Elektro Ljubljana – 0,1407 EUR dividende in nov član Nadzornega sveta

NatisniNatisni

Delničarji družbe Elektro Ljubljana, d.d. so na 20. skupščini soglasno izglasovali dividendo v višini 0,1407 EUR, kar predstavlja praktično celoten dobiček, ki je v letu 2014 znašal dobrih 5,5 milijona EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta soglasno prejela tudi razrešnico za delo v letu 2014. Izvoljen je bil tudi nov član NS in sicer David Skornšek, ki ga je v imenu Republike Slovenije predlagal Slovenski državni holding, d.d. (SDH). Nasprotni predlog je sicer podala tudi skupina KD Group, d.d., vendar se o njihovem nasprotnem predlogu ni glasovalo. Tako 1.200 malih in manjšinskih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti okoli 20 % osnovnega kapitala Elektra Ljubljane ostajajo brez svojega člana v NS. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 260.000 glasov.

 

Ljubljana, 28. avgust 2015


 

Žledolom v začetku leta 2014 povzročil za okoli 25 milijonov EUR škode

V okviru seznanitve z rezultati poslovanja je predstavnik Društva MDS upravi zastavil vprašanja v zvezi z odpravo posledic žledoloma, ki je prizadel infrastrukturo vseh elektro podjetij v začetku leta 2014. Elektro Ljubljana je utrpela za 25 milijonov EUR škode pri čemer je iz naslova zavarovalnine prejela nazaj 3,6 milijonov EUR.

Elektro Ljubljana je realizirala 31 milijonov EUR investicij, ki so se povečala iz sicer predvidenih investicij v višini 25 milijonov EUR, kar je zopet posledica žledoloma. 

Rezultat prve polovice 2015 nakazuje, da se bodo rezultati še dodatno izboljšali.

 

Imenovanje novega člana NS

Ker je dne 26.08.2015 potekel mandat članu NS dr. Žan Jan Oplotniku, so delničarji odločali tudi o imenovanju novega člana NS predstavniku delničarjev. Potrjen je bil predlog države oziroma SDH, ki je v NS predlagal Davida Skornšek (sicer zaposlen v Palomi), med tem ko se o predlogu KD Group niti ni glasovalo.

 

Dokapitalizacija odvisne družbe in imenovanje revizorja

Delničarji so potrdili tudi dokapitalizacijo odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o., ki bo dokapitalizirana s stvarnim vložkom mHE Prečna – Lukna, ki je ovrednoten na 80.200 EUR.

Za revizorja je bila potrjena revizijska družba BDO Revizija, d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.