Elektro Primorska brez dividend in z novo članico nadzornega sveta

NatisniNatisni

Na današnji 28. seji skupščine Elektra Primorska, d. d. so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 ter s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Delničarji so imenovali novo članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala. Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, d. d., na kateri je bilo prisotnega 86,9 odstotkov zastopanega kapitala družbe, predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal  688.141 delnic oz. 4,21 % na skupščini zastopanega kapitala.

 

Nova Gorica, 29. avgust 2023

 

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska, d. d., na kateri je bilo prisotnega 86,9 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2022.

Knjigovodska vrednost 1 delnice EPRG je 9,11 EUR na dan 31.12.2022.

Delničarji Elektra Primorska so na današnji skupščini sklenili, da lanski bilančni dobiček v višini 635.348 evrov ostane nerazporejen. Pooblaščenka delničarja Kalantia Limited je na izglasovani sklep napovedala izpodbojno tožbo.

Poslovanje družbe v letu 2022 je bilo močno zaznamovano s sprejetim Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Kljub izvedenim ukrepom za obvladovanje posledic interventnega zakona je družba poslovno leto zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini 1.547.196 evrov. Uprava je v skladu s pristojnostmi, ki jih določa ZGD-1 in v skladu s Statutom družbe namenila del prenesenega čistega poslovnega izida leta 2021 za pokrivanje izgube. Ugotovljeni bilančni dobiček v letu 2022 znaša 635.348 evrov in je sestavljen iz ostanka nerazporejenega čistega dobička iz leta 2021.

Delničarji so odločali tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu in s tem potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022.

Na današnji skupščini so delničarji na predlog Slovenskega državnega holdinga, d. d. izglasovali predčasni odpoklic člana nadzornega sveta g. Julijana Fortunata in za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 30. 8. 2023, za članico nadzornega sveta izvolili ga. Evo Knez.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.