Aktualne novice

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo 28.04.2009 ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 07.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

Na skupščini je bilo prisotno 4.089.136 glasov oz. 52,35 % delnic z glasovalno pravico.. Skupščina Cinkarne Celje, d.d., je na današnji skupščini sprejela nasprotni predlog SDH d.d., ki delničarjem namenja 3,20 EUR dividende na delnico. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal na 0,74 % prisotnega kapitala.

Celje, 13.02.2024

Bilančni dobiček leta 2022 skoraj v celoti razdeljen delničarjem 3,20 EUR dividende

Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2022, znaša 25.014.391,39 EUR, od tega:

• nerazporejeni bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2021, znaša 84.158,59 EUR

• bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička ustvarjenega v letu 2022, znaša 24.930.232,80 EUR

Na predlog SDH se je bilančni dobiček v višini 25.014.391,39 EUR uporabil za naslednje namene:

• del bilančnega dobička v znesku 25.008.384,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,20 EUR na delnico,

• preostali del bilančnega dobička v znesku 6.007,39 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 23. 2. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22. 2. 2024

Cinkarna Celje izboljšuje konkurenčnost

Podaljšanje trgovskih poti iz Kitajske izboljšuje konkurenčnost Cinkarne Celje, a ostajajo drugi izzivi je dejal Aleš Skok predsednik uprave. Poslovni rezultati leta 2023 bo nekoliko boljši od napovedi na SEONETU z dne 30.11.2024.

Ali se obeta letos še ena dividenda za leto 2023

Spomnimo druge rezerve iz dobička so dne 31.12.2022 znašale 103,358 mio EUR razkrito v Letnem poročilu Cinkarne Celje d.d. na strani 222 za leto 2022.

Čisti poslovni izid leta 2023 pa po napovedih uprave z dne 30.11.2023 znaša nekaj več kot 5,045 mio EUR pri čemer so eksplicitno navedli sledeče:

»Ocenjeni prihodki družbe in čisti poslovni izid za leto 2023 ne vsebujejo prejetih sredstev državne pomoči iz naslova Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK).«

Društvo MDS ocenjuje, da je Cinkarna Celje d.d. v letu 2023 iz tega naslova prejela cca 5 mio EUR državne pomoči.

Da pa bi se to lahko zgodilo, bo moral Cinkarna Celje najprej sprostiti del drugih rezerv iz dobička preteklih let pred letom 2023, najmanj v enaki višini, kot bi morda predlagal skupni znesek za izplačilo dividend poslovnega leta 2023, če ne bi bilo omejitev zaradi prejema državne pomoči za energente v letu 2023, ki tako delitev prepovedujejo. Tako bi se formalno dobiček leta 2023 prerazporedil v druge rezerve.

Glede na velike rezerve iz dobička iz preteklih let , ki so dne 31.12.2022 znašale 103,358 mio EUR ni izključeno, da bo Cinkarna Celje sprostila več rezerv kot 5 mio EUR, ki bi jih skladno z dividendno politiko namenila za dividende v višini 0,6 EUR na delnico in bo dividenda seveda ustrezno višja.

Vse to je naše ugibanje, ki temelji iz objavljenega letnega poročila Cinkarna Celje za leto 2022 in napovedi o čistem dobičku leta 2023 Cinkarna Celje z dne 30.11.2023 na Seonetu, ter našem predvidevanju, da je Cinkarna Celje iz naslova državne pomoči za energente prejela cca 5 mio EUR.

Na današnji 37. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije je bilo zastopanih 5.131.622 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,97 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico. Rajko Stanković predsednik Društva MDS je zastopal 51.991 delnic in glasoval z 44.351 delnicam kar je na skupščini predstavljalo 0,87 % pri glasovanju zastopanih delnic.

 

Ljubljana, 07.02.2024

 

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, delničarjem 6,2 EUR dividende v dveh enakih delih

 

Skupščina je odločala le o eni vsebinski točki in sicer o delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2022. V ta namen sta uprava in nadzorni svet predlagala, skupščina pa je to odločitev potrdila , da se ves bilančni dobiček razdeli v skupni višini 6,20 EUR na delnico v 2 delih po 3,10 EUR.

 

Prvi del dividend v višini 3,10 EUR se delničarjem izplača dne 22.marca 2024 delničarjem, ki bodo vpisani kot imetniki v  KDD na dan 21.03.2024 in drugi del v višini 3,10 EUR pa se delničarjem izplača dne 23.08.2024 delničarjem ki bodo vpisani kot imetniki v  KDD na dan 22.08.2024.

 

Pri razpravi o bilančnem dobičku je predsednik Društva MDS pozval upravo, da na naslednji skupščini predstavi podrobneje poročilo Računskega sodišča in ukrepe, ki so jih izvedli. Spomnimo, da je Društvo MDS že na več skupščinah opozarjalo na nesorazmerno visoke prejemke predsednika uprave IPKO na Kosovu, ki je imel dve pogodbi, skupna višina njegovih prejemkov pa je presegala celo plačo predsednika uprave Telekoma Slovenije.

 

Ali lahko delničarji Telekoma Slovenije pričakujejo še eno dividendo letos?

 

Telekom Slovenije je dne 08.11.2023 objavil na SEONETU sledeče:

»Ocena poslovanja v letu 2023

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letu 2023 presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali 699 mio EUR, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 mio EUR ter čisti dobiček 38 mio EUR.«

Iz tega gre sklepati, da si lahko delničarji Telekoma Slovenije morda obetamo, da bo predlagana dividenda na skupščini 20. junija 2024  med 3,00 EUR in 5,00 EUR bruto na delnico, a pri tem opozorimo, da gre zgolj za naše predvidevanje oz ugibanje, ki temelji na oceni poslovanja Telekoma Slovenije z dne 08.11.2023 in ne za kakršno koli uradno ali neuradno stališče ali informacijo kogar koli iz družbe Telekom Slovenije d.d.

 

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.