Mali delničarji Finetola s pomočjo Društva MDS vložili Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v primeru umika z borze

NatisniNatisni

Mali delničarji so ob strokovni pomoči Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) na osnovi sprejetega sklepa o umiku delnic družbe Finetol, d.d. (oznaka delnice FINR) z borze, vložili Predlog za sodni preizkus oz. določitev pravične denarne odpravnine po določilih ZGD-1C in ZTFI. Razlog za vložitev leži v višini denarne odpravnine, ki po mnenju predlagateljev ni pravilno definirana, saj naj bi bila določena oz. znana šele konec leta 2011, oziroma kar 5 mesecev po dejanskem sprejetju sklepa.

 

Ljubljana, 22. september 2011


 

Na skupščini Finetola, ki je potekala 1. avgusta 2011, so delničarji z 90,18 % večino sprejeli sklep o umiku iz borze, razlog zanj pa naj bi bilo skoncentrirano lastništvo in ekonomičnost. Skladno z določili ZTFI (101. člen), lahko vsak delničar, ki na sami skupščini nasprotuje umiku iz borze, zahteva, da družba prevzame njegove delnice, za plačilo primerne denarne odpravnine. Temu sklepu je na skupščini nasprotovalo  97 delničarjev, ki so lastniki 22.549 delnic. Prav tu pa se pojavi težava, saj je vodstvo družbe predlagalo sklep, ki določa vrednost pravične denarno odpravnino na dan 31. 12. 2011, torej 5 mesecev po umiku iz borze.

Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je že na sami skupščini izrazil ostro nasprotovanje predlaganemu sklepu, saj je tovrstno ne-definiranje denarne odpravnine povsem zgrešeno in hkrati nezakonito. Zato je Društvo MDS tudi podalo nasprotni predlog, da se za primerno denarno odpravnino vzame vrednost delnice na dan 31. 12. 2010, ki je znašala 26,84 EUR.

Kljub večkratnim pozivom, nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet; razlog za nesprejetje pa je po vsej verjetnosti moč najti v aktivnostih vodstva, da popolnoma izčrpa družbo, ter posledično delničarjem 31.12.2011 izplača »mizerno« denarno odpravnino, ali pa te sploh ne bo izplačala, saj Finetolu grozijo insolventni postopki, ali pa morda celo stečaj zaradi visoke stopnje zadolženosti in najave Gorenjske banke, da bo blokirala prosto razpolaganje s premoženjem, saj Finetol po navedbi iz medijev, že dalj časa ne plačuje niti obresti na večino v aprilu 2011 zapadlih kreditov, ki pa so bili po besedah poslovodstva na skupščini 1.8.2011, podaljšani do konca septembra 2011 oz. do konca tega leta.

 

Ali bo pravična denarna odpravnina sploh izplačana, 25 % premija od 0 EUR je žal enak 0 EUR

Kljub sprejetemu dopolnjenemu predlogu, ki ga je podal predstavnik Etola, da dobijo delničarji poleg »nedefinirane vrednosti odpravnine«, saj bo le ta znana 31.12.2011, dobijo še 25 % prevzemno premijo, se mali delničarji upravičeno bojimo, da bo le ta enaka ali blizu 0 EUR in tudi 25 % pribitek v tem primeru ne pomaga.  Dejstva, ki pričajo v prid tej navedbi so sledeča:

  • Knjigovodska vrednost delnice Finetola na dan 31.12.2010 znaša 26,84 EUR,
  • 31. 3. 2011 knjigovodska vrednost znaša samo še dobri 14,00 EUR,
  • 30. 6. 2011 knjigovodska vrednost pade na 9,00 EUR,
  • Borzni tečaj na dan skupščine (1. 8. 2011) pa je znašal borih 1,26 EUR.

Sum usklajenega delovanja več kot 90 % delničarjev, ki nikoli niso podali prevzemne ponudbe

Zgornje navedbe torej nakazujejo, da je knjigovodska vrednost družbe v zgolj 6 mesecih padla za 66 % oziroma za dve tretjini. Hkrati se v Društvu MDS tudi sprašujemo ali ne gre pri glasovanju tudi za več kot očitno usklajeno delovanje več kot 90 % delničarjev, ki nikoli niso podali prevzemne ponudbe, saj gre iz delniške knjige razbrati, da je sklep podprlo prvih 17 izmed 20 največjih delničarjev, ki predstavljajo več kot 90,18 % osnovnega kapitala, med katerimi je na primer tudi Abanka Vipa, d.d. Ti usklajeni delničarji pa so:

 

Ali bo glasovanje predstavnika Abanka Vipe, d.d. na skupščini imelo za posledico zavestno oškodovanje za več kot ½ mio EUR delničarjev te banke?

Čudi nas, kako lahko Abanka Vipa, ki je prav tako delniška družba, zaradi česar mora delovati v korist svojih lastnikov, glasuje za sprejem tovrstnega sklep, ki ne definira pravične denarne odpravnine in se prepusti »toku«, navkljub že izpostavljenemu razvrednotenju knjigovodske vrednosti delnice. Dalje niti ne gre pozabiti, da so družbe okoli Valantovega NFD Holdinga (kamor seveda sodi tudi Abanka Vipa, Sava, Cetis itd.) lastniško prepletene v številnih družbah na podoben način kot v Finetolu.

 

Mali delničarji ob strokovni pomoči Društva MDS na Celjsko sodišče vložili zahtevo za določitev pravične denarne odpravnine zaradi umika z borze

Na osnovi vseh navedb so mali delničarji ob strokovni pomoči Društva MDS vložili Predlog za sodni preizkus oz. določitev primerne denarne odpravnine, saj po prepričanju le teh sploh ni določena skladno z določili zakonov, saj sklep le to trenutno določa na osnovi »imaginarne vrednosti«, ki ni znana ne delničarju, ne vodstvu družbe, intenca zakonov (ZGD-1C, kot ZTFI) pa je po predlagateljevem mnenju, da mora najkasneje na dan sklica skupščine (30.06.2011) ta vrednost biti znana in določena in podprta z ustreznim gradivom (bodisi je to zadnja revidirana knjigovodska vrednost na dan 31.12.2010, ali pa cenitev na dan 30.06.2011), tudi zaradi morebitne uporabe pravnih sredstev manjšinskih delničarjev, ki z ponujeno odpravnino ne soglašajo.

 

Kolikšen je predviden skupni strošek družbe v primeru pozitivne odločitve sodišča v korist malih delničarjev?

Če bo sodišče ugodilo predlogu malih delničarjev, da mora družba izplačati primerno denarno odpravnino po knjigovodski vrednosti iz dne 31.12.2010, bo za ta namen morala družba izplačati 22.549 delnic po 26,84 EUR, kar skupaj znese 605.215,16 EUR. V kolikor pa bo sodišče določilo finančnega izvedenca za ugotavljanje poštena vrednost na drug presečni datum, ki je lahko najkasneje 30.06.2011, ko je bila skupščina sklicana, pa je po nekaterih podatkih ocenjena knjigovodska vrednost znašala le še 9 EUR in bi v tem primeru družba morala plačati 202.941 EUR.

 

Mali delničarji Finetola ob strokovni podpori Društva MDS razmišljajo o vložitvi odškodninskih zahtevkov zoper prejšnje poslovodstvo in nadzornike Finetola

Zaradi suma številnih negospodarnih odločitev prejšnjega poslovodstva pod taktirko mag. Francija Strajnerja, ki je družbo vodil do 31.03.2011, saj je s 1.4.2011 prevzel mesto člana uprave v kranjski Savi in očitnega soglašanja s temi odločitvami tudi s strani nadzornikov pod vodstvom Zdenka Podlesnika mali delničarji razmišljajo o vložitvi odškodninskih zahtevkov, saj so družbo pripeljali na rob stečaja. Kaj vse so poleg nerazumne pripojitve (konec februarja 2011) prezadolženega Odusa, ki ga je tudi vodil mag. Franci Strajner in je Finetolu znižal knjigovodsko vrednost iz 26,84 EUR na vsega 14,30 EUR (na dan 31.03.2011), pa najbolje ponazarja pisna obrazložitev glasu male delničarke proti podelitvi razrešnice Upravi in NS z zadnje avgustovske skupščine, ki si jo lahko ogledate tukaj.
 

 

1
162872
31,56%
NFD HOLDING d.d.
LJUBLJANA
2
158369
30,69%
FIDINA d.o.o.
LJUBLJANA
3
42113
8,16%
ETOL d.d.
ŠKOFJA VAS
4
22004
4,26%
VASIN d.o.o.
LJUBLJANA
5
20834
4,04%
DAIMOND d.d.
ŠEMPETER P
6
19804
3,84%
ABANKA d.d.
LJUBLJANA
7
17054
3,30%
HOTELI BERNARDIN, d.d. Portoroz
PORTOROŽ -
8
12756
2,47%
ELITERP B.V.
AMSTERDAM
9
2306
0,45%
SAVA, d.d.
KRANJ
10
2128
0,41%
ART DECOR 2000, d.o.o.
LJUBLJANA
11
1200
0,23%
CETIS d.d.
CELJE
12
1119
0,22%
VALANT STANISLAV
LJUBLJANA
13
688
0,13%
GLAVAN ANTON
LJUBLJANA
14
670
0,13%
ZANOŠKI ZDENKO
PETROVČE
15
668
0,13%
METAL-PROFIL d.o.o.
PODGORJE
16
440
0,09%
MAKSIMA INVEST d.d.
LJUBLJANA
17
360
0,07%
CBH D.o.o.
CELJE
 
465385
90,18%
osnovnega kapitala
 
 
487934
95,38%
navzočega kapitala na skupščini
 
 

Ali bo glasovanje predstavnika Abanka Vipe, d.d. na skupščini imelo za posledico zavestno oškodovanje za več kot ½ mio EUR delničarjev te banke?

Čudi nas, kako lahko Abanka Vipa, ki je prav tako delniška družba, zaradi česar mora delovati v korist svojih lastnikov, glasuje za sprejem tovrstnega sklep, ki ne definira pravične denarne odpravnine in se prepusti »toku«, navkljub že izpostavljenemu razvrednotenju knjigovodske vrednosti delnice. Dalje niti ne gre pozabiti, da so družbe okoli Valantovega NFD Holdinga (kamor seveda sodi tudi Abanka Vipa, Sava, Cetis itd.) lastniško prepletene v številnih družbah na podoben način kot v Finetolu.

 

Mali delničarji ob strokovni pomoči Društva MDS na Celjsko sodišče vložili zahtevo za določitev pravične denarne odpravnine zaradi umika z borze

Na osnovi vseh navedb so mali delničarji ob strokovni pomoči Društva MDS vložili Predlog za sodni preizkus oz. določitev primerne denarne odpravnine, saj po prepričanju le teh sploh ni določena skladno z določili zakonov, saj sklep le to trenutno določa na osnovi »imaginarne vrednosti«, ki ni znana ne delničarju, ne vodstvu družbe, intenca zakonov (ZGD-1C, kot ZTFI) pa je po predlagateljevem mnenju, da mora najkasneje na dan sklica skupščine (30.06.2011) ta vrednost biti znana in določena in podprta z ustreznim gradivom (bodisi je to zadnja revidirana knjigovodska vrednost na dan 31.12.2010, ali pa cenitev na dan 30.06.2011), tudi zaradi morebitne uporabe pravnih sredstev manjšinskih delničarjev, ki z ponujeno odpravnino ne soglašajo. 

 

Kolikšen je predviden skupni strošek družbe v primeru pozitivne odločitve sodišča v korist malih delničarjev?

Če bo sodišče ugodilo predlogu malih delničarjev, da mora družba izplačati primerno denarno odpravnino po knjigovodski vrednosti iz dne 31.12.2010, bo za ta namen morala družba izplačati 22.549 delnic po 26,84 EUR, kar skupaj znese 605.215,16 EUR. V kolikor pa bo sodišče določilo finančnega izvedenca za ugotavljanje poštena vrednost na drug presečni datum, ki je lahko najkasneje 30.06.2011, ko je bila skupščina sklicana, pa je po nekaterih podatkih ocenjena knjigovodska vrednost znašala le še 9 EUR in bi v tem primeru družba morala plačati 202.941 EUR.

 

Mali delničarji Finetola ob strokovni podpori Društva MDS razmišljajo o vložitvi odškodninskih zahtevkov zoper prejšnje poslovodstvo in nadzornike Finetola

Zaradi suma številnih negospodarnih odločitev prejšnjega poslovodstva pod taktirko mag. Francija Strajnerja, ki je družbo vodil do 31.03.2011, saj je s 1.4.2011 prevzel mesto člana uprave v kranjski Savi in očitnega soglašanja s temi odločitvami tudi s strani nadzornikov pod vodstvom Zdenka Podlesnika mali delničarji razmišljajo o vložitvi odškodninskih zahtevkov, saj so družbo pripeljali na rob stečaja. Kaj vse so poleg nerazumne pripojitve (konec februarja 2011) prezadolženega Odusa, ki ga je tudi vodil mag. Franci Strajner in je Finetolu znižal knjigovodsko vrednost iz 26,84 EUR na vsega 14,30 EUR (na dan 31.03.2011), pa najbolje ponazarja pisna obrazložitev glasu male delničarke proti podelitvi razrešnice Upravi in NS z zadnje avgustovske skupščine, ki si jo lahko ogledate tukaj.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.