Skupščina Intereurope – imenovan nov NS, družba za leto 2013 napoveduje pozitivni rezultat ob uspešni finančni reorganizaciji

NatisniNatisni

Delničarji družbe Intereuropa, d.d., so na današnji 26. skupščini potrdili letno poročilo za leto 2012, podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), zmanjšali število članov NS iz 7 (4 predstavniki kapitala in 3 predstavniki zaposlenih) na 6 (4 predstavniki kapitala in 2 predstavnika zaposlenih), na predlog Gorenjske banke. Delničarji so imenovali tudi nov NS, ki ga bodo po novem sestavljali; Klemen Boštjančič, Igor Mihajlović, Maša Čertalič in Miro Medvešek. Predstavnika Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) za na skupščini zastopal nekaj manj kot 200.000 glasov, kar je predstavljalo okoli 2 % glasovalnih pravic.

 

Koper, 21. junij 2013


 

Uspešna finančna reorganizacija in prodaja Logističnega centra (LC) Čehovo

 

Predsednik Uprave Intereurope, Ernest Gortan je v okviru predstavitve Letnega poročila za leto 2012 predstavil rezultate koncerna Intereuropa. V minulem letu je družba ustvarila 188,4 milijona EUR prihodkov od prodaje in poslovno leto zaključila z negativni izidom v višini 7,2 milijona EUR, kljub temu pa očiščeni EBIT znaša 10,6 milijona EUR, EBIT marža pa 5,6 %.

V letu 2012 je družba sicer z bankami uspela doseči program finančnega prestrukturiranja in v okviru tega družbo v prihodnje čaka še iskanje strateškega partnerja, ki bi prevzel trenutni delež, ki ga obvladujejo banke; Gorenjska banka, SKB banka in NLB.

Konec leta 2012 je družb prodala tudi Logistični center Čehov, zaradi česar so bili doseženi tudi nižji prihodki od prodaje, prav tako pa je ena izmed ključnih strank, Top Shop, svojo glavnino poslovanja prenesla na Poljsko.

Za ogled TV prispevka novinarja TV Koper Edija Mavsarja iz Primorske kronike TV Koper pritisnite TUKAJ.

 

Načrti za leto 2013

Družba Intereuropa za leto 2013 načrtuje 156 milijonov EUR prihodkov od prodaje in 8,3 milijonov EUR čistega poslovnega izida.

 

Postopki zoper prejšnje vodstvo so v teku

Na vprašanje predsednika Društva MDS, Rajka Stankovića, v zvezi z odškodninskimi postopki zoper prejšnje vodstvo je predsednik Uprave pojasnil, da je pred nekaj tedni potekala prva obravnava in da družba pričakuje uspešen zaključek sodbe.

 

Nov NS z zmanjšanim številom zaposlenih

Skupščina je potrdila nasprotni predlog Gorenjske banke, ki je predvideval zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih na zgolj 2 člana, čemur je sicer s pozivom k glasovanju proti, protestiral delavski svet. Kljub temu je predlog Gorenjske banke prejel skoraj soglasno podporo prisotnih delničarjev.

Kot sklepno dejanje so delničarji imenovali še 4 nove predstavnike kapitala, saj se starim članom NS v letu 2013 iztekajo mandati. Kot prvi je bil potrjen Klemen Boštjančič, po nasprotnem predlogu Gorenjske banke, kot drugi pa je bil potrjen Igor Mihajlović in sicer po nasprotnem predlogu NLB, saj so delničarji zavrnili tako drugi nasprotni predlog Gorenjske banke (predlog Bogdan Topič), kakor tudi predlog NS (predlog Tomaž Može).

Na tretjem mestu je bila potrjena mag. Maša Čertalič, ki že opravlja funkcijo članice NS od leta 2009 dalje, kot zadnji pa je na predlog SKB banke bil potrjen Miro Medvešek.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.