Mali delničarji uspešni s posebno revizijo, ki bo preverila sume morebitnega oškodovanja s strani »imperija Martina Odlazka« v Lepenki

NatisniNatisni

Višje sodišče v Ljubljani je na predlog za imenovanje posebnega revizorja, ki so ga 12. septembra 2011 po pooblaščencu vložili delničarji družbe Lepenka d.d.: Jože Prosen, Varnost Rival Sistemi, d.d., Gruda Jurmes, d.d., Gorenjski glas, d.o.o., ter CSS Škofja Loka, dne 21. februarja 2012 po predsednici senata - višji sodnici Andreji Strmčnik – Izak izdalo sklep, s katerim je posebnemu revizorju družbi UHY d.o.o. naložilo, da mora preveriti:

 • posle Lepenke d.d. v zvezi s prodajo nepremičnin,
 • posle v zvezi s selitvijo proizvodnje z Lepenke d.d. na Papir Servis d.o.o.,
 • posli, ki so bili knjiženi kot »stroški storitev«, v znesku 4,6 mio EUR.

Ljubljana - Tržič, 9. marec 2012


 

Društvo MDS pozdravlja odločitev sodišča

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pozdravlja odločitev sodišča v zvezi z imenovanjem posebnega revizorja, ki mora preveriti zgoraj omenjene posle.

Spomnimo, da je Društvo MDS že na skupščini Lepenke, d.d. leta 2010 zahtevalo pojasnilo, kje vse je Lepenka objavila poziv za nakup nepremičnin in zemljišč, na osnovi katerih cenitev in zahtevalo predložitev le-teh. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, je na zastavljena vprašanja prejel le presenetljiv odgovor, da je Lepenka javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin objavila le v Salomonovem oglasniku (zgolj naključno je njegov izdajatelj tudi del skupine Krater), cenitev ne morejo (beri: ne želijo) pokazati oz. jih trenutno nimajo, pa čeprav bi jih na skupščini morali imeti že v samem gradivu.

 

Nepremičninski posli in hipoteke na zemljiščih Lepenke za kredite Skupine Karter

Na skupščini, dne 30.08.2011 je poslovodstvo Lepenke pojasnilo, da za zastavitev nepremičnin v korist družb Set, d.o.o. in Krater, d.o.o. družba Lepenka ni prejela nobenega denarnega nadomestila. Glede na to, da pomeni zastavitev nepremičnin za družbo Lepenka prevzem znatnega finančnega tveganja, za družbi Set in Krater pa očitno finančno korist, je posel zastavitve nepremičnin za družbo Lepenka poslovno oziroma finančno neutemeljen že s tega vidika.

Lepenka je ustanovila dve hipoteki na svojih nepremičninah, na osnovi katerih je Krater prejel 7 milijonov EUR kredita (3,6 + 3,4 mio EUR), družba SET pa 3,0 milijone EUR kredita (1,542 + 1,458 mio EUR), torej skupaj 10 milijonov EUR kreditov. Po hipotekarni obremenitvi nepremičnin Lepenke je le-ta objavila razpis za prodajo obremenjenih nepremičnin.

V predvidenem roku (ki je po informacijah trajal le 7 dni) se je tako odzval le Papir Servis d.o.o., ki je prav tako del Skupine Krater. Tako je Papir Servis posledično “legalno” zmagal v boju za več kot 30.000 kvadratnih metrov nepremičnin za 3,1932 milijonov EUR. S sklopom opisanih ravnanj - najprej obremenitev nepremičnin, nato pa njihova prodaja, oboje pa storjeno v korist družb, ki so lastniško povezane z direktorjem Lepenke Martinom Odlazkom - je poslovodstvo Lepenke doseglo, da so nepremičnine, ki so bile v lasti Lepenke za kupnino 3.193.200,00 EUR prešle na družbo Papir Servis čeprav so dejansko vredne najmanj 14.000.000,00 EUR.

Pri tem ne gre spregledati dejstva, da je poslovodstvo družbe (beri: Martin Odlazek) s tem sklenilo posle v zvezi z obremenitvijo družbenih nepremičnin in ostalega neopredmetenega premoženja, za kar pa ni izvedlo tudi vseh ustreznih postopkov skrbnega pregleda in smotrnosti takšnih poslovnih odločitev. S tem se je bistveno zmanjšala tudi aktiva premoženja družbe. Družba Lepenka ostaja samo na papirju. Po »plenilskem pohodu uprave, nadzornikov in povezanih družb« ni od nje ostala niti lupina. Seveda pa s tem manjšinski delničarji niso bili seznanjeni in so posledično oškodovani.

Zato bo posebni revizor v tem sklopu moral ugotoviti:

 • o zakonitosti in ekonomski upravičenosti navedenih poslov za družbo Lepenka,
 • ali je bil postopek prodaje nepremičnin izveden s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • ali je bila hipotekarna obremenitev izvedena pred prodajo nepremičnin ter če da, ali so za obremenitev nepremičnin družbe Krater in Set plačale družbi Lepenka kakšno nadomestilo, in če ne, kakšno bi bilo običajno nadomestilo,
 • kakšna je bila vrednost nepremičnin pred obremenitvijo in ob prodaji družbi Papir Servis.

Šele na podlagi mnenja posebnega revizorja bo možno zavarovati pravice in premoženjska upravičenja manjšinskih delničarjem, saj bo iz poročila revizorja možno ugotoviti znesek oškodovanja manjšinskih delničarjev.

 

Selitev proizvodnje

Lepenka je vso svojo proizvodnjo preselila na Papir servis čeprav le ta ostaja na isti lokaciji, kot je bila že več kot 100 let. Prav tako so isti tudi delavci, stroji, nepremičnine, proizvodi, blagovne znamke itd., le lastnik je sedaj Papir servis. To gre razumeti, kot da se Lepenki proizvodnja ni izplačala, Papir servisu pa se sedaj očitno presenetljivo splača.

Ne gre spregledati tudi, da je Lepenka prodala vsa svoja osnovna sredstva, zaloge, nedokončano proizvodnjo, terjatve, gotove proizvode, blagovno znamko itd. Preko 100 let staro blagovno znamko »Lepenka« je Lepenka prodala Papir Servisu za borih 30 tisoč EUR. Naloga revizorja bo preveriti vse te transakcije med Lepenko in Papir servisom. Posebni revizor mora torej ugotoviti naslednje elemente:

 • zakonitost in ekonomsko upravičenost prenosa proizvodnje na Papir Servis,
 • na kakšen način je Lepenka v bilancah zaprla omenjeno terjatev oziroma na kakšen način je bila terjatev iz tega naslova do Lepenke poravnana.

Posli Lepenke, ki so bili knjiženi pod računovodsko postavko »stroški storitev« v višini 4,6 milijonov EUR

Družba Lepenka je v letu 2010 družbi Papir servis samo za stroške storitev plačala 4.644.158,00 EUR. Navedeno predstavlja, glede na leto 2009, 7,6–kratno povišanje stroškov, kar je z vidika ekonomske logike neupravičen strošek, še posebej glede na dejstvo, da Lepenka v letu 2010 ni imela ne proizvodnje ne zaposlenih. Lepenka je v letu 2010 prodala vse nepremičnine, osnovna sredstva, zaloge itd., ter ustvarila čisto izgubo obračunskega obdobja v višini 976.663,00 EUR.

Očitno je, da gre pri tem plačilu stroškov za »izčrpavanje« Lepenke v korist družbe Papir Servis v katerih manjšinski delničarji Lepenke niso udeleženi. Je pa preko povezanih družb udeležen večinski družbenik Salomon, d.o.o. Ljubljana in direktor Lepenke Martin Odlazek. Posebni revizor bo podal svoje mnenje o naslednjem:

 • kateri posli oziroma storitve za družbo Lepenka so računovodsko prikazani pod to postavko,
 • ali so bile te storitve z vidika ekonomske upravičenosti dejansko potrebne,
 • kaj je razlog, da so stroški storitev v višini 4.644.158,00 EUR za 7,6–krat višji od stroškov v letu 2009.

Posebni revizor je bil imenovan za pregled vseh poslov katere je predlagala Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji d.o.o. kot pravni zastopnik manjšinskih delničarjev. V sled tega mora družba Lepenka povrniti predlagateljem sodne stroške v celoti. Prav tako mora družba poravnati stroške in plačila za delo posebnega revizorja.

Zoper vse pravne in fizične osebe, ki so sodelovale »v plenilskem pohodu« na Lepenko so bile leta 2010 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložene tudi kazenske ovadbe.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.