Skupščina Delavske hranilnice izvolila nove nadzornike, odločanje o izplačilu dividend takoj, ko preneha ukrep Banke Slovenije, ki to onemogoča

NatisniNatisni

21. skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d.d. je odločala o rednih zadevah kot so seznanitev z letnim poročilom, seznanitev z poročilom o notranjem revidiranju, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), hkrati pa bodo delničarji odločali tudi o spremembah statuta ter predlogu za plačila članov NS. Delničarji so potrjevali tudi Politiko izbora primernih kandidatov za člane NS.

Rajko Stanković – predsednik Društvo MDS je na skupščini zastopal  47.699 delnic oz. 13 % prisotnega kapitala na skupščini in je bil 2 (drugi) največji delničar na skupščini. Vsa pooblatila je prejel iz omejenega organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je Društvo MDS izvedlo samo.

 

Ljubljana, 29. junij 2020

 

Uprava in nadzorni svet z razrešnico

Delavska hranilnica je  tudi v letu 2019 poslovala uspešno in dosegla je bruto dobiček v višini 6,4 milijonov EUR in neto dobiček v višini 5,35 milijonov EUR. Čiste obresti so v primerjavi z letom 2018 zrasle za 13 %, čiste provizije pa so se povišale za 25 %. Bilančno vsoto je hranilnica v letu 2018 povečala za 182 milijonov EUR, oziroma za 13 %, na 1,53 milijarde EUR. Stanje kreditov je v letu dni poraslo za 15 % oziroma kar za 82 mio EUR, na skupno 633 mio EUR. Vloge nebančnega sektorja so se povečale za 7,2 %, na 31.069 mio EUR, pri čemer vloge gospodinjstev za 8,7 % na 20.365 mio EUR, vloge nefinančnih družb pa so padle za 0,4 %, na 6.758 mio EUR. Število osebnih računov se je povečalo za dobrih 10 %, na več kot 133 tisoč, število poslovnih računov pa za 4 %, na 42 tisoč. Kapital hranilnice je konec decembra 2019 znašal 67.243 milijonov EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,29 %.

 

Delničarji trenutno brez dividend, a z jasno obljubo Uprava, da bo dividende izplačala takoj, ko prepoved Banke Slovenije preneha, saj ima sredstva za izplačilo dividend rezervirana

Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, znaša 2.747.947,26 EUR. Bilančni dobiček v višini 318.042,26 EUR se prenese v statutarne rezerve. Preostanek bilančnega dobička v višini 2.429.905,00 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček. Banka Slovenije je z veljavnostjo od 11. 4. 2020 dalje sprejela Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS št. 49/2020, v nadaljevanju: Sklep), ki bankam in hranilnicam omejuje razdelitev dobička zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19. Sklep je zavezujoče narave.

 

Nadzorni svet izvoljen z 81 % do 84 % večino – "narobe svet" delavskih predstavnikov v organu nadzora ni, pa čeprav hranilnica nosi ime "Delavska Hranilnica"

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je izvolila: Franja Štiblarja, Borisa Frajnkoviča, Andrejo Bajuk Mušič,  Sonjo Kos,  Marjana Gojkoviča,  Katarino Zajc in  Mitjo Fabjana za člane in članice nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020. Pri tem je predsednik Društva MDS opozoril, da je ta organ preštevilčen in da imajo sindikati, ki so 39 % lastnik kar 4 od 8 predstavnikov v nadzornem svetu, delavskih predstavnikov pa ni med člani in članicami nadzornega sveta, saj jim to trenutni statut ne omogoča.

Društvo MDS je glasovalo PROTI izvolitvi vseh nadzornikov iz razloga, ker je sestava neskladna z določili veljavne odločbe Ustavnega sodišča. ki omogoča participacijo v organih nadzora tudi delavskim predstavnikom. K tej obliki "protesta" so se pridružili številni mali delničarji, ki so bili na skupščini, zato so bili člani nadzornega sveta izvoljeni verjetno predvsem z glasovi večinskega delničarja iz vrst SINDIKATA in glasovi, ki so jih prispevali člani uprave prejetih iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki so ga izvedli v DH sami.

 

Spremembe statuta – o predlogih Društva MDS se ni glasovalo

Društvo MDS je pri točki spremembe 11.člena statuta predlagal, da se uredi postopek dokapitalizacije na način, kot to zapoveduje zakon v 337 členu ZGD-1, saj razlogi za izključitev prednostne pravice po sedaj veljavnem statutu ne omogoča odločanje delničarjem ampak le to odloča Uprava v soglasju z nadzornim svetom, kar je v jasnem nasprotju z 337. členom ZGD-1. Tako delničarji še vedno niso dobili dokumenta ali pa poročila o razlogih za izključitev prednostne pravice ob zadnji dokapitalizaciji pred 1 letom.

 

Delavska hranilnica še vedno brez delavskih predstavnikov v nadzornem svetu, kljub veljavni odločbi Ustavnega sodišča RS, ki to omogoča

Prav tako je Društvo MDS predlagalo spremembo 22. člena statuta, saj je po mnenju številnih delničarjev nadzorni svet preštevilčen (od 5 do 9 članov) in v ta namen predlagal, da se le ta zmanjša na 6 članov, pri čemer ima jo predstavniki kapitala 4 predstavnike, delavski svet pa izvoli 2 predstavnika delavcev v NS  in pri tem opozoril na neustrezno sestavo, saj delavskim predstavnikom ni omogočen so nadzor skladno z določili  veljavne zakonodaje in skladno z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka  št. U-I-55/16, št. U-I-196/16 z dne 13. 6. 2019. Prav tako smo predlagala, da  se dikcija tega člena, ki omogoča predlaganje novih članov nadzornega sveta le nadzornemu svetu, spremeni na način, da imajo to pravico vsi delničarji, kot to predpisuje ZGD-1.

 

Ali je varibailni del prejemkov nadzornega sveta neskladen z 284 členom ZGD-1?

Pri tem je opozoril tudi na neskladnost določila o plačilu variabilnega dela prejemkov članov nadzornega sveta, ki je v nasprotju z določili 284. člena ZGD-1, ki pravi, da člani nadzornega sveta ne smejo participirati na dobičku, Iz  dikcije veljavnega statuta DH, ki pravi, da so do variabilnega dela upravičeni člani NS le, ko DH izkaže bilančni dobiček, to po mnenju Društva MDS nedvomno gre za tako vsebino, ki ni skladna s 284. členom ZGD-1. Zato je predsednik Društva MDS pozval Upravo in NS, da to v prvih spremembah statuta uredita na zakonsko dopustni način.

Zaradi inovativne pravne rešitve, da se glasuje le o dodatku k statutu, ki omogoča elektronsko glasovanje na skupščini, se o predlaganih spremembah Društva MDS, saj naj bi šlo za "širitev dnevnega reda". Ker potrebne volje pri največjih lastnikih SINDIKATIH ni bilo, je Društvo MDS predlagalo Upravi in NS, da se o teh spremembah glasuje na prvi naslednji skupščini, saj so naši predlogi več kot kunstruktivni, saj odpravljajo neskladnosti veljavnega statuta z določili ZGD-1.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.