Elektro Celje

Društvo MDS uspelo zbrati potrebnih 5 % za širitev dnevnega reda prav vseh 5 skupščin Elektro podjetij z novo, 5. točko - izplačilo manjšinskih delničarjev

DELITEV PODJETIJ NA TRŽNI IN OMREŽNI DEL OZ. PRIPOJITEV K DRUGIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM
 
Delničarji Elektro podjetij: Ljubljane, Celje, Maribora, Gorenjske in Primorske so se na lanskoletni skupščini seznanili z namero razdelitve Elektro podjetij na dva strateška dela, in sicer na omrežni in tržni del. V javnosti so se tudi pojavili namigi o novih možnostih spojitev in pripojitev Elektro podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi subjekti, kot so HSE, GEN in PETROL, a malih delničarjev o tem še ni nihče nič seznanil.
 
Ljubljana, 2. avgust 2010

 
NOVA 5. TOČKA DNEVNIH REDOV ELEKTRO SKUPŠČIN: IZPLAČILO MANJŠINSKIH DELNIČARJEV
 
Ker tokratni sklici skupščin niso predvidevali aktivnosti ali razprave, povezane z navedenimi transakcijami (delitve na omrežni oz. tržni del, ali pa pripojitve k drugim gospodarskih družbam), kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe ter interesi njenih delničarjev, smo v Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) po intenzivnih posvetih z drugimi, večjimi manjšinskimi delničarji pravočasno pripravili širitve dnevnih redov vseh 5 Elektro skupščin z novo, 5. točko katere vsebina glasi:
 

"5.1. Skupščina se seznani s predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge energetske družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lasti.

5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe.

5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi da opravi vsa potrebna dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim delničarjem omogočen izstop iz družbe v skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011."

 
IZSTOP MALIH OZ. MANJŠINSKIH  DELNIČARJEV Z IZDAJO OBVEZNIC ALI Z ZAMENJAVO ZA LIKVIDNE DELNICE

Direktor Direktorata za energijo, mag. JANEZ KOPAČ sprejel delegacijo malih delničarjev iz vseh 5 elektro podjetij

Ljubljana, 23. oktober 2009
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je v imenu manjšinskih delničarjev Elektro podjetij, 15. septembra 2009 pisno pozvalo dr. Mateja Lahovnika, ministra za gospodarsko Vlade Republike Slovenije. 
 

Mali delničarji prikrajšani - ELEKTRO PRIMORSKA

NOVA GORICA – Mali delničarji Elektra Primorske še ne tožijo - članek Bogdana Božiča objavljen v Primorskih novicah, dne 14.10. 2009

ELEKTRO PODJETJA - poziv državi za pričetek LASTNIŠKEGA DIALOGA

Spoštovani g. dr. Matej Lahovnik – Minister Vlade RS za gospodarstvo!

Ljubljana, 15. 09. 2009 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: društvo MDS) je na željo malih delničarjev organizirano nastopilo na vseh 5 skupščinah elektro podjetij. Poročila o dogajanju so objavljena na aktivnih linkih naše spletne strani. Odzivi na naša organizirana zbiranja so bili pričakovano dobri, predvsem zaradi nejasnosti o predvideni delitvi enovitih podjetij na tržni in omrežni del.  
O nepodelitvi razrešnic Upravi in NS ne želimo izgubljati besed. Opozoril bi le na nedopustno retroaktivno uporabo zakona, ki ga v tem primeru uporablja UVK (prosimo poglejte poročilo iz Elektro Celja), ter očitna usklajenost, ki je morda bila naročena s strani prejšnje Vlade RS (prosimo poglejte poročilo iz Elektro Primorska).

Elektro Celje

Razširitev dnevnega reda skupščine AJPES z dne 31.07.2023 objava 5863078.

 

Datum skupščine: 
31.08.2023 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Vrunčeva 2.a v Celju.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila Elektro Celje d.d. za poslovno leto 2022 ter s poročilom o prejemkih članov vodenja in nadzora. Seznanitev z višino bilančne izgube v poslovnem letu 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Seznanitev skupščine s poteki 4 letnega mandata članom NS predstavnikom delavcev in seznanitev z izvolitvijo članov NS predstavnikov delavcev. Razširitev dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.

Elektro Celje

Datum skupščine: 
30.06.2021 - 09:00
Naslov: 
v prostorih družbe Rimska cesta 108 v Šempetru v Savinjski dolini.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s poročili, politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Spremembe statuta družbe.

Elektro Celje

Datum skupščine: 
24.06.2020 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Vrunčeva ulica 2.a, Celje v veliki sejni sobi v 4. nadstropju.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim poročilom skupine za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorjeva, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Celje d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za leto 2019, seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora v družbe Elektro Celje, politike prejemkov članov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije COVID – 19 na območju Republike Slovenije.

Mali delničarji napovedali tožbo

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo) Avtorji: J. I. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 06. jul.. 2017 Stran: 5

Te dni so se na redni letni seji skupščine zbrali tudi delničarji Elektra Celje. Seznanili so se z lanskim poslovanjem družbe in skupine Elektro Celje ter odločali o delitvi bilančnega dobička ter o novih članih nadzornega sveta. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica sta na sklep o delitvi dobička napovedala izpodbojno tožbo. 


Elektro Celje in njegove povezane družbe so lani ustvarili 182 milijonov evrov prihodkov, kar je za 20 milijonov evrov več kot leta 2015, čisti dobiček je znašal malo manj kot 11 milijonov evrov. Samo Elektro Celje je lani imel 65 milijonov evrov prihodkov in 9,4 milijona evrov čistega dobička. Delničarji, med katerimi ima večinski, 80-odstotni delež država, so na seji odločali o delitvi 2,8 milijona evrov bilančnega dobička. Kljub nasprotovanju nekaterih je bil sprejet sklep, da bo Elektro Celje letos delničarjem razdelil 2,6 milijona evrov in bo bruto dividenda na delnico znašala 11 centov. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica sta na takšen sklep napovedala izpodbojno tožbo. Menita namreč, da bi Elektro Celje za dividende moral nameniti več dobička in ne da je uprava ob soglasju nadzornega sveta večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve in so zato na seji delničarji odločali le o delitvi 2,8 milijona evrov. 

Visoka delniška napetost

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Sre, 05. okt.. 2016 Stran: 6

Manjšinski delničarji se lahko nadejajo od 39 do 54 milijonov evrov za delnice elektrodistribucijskih podjetij. Če bodo sprejeli ponudbe, ki se vrtijo okoli tretjine knjigovodske vrednosti

Vsem petim slovenskim elektrodistribucijskim podjetjem, Elektro Maribor, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska, je lastnik Slovenski državni holding (SDH) s skupščinskim sklepom naložil odkup lastnih delnic. V dopisu delničarjem so na skupščinah pojasnjevali, da želijo na ta način urediti razmerja do manjšinskih delničarjev in jim omogočiti izstop iz lastništva po enakih cenah. Vrednost delnic so določili na osnovi poročil o ocenjeni vrednosti družb, ki jih je opravil "pooblaščeni ocenjevalec podjetij z licenco inštituta za revizijo". Na ta način so prišli tudi do razpona cen, ki temelji na optimistični in pesimistični napovedi poslovanja teh podjetij. Glede na to, da predlagane cene delnic dosegajo le od 21 do 42 odstotkov knjigovodskih vrednosti elektrodistribucijskih podjetij, SDH pojasnjuje da so pri cenitvah upoštevali bodoča investicijska vlaganja, naložbe v kapital odvisnih družb in finančni dolg.

Upoštevaje najnižjo in najvišjo predlagano ceno delnic bi manjšinski delničarji, ki jih je bilo konec avgusta letos še 3864, iztržili od 38,9 do 54,4 milijona evrov. Na SDH pojasnjujejo še, da je to možnost in ne obveznost, tako da se lahko delničarji na osnovi ponudbe odločijo, ali jo bodo sprejeli ali ne. Cenitve elektrodistribucijskim podjetjem sicer niso predložili, lahko razberemo iz odgovora Elektra Maribor na vprašanje delničarjev.

Društvo MDS: Cena je prenizka, višina bodočih naložb pa nerealna 

Država pobrala skoraj ves dobiček

Medij: Novi tednik Celje (Ostalo) Avtorji: J. I. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 08. sep.. 2016 Stran: 4

Pred dnevi so se sestali tudi delničarji Elektra Celje. Seznanili so se s poslovanjem družbe v preteklem letu in odločali o delitvi bilančnega dobička, spremembah statuta in pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic. 

Bilančni dobiček Elektra Celje znaša 3,2 milijona evrov. Delničarji sosklenili, da bodo za dividende, ki letos znašajo 13 centov bruto za delnico, namenili skoraj celoten dobiček. Večino denarja bo dobila država, ki je 80-odstotna lastnica podjetja. 

Na seji so potrdili tudi predlagane spremembe statuta, s katerimi je nadzorni svet dobil večjo moč. Na predlog Slovenskega državnega holdinga oziroma države je skupščina pooblastila upravo za pridobivanje lastnih delnic. Cena delnice se bo gibala v razponu od 2,38 evra do 3,43 evra, s čimer pa se v Društvu Mali delničarji Slovenije ne strinjajo. Na seji so predlagali, da se zgornja cena delnice določi po knjigovodski vrednosti delnice, ki znaša 8,12 evra, vendar skupščina o tem predlogu ni glasovala. 

Društvo je zato že napovedalo izpodbojno tožbo, malim delničarjem pa odsvetuje prodajo delnic po tako nizki ceni, ker meni, da ne odraža poštene vrednosti delnice Elektra Celje. Mali in manjšinski delničarji imajo skupaj v lasti 16 odstotkov delnic.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.