Skupščina Delavske Hranilnice sprejela vse sklepa, a je bila napovedana izpodbojna tožba na sklep o spremembah statuta

NatisniNatisni

Društvo MDS je na današnji 20. redni skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana zastopalo 2,3 % prisotnega kapitala. Delničarji so se na skupščini, med drugim, seznanili z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, podelili so razrešnico upravi in nadzornemu svetu hranilnice za poslovno leto 2018 ter z  89 %;  večino potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet, a je bila na ta sprejeti sklep napovedana izpodbojna tožba.

 

Ljubljana, 21.05.2019

 

Podatki o poslovanju v letu 2018

Uprava je predstavila poročilo iz katerega izhaja, da je Delavska Hranilnica tudi v letu 2018 poslovala uspešno – dosegla je bruto dobiček v višini 5.35 milijonov EUR in neto dobiček v višini 4.35 milijonov EUR. Čiste obresti so v primerjavi z letom 2017 zrasle za 1 %, čiste provizije pa so se povišale za 25 %.

Bilančno vsoto je hranilnica v letu 2018 povečala za 160,4 milijonov EUR, oziroma za več kot 13 %, na 1,351 milijarde EUR. Krediti nebančnemu sektorju so zrasli za 47 milijonov EUR oziroma za 10 %. Stanje kreditov prebivalstvu beleži 12 % rast, stanje kreditov pravnim osebam pa 7 % rast. Vloge nebančnega sektorja so se v letu 2018 povišale za 155 milijonov EUR oziroma za 14 %. Število osebnih računov z rednimi  prilivi se je v letu 2018 povečalo za dobrih 9.200, na skoraj 85.700, število poslovnih računov pa se je povečalo za skoraj 2.700, na dobrih 40.200. Kapital hranilnice je konec decembra 2018 znašal 59,9 milijonov EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,19 %.

Drutvo MDS je postavilo številna vprašanja povezana z ekonomiko in aktivnim upravljanjem  presežnega kreditnega potenciala in posledično plačavanjem negativnivnih obresti na depozite, a je predsednik uprave zagotovil, da z ostalimi neobrestnimi prihodki, ta razkorak ostaja sorazmerno nizek,

 

Sprejeta dividenda 5,00 EUR bruto

Skupščina je na predlog Uprave in NS izglasovala, da se med delničarje razdeli 5,00 EUR bruto dividende. Dividenda bo izplačana imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 17. 7. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 18. 7. 2019.

 

Spremembe statuta so bile sprejete, a je bila napovedana izpodbojna tožba

 

Društvo MDS je v razpravi opozorilo, da predlagana sprememba statuta morda ni skladna z določili 337. člena ZGD-1,  saj omogoča izključitev prednostne pravice obstoječim delničarjem že na osnovi sklepa Uprave v soglasju z NS, pa čeprav ZGD-1 govori o tem, da vsakokratno pooblastilo za morebitno izključitev prednostne pravice izglasuje skupščina s ¾ večino na osnovi posebnega poročila o razlogih za izključitev prednostne pravice. Prav tako smo opozorili, da morda dosedanja praksa, ki je bila podobna, ni skladna z določili ZGD-1. Argument Uprave je bil, da na ta način lahko hitreje pridejo do svežega kapitala, saj ne potrebujejo vsakokrat izdati prospekt in, da je to tudi ceneje.

 

Seveda smo te argumente vzeli na znanje a, smo vseeno pozvali delničarje naj ne glasujejo za osnovni predlog ampak podprejo nasprotni predlog, ki je bil spremenjen le v delu, ki je zapovedal,  da bi morala o vsaki dokapitalizaciji vedno odločati skupščina in vsem zainteresiranim obstoječim delničarjem ponuditi možnost, da ohranijo svoj delež z vplačilom novih delnic.

 

Izglasovan je bil osnovni predlog z 89 % večino, Društvo MDS in drugi delničarji, ki so skupaj zastopali 11 % prisotnega kapitala, pa so glasovali proti osnovnemu sklepu.  Ker je bil osnovni predlagani sklep sprejet sta dva delničarja napovedana možnost vložitve izpodbojne tožbe na sprejeti sklep.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.