Elektro Ljubljana

Delničarji Elektra Ljubljana potrdili menjavo poslovnih deležev z GEN-I

Delničarji Elektra Ljubljana, d.d. so na današnji izredni skupščini odločali o le eni točki dnevnega reda, katere namen je bil podaja soglasja k Pogodbi o menjavi poslovnih deležev med GEN-I, d.o.o. in Elektro Ljubljana, d.d. Delničarji so z 98 % večino podprli predlagan sklep, pri čemer pa je bila na sklep napovedana tudi izpodbojna tožba. Redna skupščina Elektra Ljubljana je predvidena za konec avgusta.

 

Ljubljana, 25. julij 2016


 

Pričakovani pozitivni učinki za poslovanje matične Elektro Ljubljane

V okviru razprave je predsednik Uprave, Andrej Ribič izpostavil, da so proces iskanja strateškega partnerja pričeli že pred tremi leti. Naložba v hčerinsko Elektro Energija je sicer vknjižena po knjigovodski vrednosti 6,2 milijona EUR med tem ko odsvojitvena cena znaša 11,5 milijona EUR, sočasno pa Elektro Ljubljana v bodoče pričakuje pozitivne finančne učinke, pri čemer do sedaj Elektro Energija ni izkazovala pozitivnih finančnih učinkov, kar je bil tudi eden izmer razlogov za iskanje partnerja.

Novo nastala družba ob soudeležbi Gen-I bo obvladovala okoli 40 % trga električne energije, pri čemer pa Elektro Ljubljana upa, da bi od države uspela pridobiti lastno koncesijo za distribucijo električne energije, kar bi lahko imelo dodatne pozitivne učinke.

Elektro Celje – 0,13 EUR dividende z upanjem na sistemske ureditev izstopa delničarjev v vseh Elektro podjetjih

Delničarji Elektra Celje so se na 20. redni skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014, ki je bilo zaznamovano z žledolom in hkrati tudi vse večjemu porastu konkurentov na trgu z električno energijo. Delničarji so glede delitve bilančnega dobička potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividendo nameni 0,13 EUR, med tem ko se o nasprotnem predlogu Društva MDS ni glasovalo. V Društvu MDS smo sicer predlagali dividendo 0,17, kar je skladno tudi z zakonsko zahtevo o minimalni delitvi 4 % osnovnega kapitala. Posledično so bile na sklep o delitvi dobička napovedane izpodbojne tožbe s strani delničarjev Društva MDS, Vipe Holding, Adriatic Slovenice, GI Dakote ter Ampelus Holdinga. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 3,28 % osnovnega kapitala.

 

Celje, 31. avgust 2015


 

Sklad lastnih delnic in uvrstitev na borzo zavrnjeni z upanjem na čimprejšnji sistemsko ureditev

Društvo MDS je skupaj z nekaterimi delničarji razširil dnevni red skupščine, katerih namen je bil uvrstitev delnic na borzo kakor tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Obe razširitvi nista dobili ustrezne podpore na sami skupščini, je pa predstavnik SDH poudaril, da predlagani vsebini ne nasprotujejo, da pa je potrebno vsebino urediti sistemsko za vseh 5 elektro podjetij.

Izhajajoč iz sprejete Strategije o upravljanja kapitalskih naložb države mora namreč država konsolidirati lastništvo v Elektro podjetjih, kar pomeni da bodo delničarji vendarle dobili možnost izstopa po pošteni ceni.

V Društvu MDS smo sicer predstavnika SDH vprašali, če lahko to sistemsko ureditev pričakujemo na naslednjih skupščinah; torej v letu 2016, vendar natančnega odgovora nismo dobili, saj pooblaščenec teh informacij ni imel. Vsekakor si bomo v Društvu MDS prizadevali, da se najde sistemska rešitev ki bo vodila k maksimiranju cene delnice vsakega Elektro podjetja in to v kar najkrajšem možnem času.

 

Žledolom povzročil za 6,15 milijonov EUR škod

Elektro Celje je iz naslova žledoloma utrpela za 6,15 milijonov EUR škod pri čemer je iz zavarovalnice prejela povrnjenih 2,01 milijona EUR ob siceršnji letni premiji, ki za infrastrukturo znaša okoli 700.000 EUR. 

 

SODO Elektru Celje dolžan več kot 4 milijone EUR

Elektro Ljubljana – 0,1407 EUR dividende in nov član Nadzornega sveta

Delničarji družbe Elektro Ljubljana, d.d. so na 20. skupščini soglasno izglasovali dividendo v višini 0,1407 EUR, kar predstavlja praktično celoten dobiček, ki je v letu 2014 znašal dobrih 5,5 milijona EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta soglasno prejela tudi razrešnico za delo v letu 2014. Izvoljen je bil tudi nov član NS in sicer David Skornšek, ki ga je v imenu Republike Slovenije predlagal Slovenski državni holding, d.d. (SDH). Nasprotni predlog je sicer podala tudi skupina KD Group, d.d., vendar se o njihovem nasprotnem predlogu ni glasovalo. Tako 1.200 malih in manjšinskih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti okoli 20 % osnovnega kapitala Elektra Ljubljane ostajajo brez svojega člana v NS. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 260.000 glasov.

 

Ljubljana, 28. avgust 2015


 

Žledolom v začetku leta 2014 povzročil za okoli 25 milijonov EUR škode

V okviru seznanitve z rezultati poslovanja je predstavnik Društva MDS upravi zastavil vprašanja v zvezi z odpravo posledic žledoloma, ki je prizadel infrastrukturo vseh elektro podjetij v začetku leta 2014. Elektro Ljubljana je utrpela za 25 milijonov EUR škode pri čemer je iz naslova zavarovalnine prejela nazaj 3,6 milijonov EUR.

Elektro Ljubljana je realizirala 31 milijonov EUR investicij, ki so se povečala iz sicer predvidenih investicij v višini 25 milijonov EUR, kar je zopet posledica žledoloma. 

Rezultat prve polovice 2015 nakazuje, da se bodo rezultati še dodatno izboljšali.

 

Imenovanje novega člana NS

Ker je dne 26.08.2015 potekel mandat članu NS dr. Žan Jan Oplotniku, so delničarji odločali tudi o imenovanju novega člana NS predstavniku delničarjev. Potrjen je bil predlog države oziroma SDH, ki je v NS predlagal Davida Skornšek (sicer zaposlen v Palomi), med tem ko se o predlogu KD Group niti ni glasovalo.

 

Dokapitalizacija odvisne družbe in imenovanje revizorja

Elektro Ljubljana – žled povzročil za 25 milijonov škode, delničarjem 0,06 EUR dividende

Tokratne 19. skupščine Elektra Ljubljane, d.d. se je udeležilo skoraj 87 % delničarjev, v okviru katere so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2013 kakor tudi z zaostrenimi razmerami v začetku leta 2014, katerih vzrok so bile ujme ter žledolom. Kljub temu so delničarji skoraj soglasno potrdili predlog SDH in KADa, da se za dividende nameni slabi dve tretjini dobička, kar pomeni da bodo delničarji dobili 6 centov dividende do konca novembra.

 

Ljubljana, 29. avgusta 2014


 

Pozitivno leto 2013 in uničujoč žled v februarju 2014

Elektro Ljubljana je v letu 2013 beležila izredno dobre kazalce poslovanja in je tako med drugim povečala prihodke od prodaje za 5 %. Predsednik Uprave, Andrej Ribič, je v okviru predstavitve Letnega poročila izpostavil tudi težave, ki jih je povzročil žledolom v mesecu februarju 2014.

Elektro Ljubljana je iz naslova slednjega utrpela več škod kot vsa preostala elektro distribucijska podjetja skupaj in sicer ocene znašajo 25 milijonov EUR. Trenutno se še vedno pogajajo tako z zavarovalnico kakor tudi državo, ki je obljubila pomoč iz tega naslova, sicer pa v družbi pričakujejo tudi za 8 milijonov EUR več investicij v letu 2014 ravno zaradi tega.

 

Dividenda in razrešnica

Delničarji so potrdili predlog SDH in KADa, ki sta predlagala, da se 3.847.406,88 EUR dobička razdeli in sicer 2.349.617,16 za dividende (0,06 EUR bruto dividende na posamezno delnico), med tem ko je 1.497.789,72 EUR dobička ostalo nerazporejenega. Dividende bodo izplačane v 90 dneh od zasedanja skupščine.

Elektro Ljubljana – dividenda 0,06 EUR, nov NS in pozitivni obeti za prihodnje poslovanje

Delničarji družbe Elektro Ljubljana, d.d., so na današnji skupščini potrdili vse predlagane sklepe ter po nasprotnem predlogu Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki je v imenu Republike Slovenije vložila nasprotni predlog, za nove člane Nadzornega sveta (NS) imenovali Andreja Šušteršiča (aktualni predsednik NS), Janeza Zakonjška in Davida Valentinčiča. Delničarjem bo razdeljen tudi celoten dobiček družbe (2,4 milijona EUR), kar znaša 0,0612 EUR bruto na delnico. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala preko 120.000 glasov malih delničarjev.

 

Ljubljana, 29. avgust 2013


 

Pozitivni rezultati v prvi polovici leta 2013

Predsednik Uprave Elektra Ljubljana, Andrej Ribič je v okviru razprave na kratko predstavil poslovanje družbe v prvi polovici leta 2013. Vsi parametri poslovanja so se v letu 2013 izboljšali za okoli 20 % in posledično je tudi čisti poslovni izid prvega polletja višji za kar 50 %. Čeprav gre le za delne rezultate poslovnega leta, predsednik ostaja optimističen, kljub zabeleženim porastom stečajev in siceršnji slabši plačilni disciplini.

Elektro Ljubljana je poleg izboljšanja poslovanja na domačem trgu začela odpirati podružnice tudi v državah nekdanjega Balkana, prav tako pa se namerava osredotočiti na nekatere države zahodne Evrope.

 

Imenovani trije novi člani NS in revizor

Skupščina je z 99,2 % večino potrdila nasprotni predlog države, ki je v NS imenovala Andreja Šušteršiča, Janeza Zakonjška in Davida Valentinčiča. Andrej Šušteršič je tudi sicer do sedaj opravljal funkcijo predsednika NS.

Skupščina Elektro Ljubljana - delničarjem 0,056 EUR dividende; razširitev dnevnega reda zavrnjena, nadzorni svet ostaja nespremenjen

Pooblaščenca Društva MDS sta na današnji skupščini zastopala preko 400.000 glasov malih delničarjev, kar je ob siceršnji 90,34 % prisotnosti predstavljalo več kot 1,2 % prisotnega kapitala. Skupščina delničarjev je potrdila vse predlagane sklepe medtem ko dodatni točki dnevnega reda nista dobili zadostne podpore na skupščini. Delničarji bodo po nasprotnem predlogu AUKN prejeli 0,056 EUR dividende in sicer najkasneje v treh mesecih po skupščini.

 

Ljubljana, 31. avgust 2012


 

Dividenda 0,056 EUR bruto po nasprotnem predlogu AUKN, Upravi in NS razrešnica

Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom družbe kot tudi drugimi relevantnimi poročilo in priporočili, ki jih je družba prejela s strani Agencije Republike Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN). Delničarji so z 99,99 % večino podprli tako razrešnico Upravi kot NS.

Pri delitvi dobička pa sta Uprava in NS predlagala, da se za dividendo nameni dobrih 660.000 EUR, medtem ko je AUKN predlagala, da se za dividende nameni tako rekoč celotni dobiček družbe, ki je znašal malenkost manj kot 2,2 milijona EUR. Delničarji so podprli nasprotni predlog AUKN in bodo tako najkasneje v 90 dneh prejeli dividendo v znesku 0,056 EUR bruto na posamezno delnico.

 

Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic ni dobilo zadostne podpore

Vsebinsko najbolj pomembna točka dnevnega reda za male delničarje je danes bila ravno razširitvena točka, ki jo je vložil delničar KD Kapital, d.o.o. S to točko bi se lahko pričel začetek izstopanja oz. odprodaje delnic Elektro Ljubljane po pošteni vrednosti in v ta namen je bilo predlagano, da je najnižja odkupna cena v sklad lastnih delnic 70 % knjigovodske cene.

Ker s tem ne bi mogli prodati vseh delnic naenkrat, bi tovrstna delna odprodaja kljub vsemu omogočila, da vsak delničar lahko teoretično odproda vsaj malo manj kot 50 % svojih delnic, preostanek pa bi bil lahko izplačan po opravljenem postopku iztisnitve ali izstopu, skladno z določili od 384. do 390. člena ZGD-1. Za sprejem sklepa je glasovalo 10,22 % delničarjev medtem ko država ni podprla predlaganega sklepa.

Društvo MDS podpira pobudo Ministra Zvonka Černača za prenovo posebne kolektivne pogodbe v energetiki

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) podpiramo namero Ministra za infrastrukturo in prostor mag. Zvonka Černača, da prenovi posebno kolektivno pogodbo v elektroindustriji, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'cokla' v odnosih med delničarji, poslovodstvom in sindikati. Če se spomnimo je nedorečenost oz. različno razumevanje določil posebne kolektivne pogodbe za energetiko delničarje v Elektro Primorska brez potrebe stala preko 100.000 EUR, (zaradi 'trmoglavosti' sindikata) večkrat pa je posebna kolektivna pogodba bila uporabljena tudi kot grožnja »z električnim mrkom«, kar ni dopustno in bi bilo potrebno po prepričanju Društva MDS to tudi z zakonom prepovedati.

 

Ljubljana, 12.  marec 2012


 

V Društvu MDS zato pozivamo vodstvo sindikata in vse njegove sindikalne zastopnike v energetiki naj v konstruktivnem vzdušju s pristojnimi službami ministrstva preverijo vse zapisane pravice in dolžnosti in naj bodo le te po novem odvisne predvsem od poslovnega rezultata. Prav tako naj se jasno izračuna model morebitnega nagrajevanja in naj se jasno opredelijo mirne rešitve v primeru spora (arbitraža) in naj stavka ostane le kot skrajno sredstvo sindikalnega boja.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v DZ RS poslalo predlog amandmajev k Zakonu o energetiki, saj bodo spremembe energetskega zakona že to soboto na dnevnem redu v DZ RS

V Društvu Mali delničarji Slovenije, ki že več kot tri leta aktivno sodeluje na skupščinah Elektro distribucije in na skupščinah združuje med 4 in 12 % malih delničarjev, menimo, da bi bil morebitni sprejem dikcije 72.a člena  v povezavi z 57 točko 4. člena, kot je ta trenutno predlagan, za delničarje Elektro-distribucijskih podjetij škodljiv in jim bi povzročil finančno škodo.

Potencialni obseg finančne škode na letnem nivoju ocenjujemo za vseh pet Elektro podjetij med 8,5 in 10 milijonov EUR, od tega med 1,7 do 2,05 milijona EUR odpade samo na male in manjšinske delničarje, ki so 20,5 % lastniki v vseh petih Elektro distribucijskih podjetjih. V ta namen je Društvo MDS danes poslalo vodjem poslanskih skupin prošnjo, da podprejo amandma in z njim preprečijo oškodovanje malih delničarjev, ki bi lahko nastalo.

 

Ljubljana, 26. januar 2012


"Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - predlog za obravnavo zakona po nujnem postopku", Številka: 007-336/2011/30, Ljubljana, dne  09. 01. 2012, EVA 2011-2111-0076 (v nadaljevanju: gradivo)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, ki je trenutno v obravnavi, dodaja v 23. členu (gradivo, stran 66) Energetskemu zakonu novi 72.a člen, ki se  glasi:

Energetska panoga dokazljivo in bistveno zaostaja za primerljivimi rezultati iz Evrope

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je že od avgusta 2009 dalje aktivno vključeno v dogajanje v elektrodistribucijskih podjetjih. Po izvolitvi novih nadzornih svetov posameznih Elektro podjetij so zastopniki malih in manjšinskih delničarjev ostali brez možnosti soupravljanja in nadzora. S tem so bili tudi postavljeni v podrejen položaj in še vedno igrajo vlogo »sponzorjev«, saj ta podjetja, žal, niso niti približno stroškovno učinkovita, kot je to npr. v tujini. Mali in manjšinski delničarji podpiramo usmeritve AUKN, saj iz priložene tabele izhaja, da so postavljeni cilji še vedno daleč od evropskega povprečja. Izplačila 13 plač, božičnic in nagrad naj bodo odvisna le od poslovnega rezultata in uspešnosti panoge, ne pa predmet groženj »z mrkom«.

 

Ljubljana, 02. december 2011


 

EBIT marža slovenske Elektro-distribucije kar 56 oz. 38-krat manjša od evropske

Za primerjavo učinkovitosti prilagamo tabelo na presečni datum 31.12.2007 s podatki o primerljivih tujih Elektro distributerjih. Iz tabele je razvidno, da so naša Elektro distribucija v letu 2007, torej v času razcveta, vidno zaostajala po vseh kazalnikih. V kolikor izpostavimo in primerjamo le podatek EBIT marže je le-ta v integriranih evropskih podjetjih znašal v povprečju 16,8 %, v distribucijskih evropskih podjetjih 11,4 %, pri nas pa le 0,3 %  - kar je 56-krat manj od integriranih podjetij oz. 38-krat manj od drugih evropskih distribucijskih podjetij.

EBITDA marža slovenske Elektro-distribucije kar 2,74 oz. 1,8-krat manjši od  evropske

Skupščina Elektro Ljubljane – nekdanji DARS-ovec iz časov afere Šentviški predor nov član NS, delničarji 1,5 centa dividende

Na današnji 16. redni seji skupščine Elektra Ljubljane, ki je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, so se delničarji družbe seznanili s poslovanjem družbe v letu 2010, odločali o delitvi bilančnega dobička, ter namenili 640.000 EUR za dividende. Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010,  jima podelila razrešnico ter sprejela spremembe statuta. Nov član NS je po predlogu AUKN postal dr. Jan Žan Oplotnik, nekdanji član Uprave DARS-a.

 

Ljubljana, 26. avgusta 2011


 

Upravi in NS razrešnica, delničarjem 1,5 centa bruto na delnico za dividende

Uprava družbe Elektro Ljubljane je skupščini delničarjev predlagala, da se celotni bilančni dobiček, ki je znašal v preteklem poslovnem letu 640.191,50 EUR ne deli, ter se uporabi za druge rezerve.

Delničarji so vendarle potrdili nasprotni predlog AUKN, da se bilančni dobiček nameni:

  • za dividende v višini 606.984,43 EUR, kar znaša 0,015 EUR bruto dividende na delnico,
  • 33.207,07 EUR pa se nameni v druge rezerve iz dobička.

Delničarjem bodo dividende izplačane najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine.

Med razpravo so delničarji zahtevali dodatna pojasnila v zvezi z poslovanjem družbe, posebej z vidika racionalizacije in optimizacije poslovanja in z ozirom na izredno nizek dobiček družbe, tudi Upravi dali pobudo, da se bolj primerno odziva na razmere v gospodarstvu. Uprava in NS sta navkljub pomislek malih in manjšinskih delničarjev, dobila razrešnico (proti razrešnici je glasovalo 6,94 % prisotnega kapitala).

 

Nov član NS bivši član Uprave DARS-a, dr. Jan Žan Oplotnik

Skupščina družbe je v razširitvi dnevnega reda, na predlog delničarja KD Kapital, d.o.o., namesto prvotno predlaganega g. Janeza Bojca, imenovala dr. Jan Žana Oplotnika, v javnosti bolj znan kot nekdanji član Uprave DARS-a, ko je le ta mirno in velikodušno sprejemala konstante podražitve SCT-ja pri gradni Šentviškega predora. Še več, ko je bil razrešen iz mesta člana Uprave je lagodno 4 mesece prejemal plačo za nič opravljenega dela in to zopet na račun davkoplačevalcev. V oddaji Odmevi se je tudi osmešil, ko je rekel, da bi morala vinjeta biti 253 EUR in dokazal, da mu kljub ekonomskemu znanju izračuni niso šli najbolje od rok, in nato to zanikal v pismu bralcev.

Dalje, dr. Žan Jan Oplotnik je namestnika računskega sodišča označil kot lažnivca, kar po našem mnenju presega meje korporativnega komuniciranja, zaradi česar smo v Društvu MDS nasprotovali sklepu, kot ga je predlagala AUKN in zoper sklep napovedali tudi izpodbojno tožbo.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.