Skupščina družbe FINETOL izglasovala ničen sklep o »umiku z borze«

NatisniNatisni

Na današnji skupščini je 17 delničarjev iz kroga Valantovega NFD izglasovalo umik delnic Finetola z borze z 90,18 odstotno večino. Skladno z določili zakonodaje bo morala družba FINETOL v treh dneh umakniti delnice z borze. Kljub temu pa v Društvu MDS menimo, da je sprejeti sklep ničen saj ni v skladu s 5. odstavkom 101. člena ZTFI, ki pravi, da je preostalih 80 delničarjev, ki je danes glasovalo PROTI, s samim glasovanjem avtomatično upravičeno do poštene denarne odpravnine, katera pa v sprejetem sklepu ni definirana. 

Celje, 1. avgust 2011


Danes je v Škofji Vasi (Celje) potekala 6. skupščina delničarjev, na kateri se je med drugim odločalo tudi o umiku delnic FINETOLA (oznaka delnice FINR) z borze. Istočasno se je skupščina seznanila z nezavidljivimi rezultati družbe, ki je v preteklem letu ustvarila kar za 13,5 milijonov EUR izgube. Kot glavna razloga za navedeno izgubo naj bi bile razlike v cenah delnice Valantovega NFD Holdinga, v katerem naj bi Finetol samo lani izgubil 9,7 milijonov EUR in pa odprte terjatve pri T2, d.o.o., ki so posledica insolvečnega postopka v Zvon Ena Holdingu, d.d.

 

Umik iz borze in odpravnina ki bi bila določena šele čez 5 mesecev

Uprava in NS Finetola sta delničarjem predlagala umik delnic FINR z borze, kot razlog pa navajata skoncentrirano lastništvo ter ekonomičnost. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na skupščini izrazil ostro nasprotovanje predlaganemu sklepu, razlog za nasprotovanje pa leži v 'primerni denarni odpravnini', ki jo mora Uprava družbe izplačati VSEM delničarjem, ki so na današnji skupščini glasovali PROTI sklepu o umiku iz borze.

Predlog namreč predvideva, da bi se kot primerna denarna odpravnina vzela revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2011, torej vrednost čez 5 mesecev od dneva skupščine. Pri tem velja izpostaviti, da je knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2010 znašala 26,84 EUR, kar je 3/4 manj kot ob pričetku poslovanja Fineetola leta 2007 (na dan 31.03.2011 je bila knjigovodska vrednost malo več kot 14 EUR, na dan 30.06.2011 pa je le ta znašala le še 9 EUR), medtem ko je vrednost revidirane vrednosti delnice na dan 31.12.2011 lahko predmet špekulacij ali pa celo manipulacij, saj lahko že en sam posel ali dodatna izguba Finetola povzročita padec knjigovodske vrednoti in s tem "pravične odpravnine." Naj še dodamo, da je borzni tečaj delnice Finetola na današnji dan znašal 1,26 EUR za delnic, zato je toliko bolj pomembno, da definira dejanska vrednost primerne denarne odpravnine.

V ta namen je Rajko Stanković kot pooblaščenec delničarjev vložil nasprotni predlog, ki se od prvotnega predloga Uprave in NS razlikuje v tem, da definira denarno odpravnino na osnovi knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2010, torej na vrednost 26,84 EUR za posamezno delnico. Navkljub dolgotrajnim pogovorom, delničarji niso sprejeli nasprotnega predloga, kar pomeni, da je bil sprejet prvotni predlog Uprave in NS.

Ker višina denarne odpravnine ni določena, delničarji ne morejo uveljavljati sodnega varstva skladno s 603. členom ZGD-1, ki ga kot možnost omenja tudi 101. člen ZTFI.

Tako Rajko Stanković kot predstavnik Modre linije holding, d.d. sta najavila izpodbijanje vseh sprejetih sklepov na skupščini, pri umiku z borze pa uveljavljanje ničnosti saj izpodbijanje ni mogoče.

    FINETOL NA DAN 01.08.2011        
             
1 31,56% NFD HOLDING d.d.        
2 30,69% FIDINA d.o.o.        
3 8,16% ETOL d.d.        
4 4,26% VASIN d.o.o.        
5 4,04% DAIMOND d.d.        
6 3,84% ABANKA d.d.        
7 3,30% HOTELI BERNARDIN, d.d. Portorož        
8 2,47% ELITERP B.V.        
9 0,45% SAVA, d.d.        
11 0,41% ART DECOR 2000, d.o.o.        
16 0,24% PAVLIČ PETER        
10 0,23% CETIS d.d.        
12 0,22% VALANT STANISLAV        
13 0,13% ZANOŠKI ZDENKO        
14 0,09% FERME IVAN        
15 0,09% MAKSIMA INVEST d.d.        
1 DO 15 90,18% SKUPAJ        
16 DO 1710 9,82% 1.695 mali in manjšinski delničarji (Probanka, Modra linija, Nufin … mali delničarji)

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.