Skupščina KS naložb spremenila statut po 12 letih in zmanjšala osnovni kapital ter najavila možnost odprte dokapitalizacije družbe

NatisniNatisni

Na današnji skupščini delničarjev KS Naložbe d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2019, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu in se seznanili z bilančno izgubo leta 2019 in načinom pokrivanje le te. Delničarji so tudi sprejeli spremembe statuta in zmanjšanje osnovnega kapitala in možnost odprte dokapitalizacije družbe.

 

Ljubljana, 16.07.2020

 

Vzrok za bilančno izgubo slabitev naložbe

Vzrok za tokratno bilančno izgubo je predvsem v slabljenju naložb v delnice elektro distribucijskih podjetij na zahtevo revizorja. Revizor je namreč zahteval, da se vrednosti »uskladijo na tržno vrednost«« pa čeprav te delnice ne kotira na organiziranem trgu. Edini pokazatelj je zelo omejeno trgovanje na platformi »SI ENTER«, saj so država in njeni skladi v vseh 5 elektrodistribucijskih podjetij skoraj 85 % lastnik.  

 

Sprejete spremembe statuta iz leta 2008

Delničarji so še potrdili uskladitev statuta z določili ZGD-1, saj Statut družbe ni bil spremenjen že od leta 2008 dalje, zaradi nedoseganja ustrezne prisotnosti na skupščini skladno z določili kvalificirane večine za pravne naslednice pidov (več kot 75 % osnovnega kapitala).

 

Zmanjšanje osnovnega kapitala

Na skupščini je bila tudi obširna razprava namenjena predlogu večinskega delničarja s katerim predlaga znižanje osnovnega kapitala družbe zaradi konverzije dela kapitala v kapitalske rezerve zmanjša iz sedanjih 16.315.848,77 EUR za 12.405.970,77 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 3.909.878 EUR. Kot razlog za tak predlog je večinski delničar Kalantia Limited navedel, da je tržna vrednost delnice med 0,8 do 1,1 EUR in je potrebno vrednost delnice prilagoditi tržnemu tečaju, saj le to omogoča pridobitev morebitnega svežega kapitala za nove investicijske priložnost, saj so zaradi posledic COVID 19 na trgu nižje vrednosti raznih naložb in so s tem postale potencialno zanimive za investiranje. 

K tej točki je delničar Fortunat Miloš (zastopal ga je predsednik VZMD) podal nasprotni predlog, s katerim je predlagal, da se 3,17 EUR nameni za izplačilo delničarjem, a tak predlog ni bil sprejet, saj se je glasovalo o osnovnem predlogu, ki je bil sprejet z kvalificirana večino, zato se o nasprotnem predlogu ni glasovalo. Zato je pooblaščenec delničarja Fortunat Miloša najavil možnost izpodbijanja tega sklepa.

 

Skupščina je potrdila tudi odprto dokapitalizacijo v dveh krogih, kjer lahko sodelujejo vsi zainteresirani dosedanji delničarji družbe.

Na predlog večinskega delničarja je skupščina sprejela sklep, ki omogoča povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki do višini do 4.000.000,00 EUR, ki se izvede, po vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe na 3.909.878 EUR, v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 dni od dneva objave prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga. Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala bodo podrobneje objavljene v prospektu za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Pooblaščenec Društva MDS bo ob tej točki povprašalo za vizijo razvoja družbe in kdaj lahko delničarji pričakujemo morebitne dividende za naše delnice.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.