Elektro Primorska

Elektro Primorska, d.d. - Kontaktni podatki

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (oznaka delnice: EPRG)
Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica
Telefon: +386 (5) 339 67 00
Faks: +386 (5) 339 67 05
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Elektro Primorska

Oznaka delnice:

EPRG

Borza:

Ni v borzni kotaciji

ISIN koda:

SI0031105677

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

78.562.831,75€

31.12.2014

Število vseh delnic:

18.826.797

31.12.2014

Lastne delnice:

    0

31.12.2014

Število delničarjev:

  476

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,30€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

 

 

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

 

 

Tržna kapitalizacija

137.435.618,10€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

Tjaša Frelih

Telefon:

05 339 67 36

Email:

tjasa.frelih@elektro-primorska.si

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Elektro Primorska - dividenda 0,11 EUR, imenovan nov NS

Delničarji Elektra Primorska so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2016 in potrdili izplačilo dividende v znesku 0,11 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 2.10.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 100.000 glasov delničarjev, oziroma 0,55 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička.

 

Nova Gorica in Ljubljana, 5. julij 2017


 

Elektro Primorska v letu 2016 ustvarila 6,6 mio EUR - dividenda 0,11 EUR

Čisti dobiček Elektra Primorska je znašal 6,6 milijonov EUR, investicije pa so bile izvedene v višini 15,6 milijonov EUR. Zvišala se je tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2016 vrednost delnice znaša 7,73 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 7,53 EUR.

Ker je Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, so delničarji odločali zgolj o delitvi 2,0 milijonov EUR bilančnega dobička. Dividenda v višini 0,11 EUR bruto na delnico bo izplačana 2.10.2017.

V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se za dividendo nameni celoten bilančni dobiček, vendar je skupščina potrdila prvotni predlog, zaradi česar bo Društvo MDS tudi vlagalo izpodbojno tožbo.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili na predlog SDH imenovani Stanislav Rijavec, Darko Ličen, Nikolaj Abrahamsberg in Rudolf Pečovnik. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba Ernst & Young Revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

Delničarjem Elektro Primorska dividenda 0,1669 EUR in ustanovljen sklad za odkup lastnih delnic po le 35 % knjigovodski vrednosti

Delničarji Elektra Primorska so se na današnji redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015 ter podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Na skupščini je bilo prisotnih 84,02 % osnovnega kapitala družbe, pooblaščenca Društva MDS pa sta zastopala kar 1,48 % prisotnega kapitala. Delničarji bodo v 90 dneh prejeli dividendo v višini 0,1669 EUR na delnico. Društvo MDS zaradi prenizke cene odsvetuje prodajo delnic družbe v sklad lastnih delnic, saj ponujena maksimalna cena predstavlja le 35,05 % zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice.

 

Nova Gorica, 26. avgust 2016


 

Poslovanje Elektro Primorske v letu 2015 zaznamovano z investicijami

Družba je v letu 2015 namenila 14 milijonov EUR za izvedbo investicij. Za investicije SODO je bilo namenjenih 6,3 mio EUR. Elektro Primorska d.d. (v ožjem smislu) je v lanskem letu ustvarila 50 mio EUR prihodkov, Skupina Elektro Primorska d.d. pa nekaj čez 110 mio EUR prihodkov in ob tem 8,7 mio čistega poslovnega izida. Med drugim je odvisna prodajna družba presegla magično številko 100.000 odjemalcev.

 

SODO za leto 2016 še ni podpisal aneksa z EDP-ji

Kljub temu, da je od pričetka leta minilo 8 mesecev, SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.) in EDP-ji (elektro distribucijska podjetja) še niso podpisali aneksa, s katerim bi uredili medsebojne obveznosti in razmerja za leto 2016. Poglavitni razlog za nesklenitev aneksa naj bi, po besedah predsednika Uprave Elektro Primorska Uroša Blažice bil v tem, da SODO zahteva več sredstev od EDP-jev, kot jih je izračunala pristojna Agencija za energijo. Težave z nedopustnim zaostajanjem podpisa aneksov se ponavljajo iz leta v leto.

 

Zato Društvo MDS poziva Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljalca Republike Slovenije SDH, da presekata ta gordijski vozel in zagotovita, da bodo letos, predvsem pa v prihodnje medsebojna razmerja urejena skladno z zakoni, pred pričetkom pogodbenih obveznosti ene ali druge stranke.

 

Elektro Celje – 0,13 EUR dividende z upanjem na sistemske ureditev izstopa delničarjev v vseh Elektro podjetjih

Delničarji Elektra Celje so se na 20. redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014, ki je bilo zaznamovano z žledolom in hkrati tudi vse večjemu porastu konkurentov na trgu z električno energijo. Delničarji so glede delitve bilančnega dobička potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR, med tem ko se o nasprotnem predlogu Društva MDS ni glasovalo. V Društvu MDS smo sicer predlagali dividendo 0,17, kar je skladno tudi z zakonsko zahtevo o minimalni delitvi 4 % osnovnega kapitala. Posledično so bile na sklep o delitvi dobička napovedane izpodbojne tožbe s strani delničarjev Društva MDS, Vipe Holding, Adriatic Slovenice, GI Dakote ter Ampelus Holdinga. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,28 % osnovnega kapitala.

 

Celje, 31. avgust 2015


 

Sklad lastnih delnic in uvrstitev na borzo zavrnjeni z upanjem na čimprejšnji sistemsko ureditev

Društvo MDS je skupaj z nekaterimi delničarji razširil dnevni red skupščine, katerih namen je bil uvrstitev delnic na borzo kakor tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Obe razširitvi nista dobili ustrezne podpore na sami skupščini, je pa predstavnik SDH poudaril, da predlagani vsebini ne nasprotujejo, da pa je potrebno vsebino urediti sistemsko za vseh 5 elektro podjetij.

Izhajajoč iz sprejete Strategije o upravljanja kapitalskih naložb države mora namreč država konsolidirati lastništvo v Elektro podjetjih, kar pomeni da bodo delničarji vendarle dobili možnost izstopa po pošteni ceni.

V Društvu MDS smo sicer predstavnika SDH vprašali, če lahko to sistemsko ureditev pričakujemo na naslednjih skupščinah; torej v letu 2016, vendar natančnega odgovora nismo dobili, saj pooblaščenec teh informacij ni imel. Vsekakor si bomo v Društvu MDS prizadevali, da se najde sistemska rešitev ki bo vodila k maksimiranju cene delnice vsakega Elektro podjetja in to v kar najkrajšem možnem času.

 

Žledolom povzročil za 6,15 milijonov EUR škod

Elektro Celje je iz naslova žledoloma utrpela za 6,15 milijonov EUR škod pri čemer je iz zavarovalnice prejela povrnjenih 2,01 milijona EUR ob siceršnji letni premiji, ki za infrastrukturo znaša okoli 700.000 EUR. 

 

SODO Elektru Celje dolžan več kot 4 milijone EUR

Med delničarje Elektra Primorska bo razdeljen celoten dobiček družbe – dividenda znaša 0,078 EUR

Delničarji Elektra Primorska so se na današnji redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014 ter podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Na skupščini je bilo prisotnih 89,69 % vseh delničarjev, od tega sta pooblaščenca Društva MDS zastopala skoraj 180.000 glasov malih delničarjev, kar je predstavljalo več kot 1 % glasovalnih pravic. Delničarji bodo v 90 dneh prejeli dividendo v višini 0,078 EUR; razdeljen bo celoten dobiček, ki je znašal slabe 1,5 milijona EUR.

 

Nova Gorica, 03. julij 2015


 

Poslovanje Elektro Primorske v letu 2014 zaznamovano z žledolomom

Leto 2014 je bilo zaznamovano z vremensko ujmo (žledolom) ob koncu januarja 2014 in v začetku meseca februarja. Elektro Primorska je med vsemi Elektro podjetju utrpela največ škode, ob upoštevanju sorazmerne velikosti.

Družba je v letu 2014 izvedla za dobrih 13 milijonov EUR investicij; večina slednjih pa je bila namenjena sanaciji posledic žledoloma. Skupna ocena škode kot posledica žledoloma je znašala okoli 18 milijonov EUR, od tega je družba prejela za 3,2 milijona EUR povrnjenih iz naslova sklenjenih zavarovanj. 

Letna premija za zavarovanje sicer znaša skoraj okroglih 800.000 EUR, pri čemer je bilo izpostavljeno, da ima Elektro Primorska sklenjeno najboljšo zavarovalno polico v primerjavi z ostalimi Elektro podjetji.

Pogodba s sistemskim operaterjem SODO, oziroma aneks za leto 2014 je bil podpisan v mesecu januarju 2015, med tem ko pogodba za 2015 še ni bila sklenjena.

 

Dividenda, razrešnica in imenovanje revizorja

Delničari Elektra Primorske izvolili nove člane NS in potrdili dividenda v višini 0,07 evra

Delničarji Elektra Primorska so na današnji skupščini, kjer je bilo prisotno 91,08 % kapitala soglasno izglasovali nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe (Sod), da se od 1,45 milijona evrov bilančnega dobička med delničarje razdeli 1,31 milijona evrov. Tako bodo delničarji prejeli dividendo v višini 0,07 evra bruto na delnico. Na skupščini so izbrali tudi nove nadzornike.

 

Nova Gorica, 4. Julija 2013

 

Skupščina je Upravi in Nadzornemu svetu podelila razrešnico

Delničarji so se seznanili tudi z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja. Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2012.

 

Delničarjem 0,07 EUR dividende

Uprava in nadzorni svet sta sicer predlagala, da se od bilančnega dobička za izplačilo dividend v višini 0,04 evra bruto na delnico uporabi 753.071 evrov, ostali del bilančnega dobička pa se prenese v poslovno leto 2013, a je na nasprotni predlog SOD-a bil izglasovana višja dividenda, ki v ta namen deli 1,31 mio EUR  oz. 7 centov bruto na delnico.

 

Popolna rekonstrukcija nadzornega sveta

Skupščina Elektro Primorske - delničarjem 0,04 EUR dividende; sklad lastnih delnic umaknjen iz dnevnega reda

Pooblaščenca Društva MDS sta na današnji skupščini zastopala preko 710.000 glasov malih delničarjev, kar je ob siceršnji 91 % prisotnosti predstavljalo več kot 3,7 % prisotnega kapitala. Skupščina delničarjev je potrdila vse predlagane sklepe razen predlagane razširitve dnevnega reda. Delničarji bodo prejeli 0,04 EUR dividende in sicer najkasneje v treh mesecih po skupščini.

 

Nova Gorica, 27. junij 2012


 

Dividenda v višini 4 centov, Upravi in NS razrešnica

Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom družbe kot tudi drugimi relevantnimi poročilo in priporočili, ki jih je družba prejela s strani Agencije Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN). Po kratki razpravi so delničarji podprli tako razrešnico Upravi in NS, kot tudi predlagano delitev dobička, ki se v celoti namenja za dividende delničarjem.

Predsednik Uprave je na vprašanje povezano s minulo stavko delničarje tudi seznanil, da so pogajanja v teku, vendar pa naenkrat ni nobenih novih informacij, ki bi nakazovale sklenitev dogovora, primernega za obe stranki.

Skupščina je potrdila predlog Društva MDS, da se dobiček nameni za dividende delničarjem, kar pomeni da bodo delničarji prejeli bruto dividendo v višini 0,04 EUR najkasneje do 30.09.2012.

 

Pooblastilo Upravi za nakup lastni delnic umaknjeno z dnevnega reda

Društvo MDS podpira pobudo Ministra Zvonka Černača za prenovo posebne kolektivne pogodbe v energetiki

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) podpiramo namero Ministra za infrastrukturo in prostor mag. Zvonka Černača, da prenovi posebno kolektivno pogodbo v elektroindustriji, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'cokla' v odnosih med delničarji, poslovodstvom in sindikati. Če se spomnimo je nedorečenost oz. različno razumevanje določil posebne kolektivne pogodbe za energetiko delničarje v Elektro Primorska brez potrebe stala preko 100.000 EUR, (zaradi 'trmoglavosti' sindikata) večkrat pa je posebna kolektivna pogodba bila uporabljena tudi kot grožnja »z električnim mrkom«, kar ni dopustno in bi bilo potrebno po prepričanju Društva MDS to tudi z zakonom prepovedati.

 

Ljubljana, 12.  marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo vodstvo sindikata in vse njegove sindikalne zastopnike v energetiki naj v konstruktivnem vzdušju s pristojnimi službami ministrstva preverijo vse zapisane pravice in dolžnosti in naj bodo le te po novem odvisne predvsem od poslovnega rezultata. Prav tako naj se jasno izračuna model morebitnega nagrajevanja in naj se jasno opredelijo mirne rešitve v primeru spora (arbitraža) in naj stavka ostane le kot skrajno sredstvo sindikalnega boja.

Društvo Mali delničarji Slovenije pozdravlja prekinitev stavke v Elektro Primorska

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) z veseljem pozdravljamo danes objavljeno prekinitev stavke v Elektro Primorski, d.d., ki je po našem mnenju bila nepotrebna in je trajala mesec in pol. Pri tej dobri novici pa se moramo žal vprašati, zakaj je predsednik sindikata šele po mesecu in pol pristal na predlog, ki smo ga kot kompromisno rešitev podali že 29. 12. 2011.
 
Ljubljana, 22. februar 2012
 

V naši medijski izjavi 29.12.2011 smo zapisali sledeče:
»Društvo MDS predlaga Upravi, da izplača 1/3 akontacije božičnice
Ponovno smo predlagali, da Uprava izplača 1/3 vrednosti božičnice, opredeljene s kolektivno pogodbo. Komisija, arbitražni svet ali drugo telo, ki bo sestavljeno iz predstavnikov obeh strani, pa nato prouči vse vidike izplačila po kolektivni pogodbi in naj, seveda, pri tem upošteva tudi dosežene poslovne rezultate. Izgovor g. Vodopivca, da delavci niso krivi, če družba ni dosegla ciljev namreč ne zdrži resne debate. Za rezultat podjetja je, poleg managementa in nadzornikov, soodgovoren sleherni delavec podjetja, ki s svojim dobrim ali slabim delom temu bistveno »pripomore« ali »odmaga«.
 
Društvo MDS ne nasprotuje nagradam, a morajo imeti podlago v poslovnih rezultatih
Vnovič smo sindikatu ponovili, da delničarji ne nasprotujemo nagradam, božičnicam, če imajo le-te podlago v poslovnih izidih. Ne moremo pa pristati na brezpogojno izsiljevanje, v katerega silite tudi druge člane, v posmeh vsem delavcem Republike Slovenije, ki takšnih nagrad nikoli do sedaj niso videli.  Še več - v zadnjih letih so zaradi neodgovornih lastnikov celo ostali brez pošteno oddelanih in zasluženih plač in prispevkov.«

 
V Društvu MDS bomo sedaj počakali odgovore sodišča in izračune potencialne poslovne škode
Društvo MDS je kot delničar Elektro Primorske od Uprave zahteval poročilo o potencialni poslovni škodi in načinu pokrivanja le te. Najavili smo tudi možnost odškodninskega zahtevka. Ali bomo skupaj z ostalimi delničarji sedaj vložili zahtevek za povrnitev povzročene škode, pa se bomo odločili po razkritju končnega dogovora med Upravo in sindikati. Upamo, da se bodo v morebitnem dogovoru uspeli dogovoriti, da bodo poslovno škodo, ki je nastala s stavko z dodatnim (prostovoljnim in neplačanim s strani družbe) delom zmanjšali na zanemarljivo raven ali pa v celoti odpravili.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v DZ RS poslalo predlog amandmajev k Zakonu o energetiki, saj bodo spremembe energetskega zakona že to soboto na dnevnem redu v DZ RS

V Društvu Mali delničarji Slovenije, ki že več kot tri leta aktivno sodeluje na skupščinah Elektro distribucije in na skupščinah združuje med 4 in 12 % malih delničarjev, menimo, da bi bil morebitni sprejem dikcije 72.a člena  v povezavi z 57 točko 4. člena, kot je ta trenutno predlagan, za delničarje Elektro-distribucijskih podjetij škodljiv in jim bi povzročil finančno škodo.

Potencialni obseg finančne škode na letnem nivoju ocenjujemo za vseh pet Elektro podjetij med 8,5 in 10 milijonov EUR, od tega med 1,7 do 2,05 milijona EUR odpade samo na male in manjšinske delničarje, ki so 20,5 % lastniki v vseh petih Elektro distribucijskih podjetjih. V ta namen je Društvo MDS danes poslalo vodjem poslanskih skupin prošnjo, da podprejo amandma in z njim preprečijo oškodovanje malih delničarjev, ki bi lahko nastalo.

 

Ljubljana, 26. januar 2012


"Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - predlog za obravnavo zakona po nujnem postopku", Številka: 007-336/2011/30, Ljubljana, dne  09. 01. 2012, EVA 2011-2111-0076 (v nadaljevanju: gradivo)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, ki je trenutno v obravnavi, dodaja v 23. členu (gradivo, stran 66) Energetskemu zakonu novi 72.a člen, ki se  glasi:

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.