Skupščina družbe Menina, d.d. - Izigravanje prevzemne zakonodaje

NatisniNatisni
Včeraj, 1. marca 2010 je potekala izredna skupščina družbe Menina, d.d., na kateri je Društvo MDS pristopilo tudi z organiziranim zbiranjem pooblastil. Že uvodni del je poskrbel za burno dogajanje in sicer je Rajko Stanković (predsednik Društva MDS) kot pooblaščenec delničarjev ugotovil, da obstaja utemeljeni sum prirejanja listin s strani drugega pooblaščenca (ki je prav tako organizirano zbiral pooblastilo za skupščino), ki naj bi hkrati neupravičeno uporabljal osebne podatke delničarjev. Ta pooblaščenec je vsa pooblastila opremil z prednatisnjenimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop zgolj izdajatelj in zato obstaja utemeljen sum usklajenega delovanja z Upravo družbe oz. večinskimi delničarji z namenom povečanja glasovalnih pravic.
 

Zaradi tega smo zahtevali izločitev teh pooblastil in odvzem glasovalnih pravic, saj pooblaščenec ni želel odgovoriti oz. mu je bilo s strani predsedujočega preprečeno, da pove od kod je prejel delniško knjigo z matičnimi številkami (EMŠO) delničarjev. S to kršitvijo bo Društvo MDS seznanilo tudi ustrezne organe.
 
 
 
Pred skupščino je bil predsednik skupščine opozorjen, da nekateri delničarji nimajo glasovalnih pravic, saj kljub zakonsko določeni obvezi niso dali prevzemne ponudbe. Prav šokantno je bilo zato priznanje predsedujočega skupščine, da vse osebe, ki obvladujejo družbo Menina (in bi morale objaviti prevzemno ponudbo), delujejo usklajeno že od januarja 2007 dalje. Pri tem pa je predsedujoči zavestno prezrl dejstvo, da je bila ena izmed oseb, ki delujejo usklajeno, družba MENG d.o.o., ustanovljena šele septembra 2009. Ker se je sprememba med delničarji zgodila po uveljavitvi novele zakona o prevzemih, so po mnenju Društva MDS ti delničarji z usklajenim delovanjem kršili prevzemno zakonodajo.
 
Zahtevi delničarjev, da naj pokažejo pisno izjavo s katero podjetje MENG d.o.o. obvešča družbo Menina, da je družba v njej pridobila kvalificiran delež, je brez vsakega pojasnila (uprava bi morala vedeti, ali tako obvestilo obstaja) nastopila 20 minutna pavza. V tem času sta prostore, v katerih je potekala skupščina, zapustila predsednik Uprave Menine, g. Homar, ter predsednik Nadzornega sveta in direktor družbe MENG d.o.o., g. Brnot, ki sta omenjene dokumente tem času sproducirala (!). Zato smo delničarji zahtevali, da je tudi ta dokument del notarskega zapisa v originalu, saj obstaja utemeljen sum ponareditve poslovne listine.
 
Kljub zahtevi, da naj Uprava in predsedujoči delničarjem z usklajenim delovanjem ne dovolijo uresničevanja glasovalnih pravic, so slednji kljub pozivu lahko glasovali, tako da so bile na vse sklepe skupščine najavljene izpodbojne tožbe s strani predlagatelja skupščine in Društva MDS.
 
Cilj Društva MDS je, da so vsi delničarji obravnavano enakopravno in da imajo enako možnost ostati delničar družbe ali možnost odprodaje delnic Menine po pošteni ceni ter zato meni, da morajo osebe, ki nesporno delujejo usklajeno,  nemudoma objaviti prevzemno ponudbo po pošteni ceni in skladno z Zakonom o prevzemih.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.