Elektro Celje

Mali delničarji napovedali tožbo

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo) Avtorji: J. I. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 06. jul.. 2017 Stran: 5

Te dni so se na redni letni seji skupščine zbrali tudi delničarji Elektra Celje. Seznanili so se z lanskim poslovanjem družbe in skupine Elektro Celje ter odločali o delitvi bilančnega dobička ter o novih članih nadzornega sveta. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica sta na sklep o delitvi dobička napovedala izpodbojno tožbo. 


Elektro Celje in njegove povezane družbe so lani ustvarili 182 milijonov evrov prihodkov, kar je za 20 milijonov evrov več kot leta 2015, čisti dobiček je znašal malo manj kot 11 milijonov evrov. Samo Elektro Celje je lani imel 65 milijonov evrov prihodkov in 9,4 milijona evrov čistega dobička. Delničarji, med katerimi ima večinski, 80-odstotni delež država, so na seji odločali o delitvi 2,8 milijona evrov bilančnega dobička. Kljub nasprotovanju nekaterih je bil sprejet sklep, da bo Elektro Celje letos delničarjem razdelil 2,6 milijona evrov in bo bruto dividenda na delnico znašala 11 centov. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica sta na takšen sklep napovedala izpodbojno tožbo. Menita namreč, da bi Elektro Celje za dividende moral nameniti več dobička in ne da je uprava ob soglasju nadzornega sveta večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve in so zato na seji delničarji odločali le o delitvi 2,8 milijona evrov. 

Visoka delniška napetost

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Sre, 05. okt.. 2016 Stran: 6

Manjšinski delničarji se lahko nadejajo od 39 do 54 milijonov evrov za delnice elektrodistribucijskih podjetij. Če bodo sprejeli ponudbe, ki se vrtijo okoli tretjine knjigovodske vrednosti

Vsem petim slovenskim elektrodistribucijskim podjetjem, Elektro Maribor, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska, je lastnik Slovenski državni holding (SDH) s skupščinskim sklepom naložil odkup lastnih delnic. V dopisu delničarjem so na skupščinah pojasnjevali, da želijo na ta način urediti razmerja do manjšinskih delničarjev in jim omogočiti izstop iz lastništva po enakih cenah. Vrednost delnic so določili na osnovi poročil o ocenjeni vrednosti družb, ki jih je opravil "pooblaščeni ocenjevalec podjetij z licenco inštituta za revizijo". Na ta način so prišli tudi do razpona cen, ki temelji na optimistični in pesimistični napovedi poslovanja teh podjetij. Glede na to, da predlagane cene delnic dosegajo le od 21 do 42 odstotkov knjigovodskih vrednosti elektrodistribucijskih podjetij, SDH pojasnjuje da so pri cenitvah upoštevali bodoča investicijska vlaganja, naložbe v kapital odvisnih družb in finančni dolg.

Upoštevaje najnižjo in najvišjo predlagano ceno delnic bi manjšinski delničarji, ki jih je bilo konec avgusta letos še 3864, iztržili od 38,9 do 54,4 milijona evrov. Na SDH pojasnjujejo še, da je to možnost in ne obveznost, tako da se lahko delničarji na osnovi ponudbe odločijo, ali jo bodo sprejeli ali ne. Cenitve elektrodistribucijskim podjetjem sicer niso predložili, lahko razberemo iz odgovora Elektra Maribor na vprašanje delničarjev.

Društvo MDS: Cena je prenizka, višina bodočih naložb pa nerealna 

Država pobrala skoraj ves dobiček

Medij: Novi tednik Celje (Ostalo) Avtorji: J. I. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 08. sep.. 2016 Stran: 4

Pred dnevi so se sestali tudi delničarji Elektra Celje. Seznanili so se s poslovanjem družbe v preteklem letu in odločali o delitvi bilančnega dobička, spremembah statuta in pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic. 

Bilančni dobiček Elektra Celje znaša 3,2 milijona evrov. Delničarji sosklenili, da bodo za dividende, ki letos znašajo 13 centov bruto za delnico, namenili skoraj celoten dobiček. Večino denarja bo dobila država, ki je 80-odstotna lastnica podjetja. 

Na seji so potrdili tudi predlagane spremembe statuta, s katerimi je nadzorni svet dobil večjo moč. Na predlog Slovenskega državnega holdinga oziroma države je skupščina pooblastila upravo za pridobivanje lastnih delnic. Cena delnice se bo gibala v razponu od 2,38 evra do 3,43 evra, s čimer pa se v Društvu Mali delničarji Slovenije ne strinjajo. Na seji so predlagali, da se zgornja cena delnice določi po knjigovodski vrednosti delnice, ki znaša 8,12 evra, vendar skupščina o tem predlogu ni glasovala. 

Društvo je zato že napovedalo izpodbojno tožbo, malim delničarjem pa odsvetuje prodajo delnic po tako nizki ceni, ker meni, da ne odraža poštene vrednosti delnice Elektra Celje. Mali in manjšinski delničarji imajo skupaj v lasti 16 odstotkov delnic.

Delničarjem Elektra Celje večina bilančnega dobička

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 01. sep.. 2016 Stran: 6

Delničarji Elektra Celje so na včerajšnji skupščini sklenili, da se lanski bilančni dobiček, kije dosegel 3,2 milijona evrov, skoraj v celoti nameni za izplačilo dividend v višini 13 centov bruto na delnico. Preostanek dobička v višini 719 evrov ostaja nerazporejen. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu Elektra Celje podelila razrešnico za poslovno leto 2015, za letošnjega revizorja pa je imenovala ljubljansko BDO revizijo. Na podlagi nasprotnega predloga Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja z 79,5-odstotnim državnim deležem Elektra Celje, je bil v nadzorni svet s štiriletnim mandatom imenovan Miha Kerina. Uprava in nadzorni svet sta medtem predlagala Dejana Božiča, ki mu je mandat nadzornika potekel 19. junija.

Delničarji so sprejeli tudi sklep, da znaša sejnina za posameznega člana nadzornega sveta 275 evrov bruto, poleg sejnin pa so nadzorniki upravičeni tudi do osnovnega plačila za opravljanje svoje funkcije v višini 13.000 evrov bruto letno.

Cena naj bo poštena

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo) Avtorji: Janja Intihar Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 18. avg.. 2016 Stran: 4

Mali delničarji predlagajo višjo ceno za odkup delnic Elektra Celje - Nadzorni svet z večjo močjo 

Do konca avgusta se bodo zvrstile seje skupščin vseh elektrodistribucijskih podjetij v državi, tudi Elektra Celje. Dnevni redi sej so večinoma enaki, osrednje točke predstavlja odločanje o delitvi bilančnega dobička, o spremembah statuta družbe in pooblastilu upravam za nakup lastnih delnic. Bilančni dobiček Elektra Celje znaša 3,2 milijona evrov. Na seji, ki bo 31. avgusta, bodo delničarji odločali o predlogu, da za dividende, ki bi znašale 13 centov bruto na delnico, namenijo skoraj celoten dobiček. 


Če bodo sprejete predlagane spremembe, v kar sicer ni mogoče dvomiti, saj je v vseh elektrodistribucijah večinska lastnica država, bodo nadzorni sveti dobili večjo moč, kot jo imajo zdaj. Skoraj nobene odločitve ne bo mogoče sprejeti brez njihove odobritve, po novem bodo med drugim pristojni celo za imenovanje poslovodstva v odvisnih družbah. Bolj ostri bodo tudi pogoji za predsednike uprav. Doslej je bilo dovolj pet let delovnih izkušenj, odslej jih bodo potrebovali vsaj petnajst, od tega pet na vodilnih mestih. Razlogi za odpoklic predsednika uprave se ne bodo spremenili, bodo pa v statutu navedene hujše kršitve obveznosti, med katerimi je tudi neizvrševanje sklepov nadzornega sveta in skupščine. Dosedanji statut je predvideval, da se v primeru, če predsednik uprave ni izbran, razpis ponovi, po novem bo lahko nadzorni svet na ta položaj za eno leto imenoval svojega člana. Močno se bo razširil tudi nabor poslov, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Širši bo tudi nabor pristojnosti nadzornega sveta. 

SDH zanika kadrovski cunami v energetiki

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Katja Svenšek Teme: Mali delničarji , Rajko Stanković Datum: Pon, 08. avg.. 2016 Stran: 5

ENERGETIKA 

Nadzorni sveti petih elektrodistribucij dobivajo s prihajajočimi spremembami statutov znatno večjo moč. Skoraj ni odločitve, ki jo bo mogoče sprejeti brez njihove zelene luči.

Podjetjem za distribucijo električne energije se obeta nov ustroj upravljanja družb. V skladu z željami Slovenskega državnega holdinga (SDH) bodo na bližnjih skupščinah močno okrepili vlogo nadzornih svetov družb, M bodo po novem med drugim pristojni celo za imenovanje poslovodij v odvisnih družbah. 

Močno se zaostrujejo tudi pogoji za predsednika uprave elektrodistribucije, a kot pravijo v SDH, se ti po njihovem mnenju »ne zaostrujejo, temveč se prilagajajo pomembnosti te funkcije«. 

Ne kot podlaga za kadrovske spremembe 

Znatne spremembe statutov vseh petih elektrodistribucij (Elektra Ljubljana, Elektra Maribor, Elektra Celje, Elektra Gorenjska in Elektra Primorska) so spodbudile tudi ugibanja o morebitnih menjavah v vrhu distribucij, a v SDH pojasnjujejo, da ni vzročne povezave med spremembo statutov in spremembo v upravah družb. »Uprave ostajajo enočlanske,« so dodali. Distribucije imajo tudi sicer večinoma predsednike uprav s povsem »svežimi« mandati. Letos so nov mandat dobili šefi distribucij v Mariboru (Boris Sovič), Celju (Boris Kupec) in Primorski (Uroš Blažka), preostala dva (Andrej Ribič v Elektru Ljubljana in Bojan Luskovec v Elektru Gorenjska) pa sta na polovici mandata. 

Kdo bo izplačal male delničarje?

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Katja Svenšek Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 02. avg.. 2016 Stran: 5

ENERGETIKA

Začenja se konsolidacija državnega lastništva v elektrodistribucijah. Te bodo na zahtevo SDH na avgustovskih skupščinah iskale soglasje za odkup lastnih delnic. Malim delničarjem se pri tem obeta znatno nižje izplačilo od prvotnih napovedi.

Malim delničarjem v petih elektrodistribucijskih podjetjih, ki so vsa po vrsti v 80-odstotni lasti države, se po večletnem ujetništvu v lastništvu zdaj obeta izplačilo. Država in upravljalec njenega premoženja, Slovenski državni holding (SDH), molčita tako o ceni izplačila malih delničarjev kot o tem, kdo naj bi jo plačal. A kot kaže, bodo strošek ekonomske konsolidacije lastništva nosile distribucije same. Očitno pa lahko mali delničarji o izplačilu po knjigovodski vrednosti, ki bi za konsolidacijo celotnega sistema predstavljala dobrih 200 milijonov evrov stroškov, le sanjajo.

Ne 200 milijonov, prej štirikrat manj

Konsolidacijo lastništva petih elektrodistribucijskih družb - Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska -, kjer naj bi država postala 100-odstotna lastnica, predvideva strategija upravljanja državnega premoženja. Ta odgovora na vprašanje, kdo naj bi to plačal, ni dala. SDH je od pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij pridobil vrednotenje distribucij. »Ocenjena vrednost se šteje za poslovno skrivnost,« pravijo. 

Država preglasila male delničarje

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 03. 09. 2015 Stran: 4

Potem ko so se delničarji Elektra Gorenjske na seji skupščine v začetku julija že seznanili s postopkom pripojitve svoje hčerinske prodajne družbe k hčerinski prodajni družbi Elektra Celje, so se ta teden s postopkom seznanili še delničarji celjskega elektrodistributerja. Enotno podjetje bo začelo poslovati že 1. oktobra, oskrbovalo bo približno 200 tisoč gospodinjstev in 30 tisoč podjetij.


Lastniki Elektra Celje so na seji skupščine obravnavali tudi poročilo o poslovanju družbe v preteklem letu in odločali o uporabi bilančnega dobička v višini 4,2 milijona evrov. Uprava in nadzorni svet sta predlagala, naj gre približno polovica bilančnega dobička v rezerve, 1,9 milijona evrov pa naj ostane nerazporejenih, vendar so delničarji na seji skupščine sprejeli drugačen sklep. Potrdili so predlog SDH oziroma države, ki je 80-odstotna lastnica družbe, da Elektro Celje tudi letos med svoje lastnike razdeli večji del dobička. Delničarji celjskega elektrodistributerja bodo dobili 13 centov bruto dividende na delnico.

Velik slovenski trgovec z elektriko morda še letos

Medij: Delo Avtorji: Tavčar Borut Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 01. 09. 2015 Stran: 9

Združevanje Gen-I in Elektro energija bi imela 58 odstotkov trga z elektriko, skupaj s skupino Petrol pa tudi 90 odstotkov trga s plinom

Ljubljana - Agencija za varstvo konkurence bo odločitev 0 nameravani združitvi Gen-1 z Elektrom energijo, hčerinsko družbo Elektra Ljubljana, sprejela do konca septembra. V Elektru Celje menijo, da so ukrepi, ki jih je predlagal Gen-I, povsem neprimerni.


Devet mesecev že traja postopek presoje korektivnih ukrepov, ki jih je prevzemnik Elektra energije Gen-I predlagal Agenciji za varstvo konkurence (AVK). Ukrepi, ki jih je potem AVK poslala konkurentom na trgu elektrike v tržni preizkus, bi morali odpraviti resen sum o skladnosti združitve dveh podjetij s pravili konkurence. V Gen-I o podrobnostih ne želijo govoriti do konca postopka, ravno tako ne v Elektru Ljubljana in AVK. V družbah, ki se želita združiti, pravijo le, da bi morali biti tako v AVK kot v gospodinjstvih zadovoljni, da se združujeta najcenejši in najdražji trgovec z elektriko, saj se bodo cene drugega gotovo znižale.

Odločba še ta mesec

Mali delničarji prehiteli državo

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: J. L. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 06. 08. 2015 Stran: 5

Mali delničarji prehiteli državo Društvo Mali delničarji Slovenije je za sejo skupščine Elektra Celje, ki bo konec avgusta, poslalo nasprotni predlog za delitev dobička. S še tremi malimi delničarji - dvema ciprskima družbama v lasti Igorja Laha in z Vipa Holdingom - pa predlaga še razširitev dnevnega reda.


Uprava in nadzorni svet Elektra Celje sta lastnikom v sklicu seje skupščine predlagala, da bilančnega dobička, ki znaša 4,2 milijona, ne bi razdelili, ampak bi dobra polovica šla v rezerve, preostanek pa bi ostal nerazporejen. Društvo Mali delničarji Slovenije zdaj predlaga, naj Elektro Celje med svoje lastnike razdeli skoraj ves dobiček, nerazporejenih naj ostane le 87 tisoč evrov. V društvu so prepričani, da razdelitev dividende, ki bi znašala 17 centov bruto na delnico, nikakor ne bo ogrozila poslovanja družbe. Pričakovati je mogoče, da bo takšen predlog dobil večinsko podporo države, ki je 80-odstotna lastnica Elektra Celje. V preteklih letih je bila namreč država tista, ki je običajno na sejah skupščine zahtevala delitev dobička ali višje dividende, kot jih je predlagala uprava.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.