SAVA RE

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
21.05.2019 - 13:00
Naslov: 
v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah, Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Dividenda znaša 0,95 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2019 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2019. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019–2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.