Komentar Društva MDS na izjave Franca Bobinca in Tomaža Berginca glede 'prijateljskega' vstopa Gorenja v lastništvo ETI Elektroelement, d.d.

NatisniNatisni

GORENJE namesto MERKURJA v lastništvu ETI Elektroelement, d.d., Izlake

Društvo MDS resno dvomi v iskrenost izjave predsednika Gorenja, d.d., in člana nadzornega sveta ETI Elektroelement Franca Bobinca o sklenjeni kompenzaciji z Merkurjem. Zato se upravičeno sprašujemo zakaj Gorenje v obvestilu na SEONET-u štev: INI-1099/10 z dne 13.09.2010 ni kompenzacije omenilo niti z besedico!? Še bolj nenavadno pa je, da je  kompenzacijska cena, ki je skoraj enaka knjigovodski (kar kot zastopniki delničarjev ETI Izlake pozdravljamo, smo pa kot delničarji Gorenja zaskrbljeni), saj v poslovnem svetu velja nepisano pravilo, da je kompenzacijska cena vedno bistveno nižja od tržne cene, saj ceno narekuje upnik in ne dolžnik. Tudi  komentar mag. Tomaža Berginca, predsednika Uprave ETI, da ga veseli, da je Gorenje kupilo te delnice in hkrati pove, da so le te vinkulirane, kaže, da je z nakupom bil v naprej seznanjen in vstopu »prijateljskega« Gorenja ni nasprotoval, saj sta s tem Uprava in NS obdržala glasovalni ustroj za prihodnje skupščine. Hkrati naj spomnimo, da je z drugimi besedami povedal, da v ETI-jevo lastništvo ne spustijo nikogar (VINKULACIJA), ki ne bo naklonjen trenutni Upravi in NS.

Velenje, Izlake, 14. september 2010


Na zadnji skupščini za prevlado odločilen prav Merkurjev paket
                                                                             
Naj spomnimo, da so prav te delnice na zadnji skupščini ETI-ja (oznaka delnice: EITG) dne 7. julija 2010 je 22.627 delnic ETIG, ki jih je v posesti imel Merkur, zastopal kar vodja pravne službe ETI-ja, kar je na skupščini pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je že takrat razpolagal z informacijo, da je nakup teh delnic bil že izveden s terminsko pogodbo. To pomeni, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ja, (takrat smo le ugibali, da je to bil nakup ETI-ja v sklad lastnih delnic), vendar je njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS je tedaj zahtevalo, da se jim odvzamejo glasovalne pravice, a predsedujoči skupščine temu predlogu ni ugodil.

 

Ali so malim delničarjem na zadnji skupščini »s prevaro« onemogočili sprejemanje pomembnih odločitev?

Na žalost se v Društvu MDS ne moremo znebiti občutka, da so male delničarje na zadnji skupščini želeli peljati »žejne čez vodo«. V kolikor teh glasovalnih pravic ne bi obvladovali »poslušni« pooblaščenci, ki so brezpogojno naklonjeni Nadzornemu svetu in Upravi, bi predstavniki Društva MDS, ob podpori ostalih pooblaščencev delničarjev, imeli pri treh pomembnejših sklepih kar 51,58 % do 53,67 % večino. S takšno večino bi bili izglasovani sklepi o odpoklicu treh članov NS iz vrst kapitala (Kramarja, Bobinca in Lenassija), o odpravi vinkulacije in pripravi vseh dejanj za uvrstitev delnice na borzo (druga dva sklepa (vinkulacija in borza), bi v tem primeru imela zadostno podporo, le predčasni odpoklic ne bi uspel, saj je potrebna kvalificirana kar 75 % večina vseh navzočih). 

Ali se v Eti Izlake ponavlja zgodba INGOR-ja? GORENJE gre v 25 mio EUR vredno dokapitalizacijo, a je že zapravilo 1,3 mio EUR za nakup 4,53 % deleža v ETI IZLAKE

V četrtek, 9.9.2010 je Gorenje objavilo pričetek 25 mio EUR vredne dokapitalizacije, ki je uradno pričela teči danes, ko nas je obvestilo o opravljenem nakupu paketa delnit ETI Izlake v višini 1,3 mio EUR.

Ko je Društvo MDS v imenu dveh pooblastiteljev (sedaj le enega, saj so drugega uspeli »začasno« prepričati, da mu bodo v kratkem »uredili odkup po njegovih željah glede cene«), vložilo izpodbojno tožbo na ničnost sklepa o odkupu v sklad lastnih delnic, je v »igro« vstopilo Gorenje Franca Bobinca, člana NS Eti-ja, ki je za eno delnico odštelo kar 57,07 EUR. To le dokazuje vse navedbe Društva MDS o podcenjenosti nakupa v sklad lastnih delnic.


VINKULACIJA VELJA SAMO ZA DELNIČARJE, KI NISO V »STRATEŠKEM INTERESU« NS IN UPRAVE

Za to »prijateljsko gesto« je seveda Gorenje brez težav dobilo dovoljenje Nadzornega sveta (torej odpravo vinkulacije) o vstopu v družbo, čeprav do tega trenutka ni posedovalo niti ene delnice ETI IZLAKE. Še več - statut družbe omogoča trgovanje le med obstoječimi delničarji.

Pri tem ne gre zanemariti tudi dejstva, da je prvi nadzornik Marjan Kramar (nekdanji predsednik Uprave NLB, ki je pred novo večmilijonsko dokapitalizacijo, kar je verjetno posledica tudi njegovega »radodarnega« dodeljevanja kreditov za uspešne managerske prevzeme) tudi mož izvršne direktorice Eleonore Kramar (gre za nepotizem posebne vrste). Morda bo v kratkem tudi 12 % delež Maksime Holding, ki ga je zaplenila prav NLB, dobil kupca, ki bo po godu mož iz NS in FINEME? 

RAZLOGI ZA IZPODBOJNO TOŽBO DRUŠTVA MDS

Sprejeti sklep omogoča Upravi odkup v sklad lastnih delnic po najnižji ceni 25,00 EUR (kar je le 40 % knjigovodske cene oz. 68 % prodajne cene ob obveznem vstopu ob zaposlitvi v delniško strukturo), ter ne sme presegati 60,00 EUR. Pooblastilo je bilo dano do zapolnitve 10 % osnovnega kapitala in za 36 mesecev. Temu sklepu je na skupščini nasprotovalo nekaj manj kot 38 % delničarjev.  

Tožniki od sodišča pričakujejo, da razveljavi ta skupščinski sklep in Upravi naloži, da v roku 2 mesecev po pravnomočnosti sodbe skliče novo skupščino, na kateri bi odločali o novem sklepu. Novi sklep bi se od sedaj izpodbijanega razlikoval v 3 delih:

  • najnižja cena za odkup v sklad lastnih delnic ne sme biti nižja kot 42,00 EUR, najvišja pa ne več kot 60,00 EUR (knjigovodska vrednost na dan 31.12.2009),
  • pooblastilo se podeli samo za 12 mesecev (namesto sedanjih 36 mesecev),
  • odtujitev se lahko zgodi le na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer najmanjša odkupna cena ne sme biti nižja kot 60,00 EUR oz. nižja od zadnje revidirane knjigovodske cene, če je le-ta višja kot 60,00 EUR.

Razlog za vložitev tožbe je prenizko določena minimalna cena (25,00 EUR) odkupa v sklad lastnih delnic, ki Upravi omogoča odkupovanje delnic v sklad lastnih delnic po ceni, ki je bistveno nižja od poštene vrednosti delnice. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da je zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice znašala 60,00 evrov za delnico.

 

POZIV DELNIČARJEM ETI: NE PRODAJTE DELNIC !

Kot smo pravilno napovedovali, je ta nakup pokazal, da so vaše delnice vredne več. Zato ne omogočite »poceni PREVZEMA na vaših ŽULJIH«. V naslednjih dneh se bo sestal OMD Eti Izlake in zavzel stališče do te spremenjene situacije.

 

LASTNIŠKA STRUKTURA ETI ELEKTROELEMENT, d.d. na dan 14.09.2010

Notranji lastniki ETI-ja - mali delničarji imajo 48% lastniški delež, druge fizične in pravne osebe 9,67%, po 12 % pa pripada Finemi (v last managerjev ETI Izlake) in Maksima Holdingu, ter 10,01 % družbi Jean Muller, 4,54 % Gorenje, d.d. (namesto Merkurja) ob 3 % lastnih delnic. (vir: Seonet 13.09.2010 in KDD d.d.)
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.