Elektro Celje

Elektro Celje, d.d. - Kontaktni podatki

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (oznaka delnice: ECEG)
Vrunčeva 2a
3000 Celje
Telefon: +386 (3) 420 10 00
Faks: +386 (3) 420 13 00
Spletna stran: www.elektro-celje.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Elektro Celje

Oznaka delnice:

ECEG

Borza:

Ni v borzni kotaciji, kotira na portalu SI ENTER

ISIN koda:

SI0031105529

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

150.955.089,64€

30.06.2020

Število vseh delnic:

 24.192.425

31.12.2019

Lastne delnice:

      333.849

31.12.2019

Število delničarjev:

             377

26.05.2020

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

  9,09€

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

  9,09

31.12.2019

SI ENTER cena na dan

  2,60

02.10.2020

Tržna kapitalizacija

219.909.143,25€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

Maja Ivančič

Telefon:

03 420 14 35

Email:

maja.ivancic@elektro-celje.si

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

V Elektru Celje letos skromnejše dividende

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo) Avtorji: Janja Intihar  Teme: mali delničarji Datum: Četrtek, 8. julij 2021 Stran: 5

Konec avgusta spremembe v nadzornem svetu celjskega elektrodistributerja

V Elektru Celje letos skromnejše dividende Država letos na račun dividend iz Elektra Celje, ki je v njeni 80-odstotni lasti, ne bo dobila toliko denarja kot prejšnja leta. Čeprav bo celjska elektrodistribucijska družba delničarjem razdelila celoten bilančni dobiček, bo bruto dividenda znašala le malo več kot 7 centov na delnico. To je najmanj v zadnjih nekaj letih, ko je bila skoraj dvakrat višja. Konec avgusta bo Elektro Celje dobil tri nove člane nadzornega sveta, vendar se v Društvu Mali delničarji Slovenije z imenovanjem vseh ne strinjajo in so napovedali izpodbojno tožbo. 

 Uprava in sedanji nadzorniki Elektra Celje so v sklicu seje skupščine delničarjem predlagali, naj člane nadzornega sveta Draga Štefeta, Rosano Dražnik in Mirjana Trampuža imenujejo še za en 4-letni mandat, vendar je Slovenski državni holding (SDH) predlagal druge člane in jih kot večinski lastnik potem na seji tudi potrdil. Od avgusta bodo tako v 6-članskem nadzornem svetu po novem sedeli Dejan Žohar, vodja tehnične službe v Splošni bolnišnici Celje, ki je bil pred nekaj leti tudi kandidat stranke SMC za direktorja bolnišnice, Marijan Papež, glavni direktor zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in Boštjan Leskovar, izvršni direktor programa Strojegradnja v Uniorju.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) se s takšnim predlogom ni strinjalo.

Predsednik društva Rajko Stankovič je pojasnil, da so izpodbojno tožbo napovedali, ker na seji niso dobili zadovoljivega odgovora SDH na vprašanje, ali Dejan Žohar izpolnjuje pogoje, ki jih za članstvo v nadzornem svetu zahteva zakonodaja. »Nikomur nočemo delati krivice, želimo samo izvedeti, ali ima Dejan Žohar izkušnje z nadziranjem velikih družb. Pojasnilo, ki smo ga dobili na seji skupščine, da je njegovo kandidaturo pretehtala kadrovska komisija SDH, ni dovolj. Če bomo v 30 dneh dobili zadovoljiv odgovor na vprašanje, izpodbojne tožne ne bomo vložili,« je povedal Stankovič.

Manj prihodkov in dobička

Lastniki Elektra Celje so se na seji seznanili tudi z lanskim poslovanjem družbe, ki ima na širšem celjskem območju približno 20.700 poslovnih in malo več kot 153 tisoč gospodinjskih odjemalcev električne energije. Podjetje je v letu 2020 ustvarilo 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,8 milijona evrov manj kot predlani. Še višji upad kot pri prihodkih je Elektro Celje zabeležil pri čistem dobičku, ki je znašal 5,5 milijona evrov. Predlani je podjetje imelo 9,2 milijona evrov čistega dobička. Manj dobička od načrtovanega je v letu 2020 dosegla tudi celotna skupina, v kateri sta odvisni družbi Ece, ki skrbi za dobavo električne energije, in Eletro Celje Ovi, ki izvaja inženirske storitve.

Delničarjem Elektro Celja le 7,3 centov dividende bruto, izvoljeni 3 novi člani nadzornega sveta

Na 26. skupščini delničarjev Elektro Celje so se delničarji seznanili z letnim poročilom, odločali so, da za dividende namenijo 0,073 EUR bruto na delnico, podelili so  razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) in izglasovali spremembe statuta, kot jih je predlagala Uprava in NS. Zavrniki pa so spremembe statuta, ki jo je predlagalo Društvo MDS skupaj s sopodpisniki, kjer so predlagali, da se v 11. členu statuta zapiše zakonska obveznosti donosa v višini 4 % osnovnega kapitala za dividend (1 odstavek 399. člena ZGD-1) in šele nato se lahko opravijo razporeditve morebitnih presežkov finančnih sredstev v druge rezerve in to največ do višini ½ in ne 2/3 kot dosedaj.  Prav tako je Društvo MDS s sopodpisniki razširil dnevni red z dodatno točko dnevnega reda o pooblastilu Upravi za pridobivanje lastnih delnic v razponu od 75 % knjigovodske vrednosti (KV) pa do 100 % KV, a tudi to ni bilo sprejeto, saj je tudi proti temu glasoval SDH. Skupščina delničarjev je tudi izvolila tri nove člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev.    Rajko Stanković predsednik Društva MDS je zastopal 644.379 delnic oz. 3,02 % prisotnega kapitala.

 

Celje, 30.06.2021

 

Poslovanje v letu 2020 s padcem čistega dobička za 40 % in padcem EBIT za 35 %

 

Matična družba Elektro Celje je v letu 2021 zabeležila 5,53 milijonov EUR čistega dobička, kar je 40 % manj kot v letu 2019, med tem ko je EBIT marža v letu 2020 znašala 6,09 milijonov EUR, v primerjavi z 9,36 milijoni EUR v letu 2019, kar je 35 % manj.  Zaradi epidemije COVID-19 je Agencija za energijo po navodilu zakonodajalca zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %, kar je posledično pomenila, da so se prihodki družbe in skupine Elektro Celje znižali za 2,8 mio EUR. Družba je za investicije namenila 25,9 mio EUR.

 

Knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2020 vrednost delnice znaša 9,20 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 9,09 EUR.

 

Najnižja dividenda med vsemi EDP in sicer v višini 0,073 EUR bruto bo izplačana 30. septembra 2021

 

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 1.741.676,05 EUR in se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,073 EUR. V Društvu MDS bomo pozorno poslušali poročilo predsednika Uprave in poročilo NS, predvsem nas bo zanimalo zakaj ima družba Elektro Celje tako slabe rezultate in bistveno zaostaja za ostalimi 4 EDP-ji.

 

Vnovično zmanjšanje reguliranih prihodkov po mnenju Društva MDS prinaša v prihodnje:

  • izrazito poslabšanje finančne stabilnosti distribucijskih podjetij,
  • zmanjšanje čistega poslovnega izida za 20 %, torej na raven izpred petih let,
  • znižanje kreditne sposobnosti družb, saj se bo faktor razmerja neto finančni dolg/EBITDA poslabšal na nivo, ki bo družbam otežil pridobivanje tujih virov sredstev financiranja investicij, ki zagotavljajo ekonomsko upravičenost investiranja s tujimi viri,
  • zmanjšanje investicijskih vlaganj v omrežje (popolnoma v nasprotju z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki predvideva bistveno višji obseg investicij od trenutnih investicijskih vlaganj distribucijskih podjetij),
  • verjetnost kršitve zavez/sodil iz obstoječih kreditnih pogodb tako komercialnih kot EIB.

Za investicije Elektra Celje NEPP predvideva v letih 2021 do 2030 kar 797 mio EUR

Načrt razvoja distribucijskega omrežja za obdobje 2021–2030, katerega podlaga je v letu 2020 sprejeti NEPN, predvideva, da je v naslednjih letih v distribucijska omrežja za električno energijo za področje Slovenije skupaj treba vložiti 4,2 milijarde evrov, za območje družbe Elektro Celje pa 797 milijonov evrov. Elektro Celje ocenjuje, da je za to zagotovljenih približno 35 % potrebnih virov oz. 279  mio. Trenutna zadolženost Elektro Celja ne omogoča take zadolžitve, saj koeficient neto finančni dolg/EBITDA znaša že 1,58 % in prostora za veliko dodatnega zadolževanja več ni. NEPN predstavlja enega od osrednjih državnih razvojnih projektov.

Prav zato Društvo MDS meni, da breme elektrifikacije ne morejo prevzeti samo EDP-ji s svojimi finančnimi viri,  ampak mora za to sredstva zagotoviti država iz proračuna ali pa iz evropskih strukturnih pomoči za zeleno energijo.

 

Predlogi Društvo MDS za ustanovitev sklada lastnih delnic in spremembo 11. člena statuta nista bila sprejeta, saj je proti obema predlogoma glasoval le SDH, ki ima večino, Društvo MDS napovedalo izpodbijanje zavrnjenega sklepa

Na predlog Društva MDS skupaj s sopodpisniki je skupščina odločala o sprejemu sklepa, ki bi upravi omogočil nakup lastnih delnic po minimalni ceni 75 % KV (6,9 EUR) in ne višji kot 100 % KV (9,20 EUR). Prav tako je skupščina odločala o predlogu spremembe 11. člena, kjer Društvo MDS, predlaga, da se najprej zagotovi zadostna višina bilančnega dobička za dividend (v zakonskem minimumu 4 % osnovnega kapitala  - 1. odstavek 399. člena ZGA-1) in šele nato bi lahko Uprava razporejala preostanek sredstev v druge rezerve od dobička, a največ do ½ in ne 2/3 kot dosedaj, a tudi to spremembo je zavrnil SDH. Na oba nesprejeta sklepa je Društvo MDS in odvetnik Matjaž Titan napovedal izpodbijanje zoper negativna sklepa.

 

Izvoljeni novi trije nadzorniki

Na nasprotni predlog SDH je skupščina delničarjev izvolila tri člane predstavnike kapitala za štiriletno mandatno obdobje iin sicer Marijana Papeža, direktorja ZZZS, Boštjana Leskovarja izvršnega direktorja PE Strojegradenj v Uniorju in Dejana Žoharja vodjo sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje v Splošni bolnišnici Celje z začetkom mandata 31. 8. 2021. Društvo MDS je najavilo izpodbijanje tega sklepa.

Elektro Celje bo delničarjem izplačal 0,123 EUR dividende na delnico, Društvo MDS najavilo možnost izpodbijanja sklepa o dokapitalizaciji

Letošnja 25. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah, kot so seznanitev z letnim poročilom, delitev bilančnega dobička, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Je pa tokratna skupščina odločal tudi o povečanju osnovnega kapitala brez izdaje novih delnic, spremembi statuta in izvolitvi člana nadzornega sveta ter ureditvi prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid 19.  Društvo MDS je na skupščini zastopalo delničarje, katerih delež je predstavljal 3,4 % prisotnega kapitala na skupščini, kjer je 21.403.556 delnic oz. 89,71 % osnovnega kapitala družbe.

 

Celje, 24.06.2020

 

Poslovanje leta 2019

 

Matična družba Elektro Celje je v letu 2019 zabeležila 9,25 milijonov EUR čistega dobička, med tem ko je EBIT marža v letu 2019 znašala 9,47 milijonov EUR, v primerjavi z 11,5 milijoni EUR v letu 2018.

Knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2019 vrednost delnice znaša 9,09 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,86 EUR.

 

Uprava in NS z razrešnico, delničarjem dividenda v višini 0,123 EUR bruto bo izplačana 30. septembra 2020

 

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, razdelila pa je ves bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 2.934.604,85 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se bo tako uporabil v celoti za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.

 

Društvo MDS je predlagalo spremembo 11. člena statuta družbe, ki bi omejilo razporejanje v druge rezerve iz dobička do 1/2

 

Društvo MDS je predlagalo, da lahko Uprava ali nadzorni svet oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi  za namene  iz  I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve  iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

 

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice.  

 

Agencija za energijo s spremembo akta o omrežnini delničarjem vzela 3 mio eur

 

Dodajmo še, da je skladno z aktom o omrežnini za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračunal na podlagi znižane stopnje donosnosti 4,13 % (do sedaj je bila 5,26 %) in priznane povprečne vrednosti regulirane baze sredstev, kar pomeni, da vlaganja v posodabljanje infrastrukture in izvajanje nacionalne strategije samo iz delniškega kapitala niso ne zadostna ne stroškovno upravičena. Zato smo  v Društvu MDS opozorili, da mora Republika Slovenija za investicije v omrežje prispeva tudi preko infrastrukturnega in gospodarska ministrstva v okviru razpoložljivih evropskih in drugih spodbud za nove investicije, ne pa samo iz denarnega toka in akumulacije ter zadolževanja elektro distribucijskih podjetij. Še več v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je predvideno za 3 do 4 kratno povečanje obsega vlaganj glede na trenutno stanje, kar pa ni možno zagotavljati iz sredstev družbe, saj se bo z zadnjo spremembo kazalnik NET DEBT to EBITDA iz 1,42 povečal na cca 2,0 in s tem poslabšal kreditni potencial družbe. Sklep na žalost ni bil sprejet, saj ga ni podprl večinski lastnik Republika Slovenija in v njenem imenu SDH, ki je na skupščini imel 90,76 % vseh glasovalnih pravic.

 

Društvo MDS je nasprotovalo dokapitalizaciji in najavilo možnost izpodbijanja tega sklepa na sodišču

 

V Društvu MDS smo tudi nasprotovali dokapitalizaciji družbe brez nove izdaje delnic zaradi dejstva, da sprememba statuta, ki omogoča še vedno Upravi in NS, da 2/3 dobička razporedita v druge rezerve in s tem zmanjšata bilančni dobiček za razdelitev med lastnike. Nerazumno nam je bilo, da je družba Elektro Celje, ki je imela že pred tem 100 mio EUR osnovnega kapitala, le tega s tem povečala še za 50 mio EUR, torej na 150 mio EUR, pri čemer smo opozorili, da imajo velika uspešna podjetja kot je Krka osnovni kapital 54.732.264,71 EUR in PETROL ima osnovni kapital  52.240.977,04 EUR. Ker ekonomske razlage zakaj to družba predlaga s strani predsednika uprave nismo prejeli, smo najavili možnost izpodbijanje tega sklepa na sodišču.

 

Izvleček iz pisma mag. Boris Kupec – predsednika Uprave Elektro Celje, d.d (stran 10 do 12)

 

Rezultati poslovanja kažejo na dobro opravljeno delo Odgovorno vodenje in ravnanje se ob koncu leta odraža v številkah in družba Elektro Celje je leto 2019 zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati. Prihodki družbe Elektro Celje so znašali 68.443.737 EUR, kar je 1,8 % več od načrtovanih. Čisti poslovni izid poslovanja je dobiček v višini 9.252.820 EUR, kar je 8,2 % več od načrtovanega. Dosežen donos na sredstva (ROA) je znašal 3,22 % in je za 0,22-odstotne točke presegel načrtovano in pričakovano vrednost v Letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH, d.d. Vrednost realiziranih investicij je znašala 24.664.650 EUR, kar je 7,2 % več od načrtovanih. Tako je tudi CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (48,52 %) višji od načrtovanega (46,34 %)….

 

Dividendna politika ostaja nespremenjena

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo)  Avtorji: J.I. Teme:  ZGD-1 , skupščine Datum: Četrtek, 4. julija 2019 Stran: 5

Država, ki je največja lastnica Elektra Celje, je na seji skupščine spet preglasovala male delničarje, ki so predlagali, naj celjsko elektrodistribucijsko podjetje svoj statut spremeni tako, da bo v prihodnje za dividende namenilo več bilančnega dobička. Vse je ostalo po starem, delničarji bodo letos dobili 0,135 evra bruto dividende na delnico.

Lastniki Elektra Celje so se na seji seznanili s poročilom o lanskim poslovanjem matičnega podjetja in celotne skupine, v kateri sta še družbi Ece in Ovi, ter odločali o delitvi bilančnega dobička. Letos si bodo delničarji razdelili 3,2 milijona evrov, bruto dividenda na delnico bo znašala 0,135 evra, kar je približno toliko kot lani. Na zahtevo Društva mali delničarji Slovenije, zavarovalnice Adriatic Slovenica ter dveh ciprskih skladov, ki so lastniki petih odstotkov Elektra Celje, je uprava družbe dnevni red seje razširila še s predlogoma o pridobivanju lastnih delnic in o spremembi statuta, po kateri bi družba za dividende namenila več bilančnega dobička.

Predlagatelji so navedli, da zdaj višina zneska ni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, saj Elektro Celje za dividende namenja manj, kot znašajo štirje odstotki osnovnega kapitala. Država, ki ima 80-odstotni lastniški delež, je oba predloga zavrnila. Društvo malih delničarjev je tudi predlagalo, da bi delničarji dividende dobili konec julija in ne šele dva meseca kasneje, a so ostali lastniki tudi ta predlog zavrnili.

Lani še več prihodkov in dobička

Elektro Celje – 0,135 EUR dividende, razširitev dnevnega reda neuspešna

Delničarji so se sestali na skupščini družbe Elektro Celje, v okviru katere je bila potrjena delitev celotnega bilančnega dobička, ki je v letu 2018 znašal 3,2 milijona EUR. Društvo MDS ni bilo uspšeno s predlogom, da se skrajša izplačilni rok dividende, prav tako pa država, kot glavni delničar ni podprla razširitve dnevnega reda, za odkup lastnih delnic kakor tudi ne za spremembo statuta družbe, ki so namenjene vzpostavitvi prvotnega stanja glede razporejanja dobička v druge rezerve. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 830.000 glasov delničarjev, kar je predstavljalo skoraj 4 % glasovalnih pravic.

 

Celje in Ljubljana, 28. junij 2019


 

Pozitivno poslovanje v letu 2018

Matična družba Elektro Celje je v letu 2018 zabeležila 11,9 milijonov EUR dobička, med tem ko je EBIT marža v letu 2018 znašala 11,5 milijonov EUR, v primerjavi z 8,7 milijoni EUR v letu 2017. Družba je 6,4 milijonov EUR dobička namenila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, ki na 31.12.2018 znašajo 44,2 milijonov EUR in dosegajo 43,78 % osnovnega kapitala.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2018 vrednost delnice znaša 8,86 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,56 EUR. 

Delničarji bodo dividendo v višini 0,135 EUR na posamezno delnico prejeli izplačano 27.09.2019, čeprav smo v Društvu MDS predlagali, da se dividenda izplača že 31.07.2019, saj ni nobene potrebe po tako dolgem izplačilnem roku. Kljub temu se o predlogu Društva MDS ni glasovalo.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in spremembe statuta

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma (4 % osnovnega kapitala) kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice. Zaradi tega smo skupaj s preostalimi delničarji podali zahtevo po spremembi statuta, ki Upravi in NS omogoča, da v druge rezerve razporedi do 1/2 bilančnega dobička in ne več 2/3. 

Kdo bo poleg države solastnik elektrodistribucije? Kitajci, Hrvati, Italijani ...?

Medij: Finance (Dogodki in ozadja)  Avtorji: Tanja Smrekar  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 4. september 2018 Stran: 10

 

Alta bo v imenu manjšinskih lastnikov štirih elektrodistribucijskih podjetij - Elektro Ljubljana, Maribor, Celje in Gorenjska – že ta teden poslala potencialnim kupcem vabilo za nakup njihovih deležev (teaser). In koliko bo naprodaj? »Pričakujemo, da bomo prodali vsaj desetino vsakega podjetja,« pravijo predstavniki prodajalcev.

 

Spomnimo, država ima v elektrodistribuciji, ki sicer šteje za strateško panogo, po 80 odstotkov delnic. Pod 75-odstotni delež, sodeč po sedanji strategiji, ne bo šla.

 

Preostalo imajo zasebniki, med njimi so, kot je pred časom pisal Siol, tudi privatizacijski mogotec Igor LahAdriatic Slovenica (do pred kratkim v lasti KD Group, kupil jih je Generali), Triglav SkladiPetrol, državna Kad in Modra zavarovalnicaDZS pod vodstvom Bojana Petana, posredno Borut Kuharič (nekdanji prvi človek ajdovske Vipe Holdinga), odvetnik Aleš Rojs in Igor Štemberger oziroma borzna hiša Ilirika... V zadnjem času so se, pišejo na Siolu, v lastništvu pojavili tudi za zdaj neznani vlagatelji, ki se skrivajo za fiduciarnimi računi.

 

Kdo so potencialni kupci?

 

Hrvati bi skozi zadnja vrata vstopili v slovensko energetiko

Medij: SIOL Avtorja: Primož Cirman, Tomaž Modic Tema: mali delničarji, Datum: Pet, 24. avg.. 2018 Objava: 12.30 Link do objave: TUKAJ

Hrvatska elektroprivreda pod vodstvom Franeta Barbarića se zanima za vstop v lastništvo slovenskih elektrodistributerjev. 

Hrvaška energetika želi vstopiti v lastništvo slovenskih podjetij za distribucijo električne energije, ki so za državo strateškega pomena.

Hrvaški državni energetski velikan Hrvatska elektroprivreda (HEP) se zanima za lastniški vstop v pet slovenskih podjetij za distribucijo električne energije: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska.

Foto: STAInformacijo nam je danes potrdilo več virov. HEP želi delnice kupovati od manjšinskih delničarjev teh podjetij, ki so se prvič v zgodovini povezali v prodajne konzorcije.

Ti bodo že predvidoma v naslednjem tednu objavili vabilo (teaser v angl.) za prodajo manjšinskih paketov delnic teh podjetij. Naprodaj bo najmanj deset odstotkov Elektra Ljubljana in Elektra Maribor, v preostalih podjetij pa za zdaj nekaj več kot pet odstotkov delnic, a bi se lahko ta delež v prihodnjih tednih še povečal.

Pohod HEP po Sloveniji

Večinski delničar vseh petih elektro podjetij je država, ki ima v lasti 80 odstotkov delnic. Konzorciji malih delničarjev bodo deleže prodajali po načelu zbiranja nezavezujočih ponudb.

HEP je leta 2016 s Slovenskimi železnicami podpisal pogodbo za dobavo električne energije do konca leta 2019 v vrednosti 26,5 milijona evrov. Foto: Slovenske železniceHEP, ki trži hrvaško polovico električne energije iz jedrske elektrarne Krško, je sicer že dodobra prodrl na slovenski trg. V zadnjih letih je pridobil nekaj velikih, tudi državnih odjemalcev, med drugim Mestno občino Ljubljana, Luko Koper in Slovenske železnice. V HEP so se pred leti zanimali tudi za nakup polovičnega deleža v trgovcu z električno energijo Gen-I.

Njihovo ljubljansko podjetje HEP Energija, ki ima dva zaposlena, je v lanskem letu ustvarilo nekaj več kot 34 milijonov evrov prihodkov in minimalni dobiček.

Delničarjem Elektra Celje 13 centov dividende

Na današnji skupščini Elektra Celje d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2017 ter potrdili izplačilo dividende v znesku 0,13 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 28. septembra 2018. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot milijon glasov delničarjev oziroma skoraj 5 % celotnega kapitala družbe. Dividende v višini dobrih 0,13 EUR bodo izplačane konec septembra.

 

Celje in Ljubljana, 28. junij 2018


 

Elektro Celje v letu 2017 ustvarilo 9,99 mio EUR dobička - dividenda 0,13 EUR

Družba Elektro Celje je v obdobju januar - december 2017 poslovala s celotnim dobičkom v višini 9.996.466 EUR, kar je za 8 % več od doseženega v enakem obdobju leta 2016 in 0,2 % več od načrtovanega za leto 2017. Celotni prihodki so znašali 67.453.030 EUR (3,3 % več od doseženih v enakem obdobju lani in 0,9 % več od načrtovanih za leto 2017), celotni odhodki pa 57.456.564 EUR.

 

Investicije so bile izvedene v višini 22,1 mio EUR, električna energijo pa dobavljena 171.340 gospodinjskim in poslovnim odjemalcem.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice, ki je na dan 31.12.2017 znašala 8,56 EUR, leto poprej pa 8,31 EUR. Delničarji so na skupščini potrdili dividendo v višini dobrih 0,13 EUR bruto na delnico (zaokroženo na 4 decimalke: 0,1318 EUR), potem ko je SDH predlagala, da se čisto ves dobiček nameni za dividende; predlog uprave in NS namreč pri izračunu ni izključeval lastnih delnic. Dividende bodo izplačane 28.09.2018 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.09.2018.

 

Sklad lastnih delnic – tudi v letu 2017 delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS ugotavljamo, da delničarji tudi v letu 2017 niso podlegli pritiskom ter pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Celje od predvidene najvišje letne kvote uspela odkupiti zgolj 32.491 delnic, kar predstavlja vsega 0,13 % osnovnega kapitala.

Društvo MDS ocenjuje, da dobro poslovanje Elektra Celje (delnica z oznako ECEG), posledična dodatna rast kapitala ter same knjigovodske vrednosti (konec leta 2017 je znašala 8,56 EUR oziroma 3 % več, kot v letu 2016) jasno kažejo na to, da so delnice ECEG vredne več.

Še vedno upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, zlasti z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice. Na dan 31.12.2017 je v Elektro Celje več kot 16 % malih in manjšinskih delničarjev, ki lastniško niso povezani z Republiko Slovenijo.

Delničarjem Elektra Celje 11 centov dividende - Imenovani novi člani NS

Delničarji Elektra Celje so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2016 in potrdili izplačilo dividende v znesku 0,11 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 2.10.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 300.000 glasov delničarjev, oziroma 1,4 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička.

 

Celje in Ljubljana, 4. julij 2017


 

Elektro Celje v letu 2016 ustvarilo skoraj 9,4 mio EUR - dividenda 0,11 EUR

Čisti dobiček Elektra Celje je znašal 9,4 mio EUR, kar je za 1,3 mio EUR več od načrtovanega, investicije pa so bile izvedene v višini 20,1 mio EUR. Dividendna donosnost na kapital je znašala 1,6 %. Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice, ki je na dan 31.12.2016 znašala 8,31 EUR, leto poprej pa 8,12 EUR.

Ker je Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, so delničarji odločali zgolj o delitvi 2,8 milijona EUR bilančnega dobička, delničarji pa so ravno zaradi pretiranega oblikovanja rezerv napovedali možnost vlaganja izpodbojnih tožb. Dividenda v višini 0,11 EUR bruto na delnico bo izplačana 2.10.2017.

V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se za dividendo nameni celoten bilančni dobiček, vendar je skupščina potrdila prvotni predlog, zaradi česar bo Društvo MDS tudi vlagalo izpodbojno tožbo.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili na predlog SDH imenovani Mirjan Trampuž, Rosano Dražnik, Drago Štefe. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Celje od predvidene najvišje letne kvote (790.068 delnic) uspela odkupiti zgolj dobrih 27 tisoč delnic (brez upoštevanja delnic, ki jih je prodala državna NLB), kar predstavlja 0,114 % osnovnega kapitala.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.