Elektro Celje

Delničarjem Elektra Celje 13 centov dividende

Na današnji skupščini Elektra Celje d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2017 ter potrdili izplačilo dividende v znesku 0,13 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 28. septembra 2018. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot milijon glasov delničarjev oziroma skoraj 5 % celotnega kapitala družbe. Dividende v višini dobrih 0,13 EUR bodo izplačane konec septembra.

 

Celje in Ljubljana, 28. junij 2018


 

Elektro Celje v letu 2017 ustvarilo 9,99 mio EUR dobička - dividenda 0,13 EUR

Družba Elektro Celje je v obdobju januar - december 2017 poslovala s celotnim dobičkom v višini 9.996.466 EUR, kar je za 8 % več od doseženega v enakem obdobju leta 2016 in 0,2 % več od načrtovanega za leto 2017. Celotni prihodki so znašali 67.453.030 EUR (3,3 % več od doseženih v enakem obdobju lani in 0,9 % več od načrtovanih za leto 2017), celotni odhodki pa 57.456.564 EUR.

 

Investicije so bile izvedene v višini 22,1 mio EUR, električna energijo pa dobavljena 171.340 gospodinjskim in poslovnim odjemalcem.

Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice, ki je na dan 31.12.2017 znašala 8,56 EUR, leto poprej pa 8,31 EUR. Delničarji so na skupščini potrdili dividendo v višini dobrih 0,13 EUR bruto na delnico (zaokroženo na 4 decimalke: 0,1318 EUR), potem ko je SDH predlagala, da se čisto ves dobiček nameni za dividende; predlog uprave in NS namreč pri izračunu ni izključeval lastnih delnic. Dividende bodo izplačane 28.09.2018 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.09.2018.

 

Sklad lastnih delnic – tudi v letu 2017 delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS ugotavljamo, da delničarji tudi v letu 2017 niso podlegli pritiskom ter pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Celje od predvidene najvišje letne kvote uspela odkupiti zgolj 32.491 delnic, kar predstavlja vsega 0,13 % osnovnega kapitala.

Društvo MDS ocenjuje, da dobro poslovanje Elektra Celje (delnica z oznako ECEG), posledična dodatna rast kapitala ter same knjigovodske vrednosti (konec leta 2017 je znašala 8,56 EUR oziroma 3 % več, kot v letu 2016) jasno kažejo na to, da so delnice ECEG vredne več.

Še vedno upamo in pričakujemo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, zlasti z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice. Na dan 31.12.2017 je v Elektro Celje več kot 16 % malih in manjšinskih delničarjev, ki lastniško niso povezani z Republiko Slovenijo.

Delničarjem Elektra Celje 11 centov dividende - Imenovani novi člani NS

Delničarji Elektra Celje so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2016 in potrdili izplačilo dividende v znesku 0,11 EUR bruto na posamezno delnico, ki bo izplačana 2.10.2017. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 300.000 glasov delničarjev, oziroma 1,4 % glasovalnih pravic na skupščini. Društvo MDS je skupaj z ostalimi delničarji napovedal možnost izpodbijanja sklepa o delitvi bilančnega dobička.

 

Celje in Ljubljana, 4. julij 2017


 

Elektro Celje v letu 2016 ustvarilo skoraj 9,4 mio EUR - dividenda 0,11 EUR

Čisti dobiček Elektra Celje je znašal 9,4 mio EUR, kar je za 1,3 mio EUR več od načrtovanega, investicije pa so bile izvedene v višini 20,1 mio EUR. Dividendna donosnost na kapital je znašala 1,6 %. Temu primerno se je zvišala tudi knjigovodska vrednost delnice, ki je na dan 31.12.2016 znašala 8,31 EUR, leto poprej pa 8,12 EUR.

Ker je Uprava v soglasju z NS večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve, so delničarji odločali zgolj o delitvi 2,8 milijona EUR bilančnega dobička, delničarji pa so ravno zaradi pretiranega oblikovanja rezerv napovedali možnost vlaganja izpodbojnih tožb. Dividenda v višini 0,11 EUR bruto na delnico bo izplačana 2.10.2017.

V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se za dividendo nameni celoten bilančni dobiček, vendar je skupščina potrdila prvotni predlog, zaradi česar bo Društvo MDS tudi vlagalo izpodbojno tožbo.

 

Imenovani novi člani NS in potrjen revizor za leto 2017

Za nove člane NS so bili na predlog SDH imenovani Mirjan Trampuž, Rosano Dražnik, Drago Štefe. Delničarji so hkrati potrdili, da se za revizorja 2017 imenuje družba BDO revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Sklad lastnih delnic - delničarji niso podlegli pritiskom k razprodaji delnic

V Društvu MDS nas veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila poštena tržna cena, za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Celje od predvidene najvišje letne kvote (790.068 delnic) uspela odkupiti zgolj dobrih 27 tisoč delnic (brez upoštevanja delnic, ki jih je prodala državna NLB), kar predstavlja 0,114 % osnovnega kapitala.

Elektro Celje – delničarjem ves dobiček, cenilec ostaja skrivnost

Delničarji Elektra Celja, d.d., so se na današnji 21. skupščini, kjer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 3,33 % prijavljenih glasov, seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015. Po predlogu Uprave in Nadzornega sveta (NS) je bil za dividende namenjen ves bilančni dobiček, ki je v letu 2015 znašal 3,2 milijona EUR. Delničarji bodo tako v 90 dneh prejeli dobrih 0,13 EUR dividende po posamezni delnici. Glavni delničar, Republika Slovenija in v njenem imenu SDH je predlagal, da se upravi podeli pooblastilo za odkup lastnih delnic po cenah od 2,38 EUR do 3,43 EUR, med tem ko smo v Društvu MDS predlagali, da se zgornja cena določi na revidirani knjigovodski vrednosti delnice, to je 8,12 EUR. Podlaga za razpon cene, ki jo je določil SDH ostaja neznanka (!?), saj jo na SDH 'ne smejo' oziroma ne želijo razkriti niti delničarjem niti družbi sami, ki naj bi te lastne delnice odkupovala. V Društvu MDS zato delničarjem odsvetujemo prodajo delnic po tako nizki ceni.

 

Celje in Ljubljana, 31. avgust 2016


 

Poslovanje Elektra Celja v letu 2015 – imenovan tudi nov član NS

Skupina Elektro Celje je v letu 2015 dosegla čisti poslovni izid v višini 10,2 milijona EUR, med tem ko je EBIT marža v letu 2015 znašala 8,7 milijona EUR, v primerjavi z 12,3 milijona EUR v letu 2014. Matična družba Elektro Celje, d.d. je v letu 2015 zabeležila 3,2 milijona EUR čistega dobička, v primerjavi z 4,2 milijona EUR v preteklem letu. Družba je v letu 2015 realizirala za 21,7 milijonov EUR investicij.

Delničarji so za novega člana NS potrdili Miho Kerina ki ga je predlagal SDH, saj je Dejanu Božiču dne 19.06.2016 potekel mandat člana NS. 

 

SODO za leto 2016 še ni podpisal aneksa z EDP-ji 

Kljub temu, da je od pričetka leta minilo 8 mesecev, SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.) in EDP-ji (elektro distribucijska podjetja) še niso podpisali aneksa, s katerim bi uredili medsebojne obveznosti in razmerja za leto 2016. Poglavitni razlog za nesklenitev aneksa naj bi bil v tem, da SODO zahteva več sredstev od EDP-jev, kot jih je izračunala pristojna Agencija za energijo. Težave z nedopustnim zaostajanjem podpisa aneksov se ponavljajo iz leta v leto. 

Zato Društvo MDS poziva Ministrstvo za infrastrukturo ter upravljalca Republike Slovenije, SDH, da presekata ta gordijski vozel in zagotovita, da bodo letos, predvsem pa v prihodnje medsebojna razmerja urejena skladno z zakoni, pred pričetkom pogodbenih obveznosti ene ali druge stranke.

 

Sklad lastnih delnic – določena cena po predlogu SDH še vedno brez pojasnjene podlage, cenitve pa naj bi bile izvedeno transparentno, a še vedno ostajajo zaupne!?

Delničarji smo v okviru pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic, zastavili vprašanja, ki so se nanašala na določitev razpona cene delnice, ki je znašal od 2,38 EUR do 3,43 EUR. Razpon cen temelji na osnovi 'transparentnih cenitev', ki pa žal niso na voljo ne delničarjem družbe, ne poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe, niti ni znano kdo je sploh omenjene cenitve izvajal.

Društvo MDS je glede na objavljene informacije s seje NS SDH z dne 21.04.2016 ugotovilo, da je ta 'skrivnostni cenilec' najverjetneje  P&S CAPITAL d.o.o. Dean Mikolič-a, ki naj bi po besedah predstavnice SDH na današnji skupščini, cenitve izdelal za namen odkupa manjšinskih deležev in odkup nelikvidnih delnic, pri tem pa upošteval bodoče dividendne donose in bodoče investicije. Čeprav naj bi ta ukrep dvigoval likvidnost pa se je verjetno pri tem pozabilo, da je v Strategiji upravljanja državnega premoženja, ki jo je sprejel Državni zbor RS zapisano, da naj bi Republika Slovenije pridobila 100 % deleže v vseh infrastrukturnih podjetjih, kar EDP-ji vsekakor so, kar ne more biti minus temveč plus pri morebitnih cenitvah.

Elektro Celje – 0,13 EUR dividende z upanjem na sistemske ureditev izstopa delničarjev v vseh Elektro podjetjih

Delničarji Elektra Celje so se na 20. redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014, ki je bilo zaznamovano z žledolom in hkrati tudi vse večjemu porastu konkurentov na trgu z električno energijo. Delničarji so glede delitve bilančnega dobička potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR, med tem ko se o nasprotnem predlogu Društva MDS ni glasovalo. V Društvu MDS smo sicer predlagali dividendo 0,17, kar je skladno tudi z zakonsko zahtevo o minimalni delitvi 4 % osnovnega kapitala. Posledično so bile na sklep o delitvi dobička napovedane izpodbojne tožbe s strani delničarjev Društva MDS, Vipe Holding, Adriatic Slovenice, GI Dakote ter Ampelus Holdinga. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,28 % osnovnega kapitala.

 

Celje, 31. avgust 2015


 

Sklad lastnih delnic in uvrstitev na borzo zavrnjeni z upanjem na čimprejšnji sistemsko ureditev

Društvo MDS je skupaj z nekaterimi delničarji razširil dnevni red skupščine, katerih namen je bil uvrstitev delnic na borzo kakor tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Obe razširitvi nista dobili ustrezne podpore na sami skupščini, je pa predstavnik SDH poudaril, da predlagani vsebini ne nasprotujejo, da pa je potrebno vsebino urediti sistemsko za vseh 5 elektro podjetij.

Izhajajoč iz sprejete Strategije o upravljanja kapitalskih naložb države mora namreč država konsolidirati lastništvo v Elektro podjetjih, kar pomeni da bodo delničarji vendarle dobili možnost izstopa po pošteni ceni.

V Društvu MDS smo sicer predstavnika SDH vprašali, če lahko to sistemsko ureditev pričakujemo na naslednjih skupščinah; torej v letu 2016, vendar natančnega odgovora nismo dobili, saj pooblaščenec teh informacij ni imel. Vsekakor si bomo v Društvu MDS prizadevali, da se najde sistemska rešitev ki bo vodila k maksimiranju cene delnice vsakega Elektro podjetja in to v kar najkrajšem možnem času.

 

Žledolom povzročil za 6,15 milijonov EUR škod

Elektro Celje je iz naslova žledoloma utrpela za 6,15 milijonov EUR škod pri čemer je iz zavarovalnice prejela povrnjenih 2,01 milijona EUR ob siceršnji letni premiji, ki za infrastrukturo znaša okoli 700.000 EUR. 

 

SODO Elektru Celje dolžan več kot 4 milijone EUR

Delničarjem Elektra Celje 0,10 EUR dividende

Delničarji Elektra Celja, d.d. so se na današnji 19. skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2013 ter potrdili razrešnico Upravi in nadzornemu svetu (NS). Republika Slovenija oz. SDH, ter Kapitalska družba, d.d. (KAD) sta podala skupni nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, ki so ga delničarji tudi soglasno potrdili. Delničarji bodo prejeli 0,10 EUR bruto dividende.

 

Celje, 28. avgust 2014


 

Delitev dobička in razrešnica

Slovenski državni holding, d.d. (SDH), v imenu Republike Slovenije ter KAD, sta podala skupni nasprotni predlog, da se 2.650.838,65 EUR bilančnega dobička razdeli in sicer 2.419.242 EUR za dividende, kar znaša 0,10 EUR bruto dividende. Preostalih dobrih 231.596,65 EUR dobička ostane nerazporejenega. Dividende bodo izplačane v treh mesecih po zasedanju skupščine.

Delničarji so predlog SDH ter KADa podprli soglasno, brez glasu proti, hkrati pa so z 99,99 % večino podprli tudi razrešnico Upravi in NS.

 

Imenovanje revizorja

Delničarjem Elektra Celje 0,147 EUR dividende, imenovani 3 novi člani NS

Delničarji Elektra Celje, d.d. so na današnji skupščini soglasno potrdili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), potrdili spremembe statuta in revizorja za leto 2013, hkrati pa so soglasno potrdili nasprotni predlog Republike Slovenije, da se za dividende nameni tako rekoč celoten dobiček, kar znaša 0,147 EUR bruto na posamezno delnico. Prav tako po nasprotnem predlogu glavnega delničarja so bili v NS imenovani Miran Trampuž, Tatjana Habjan in Mitja Vatovec.
 
Celje, 23. avgust 2013

Skupščina Elektro Celje - delničarjem 0,1023 EUR dividende; zavrnjena razširitev dnevnega reda

Pooblaščenca Društva MDS sta na današnji skupščini zastopala preko 700.000 glasov malih delničarjev, kar je ob siceršnji 86 % prisotnosti predstavljalo več kot 3,7 % prisotnega kapitala. Skupščina delničarjev je potrdila vse predlagane sklepe razen predlagane razširitve dnevnega reda, ki je država, kot večinski delničar, ni potrdila. Delničarji bodo prejeli 0,1023 EUR dividende in sicer najkasneje v treh mesecih po skupščini.

 

Celje, 19. junij 2012


 

Dividenda nekaj čez 10 centov, Upravi in NS razrešnica

Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom družbe kot tudi drugimi relevantnimi poročilo in priporočili, ki jih je družba prejela s strani Agencije Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN). Po kratki razpravi so delničarji podprli tako razrešnico Upravi in NS, kot tudi predlagano delitev dobička, ki se v celoti namenja za dividende delničarjem.

 

Zavrnjeno pooblastilo Upravi za nakup lastni delnic

Vsebinsko najbolj pomembna točka dnevnega reda za male delničarje pa je danes bila ravno razširitvena točka, ki jo je na predlog Društva MDS s podpisi podprlo 5 % osnovnega kapitala družbe. S to točko želimo omogočiti začetek izstopanja oz. odprodaje delnic Elektro Celje po pošteni vrednosti in v ta namen smo predlagali, da je najnižja odkupna cena v sklad lastnih delnic 70 % knjigovodske cene.

Ker s tem ne bi mogli prodati vseh delnic naenkrat, bi tovrstna delna odprodaja kljub vsemu omogočila, da vsak delničar lahko teoretično odproda vsaj malo manj kot 50 % svojih delnic, preostanek pa bi bil lahko izplačan po opravljenem postopku iztisnitve ali izstopu, skladno z določili od 384. do 390. člena ZGD-1.

Današnja točka je bila dopolnjena še z dodatno dikcijo, ki zgornjo mejo delnic za prodajo omejuje na 51,22 %, kar v praksi pomeni, da posamezni delničar ne bi mogel prodati več kot toliko delnic, s čimer se vse delničarje postavlja v enakovreden položaj. Navkljub dodani dikciji, država oziroma AUKN ni podprla predlaganega sklepa.

 

Imenovanje revizorja in novega člana NS

Društvo MDS podpira pobudo Ministra Zvonka Černača za prenovo posebne kolektivne pogodbe v energetiki

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) podpiramo namero Ministra za infrastrukturo in prostor mag. Zvonka Černača, da prenovi posebno kolektivno pogodbo v elektroindustriji, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'cokla' v odnosih med delničarji, poslovodstvom in sindikati. Če se spomnimo je nedorečenost oz. različno razumevanje določil posebne kolektivne pogodbe za energetiko delničarje v Elektro Primorska brez potrebe stala preko 100.000 EUR, (zaradi 'trmoglavosti' sindikata) večkrat pa je posebna kolektivna pogodba bila uporabljena tudi kot grožnja »z električnim mrkom«, kar ni dopustno in bi bilo potrebno po prepričanju Društva MDS to tudi z zakonom prepovedati.

 

Ljubljana, 12.  marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo vodstvo sindikata in vse njegove sindikalne zastopnike v energetiki naj v konstruktivnem vzdušju s pristojnimi službami ministrstva preverijo vse zapisane pravice in dolžnosti in naj bodo le te po novem odvisne predvsem od poslovnega rezultata. Prav tako naj se jasno izračuna model morebitnega nagrajevanja in naj se jasno opredelijo mirne rešitve v primeru spora (arbitraža) in naj stavka ostane le kot skrajno sredstvo sindikalnega boja.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v DZ RS poslalo predlog amandmajev k Zakonu o energetiki, saj bodo spremembe energetskega zakona že to soboto na dnevnem redu v DZ RS

V Društvu Mali delničarji Slovenije, ki že več kot tri leta aktivno sodeluje na skupščinah Elektro distribucije in na skupščinah združuje med 4 in 12 % malih delničarjev, menimo, da bi bil morebitni sprejem dikcije 72.a člena  v povezavi z 57 točko 4. člena, kot je ta trenutno predlagan, za delničarje Elektro-distribucijskih podjetij škodljiv in jim bi povzročil finančno škodo.

Potencialni obseg finančne škode na letnem nivoju ocenjujemo za vseh pet Elektro podjetij med 8,5 in 10 milijonov EUR, od tega med 1,7 do 2,05 milijona EUR odpade samo na male in manjšinske delničarje, ki so 20,5 % lastniki v vseh petih Elektro distribucijskih podjetjih. V ta namen je Društvo MDS danes poslalo vodjem poslanskih skupin prošnjo, da podprejo amandma in z njim preprečijo oškodovanje malih delničarjev, ki bi lahko nastalo.

 

Ljubljana, 26. januar 2012


"Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - predlog za obravnavo zakona po nujnem postopku", Številka: 007-336/2011/30, Ljubljana, dne  09. 01. 2012, EVA 2011-2111-0076 (v nadaljevanju: gradivo)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, ki je trenutno v obravnavi, dodaja v 23. členu (gradivo, stran 66) Energetskemu zakonu novi 72.a člen, ki se  glasi:

Energetska panoga dokazljivo in bistveno zaostaja za primerljivimi rezultati iz Evrope

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je že od avgusta 2009 dalje aktivno vključeno v dogajanje v elektrodistribucijskih podjetjih. Po izvolitvi novih nadzornih svetov posameznih Elektro podjetij so zastopniki malih in manjšinskih delničarjev ostali brez možnosti soupravljanja in nadzora. S tem so bili tudi postavljeni v podrejen položaj in še vedno igrajo vlogo »sponzorjev«, saj ta podjetja, žal, niso niti približno stroškovno učinkovita, kot je to npr. v tujini. Mali in manjšinski delničarji podpiramo usmeritve AUKN, saj iz priložene tabele izhaja, da so postavljeni cilji še vedno daleč od evropskega povprečja. Izplačila 13 plač, božičnic in nagrad naj bodo odvisna le od poslovnega rezultata in uspešnosti panoge, ne pa predmet groženj »z mrkom«.

 

Ljubljana, 02. december 2011


 

EBIT marža slovenske Elektro-distribucije kar 56 oz. 38-krat manjša od evropske

Za primerjavo učinkovitosti prilagamo tabelo na presečni datum 31.12.2007 s podatki o primerljivih tujih Elektro distributerjih. Iz tabele je razvidno, da so naša Elektro distribucija v letu 2007, torej v času razcveta, vidno zaostajala po vseh kazalnikih. V kolikor izpostavimo in primerjamo le podatek EBIT marže je le-ta v integriranih evropskih podjetjih znašal v povprečju 16,8 %, v distribucijskih evropskih podjetjih 11,4 %, pri nas pa le 0,3 %  - kar je 56-krat manj od integriranih podjetij oz. 38-krat manj od drugih evropskih distribucijskih podjetij.

EBITDA marža slovenske Elektro-distribucije kar 2,74 oz. 1,8-krat manjši od  evropske

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.