Sklad lastni delnic - ponovno predmet manipulacije z malimi delničarji

NatisniNatisni

Danes, 1. junija 2011 je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekala obravnava v zvezi z oškodovanjem družbe Menina d.d.. Oškodovanje v višini 131.000,00 evrov je posledica negospodarne prodaje lastnih delnic v začetku leta 2006. Prodaja sovpada z lastninjenjem družbe, ko je Jože Homar, direktor Menine preko družbe pooblaščenke MCL d.o.o. kupil paket delnic Menine po ceni 110,00 evrov za delnico, s katerimi je slednja obvladovala kar 46% lastništva Menine.

 

Ljubljana, 1. junij 2011


Direktor Menine Jože Homar je prekršil sklep skupščine o umiku 8,5% lastnih delnic in jih je po ceni 70,00 EUR za delnico prodal trem zaposlenim, ki so z njim povezani. Zaradi prodaje lastnih delnic po ceni, nižji od tržne, je bila Menina oškodovana najmanj za 131.000,00 evrov. Nadzorni svet Menine ob prodaji prav tako ni ravnal kot dober gospodar, kljub temu da so bili člani nadzornega sveta podrobno seznanjeni s ceno delnic Menine.
 
Ker je bil na skupščini izglasovan sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog za vložitev tožbe za povrnitev škode, je delničar Mercata, d.d. v imenu Menine ter na podlagi ugotovitev posebne revizije vložil tožbo proti direktorju in članom nadzornega sveta.

Društvo MDS izraža svoje ogorčenje zaradi manipuliranja z lastnimi delnicami in oškodovanja malih delničarjev, ki se očitno nadaljuje že od lanskoletne izredne skupščine družbe Menina.

Naj spomnimo, da je 1. marca 2010 je potekala izredna skupščina Menine, na kateri je predsednik Društva MDS Rajko Stanković opozoril predsedujočega, da nekateri delničarji nimajo glasovalnih pravic, saj kljub zakonsko določeni obvezi niso dali prevzemne ponudbe. Ob tem je še izpostavil vrsto nepravilnosti v zvezi s pooblastili delničarjev in opozoril, da je drugi pooblaščenec pooblastila opremil s prednatisnjenimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop zgolj izdajatelj – družba Menina d.d. – in očitno usklajeno deloval z Upravo družbe oz. večinskimi delničarji, z namenom povečanja glasovalnih pravic. Predsedujoči skupščine je celo priznal, da vse osebe, ki obvladujejo družbo Menina - in bi morale objaviti prevzemno ponudbo - delujejo usklajeno že od januarja 2007 dalje. Pri tem je zavestno prezrl dejstvo, da je bila družba MENG d.o.o., kot ena izmed oseb, ki delujejo usklajeno, ustanovljena šele septembra 2009.

Delničarji so še zahtevali, naj se skupščini predloži pisna izjava s katero podjetje MENG d.o.o. obvešča družbo Menina, da je družba v njej pridobila kvalificiran delež. Uprava bi vsekakor morala vedeti, ali tako obvestilo obstaja, vendar je brez vsakega pojasnila prekinila skupščino za 20 minut. V tem času sta prostore, v katerih je potekala skupščina, zapustila predsednik Uprave Menine, g. Homar, ter predsednik Nadzornega sveta in direktor družbe MENG d.o.o., g. Brnot, ki sta omenjene dokumente tem času izdelala (!). Zato so delničarji zahtevali, da je tudi ta dokument del notarskega zapisa v originalu, saj obstaja utemeljen sum ponareditve poslovne listine.

Kljub zahtevi, da naj Uprava in predsedujoči delničarjem z usklajenim delovanjem ne dovolijo uresničevanja glasovalnih pravic, so slednji kljub pozivu lahko glasovali.
 
Cilj Društva MDS je, da so vsi delničarji obravnavano enakopravno in da imajo enako možnost ostati delničar družbe ali možnost odprodaje delnic Menine po pošteni ceni.

Sodna obravnava v zvezi z oškodovanjem družbe Menina d.d. se bo nadaljevala septembra.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.