Skupščina Uniorja – družba še vedno ne bo delila dividend

NatisniNatisni

Danes so se na 23. skupščini sestali delničarji družbe Unior, na kateri so se seznanili s poslovanjem družbe Unior in njenih odvisnih družb v preteklem letu. Skupščina je odločala o uporabi bilančnega dobička, razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS) in imenovanju revizorja za naslednja tri leta. Družba leto ne bo delila bilančnega dobička, so pa prisotni delničarji izrazili pričakovanja, da bodo v prihodnjem letu deležni dividend, glede na pozitivno poslovanje družbe. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 240.000 glasov delničarjev, kar je predstavljalo več kot 11 % glasovalnih pravic.

 

Zreče in Ljubljana, 05. junij 2019


 

Rast poslovanja Skupine Unior ob 100 letnem jubileju

Skupina UNIOR je v letu 2018 dosegla 246,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 odstotka več kot v letu 2017 in ustvarila 12,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 6,5 milijonov evrov več od doseženega v letu 2017 in predstavlja 113,4 odstotno povečanje. EBITDA je znašal 30,2 milijona evrov, kar je 7,5 odstotka manj kot v letu 2017.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2018 povečala prihodke od prodaje za 4,3 odstotke na 172,4 milijonov evrov, kar je 7,1 milijonov evrov več kot v tem obdobju lani.

V letu 2018 je družba UNIOR d.d. ustvarila 6,8 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 952 tisoč evrov manj kot v preteklem letu, ko je družba zabeležila 7,7 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Poslovni izid pred izračunanimi odloženimi davki je na enakem nivoju kot leta 2017, prav tako je dosežen EBITDA v poslovnem letu 2018, ki znaša 16,3 milijona evrov, skoraj enak, kot je bil dosežen v poslovnem letu 2017.

 

Dolg do bank znaša 80,3 milijonov EUR

V Sindicirani kreditni pogodbi št. 06/16-SIN za kovinsko predelovalno dejavnost, ki jo je UNIOR d.d. z bankami (Abanka d.d., Banka IntesaSanpaolo d.d., Nova KBM d.d., Sberbank banka d.d., Gorenjska banka d.d. in NLB d.d.) sklenil 7. 12. 2016, je v točki 14.2 te kreditne pogodbe določilo, da se družba v primeru izplačila dividend oziroma razpolaganje z dobičkom na kakršenkoli drug način v obdobju, v katerem kot kreditojemalec ne izpolnjuje Finančnih zavez, zavezuje kredit v celoti predčasno odplačati v roku 30 dni po pozivu Agenta. Ker UNIOR d.d. finančne zaveze, ki dovoljuje izplačilo dividend, ne izpolnjuje, družba ne sme predlagati izplačila dividend, kajti v nasprotnem primeru banke lahko zahtevajo takojšnje predčasno odplačilo celotnega kredita, ki po stanju 31. 12. 2018 znaša 80,3 milijonov evrov.

Družba je že v letu 2018 na Agenta konzorcija bank NLB d.d. naslovila vlogo za pridobitev soglasja za izplačilo dividend v letu 2018, vendar je Agent družbi pisno sporočil, da Večina bank ni izdala soglasja za izplačilo dividend, ker kazalnik NFD/EBITDA ne izpolnjuje pogojev za izplačilo dividend po kriterijih Sindicirane kreditne pogodbe. V letu 2017 je znašal kazalnik NFD/EBITDA 3,47, kazalnik pa se je v letu 2018 zaradi nižjega doseganja EBITDA poslabšal in znaša 3,67 iz česar izhaja, da družba tudi za poslovno leto 2018 ne more in ne sme predlagati izplačila dividend.

Še v zaključnem računu leta 2016 je znašala nepokrita izguba 16,3 milijonov evrov. Izkazan bilančni dobiček v letu 2018 znaša 8,1 milijonov evrov, kar ocenjujemo kot znatno izboljšanje, vendar družba za odplačila glavnic kreditov in vsled povečanja obsegov poslovanja v zadnjih letih nujno potrebuje več trajno obratnih sredstev, zato uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da bi imelo izplačilo dobička za družbo negativen vpliv.

Kljub navedenemu, so delničarji v okviru razprave izpostavili, da so upravičeni do izplačila dividend in da od Uprave in NS pričakujejo, da bo v prihodnjem letu predlagano izplačilo dividende, hkrati pa da bo predstavljena tudi dividendna politika družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.