Goričane - bilančni dobiček čez 5 milijonov EUR nerazdeljen

NatisniNatisni

Delničarji družbe Goričane, d.d. so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2017 ter podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svetu (NS). Skupščina je potrdila osnovni predlog Uprave in NS, da se bilančni dobiček za leto 2017 v višini ne deli ter prenese v naslednje poslovno leto. Društvo MDS prvič organizirano na skupščini delničarjev - pooblaščenec Društva MDS je zastopal delničarje - lastnike 1,28 % celotnega kapitala.

 

Ljubljana in Goričane 22. avgust 2018


 

Poslovanje družbe Goričane d.d. v letu 2017 rekordno - delničarji ostajajo brez dividend 

Družba je v letu 2017 ustvarila 67,5 milijonov EUR prihodkov o prodaje, kosmati poslovni izid pa je znašal 70,4 milijone EUR, kar je 5,6% več, kot leta 2016. Sredstva družbe so konec leta 2017 znašala 74,8 milijonov EUR, knjigovodska vrednost delnice pa je zrasla na 59,50 EUR (konec leta 2016 je znašala 52,80 EUR). 

Čisti poslovni izid družbe je konec leta 2017 znašal 2,947 milijonov EUR in je višji skoraj za 100% od čistega poslovnega izida konec leta 2016 (1,49 milijona EUR).

Ob razpravi po predstavitvi Letnega poročila za 2017 je pooblaščenec Društva MDS na skupščini podal pisna vprašanja v zvezi z določenimi podatki o poslovanju družbe, navedenimi v Letnem poročilu (v zvezi s podanim mnenjem s pridržkom pooblaščenega revizorja, odprtih sodnih postopkih, poslovanju na tujih trgih, okoljskih vprašanjih itn). Glede nekaterih vprašanj je predsednik Uprave g. Stegu odgovoril, da so določeni odgovori že objavljeni na spletni strani družbe, na druga vprašanja pa bo Uprava pisno odgovorila v 30 dneh

V okviru razprave o uporabi bilančnega dobička je ob osnovnem predlogu Uprave in NS o nedelitvi bilančnega dobička, ki ga po besedah predsednika Uprave g. Steguja do konca leta 2022 družba ne sme deliti zaradi sklenjenega dogovora o finančnem prestrukturiranju (MRA) z bankami upnicami in DUTB, sta bila predstavljena tudi dva nasprotna predloga malih delničarjev, o dividendi v znesku 2,20 EUR bruto na delnico ter predlog VZMD o dividendi v višini 7,00 EUR bruto na delnico. Po predlogu malega delničarja, ki ga je zastopalo Društvo MDS, delitev dividende v višini 2,20 EUR bruto na delnico ne bi ogrozil dogovora z bankami upnicami, saj po eni strani predvideva delitev le manjšega dela prenesenega dobička, ki ga delničarji družbe leta poprej sploh niso delili, prav tako pa ne bi bila ogrožena prihodnost in poslovanje družbe v prihodnosti. Na drugi strani – spričo stroškov vodenja trgovalnih računov in izplačil dividend – bi tudi mali delničarji (ki so lastniki le še 3% celotnega kapitala) z delitvijo dividende v navedenem znesku imeli vsaj nekaj koristi od vloženega kapitala v družbi Goričane d.d.

Z glasovi predstavnika večinskih delničarjev (družb Papigor holding d.o.o. in Papirus d.o.o.) je bil vendarle izglasovan osnovni predlog o nedelitvi bilančnega dobička.

Z 98,67% oddanih glasov je bila podeljena tudi razrešnica Upravi in NS za poslovno leto 2017.

 

Imenovan revizor za 2018

Za revizorja za leto 2018 so delničarji potrdili revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o..

Imenovan član NS

Skupščina je za novega člana NS po odstopu dr. Izidorja Rejca imenovala g. Marjana Mahniča.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.