Delničarji Družbe za spodbujanje razvoja TNP podprli spremembo statuta ter začasno zadržanje plačil članom NS

NatisniNatisni

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010, jima podelila razrešnico ter sprejela spremembe statuta, s katero se odpravlja dosedanja vinkulacija. Skupščina družbe je prav tako prednostno glasovala o nasprotnem predlogu, podanem s strani 51 malih delničarjev družbe, o določitvi sejnin in plačil članom NS za opravljanje funkcije, ter ga s 100% glasov pristonih delničarjev tudi potrdila.

 

Pokljuka, 29. avgusta 2011


 

Današnje, 6. skupščine Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka (TNP), d.d., ki je potekala v prostorih Šport hotela na Pokljuki, se je udeležilo 51,45 % vseh delničarjev družbe (oz. 581.786 delnic). Pooblaščenca Društva MDS Gordan Šibić in Ljubiša Stanojević sta skupaj zastopala 71 delničark in delničarjev – lastnikov 4.901 delnice oz. 0,439 % celotnega kapitala.

Prisotni delničarji so se na skupščini seznanili s poročilom o delu uprave in NS v letu 2010 ter jima podelila zaupnico. Prisotni delničarji so s kar 100 % glasov podprli predlagane spremembe statuta, s katerimi se dokočno odpravlja vinkulacija delnic. Naj spomnimo, da je predstavnik malih delničarjev v Družbi za spodbujanje razvoja TNP Ljubiša Stanojević, ki je na današnji skupščini zastopal 51 delničarjev in delničark, na sejah NS večkrat izpostavil problem vinkulacije, saj je po nekdaj veljavnem statutu družbe bilo osnovno razmerje med posameznimi delničarji – RS, občinami in fizičnimi osebami – nespremenjeno, prav tako pa tudi delež morebitnega povečanja lastniškega deleža znotraj posamičnih kategorij delničarjev.

Danes izglasovane spremembe statuta družbe, ki ga je sicer predlagal AUKN, vendar kasneje tudi uskladil na podlagi podanih amandmajev in pripomb predstavnika malih delničarjev v NS družbe, odpravljajo vinkulacijo,  s katero je bilo v preteklosti onemogočeno uspešno poslovanje in trženje, s tem pa je tudi ogrožen razvojni ciklus ter vse druge načrtovane naložbe družbe. To nedvomno predstavlja pomemben dosežek v prizadevanjih malih delničarjev, da se vzpostavijo pogoji delovanja in ureditve Družbe za spodbujanje razvoja TNP skladno z določili ZGD-1, ki bodo omogočali normalno trgovanje z delnicami in odprli možnosti za odločanje o nadaljnem razvoju družbe.

Pred pričetkom skupščine je pooblaščenec malih delničarjev Ljubiša Stanojević v imenu 51 malih delničarjev vložil nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda skupščine: “Določitev sejnin in plačil za opravljanje funkcije članov NS”. Pooblaščenec malih delničarjev in njihov predstavnik v NS družbe je vložil nasprotni predlog predvsem zaradi trenutne finančne nestabilnosti, plačilne nezmožnosti in potencialne insolventnosti družbe. Izplačila članom NS po priporočilih AUKN bi s samim sprejetjem osnovnega ogrozila osnovno delovanje družbe. Po nasprotnem predlogu naj bi se izplačila začasno ne izvrševala do trenutka, ko bodo na voljo zadostna finančna sredstva in vzpostavljeni pogoji za redno poslovanje družbe, kot tudi vsa tekoča izplačila. Takrat bi bil tudi opravljen poračun vseh neizplačanih sredstev.

Predsedujoči skupščine se je odločil, da se o nasprotnem predlogu prednostno glasuje, sam nasprotni predlog pa je podprlo kar 100 % glasov prisotnih delničarjev. Društvo MDS pozdravlja današnjo odločitev in podporo AUKN nasprotnemu predlogu malih delničarjev glede zadržanja izplačil za opravljanje funkcije članov NS v družbah s slabim likvidnostnim položajem. Prav tako pozivamo, naj današnji primer postane sestavni del dobre poslovne prakse državnega upravljavca premoženja v vseh družbah, v katerih RS nastopa kot večinski lastnik.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.