Elektro Celje bo delničarjem izplačal 0,123 EUR dividende na delnico, Društvo MDS najavilo možnost izpodbijanja sklepa o dokapitalizaciji

NatisniNatisni

Letošnja 25. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah, kot so seznanitev z letnim poročilom, delitev bilančnega dobička, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Je pa tokratna skupščina odločal tudi o povečanju osnovnega kapitala brez izdaje novih delnic, spremembi statuta in izvolitvi člana nadzornega sveta ter ureditvi prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid 19.  Društvo MDS je na skupščini zastopalo delničarje, katerih delež je predstavljal 3,4 % prisotnega kapitala na skupščini, kjer je 21.403.556 delnic oz. 89,71 % osnovnega kapitala družbe.

 

Celje, 24.06.2020

 

Poslovanje leta 2019

 

Matična družba Elektro Celje je v letu 2019 zabeležila 9,25 milijonov EUR čistega dobička, med tem ko je EBIT marža v letu 2019 znašala 9,47 milijonov EUR, v primerjavi z 11,5 milijoni EUR v letu 2018.

Knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2019 vrednost delnice znaša 9,09 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,86 EUR.

 

Uprava in NS z razrešnico, delničarjem dividenda v višini 0,123 EUR bruto bo izplačana 30. septembra 2020

 

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, razdelila pa je ves bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2019 znašal 2.934.604,85 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.934.604,85 EUR se bo tako uporabil v celoti za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,123 EUR.

 

Društvo MDS je predlagalo spremembo 11. člena statuta družbe, ki bi omejilo razporejanje v druge rezerve iz dobička do 1/2

 

Društvo MDS je predlagalo, da lahko Uprava ali nadzorni svet oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki ostane po uporabi  za namene  iz  I. odstavka 230. člena ZGD- 1, razen če druge rezerve  iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno.

 

V preteklih letih smo zaradi možnosti, da Uprava in nadzorni svet kar 2/3 dobička razporedita v druge rezerve iz dobička nemalokrat delničarji prejeli manjše dividend od zakonskega minimuma, 4 % kar tudi vpliva na vrednost naložbe vseh delničarjev družbe in posledično likvidnost delnice.  

 

Agencija za energijo s spremembo akta o omrežnini delničarjem vzela 3 mio eur

 

Dodajmo še, da je skladno z aktom o omrežnini za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračunal na podlagi znižane stopnje donosnosti 4,13 % (do sedaj je bila 5,26 %) in priznane povprečne vrednosti regulirane baze sredstev, kar pomeni, da vlaganja v posodabljanje infrastrukture in izvajanje nacionalne strategije samo iz delniškega kapitala niso ne zadostna ne stroškovno upravičena. Zato smo  v Društvu MDS opozorili, da mora Republika Slovenija za investicije v omrežje prispeva tudi preko infrastrukturnega in gospodarska ministrstva v okviru razpoložljivih evropskih in drugih spodbud za nove investicije, ne pa samo iz denarnega toka in akumulacije ter zadolževanja elektro distribucijskih podjetij. Še več v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je predvideno za 3 do 4 kratno povečanje obsega vlaganj glede na trenutno stanje, kar pa ni možno zagotavljati iz sredstev družbe, saj se bo z zadnjo spremembo kazalnik NET DEBT to EBITDA iz 1,42 povečal na cca 2,0 in s tem poslabšal kreditni potencial družbe. Sklep na žalost ni bil sprejet, saj ga ni podprl večinski lastnik Republika Slovenija in v njenem imenu SDH, ki je na skupščini imel 90,76 % vseh glasovalnih pravic.

 

Društvo MDS je nasprotovalo dokapitalizaciji in najavilo možnost izpodbijanja tega sklepa na sodišču

 

V Društvu MDS smo tudi nasprotovali dokapitalizaciji družbe brez nove izdaje delnic zaradi dejstva, da sprememba statuta, ki omogoča še vedno Upravi in NS, da 2/3 dobička razporedita v druge rezerve in s tem zmanjšata bilančni dobiček za razdelitev med lastnike. Nerazumno nam je bilo, da je družba Elektro Celje, ki je imela že pred tem 100 mio EUR osnovnega kapitala, le tega s tem povečala še za 50 mio EUR, torej na 150 mio EUR, pri čemer smo opozorili, da imajo velika uspešna podjetja kot je Krka osnovni kapital 54.732.264,71 EUR in PETROL ima osnovni kapital  52.240.977,04 EUR. Ker ekonomske razlage zakaj to družba predlaga s strani predsednika uprave nismo prejeli, smo najavili možnost izpodbijanje tega sklepa na sodišču.

 

Izvleček iz pisma mag. Boris Kupec – predsednika Uprave Elektro Celje, d.d (stran 10 do 12)

 

Rezultati poslovanja kažejo na dobro opravljeno delo Odgovorno vodenje in ravnanje se ob koncu leta odraža v številkah in družba Elektro Celje je leto 2019 zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati. Prihodki družbe Elektro Celje so znašali 68.443.737 EUR, kar je 1,8 % več od načrtovanih. Čisti poslovni izid poslovanja je dobiček v višini 9.252.820 EUR, kar je 8,2 % več od načrtovanega. Dosežen donos na sredstva (ROA) je znašal 3,22 % in je za 0,22-odstotne točke presegel načrtovano in pričakovano vrednost v Letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH, d.d. Vrednost realiziranih investicij je znašala 24.664.650 EUR, kar je 7,2 % več od načrtovanih. Tako je tudi CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (48,52 %) višji od načrtovanega (46,34 %)….

 

Pripravljeni na spremembe krepimo sodelovanje v evropskih projektih Pred nami so zagotovo velike spremembe, saj družba Elektro Celje deluje v hitro spreminjajočem se okolju. Vsem tem spremembam smo se ustrezno odzvali in smo zagotovo med podjetji, ki so že v letu 2019 ponujala odgovore na sodobne izzive sistemskega prehoda na obnovljive vire, električno mobilnost, uporabo alternativnih, okolju prijaznih energentov, razvoju trajnostne mobilnosti in nudenja celostnih storitev za pametno upravljanje porabe električne energije. Na pohodu so nove tehnologije, potrebna bodo zelo velika vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo, informacijske tehnologije in pridobivanje novih znanj. Električna energija bo zaradi svojih lastnosti zagotovo energija prihodnosti. Klasičnega sistema oskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, v prihodnosti zagotovo ne bo več….

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.