Skupščina Gorenja izvolila nadomestnega člana NS in zavrnila izbor revizorja – Podpisano strateško partnerstvo s Panasonicom in napovedana nova skupščina

NatisniNatisni

Na današnji skupščini Gorenja, d.d. je bila podeljena razrešnica Upravi in NS, izvoljen je bil nov član nadzornega sveta, zavrnjen pa je bil izbor revizorja za leto 2013, ker le-ta družbo revidira že vse od leta 1999 dalje. Rajko Stanković je na skupščini družbe zastopal 11,78 % prisotnega kapitala oziroma 1.150.000 delnic in tako po velikosti prisotnih zastopnikov zasedel 3 mesto, takoj za KAD-om in IFC-jem. Predsednik Uprave, Franc Bobinac je delničarje že pred začetkom skupščine seznanil, da je družba podpisala dolgoročno strateško partnerstvo z družbo Panasonic, ki namerava v prihodnosti vstopiti tudi v lastniško strukturo Gorenja kot manjšinski deležnik. Nova skupščina, ki bo odločala tudi o dokapitalizaciji naj bi potekala že 23. avgusta.

 

Velenje, 05. julij 2013


 

Upravi in NS podeljena razrešnica za leto 2012

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi. Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 152.123,64 EUR je ostal nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2012.

 

Revizor za poslovno leto 2013 ni bil izbran

Za revizorja je bila ponovno predlagana družba KPMG Slovenija, a so njen izbor delničarji zavrnili z 52,9 % večino. Spomnimo, da je Društvo MDS že na skupščini leta 2011 nasprotovalo ponovnemu izboru KPMG, leta 2012 pa celo z nasprotnim predlogom zahtevalo, da se zamenja revizor. Izključni razlog za nasprotovanje je časovno obdobje revizije, saj KPMG opravljal revizijo v Gorenju neprekinjeno najmanj 14 let, vse od leta 1999 dalje. Društvo MDS meni, da zamenjava zgolj izvajalcev revizije v okviru iste revizijske hiše oziroma družbe vsakih 4 ali 5 let, ni skladna s priporočili revizorske stroke. Le ta pravi, da zaradi zagotavljanja objektivnega revidiranja priporoča menjavo revizijske družbe vsakih 5 do 7 let.

Pri tako dolgem obdobju kot je 14 let, nastane nenamerna navezanost revizorjev in revidirancev in v interesu tako delničarjev kot Uprave in NS je, da je revizija strokovna in neodvisna, ter da so priporočila o dobrih praksah oziroma o odpravi morebitnih napak pravočasna in korektna.

Pri tem naj poudarimo, da ne dvomimo v strokovnost KPMG in njegovih revizorjev, a menimo, da je prav in skladno s priporočili stroke kakor tudi stališčem Slovenskega inštituta za revizijo, da to delo v letu 2013 prevzame eden od preostale velike četverice usposobljenih revizorskih hiš v Republiki Sloveniji.

Nesprejetje sklepa je tako omogočilo, da bo NS Gorenja ponovno opravil izbor med možnimi ponudniki storitve po čim ugodnejši ceni.

 

Nova skupščina 23. avgusta

Delničarji naj bi se letos srečali še enkrat, kjer bodo odločali o dokapitalizaciji kakor tudi novem izboru revizorja, glede na to, da KPMG ni dobil zadostne podpore. Namen dokapitalizacije, po besedah predsednika Uprave je predvsem pridobivanje svežega kapitala, pri čemer bo Uprava k sodelovanju povabila tako obstoječe delničarje kakor tudi novega partnerja Panasonic.

 

Skupščina je izvolila novega člana nadzornega sveta

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, je za obdobje do konca mandata, to je do 18.7.2014 bil izvoljen g. Bachtiar Djalil, sicer predsednik Uprave KAD-a, ki je tudi največji posamični lastnik družbe Gorenje, d.d.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.