebne kolektivne pogodbe za energetiko delničarje v Elektro Primorska brez potrebe stala preko 100.000 EUR, (zaradi 'trmoglavosti' sindikata) večkrat pa je posebna kolektivna pogodba bila uporabljena tudi kot grožnja »z električnim mrkom«, kar ni dopustno in bi bilo potrebno po prepričanju Društva MDS to tudi z zakonom prepovedati.

 

Ljubljana, 12.  marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo vodstvo sindikata in vse njegove sindikalne zastopnike v energetiki naj v konstruktivnem vzdušju s pristojnimi službami ministrstva preverijo vse zapisane pravice in dolžnosti in naj bodo le te po novem odvisne predvsem od poslovnega rezultata. Prav tako naj se jasno izračuna model morebitnega nagrajevanja in naj se jasno opredelijo mirne rešitve v primeru spora (arbitraža) in naj stavka ostane le kot skrajno sredstvo sindikalnega boja.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.