Poročilo iz skupščine družbe M1

NatisniNatisni

Pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Grega Tekavec sta na skupščini družbe M1, d.d. zastopala 11.843 glasov oz. 0,5 % kapitala zastopanega na skupščini.

 

Ljubljana, 14. junij 2011


V okviru druge točke; Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranega letnega poročila Skupine M1, z revizijskim mnenjem in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2010 sta zahtevala dodatna pojasnila glede poslovnega izida in slabitev, ki so bile opravljene. Predsednica Uprave je pojasnila, da je temeljna slabitev bila narejena zaradi finančne insolventnosti družbe Zvona DVA Holding (kar predstavlja četrtino vseh slabitev) in zaradi slabitve vzajemnega sklada KD (dve četrtini slabitev), ostalo pa predstavljajo popravki zaradi drugih investicij doma in v tujini. Podarila je, da osnovni kapital družbe zaradi tega ni zmanjšal oziroma se je le ta celo povečal za približno 400.000 EUR.

 
Podelili smo tudi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter imenovali družbo Renoma za revidiranje poslovnega leta 2011.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.