Melamin – delničarjem 1 EUR dividende, delničarji večinoma ostali brez odgovorov

NatisniNatisni

Današnja štiriurna skupščina Melamina je minila predvsem v znamenju številnih vprašanj delničarjev, ki so ostala brez podrobnejših odgovorov, istočasno pa se je skupščina končala še preden je bil v celoti izčrpan dnevni red, saj predsednik skupščine, Damjan Škofič, ni želel uvrstiti na glasovanje predlog BPH, d.o.o., ampak je skupščina glasovala o predlogu, ki ga je predlagal kar sam predsedujoči. Delničarji bodo po nasprotnem predlogu Sinacte, d.o.o., prejeli 1,00 EUR dividende, potem ko predloga NFD Holding, d.d. in BPH, d.o.o., ki sta predlagala 2,70 oziroma 1,50 EUR dividende nista dobila zadostne podpore. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala preko 2 % kapitala družbe.

 

Kočevje, 28. avgust 2013


 

Letno poročilo, razrešnica, nagrada NS in dividenda

Potem ko skupščina ni glasovala o nasprotnem predlogu za zamenjavo organov skupščine, saj je bil sprejet predlog Uprave in Nadzornega sveta (NS), je skupščina v okviru 2. točke dnevnega reda odločala o razrešnicah, dividendi ter nagradi NS. K prvotnim predlogom so bili podani številni nasprotni predlogi, vključno s kar tremi nasprotnimi predlogi za dividendo ter predlogi za nepodelitev razrešnice Upravi in NS ter nepodelitev nagrade NS.

Delničarji so na koncu izglasovali razrešnico Upravi in NS in sicer z 54,21 oziroma 52,24 % večino. Prav tako je bila potrjena dividenda, ki znaša 1,00 EUR bruto na delnico, kar predstavlja nekaj manj kot 450.000 EUR dobička, ki je v letu 2012 znašal dobra 1,2 milijona EUR.

Direktor družbe, Srečko Štefanič, ki je za vodenje družbe v letu 2012 prejel več kot 180.000 EUR prejemkov, sprva niti ni želel spregovoriti o poslovanju družbe Melamin v minulem letu, vendar pa je nato na vprašanja NFD Holding, d.d., ter predstavnika Društva MDS, Grege Tekavca, vendar na kratko predstavil poslovanje družbe v letu 2012. Med drugim je izpostavil, da je družba kljub zaostrenim razmeram poslovala pozitivno, predvsem po zaslugi kemične panoge, med tem ko je izrazito problematična lesna panoga, ki že vrsto let beleži padce v prodaji.

Družba se prav tako nahaja v investicijskem ciklu, kar podrobneje pomeni, da bo do marca 2014 družba investirala 4,5 milijona EUR, od tega pa je 1,5 milijona EUR pridobila s strani nepovratnih evropskih sredstev.

 

Poročilo posebnega revizorja brez vseh pojasnil

Ob seznanitvi s poročilom o izvedeni posebni reviziji so delničarji Upravi zastavili celo vrsto vprašanj, na katera pa direktor, g. Štefanič, ni odgovoril, sklicujoč se na 'kvalitetno' pripravljeno poročilo. Čeprav iz poročila, ki ga je pripravila Deloitte revizija, d.o.o., izhaja, da določena dokumentacija ni bila ustrezno pripravljena in posamezni posli niso bili v poslovnem interesu družbe, sta Uprava in NS zavzela stališče, da poročilo ni pokazalo nepravilnosti.

Delničarji tudi niso dobili odgovora, ali je bil predstavnik Deloitta vabljen na skupščino in če da, zakaj se le te ni udeležil, posebej upoštevaje dejstvo, da so delničarji postavili konkretna vprašanja vezana na poročila in odgovorov nanj niso prejeli.

 

Imenovanje revizorja – KPMG revidira Melamin zadnjih 5 let

Skupščina je tudi letos za revizorja potrdila KPMG Slovenija, ki sicer revizijo opravlja neprekinjeno že od leta 2008 dalje. Predstavnik Društva MDS, Grega Tekavec, je NS družbe pozval, da v prihodnjem letu razmisli o zamenjavi revizorja, je pa družba razkrila, da strošek revizije znaša cca. 12.000 EUR.

 

Vložitev odškodninskih tožb v znamenju samovolje predsednika skupščine

Delničar NFD Holding je dnevni red skupščine razširil z točko; 'Pooblastilo za vložitev odškodninskih tožb', v okviru katere je predlagal, da pooblaščena odvetniška pisarna vloži odškodninsko tožbo zoper direktorja družbe, g. Srečka Štefaniča, na osnovi ugotovitev posebne revizije ter ostalih dokazov, ki nakazujejo na oškodovanje družbe.

K tej točki je delničar BPH, d.o.o., podal nasprotni predlog, ki je predvideval enako kot predlog NFD, vendar pa nabor oseb, proti katerim se vloži tožbo, zajemal 14 oseb; poleg direktorja tudi člane NS in ostale zaposlene v Melaminu.

Ker 311. člen ZGD-1 določa, da delničar pri tovrstnih sklepih nima pravice glasovati, bi morali vsi vpleteni ostati brez glasovalnih pravic. Na tem mestu pa je 'oblast prevzel' predsedujoči skupščini, Damjan Škofič, ki je predlog BPH razdelila na 14 podsklepov in tako je skupščina glasovala o vsakem posamezniku posebej. S tem si je družba zagotovila nesprejem sklepa, epilog pa bo verjetno znan šele po sodnem postopku.

Kljub protestu Društva MDS in tudi ostalih delničarjev, predsedujoči na glasovanje ni uvrstil predloga sklepa BPH, d.o.o., temveč je skupščina glasovala o predlogih sklepov, ki jih je predlagal kar sam predsedujoči skupščini, čeprav niti ni delničar družbe Melamin, skupščina pa se je tako zaključila še preden so delničarji izčrpali dnevni pred in posamezne predlagane sklepe.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.