Konsolidacija ZRMK Holdinga na plečih malih delničarjev - trenutno zaustavljena zaradi vložene tožbe Društva MDS

NatisniNatisni

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je vložilo izpodbojno tožbo zoper sklep o podelitvi pooblastila upravnemu odboru ZRMK Holdinga za pridobitev lastnih delnic in posledično poenostavljenemu zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Ljubljana, 21. septembra 2010


 

IZPODBOJNA TOŽBA ZOPER SKLEP O PODELITVI POOBLASTIL UPRAVI ZA PRIDOBIVANJE DELNIC V SKLAD LASTNIH DELNIC

Kot je na skupščini napovedal predsednik Društva MDS Rajko Stanković, je Društvo MDS po pooblastilu delničarja vložilo izpodbojno tožbo na pristojno sodišče, s katero zahteva ničnost oz. razveljavitev sprejetih sklepov pod točko 4. dnevnega reda.

 

UPRAVNI ODBOR BI BREZ LASTNEGA DENARJA POVEČEVAL DELEŽ IZ SEDANJIH 66,33 % NA 81,17 % (ČE BI UMAKNIL VSEH 26.909 DELNIC), BREZ 1 CENTA LASTNIH SREDSTEV

Če zanemarimo prenizko postavljene maksimalne odkupne cene v sklad lastnih delnic (le-ta znaša zgolj 20 EUR), proti kateri so pooblaščenci Društva MDS glasovali PROTI, je najbolj nenavadno pri tem, da družba (beri: UPRAVNI ODBOR) želi s tem sklepom, poleg obstoječega sklada lastnih delnic (12.909 delnic, kar predstavlja 8,77 %) pridobiti pooblastilo za nakup dodatnih 14.000 delnic (9,5 %), ne da bi pred tem umaknila prej omenjeni sklad lastnih delnic.

Pri tem ne gre pozabiti, da bi člani upravnega odbora povečali skupni delež iz 66,33 % na kar 81,17 %, ne da bi pri tem vložili niti 1 centa svojega denarja, ampak to počnejo z uporabo denarja vseh delničarjev oz. družbe.

Upravni odbor bi torej ob vsakokratnem nakupu umikal nakupljene delnice, kar pomeni, da bi lahko umaknili kar 9,5 %  kapitala, ob že vzpostavljenemu skladu lastnih delnic v višini 8,77 % !

 

MALI DELNIČARJI SO PRISILJENI FINANCIRATI “MANAGERSKO KONSOLIDACIJO”

Pri tem pa gre za očitno oškodovanje predvsem preostalih 182 malih delničarjev, katerih lastništvo bi se tako zmanjšalo iz 20,72 % na vsega 13,71 % celotnega kapitala družbe (po umiku vseh 26.909 lastnih delnic). Zato Društvo MDS meni, da gre za poizkus prikrite iztisnitve malih delničarjev, po vnaprej določeni ceni in ne po pošteni vrednosti. Kot je razvidno iz tabele, člani upravnega odbora so hkrati tudi največji lastniki družbe ZRMK Holding.

 


Skupščina družbe tožene stranke je dne 19.08.2010 sprejela naslednji sklep:

»1. Na podlagi 7. alineje 1.odstavka 247.člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da zaradi umika lastnih delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala lahko odkupi lastne delnice-ZRHG od delničarjev družbe. Število pridobljenih lastnih delnic lahko znaša največ 14.000 (štirinajst tisoč). Lastne delnice se odkupijo v breme virov po 3.odstavku 381.člena ZGD-1. Pri odkupu lastnih delnic mora upravni odbor zagotoviti enakopravno obravnavo vseh delničarjev in sicer tako, da vse delničarje s posebnim pismom in na spletnih straneh družbe obvesti o pogojih odkupa lastnih delnic. Skupščina družbe določa naslednja pravila in postopek, ki ga je upravni odbor pri odkupu dolžan upoštevati:

  1. najvišja odkupna cena za posamezno delnico se določi v višini 20,00 (dvajset 00/100) EUR/delnico. Stroške preknjižbe delnic nosi prodajalec delnic;
  2. najmanjše število delnic, odkupljenih od posameznega delničarja je ena delnica;
  3. pogodbe za odkup delnic se bodo sklepale s posameznimi delničarji z upoštevanjem najbolj ugodne cene posameznega ponudnika, vse do zapolnitve kvote 14.000 (štirinajst tisoč) delnic.

2. ko družba pridobi lastne delnice, v skladu s prejšnjim odstavkom tega sklepa, se glede na število pridobljenih lastnih delnic osnovni kapital družbe, ki znaša 1.228.834,92 EUR zmanjša za največ 116.841,92 EUR tako, da po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala znaša najmanj 1.111.993,00 EUR.

3. Osnovni kapital družbe se zmanjša z namenom, da se omogoči izstop tistim delničarjem, ki ne želijo biti dolgoročni lastniki družbe, ne da bi hkrati v delniški strukturi družbe prišlo do dodatnih kvalificiranih imetništev.

4. Upravni odbor po pridobitvi lastnih delnic te delnice umakne in razveljavi pravice iz delnic. Po vsakem umiku delnic iz tega sklepa se vloži poseben predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register, ki obsega umik do takrat pridobljenih in umaknjenih lastnih delnic, v skladu s 4. odstavkom 381. člena ZGD-1.

5. Skupščina pooblašča upravni odbor, da po vsakem umiku lastnih delnic, na podlagi tega sklepa, uskladi določbe statuta o višini osnovnega kapitala in številu delnic z izvedenim umikom delnic.«


 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.