ELEKTRO PRIMORSKA, izpodbojne tožbe - Ali NS in Uprava plačujejo ceno "zaradi poslušnosti navodil prejšnje Vlade RS"?

NatisniNatisni

Nova Gorica, 27. 08. 2009

Na 13. redni seji skupščine Elektro Primorska, podjetja za distribucijo električne energije d.d., so predstavniki Društva Mali delničarji - Skupaj smo močnejši – odgovornim sporočili , da pričakujejo lastniški dialog !
 
Kljub prizadevanju Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, lastniki 20,50 % kapitala še vedno nimajo svojega predstavnika v Nadzornem svetu, kar zelo preseneča in žalosti.
 

Na današnji 13. redni seji skupščine Elektro Primorska, d.d., ki je potekala na sedežu družbe v Novi Gorici, so delničar Vipa Holding in trije pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, v imenu pooblastitelje podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni 0,031 evra na delnico.

 
Nasprotni predlog so podprli vsi prisotni z 1.878.583 glasovi oz. 10,82 %,  razen predstavnic države, ki sta imeli 15.488.154 glasov oz. 89,18 % glasovalnih pravic, saj se je država odločila, da ne deli dobička, kar se je nato z enakim rezultatom tudi izglasovalo. Zato sta delničarja Vipa Holding, d.d. in pooblaščenci Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši napovedali izpodbojno tožbo, skladno z določili 1. odstavka 399. člena ZGD-1.
 
Predstavnici glasovalnih pravic Republike Slovenije, prav tako nista podprli sklepov o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu – brez vsakršne predhodne obrazložitve. Na zahtevo Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši se je ločeno glasovalo o razrešnici obem organom.
 
Šele na ponovni poziv, da obrazložita razloge, sta povedali, da so odgovorni ocenili, da je bila s tako imenovanim »usklajenim dvigom cen«  povzročena škoda Elektro podjetjem in delničarjem, kar je ugotovil tudi UVK ter naložil visoke kazni.
 
Predsednik Uprave g. Julijan Fortunat pa je povedal, da ti postopki še niso pravnomočno zaključeni in prebral izjavo, v kateri je nanizal uspehe in na koncu izrazil obžalovanje zaradi takšne odločitve delničarja Republike Slovenije.
 
V razpravi je bilo zaznati tudi »šokantno spoznanje« o tem, da so sedaj morda Nadzorni sveti in Uprave družb kaznovane, saj so »ubogale neformalni poziv predstavnikov prejšnje Vlade RS«, da naj zaradi protiinflacijske politike in doseganja maastrichtskih kriterijev, svoje sicer upravičene, mnogo višje zahtevke, ki niso bili enotni, znižajo na največ 3,00 % do 3,50 %.
 
O tej temi bi bilo namreč zanimivo povprašati sedaj že bivše predsednike Nadzornih svetov elektro podjetij in dr. Jožeta Zagožna, nekdanjega predsednika Uprave HSE o znamenitem sestanku, ki je potekal nekje ob jedači in pijači.
 
Ob tem je treba poudariti še to, da predstavnici Republike Slovenije nista podprli sprememb statuta družbe, ki za udeležbo pri dobičku še vedno zahteva najmanj 6 % letno rast, kar omogoča, da se lahko soudeležba pri dobičku uresniči tudi za zaposlene.
 
Delničarji so še sprejeli sklep o znižanju sejnin članom NS skladno s priporočili Vlade RS.
 
Prav tako se je glasovalo tudi o predlogu, ki sta ga zastopnici delničarja Republike Slovenije podali kot nasprotni predlog Vlade o pripravi vseh postopkov prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti. Ob tem sta poudarili, da gre tudi za socialni dialog. Tudi ta sklep je bil seveda izglasovan.
 
Poleg napovedi izpodbijanja tega sklepa delničarja Vipe Holding, d.d., je na ta sklep zaradi pomanjkljivih gradiv (analize, izračuni, projekcije…) izpodbojno tožbo napovedal tudi Rajko Stanković v imenu delničarjev, ki so pooblastili pooblaščence iz Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši.
 
Slednji je ob tem poudaril: » Gre za pomembne organizacijske spremembe pri elektrodistribucijskih podjetjih, ki morajo temeljiti na trdnih argumentih in rezultatu strokovnih študij. Dokler tega ne bo, žal ne moremo podpirati takšnih predlogov.«
 
Naj povzamemo še dve razpravi. Ogorčeni mali delničar, bivši direktor tehnične službe v Elektro Primorska, d.d., ki je 35 let delal v Elektro Primorska je  vidno vznemirjen izjavil, da tukaj očitno gre za načrtni razpad sistema in da se nekdo igra z energetskim sistemom Republike Slovenije, kar je zahteval, da gre tudi v zapisnik skupščine.
 
Svoje pomisleke o neprimernosti sklepa, ki posega v poslovodske funkcije so izrazili tudi drugi delničarji.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.