SDH - Preveritev interesa za prodajo delnic podjetij za distribucijo električne energije (nezavezujoče zbiranje izkazov interesa)

NatisniNatisni

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 21. 11. 2023

 

Preveritev interesa za prodajo delnic podjetij za distribucijo električne energije (nezavezujoče zbiranje izkazov interesa)

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju »SDH«), v imenu in za račun Republike Slovenije s tem vabilom preverja interes delničarjev za prodajo delnic podjetij za distribucijo električne energije (v nadaljevanju »EDP«), in sicer:

  1. ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, m. št. 5223067000;
  2. ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, m. št. 5175348000;
  3. ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, m. št. 5227992000;
  4. ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, m. št. 5231698000; in
  5. ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, m. št. 5229839000.

 

Vse zainteresirane delničarje EDP vabimo, da nam pisno izkažejo svoj interes za prodajo delnic EDP (v nadaljevanju: »izkaz interesa«). Izkaz interesa mora imeti naslednje elemente:

 

1. identifikacijski in kontaktni podatki ponudnika, ki naj vsebujejo vsaj

(ime in priimek oziroma firmo,

naslov stalnega bivališča oziroma poslovni naslov,

matično številko

davčno številko,

kontaktni naslov elektronske pošte);

 

2. predmet izkaza interesa (navedba izdajatelja in točnega števila delnic, ki je predmet izkaza interesa);

 

3. ponujena cena (izražena s točno določenim evrskim zneskom).

Izkaz interesa je potrebno posredovati v pisni obliki, na e-naslov SDH edp2023@sdh.si, z navedbo zadeve »IZKAZ INTERESA ZA PRODAJO DELNIC EDP«. SDH bo obravnaval izkaze interesa, ki jih bo prejel do vključno 5. 12. 2023.

 

SDH s tem vabilom preverja interes delničarjev za prodajo delnic EDP in na podlagi tega vabila ni zavezan k sprejemu ponudbe ali sklenitvi pogodbe o prodaji delnic s katerimkoli delničarjem. Odločitev SDH, da ne sprejme izkaza interesa, ni razlog za kakršnokoli odgovornost (vključujoč odškodninsko) SDH na podlagi tega vabila.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.