ELEKTRO CELJE - RETROAKTIVNOST UVK, ne podelitev razrešnic in napovedi izpodbojnih tožb!

NatisniNatisni

Celje, 28. 08. 2009
 
Na 13. redni seji skupščine Elektro Celje, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki je potekala 28. 08. 2009 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Celju, so štirje pooblaščenci Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS) zastopali 1,32 % glasovalnih pravic oz. 280.056 glasov od 21.244.698 prisotnih na skupščini.
 
Pri točki 2.a. so delničarji na predlog Društva MDS glasovali ločeno o razrešnici Upravi in NS. Predstavnici RS z 19.670.445 glasovi oz. 92,59 % glasovalnih pravic nista podprli sklepov o podelitvi razrešnice Uprave zaradi postopkov UVK in tudi ne razrešnice NS. Pri tem naj izpostavimo, da je pritožba še v teku, zato je preuranjeno soditi o izidu.
 
Mag. Viktor Tajnšek, predsednik Uprave Elektro Celje, ki ga je sprejeti sklep vidno prizadel je ob tem še dodal, da UVK in g. Jani Soršak kršita temeljno pravilo pravnih aktov, ki govorijo o tem, da se sodi in odloča po zakonu, ki je bil v veljavi v času prekrška. Tako bi, po takrat veljavnem zakonu, družba Elektro Celje, d.d. morala plačati maksimalno kazen 100.000,00 EUR, odgovorna oseba pa še kazen za domnevni prekršek. Sedaj pa UVK z retroaktivno uporabo predpisov za domnevni prekršek nalaga kazen v višini 10 % letnega prometa in še kazen za odgovorno osebo. Mar res nismo več pravna država?

 
Predsednik Uprave je napovedal, da bo pravico poiskal po vsej verjetnosti na Evropskem sodišču, če je ne bo našel doma. Opozoril je tudi na velik odstotek amortiziranosti osnovnih sredstev in opreme, ki dosega kar 66 %, vendar to sedaj z intenzivnim investiranjem poskušajo sanirati.

K 2.b točki dnevnega reda je bil izglasovan predlog, da se dividend ne deli, zato so delničarji Vipa Holding, d.d., Hram Holding, d.d. in pooblaščenci delničarjev iz Društva MDS, najavili izpodbojno tožbo skladno z določili 399. člena ZGD-1.

Pri 3. točki je delničar Republika Slovenija, kljub pozivu predsednika Uprave, da si delavci zaslužijo nagrado zaradi nadpovprečne angažiranosti, nasprotoval spremembam statuta družbe, ki tako za udeležbo na dobičku še vedno zahteva najmanj 6 % rast na leto in šele nato se lahko soudeležba na dobičku uresniči tudi za zaposlene.
 
Pri 4. točki so v osnovnem predlogu države za nove člane NS Elektro Celje d.d. bila navedena samo imena in priimki, brez kakršnihkoli predstavitev posameznih kandidatov. Na naše opozorilo so to dopolnili na spletu in tudi na skupščini sami v pisni obliki, a tudi v tem primeru lastniki 20,50 % kapitala nimajo svojega predstavnika, kar nas preseneča in žalosti.
 
Novi nadzorniki Elektro Celje, d.d., so tako postali: dr. Vladimir Malenkovič, dr. Uroš Merc, mag. Drago Štefe in mag. Marijan Šunta.
 
Soglasno so delničarji sprejeli sklep o znižanju sejnin članom NS skladno z priporočili Vlade RS in sklep o izbiri revizorja ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. za leto 2009.

Pri 7. točki dnevnega reda sta zastopnici delničarja Republike Slovenije podali nasprotni predlog Vlade o pripravi vseh postopkov prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti ter poudarili, da tukaj gre tudi za socialni dialog. Le-ta je bil seveda tudi izglasovan. Pred glasovanjem je predsednik Uprave na željo delničarjev o predlaganih spremembah povedal, da morebitne spremembe podpira, če bodo podobne tistim pri izvornih 15 članicah EU, če pa nameravajo uvesti sistem kot je npr. na Madžarskem, pa takšnega modela ne more podpreti, saj nima dodane vrednosti.
 
Rajko Stanković, kot pooblaščenec delničarjev, pa je zastopnici delničarja Republike Slovenije pozval, da naj sporočita odgovornim, da pričakujemo tudi "LASTNIŠKI DIALOG", kar glede na 20,5 % lastništvo ni pretirano velika zahteva. 

Zaradi pomanjkljivih gradiv (analize, izračuni, projekcije…) so na ta sklep izpodbojno tožbo napovedala delničarji Vipa Holding, d.d., Tabor d.o.o. in Napredek Bistrica d.o.o. in pooblaščenci delničarjev iz Društva MDS.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.