Elektro Gorenjska bo delničarjem izplačala dividendo v višini 0,14 EUR na delnico

NatisniNatisni

Letošnja 27. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah kot so seznanitev z letnim poročilom, delitev bilančnega dobička, seznanitev s prejemi organov vodenja in nadzora, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), imenovanju revizorja za leto 2020 do 2020, spremembah statuta družbe, sprejemala nov poslovnik o delu skupščine.

Na skupščini je bilo prisotno 85,22 % osnovnega kapitala oz. 14.721.051 delnic z glasovalno pravico, Društvo MDS je zastopalo male delničarje, ki so imeli na skupščini 1,9 % glasovalnih pravic prisotnega kapitala.

 

Kranj, 23. junij 2020

 

Poslovanje v letu 2019

 

Matična družba Elektro Gorenjska je v letu 2019 dosegla 33,4 milijonov EUR prihodkov od prodaje, med tem ko je EBIT marža v letu 2019 znašala 7,8 milijonov EUR, v primerjavi z 9,2 milijoni EUR v letu 2018. Zvišala se je tudi knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2019 vrednost delnice znaša 9,2 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 9 EUR.

 

Uprava in NS z razrešnico, delničarjem pa dividenda 0,14 EUR na delnico, ki bo izplačana 23. julija 2020

 

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2019 znaša 2.418.286,50 € pa se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala dne 23. 7. 2020 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. 7. 2020 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe. Vir slike novica Elektro Gorenjska.

 

 

Društvo MDS je predlagalo spremembo 11. člena statuta družbe, ki bi omejilo razporejanje v druge rezerve iz dobička do 1/2

 

Društvo MDS je predlagalo, da lahko Uprava ali nadzorni svet oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi  za namene  iz  I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve  iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

 

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice.  

 

Agencija za energijo s spremembo akta o omrežnini delničarjem vzela 2,2 mio eur

 

Dodajmo še, da je skladno z aktom o omrežnini za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračunal na podlagi znižane stopnje donosnosti 4,13 %, ki je bil sprejet nedavno med takoimenovani proti koronskimi ukrepi, (do sedaj je bila 5,26 %) in priznane povprečne vrednosti regulirane baze sredstev, kar pomeni, da vlaganja v posodabljanje infrastrukture in izvajanje nacionalne strategije samo iz delniškega kapitala niso ne zadostna ne stroškovno upravičena. Zato smo  v Društvu MDS opozorili, da mora Republika Slovenija za investicije v omrežje prispeva tudi preko infrastrukturnega in gospodarska ministrstva v okviru razpoložljivih evropskih in drugih spodbud za nove investicije, ne pa samo iz denarnega toka in akumulacije ter zadolževanja elektro distribucijskih podjetij. Še več v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je predvideno za 3 do 4 kratno povečanje obsega vlaganj glede na trenutno stanje, kar pa ni možno zagotavljati iz sredstev družbe, saj se bo z zadnjo spremembo kazalnik NET DEBT to EBITDA iz 2,2 povečal na cca 3,0 in s tem poslabšal kreditni potencial družbe. Sklep na žalost ni bil sprejet, saj ga ni podprl večinski lastnik Republika Slovenija in v njenem imenu SDH, ki je na skupščini imel 96,55 % vseh glasovalnih pravic.

 

Celotno sporočilo za javnost Elektro Gorenjska po skupščini si lahko ogledate TUKAJ.

 

»Kako je poslovala distribucijska družba Elektro Gorenjska? »V letu 2019 so začela veljati nova triletna pravila in pogoji regulacije, ki jih je definiral regulator. V družbi Elektro Gorenjska smo se na nove potrjene in predvidene robne pogoje odzvali z oblikovanjem nove strategije za obdobje od leta 2018 do leta 2022, v kateri glavni poudarki temeljijo na izkoriščanju sinergijskih učinkov v Skupini Elektro Gorenjska kot celoti in ne na delovanju posamezne družbe v Skupini. Z novo strategijo bolj izpostavljamo področja inovacij, prisotnosti na trgu – inženiringu in trgu storitev prožnosti. Družba Elektro Gorenjska je sicer leto 2019 zaključila z 8,2 mio € dobička pred davki. Vrednost investicij je presegla 16 mio €. Največ investicij je bilo namenjeno povečanju robustnosti omrežja, pri čemer smo samo za posodobitev omrežja na srednji in nizki napetosti namenili 7,9 mio €. Ob koncu leta 2019 je znašal delež srednjenapetostnega omrežja pod zemljo več kot 65 %, delež nizkonapetostnega omrežja pa skoraj 86 %. Skupni delež podzemnega kabelskega omrežja Elektra Gorenjska je tako že skoraj 78 %. Po omrežju smo v letu 2019 distribuirali za 1,16 GWh električne energije, kar je za 1,1 % več kot v letu 2018, pri tem se je priključna moč povečala za 0,7 % in je ob koncu leta 2019 znašala 1,508 GW.

 

Kakšni pa so vaši načrti v dejavnosti energetike? Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in močno oteženega poslovanja proizvodnega in storitvenega sektorja, kot posledice širjenja koronavirusa, bo zastavljene cilje zagotovo zelo težko doseči. Vsekakor se bomo kljub spremenjenim razmeram trudili, da jih dosežemo v čim večji meri. Za Skupino Elektro Gorenjska bo ključni izziv poleg odprave poslovnih posledic, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa v letu 2020, izpeljava zastavljene strategije Skupine Elektro Gorenjska 2018-2022, ki je usmerjena v večjo izkoriščanje sinergijskih učinkov družb znotraj Skupine in večjo prisotnost na trgu. Strategijo nameravamo v letu 2020 osvežiti predvsem na področjih konsolidacije in zagona dejavnosti inženiringa na ravni Skupine Elektro Gorenjska ter prenovi in optimizaciji procesov razvoja načrtovanja in izvajanja investicij ter vzdrževanja. Nova dejstva so povezana z nacionalnimi energetskimi strategijami, katerih usmeritve bodo predvidoma že od leta 2021-2022 dalje zahtevale bistveno večja, po nekaterih napovedih več kot štirikrat, vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje kot danes. V Skupini želimo in moramo biti na tak izziv pravočasno pripravljenih iz vseh vidikov poslovanja.

Kako pa se to odraža v investicijski dejavnosti? Elektro Gorenjska v letu 2020 načrtuje 14,7 milijona evrov investicij, večinoma v energetsko infrastrukturo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.