Skupščina družbe Zdravilišča Rogaška prekinjena za 30 dni

NatisniNatisni
Včerajšnja skupščina Zdravilišča Rogaška je postregla z marsikaterim precedensom, zato si jo bomo tako delničarji kot predsedujoči zapomnili za vse življenje.
 
Rogaška Slatina, 20.12.2010

 
POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE DELNIČARJEV LE V NOTARSKI OBLIKI
 
Trenutno veljavni statut zelo otežuje udeležbo pooblaščencem delničarjev, saj mora pooblaščenec imeti pooblastilo v notarski obliki, kar je v nasprotju z določili 310. člena ZGD-1C. Zaradi tega je bilo nemalo razprave in Rajko Stanković je kljub temu, da je imel skladno z določili ZGD-1C veljavno in pravočasno prijavljenih kar 28 pooblastil oz. 37.726 delnic lahko glasovala le kot pooblaščenec 1 delničarja z 9.800 delnicami, ki je pooblastilo overil. Gordan Šibić pa je imel 7 pooblastil oz. 4.360 delnic, a je na koncu lahko zastopal le delničarja, katerega zakoniti zastopnik je on sam.
 
DRUŠTVU MDS NISO DOVOLILI ZASTOPATI KAR 28.844 DELNIC OZ. 3,20 % OSNOVNEGA KAPITAL DRUŽBE
 
Ker 33 delničarjev ni notarsko overilo pooblastil, Društvo MDS ni moglo zastopati njihovih interesov, čeprav smo opozorili na očitno neskladje z 310. členom ZGD-1C, ki predpisuje, da mora biti pooblastilo v pisni obliki in opremljeno z navodili pooblaščencev kako bodo glasovali, če ne bodo prejeli navodila. Društvo MDS bo poskušalo to določbo uskladiti pri spremembah statuta, če pa ne bo šlo, bo sodno izpodbijala to diskriminatorno določbo.
 
KDD KNJIGA IN DEJANSKO STANJE DELNIŠKE KNJIGE STA NEUSKLAJENI ŽE VEČ KOT 4 LETA 
 
Na veliko presenečenje delničarjev, stanje v sodnem registru in stanje v KDD knjigi delničarjev ni bilo usklajeno že od leta 2006 dalje. Tako je delničar FI_COM d.o.o., ki dejansko ima 3.442 delnic, imel le 35 glasovalnih pravic. Rajko Stanković, ki so mu priznali pooblastilo le 1 delničarja, pa je namesto 9.800 delnic zastopal le 100 glasovalnih pravic.
 
Pojasnilo predsedujočega odvetnika Velimirja Cugmasa je bilo zmedeno in zavajajoče, kar je povzročilo precej negodovanja med delničarji. Tudi notarka ni bila najbolj prepričljiva, a je na koncu priznala svoj del "zmote pri zapisniku" iz leta 2008. Predstavnika Društva MDS sta po zgornjih neusklajenih podatkih skupaj zastopala le 1,68 % glasovalnih pravic.
 

DELNIČARJI SPREJELI PRVIH 6. TOČK DNEVNEGA REDA, NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

 
Letno poročilo za 2009, izvolitev revizorja, podelitev razrešnice Upravi in NS ter predlagano menjalno razmerje delnic sta sprejela le večinska delničarja. Preostali delničarji so imeli pripombe in glasovali proti. Po pavzi, ko so se delničarji dogovorili za prekinitev seje pa so skoraj vsi glasovali za imenovanja g. Pšeničnika za nov mandat v nadzornem svetu. Napovedane so bile izpodbojne tožbe s strani Društva MDS na vseh 6 točk dnevnega reda.
 
SKUPŠČINA SE NADALJUJE ČEZ 30 DNI
 
Velika sreča je, da sta večinska lastnika Matej Goričan in Stanislav Pšeničnik spoznala, da med delničarji in predsedujočim nastajajo velika trenja in da konsenza o dokapitalizaciji ne bo. Zato sta ob prekinitvi in po opravljenem posvetu z vsemi prisotnimi delničarji predlagala proceduralni sklep o prekinitvi skupščine za največ 30 dni. 
 
ČEZ 30 DNI O DOKAPITALIZACIJI IN USKLADITVI STATUTA
 
Osnovni kapital družbe, ki znaša nekaj več kot milijon evrov in je razdeljen na skupaj 10.478 delnic, povečati za 1,28 milijona evrov na 2,32 milijona evrov.
 
Povečanje osnovnega kapitala v višini 1,28 milijona evrov bi se izvedlo z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, pri čemer bi bila prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100 evrov. Dokapitalizacija je potrebna zaradi podhranjenosti družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.