V Mladinski knjigi Založba Uprava in NS brez razrešnice – razrešen celotni NS, delničarjem 0,21 EUR dividende

NatisniNatisni

Na današnji skupščini Založbe Mladinske knjige (v nadaljevanju MKZ) je bilo prisotnih rekordnih 87,7 % osnovnega kapitala, od tega sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) Rajko Stanković in Borut Frantar zastopala nekaj več kot 14 % kapitala prisotnega na skupščini. Borut Frantar (na sliki - vir Foto Finance) je bil izvoljen za novega člana NS MKZ.

 

Ljubljana, 05. junij 2012


 

Uprava in nadzorni svet brez razrešnice za delo v letu 2011

Po opravljeni predstavitvi poslovnega poročila s strani predsednika Uprave in pojasnilu, da so bili krediti Zvon ENA Holding v višini nekaj manj kot 4 milijone EUR sicer zavarovani z delnicami Heliosa in Cetisa, je predsednik Uprave pojasnil, da je bila MKZ v postopku bila šele 2. oziroma 3. upnik. Zaradi slednjega je družba sedaj ob stečaju Zvonov predlagala slabitev te naložbe, saj upanja za poplačilo ni, kljub prijavi 3,318 milijonov EUR v stečajno maso Zvona ENA Holding, povedano drugače vsak mali delničar je izgubil 9,73 EUR na delnico.

Glede enormnega povečanja bilančnih obveznosti iz lanskih 1,5 milijona na 9 milijonov EUR, ki so zavarovane s hipotekami, pa je predsednika Uprave dejal, da gre za reprograme dolgoročnih posojil iz leta 2007 in 2008, ki pa se zaradi nakupov deležev v Zvonovih in kreditov niso oplemenitila in jih ni moč na kratki rok odplačati; tako bo to družba poskušala sanirati v prihodnjih letih. Glede hipotek pa je dejal, da so le tako lahko prepričali banke v reprograme.

 

Delničarjem dividenda v višini 0,21 EUR

Po nasprotnem predlogu je bila izglasovana dividenda v višini 0,21 EUR bruto oziroma okoli 25 % tekočega bilančnega dobička. Dividenda bo izplačana najkasneje do 25. decembra 2012, saj bi hitrejše izplačilo negativno vplivalo na tekočo likvidnost MKZ.

 

Brez razrešnice tako Nadzorni svet kot Uprava

Proceduralno zahtevo Rajka Stankovića o ločenem glasovanju o razrešnici je predsedujoči, odvetnik Matjaž Jan, ki je bil uvodoma imenovan namesto predlagane predsedujoče skupščine, upošteval in tako je zaušnico oz. nezaupanje v obliki nepodelitve razrešnice Upravi izkazalo 85 % delničarjev, kar 97,25 % delničarjev pa razrešnice ni podelilo nadzornemu svetu.

 

Odpoklic štirih starih nadzornikov in imenovanje novih nadzornikov v NS MKZ

Na predlog delničarjev v okviru Društva MDS se je razširila skupščina z odpoklicem in imenovanjem novih članov NS. Na nasprotni predlog, ki ga je podala stečajna upraviteljica Vida Gabrc, so bili z 97,5 % odpoklicani:  Anton Slavko Jamnik (nekdaj zaposlen v Kramarjevi upravi NLB, sedaj zaposlen v Banki Celje), oba člana uprave Zvonov Franc Ješovnik in Ljubo Peče ter Roman Žnidarič iz Cetisa.

Namesto njih so bili za 4-letno obdobje v NS MKZ imenovani:

  • Borut Frantar, mali delničar MKZ in vodja odbora malih delničarjev pri Društvu MDS, sicer diplomirani ekonomist, zaposlen na AUKN,
  • Melihen David, diplomirani ekonomist in zaposlen na Abanki Vipa kot vodja oddelka za gospodarjenje z finančnimi instrumenti,
  • Branko Gregorec, diplomirani ekonomist in zaposlen na NLB kot finančni svetovalec ter
  • Vladimir Anton Lukanc, ekonomist, zaposlen kot direktor podjetja APP d.o.o.

Sklep je podprlo kar 99,81 % pri glasovanju zastopanega kapitala.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.