Vsaka delnica Perutnine Ptuj ima 6,47 EUR izgube zaradi negospodarnih poslov Uprave dr. Romana Glaserja - Društvo MDS in KAD zahtevata povračilo storjene škode

NatisniNatisni

Družba Perutnina Ptuj, d.d. je dne 26.07.2014 z objavo v časniku Večer sklicala 20. skupščino delničarjev, ki bo potekala v sredo, 27.08.2014 na Ptuju. Društvo MDS je skladno z določili ZGD-1, dne 01.08.2014 vložilo nasprotni predlog k točki  3 dnevnega reda - Seznanitev s Poročilom  o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28.06.2013, ter nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda skupščine - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014. Isti dan je tudi KAD vložil zahtevo za širitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega pooblaščenca. KPMG pa je v okviru revizije izkazov za leto 2013 izdal mnenje s pridržkom, saj bi mora Perutnina Ptuj opraviti slabitve v višini najmanj 38,3 mio EUR, ki pa jih ni opravila (Merkur, Topico, Infond Holding, Center Naložbe).

 

Ljubljana in Ptuj, 07. avgust 2014


 

KPMG potrdil, da je dr. Roman Glaser zadolžil Perutnino Ptuj in njene delničarje za najmanj 38,3 mio EUR - povedano drugače, zadolžil jih je za 6,47 EUR na  delnico

Spomnimo se že dve leti nazaj je izredna revizija BDO revizija d.o.o. nedvoumno ugotovila, da nakup delnic Merkurja in posledična 26 milijonska zadolžitve brez obresti (te so do sedaj najmanj cca. 10 milijonov) ni bila v ekonomskem interesu družbe in njenih delničarjev, ampak le v interesu uprave in njenega PMP Holdinga, ki je 11 % delničar Perutnine Ptuj. Sporna je tudi tako imenovana patronatska izjava Pivovarne Laško, ki jo ta ne priznava za dana posojila s strani Perutnine Ptuj propadlima Infond Holding in Center Naložbe (v višini najmanj 9,4 milijonov EUR brez obresti), ki pa niso bile del posebne revizije, saj teče pravdni postopek. Prav tako je po mnenju revizorja premalo; za 2,9 milijona EUR, slabljena naložba v srbski Topico.

Zato je KPMG izdal mnenje z pridržkom. Izvleček iz konsolidiranega poročila PP za leto 2013, stran 116 in 117.

 

Društvo MDS predlaga, da skupščina imenuje posebnega pooblaščenca (odvetnika), ki bo po pooblastilu skupščine terjal odškodninsko odgovornost Uprave in nadzornega sveta

V nasprotnem predlogu k točki 3 dnevnega reda skupščine je Društvo MDS, kot delničar in predlagatelj, v celoti povzelo predlog sklepa k točki 3 dnevnega reda, kot ga je podala uprava v samem sklicu glede seznanitve s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 28.06.2013, ki ga je pripravila družba BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana.

V okviru tega nasprotnega predloga Društvo MDS predlaga še sprejem sklepa, ki se nanaša na imenovanje posebnega zastopnika za vložitev eventualne tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala v obdobju revidiranja, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora. Nasprotni predlog zajema tudi naložitev izdelave pravne ocene pred vložitvijo tožb, v katerih primerih (zaradi katerih škodnih dogodkov) je smotrno začeti pravdne postopke in morebitne druge postopke zoper člane organov vodenja in/ali nadzora in če za to obstajajo pravne podlage.

 

Tudi KAD predlaga razširitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega pooblaščenca

Za razliko od Društva MDS, pa KAD podaja samostojno zahtevo za razširitev dnevnega reda z imenovanjem posebnega pooblaščenca, ki najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zasedanja 20. seje skupščine delničarjev Perutnine Ptuj na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vloži tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala v posledici kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora v celotnem revidiranem obdobju.

 

Zahteva za menjavo revizorja, namesto KPMG Društvo MDS predlaga Constantio plus

Z nasprotnim predlogom k točki 4 je Društvo MDS za revizorja, ki bo revidiral poslovanje Perutnin Ptuj za poslovno leto 2014, predlagalo družbo Constantia plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana, namesto s strani uprave predlagane revizijske družbe KPMG Slovenija, d.o.o. Po poročanju časnika Dnevnik z dne 24.07.2014 (članek z naslovom »Nekdanji revizorki Perutnine Ptuj grozi odvzem dovoljenja«), naj bi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, zaradi kršitve pravil revidiranja in neustrezne strokovne presoje pri reviziji letnega poročila Perutnine Ptuj za leto 2010, revizorki družbe KPMG Slovenija, d.o.o., ki jo je nadzorni svet v sklicu skupščine vnovič predlagal za revidiranje poslovanja Perutnine Ptuj za poslovno leto 2014, izdala odločbo o pogojnem odvzemu dovoljenja, ki pa še ni pravnomočna.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.