Sava Re morda že jeseni v sklic nove skupščine delničarjev, ki bo odločala o delitvi dividende v višini 1,05 EUR za leto 2019

NatisniNatisni

Na današnji skupščini Save Re je bilo prisotno 79,84 % prisotnega kapitala, predsednik Društva MDS  Rajko Stanković je zastopal delničarje, ki so imeli v lasti 302.350 delnic Save Re, kar je predstavljalo 2,44 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Ljubljana, 16. junij 2020

 

Sava Re lani z več kot 50 mio EUR čistega dobička in 584 mio EUR poslovnih prihodkov

 

Na današnji skupščina je Marko Jazbec predsedniku uprave Save RE v skoraj 1 urni predstavitvi predstavil glavne poudarke poslovanja iz lanskega leta in poslovanje za prve 3 mesece letošnjega leta. Lani so poslovni prihodki znašali 584 milijonov evrov, kar je 53 milijonov več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 50,2 milijona evrov, pri čemer je vključen enkraten pozitivni vpliv odprave slabega imena iz prevzema Erga v vrednosti 7,5 milijona evrov.

 

Slika: Društvo MDS.

Sava Re namerava do avgusta narediti rebalans načrta za letos in strategije do leta 2022.

Sprva so predvidevali, da bodo poslovni prihodki znašali letos 610 milijonov evrov, čisti dobiček pa 45 milijonov.

Aprila pa so zaradi učinkov COVID 19 ocenili, da bi lahko bili prihodki manjši od načrtovanih za 5 % do 7 %, dobiček pa med 15 % in 20 %, a kot za zdaj kaže, bo verjetno ta efekt manjši od prej zapisanega.

 

Skupščina se je tudi seznanila z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta, s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava. Prav tako se jr seznanila z  informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitvijo letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilom uprave o lastnih delnicah.

 

Sava RE morda že jeseni z novo skupščino in izplačilom dividendo za leto 2019 v višini 1,05 EUR na delnico

 

Pri točki 3 je skupščina odločala o uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. Zaradi zahteve AZN je skupščina sledila predlogu Uprave in NS in bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 34.705.806,06 EUR, je ostal nerazporejen, upravi in nadzornemu svetu pa je podelila razrežnico za lani.

 

Je pa ob tem predsednik Uprave Marko Jazbec povedal, da glede na vse do sedaj znane podatke in projekcije, Uprava in Nadzorni svet Save Re še vedno menita, da bo lahko Sava Re po opravljenem rebalansu plana za leto 2020 in analizi vpliva COVID 19 na poslovanje, s tako posodobljenimi podatki in podkrepljenimi z ustreznimi aktuarskimi izračuni glede solventnosti, ki je ciljno med 180 in 220 %, morda prepričala AZN, da za Savo Re odpravi prepoved priporočila o neizplačilu dividende za leto 2019. 

 

Spomnimo skladno z dividendno politiko je le ta predvidena v višini 1,05 EUR bruto na delnico. Če bosta Uprava in NS prepričala AZN, bo potrebno sklicati novo skupščina in ta bo najverjetneje že  v mesecu novembru ali decembru, kjer bodo delničarji odločali o izplačilu dividende v višini 1,05 EUR.  

Knjigovodska vrednost delnice POSR pa je lani narastla na 24,83 EUR.

 

Davor Ivan Givoje jr. Ponovno izvoljen za člana nadzornega sveta Save Re

 

Skupščina je tudi za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev ponovno izvolila dosedanjega člana nadzornega sveta g. Davorja Ivana Gjivoje Jr, ki mandat nastopi 08. 03. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 08. 03. 2025.

 

Skupščina se je seznanila z  imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

 

Prav tako se je skupščina seznanila z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev Andreja Gorazda Kunstka in Mateje Živec., ki sta bila ponovno imenovana za člana nadzornega sveta za nov 3 letni mandat dne 12. 6. 2019.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.